Statuss:
Noslēdzies
ESF
Attēls

Valsts kancelejas administrētā projekta "Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē" (identifikācijas Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) aktivitāšu īstenošana pabeigta 2015. gada 30. septembrī. Kopējais projekta finansējums atbilstoši projekta līguma grozījumiem Nr.20 (spēkā no 02.12.2015.) ir 2 218 192,38 EUR.

Ar 2014.gada 24.februāra projekta līguma grozījumiem Nr.16 Valsts kontrole ir iesaistījusies projekta īstenošanā kā sadarbības partneris.

Projekts valsts pārvaldes strukturālo reformu plānošanas un ieviešanas atbalstam ir balstīts uz mērķiem un galvenajiem pasākumiem, kas noteikti ar strukturālo reformu valsts pārvaldē īstenošanu saistītajos plānošanas dokumentos, galvenokārt „Pasākumu plānā valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai”, Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmā, „Latvijas Stratēģiskajā attīstības plānā”, ar starptautiskajiem aizdevējiem noslēgtajām vienošanām.

Projekta aktivitātes ir vērstas trīs virzienos:

  1. atbalsts strukturālo reformu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai, tostarp veicot valsts konkurētspējas novērtējumu, strukturālo reformu ieviešanas ietekmes novērtēšanu un valsts pārvaldes analītisko spēju uzlabošanu;
  2.  valsts īstenoto funkciju izvērtēšanas procesa pilnveidošana, tostarp izveidojot funkciju analīzes un modelēšanas rīku, īstenojot funkciju auditus, kā arī veicinot funkciju nodošanu privātajam un nevalstiskajam sektoram;
  3.  valsts pārvaldes cilvēkresursu kvalitātes celšana, specifiski risinot jautājumus, kas saistīti ar spēju nodrošināt Eiropas Savienības prezidentūru, pilnveidojot ar vienotās darba samaksas sistēmas ieviešanu saistītos instrumentus, kā arī pilnveidojot revīziju procesus neatkarīgā koleģiālā augstākā revīzijas iestādē.