Lai veicinātu valsts pārvaldē ieviest organizācijas, kas mācās, principus un veidot mācīšanos kā ikdienas paradumu, kā arī lai izveidotu un horizontāli integrētu vienotu un sistemātisku zināšanu pārvaldību valsts pārvaldē, ir izstrādāts “Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības plāns 2021. – 2027.gadam”.

Plāns paredz nodrošināt valsts pārvaldē nodarbināto kompetenču attīstību atbilstoši nākotnes kompetencēm, tādējādi veicinot valsts pārvaldes profesionalitāti un efektivitāti un mūžizglītības principa īstenošanu, vienlaikus stimulējot nodarbināto konkurētspēju darba tirgū un uzlabojot valsts pārvaldes darbības un pakalpojumu kvalitāti. Plānā kā viena no mērķu grupām arī ir iekļautas pašvaldību iestādes, tādā veidā radot turpmāk iespēju nodrošināt vienotu svarīgu jautājumu attīstību gan valsts pārvaldes iestādēs, gan pašvaldību iestādēs.

Plānā ir definētas piecas stratēģiskās prioritātes, kuras īstenojot, valsts pārvalde kļūs arvien viedāka – balstīsies uz vērtībām, uz praktiskām zināšanām, prasmēm un pieredzi, pieņems gudrus un uz datiem balstītus lēmumus, spēs pielietot inovatīvus risinājumus, t.sk. digitālus, lai uzlabotu tās darbību un pakalpojumus klientiem:

Piecas stratēģiskās prioritātes

Valsts administrācijas skola, kura šī plāna ietvaros darbosies kā Publiskās pārvaldes attīstības un zināšanu pārneses centrs, mērķtiecīgi un sistemātiski ieviesīs vienotu zināšanu pārvaldības sistēmu publiskajā pārvaldē un centralizēti īstenos valsts pārvaldes mācīšanās, attīstības un talantu vadības programmas.

Mācīšanās un attīstības plāns ir izstrādāts, lai nodrošinātu cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu un prasmju attīstību valsts pārvaldē, tādējādi veicinot valsts pārvaldes darbības izcilību un tās transformāciju, kļūstot par atbalstošu, uz cilvēku centrētu un efektīvu organizāciju.

Plāna kopsavilkums ir atspoguļots Plāna mērķu kartē.