NAP 2027

NAP2027 ir Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam, kas ir apstiprināts Saeimā 2020. gada 2. jūlijā, un tā īstenošana ir sākusies no 2021. gada.

Nacionālais attīstības plāns nosaka lielākos valsts budžeta ieguldījumus Latvijas attīstībā un cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā 7 gadu periodā. Tas ietver valsts attīstības prioritātes, mērķus un investīciju virzienus, kā arī plānotās reformas un politikas izmaiņas. Plāns līdzsvaro ieguldījumus jeb tēriņus un iespējas valstij un iedzīvotājiem "nopelnīt".

Plānu īsteno galvenokārt ar publiskiem resursiem, to atbalsta arī privātais un pašvaldību finansējums, kā arī ārvalstu finanšu palīdzība.  Arī Eiropas Savienības fondu resursi ir ieguldījums Latvijas iedzīvotāju nākotnē, atbalstot un līdzfinansējot Nacionālā attīstības plāna (mērķu) īstenošanu.

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. - 2027. gadam (NAP2027) nosaka stratēģiskos mērķus, prioritātes un uzdevumus valsts attīstībai nākamajiem septiņiem gadiem, lai panāktu Latvijas un ikviena iedzīvotāja izaugsmi un labklājības pieaugumu. NAP2027 izstrādāts, veicot dziļu pašreiz spēkā esošā NAP2020 vidusposma rezultātu analīzi, ņemot vērā Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzītos mērķus un ANO Ilgtspējīgas attīstības 17 mērķus. NAP2027 izstrādē intensīvi strādājušas tā sešu prioritāšu darba grupas, iesaistot kopumā vairāk nekā 150 pārstāvjus no nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, zinātniekus, uzņēmējus, politiķus, kā arī notikušas fokusa grupu diskusijas visos Latvijas reģionos.

No 2019. gada 7. oktobra līdz 25. novembrim notika NAP2027 pirmās redakcijas publiskā apspriešana, kuras laikā tika saņemts vairāk nekā 1400 priekšlikumu, kas tika rūpīgi izvērtēti, sagatavojot NAP2027 gala redakciju. No 25. oktobra līdz 25. novembrim notika NAP2027 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. 2020. gada 10. janvārī tika saņemts pozitīvs Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par NAP2027 SIVN Vides pārskatu.

Nacionālās attīstības padome 2020. gada 13. februārī atbalstīja NAP2027 gala redakciju un tās virzīšanu apstiprināšanai Ministru kabinetā. Savukārt Ministru kabinets NAP2027 gala redakcijas projektu atbalstīja 25. februāra sēdē, un tas marta sākumā tika iesniegts apstiprināšanai Saeimā.

Saeima NAP2027 apstiprināja 2020. gada 2. jūlijā, pievienojot tam Paziņojumu ar uzdevumiem Ministru kabinetam veselības aprūpes un sabiedrības drošības, sociālās aizsardzības un vienlīdzīgu iespēju un tautsaimniecības jomās, kurus aktualizējusi Covid-19 izraisītā situācija.

NAP2027 sešās prioritātēs kopumā 18 rīcības virzienos noteikto 124 uzdevumu īstenošana ir sasaistīta ar laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam Latvijas attīstībai plānotajiem pieejamajiem finanšu resursiem aptuveni 14,5 miljardu EUR kopapjomā no valsts budžeta attīstības daļas, Eiropas Savienības struktūrfondiem un citiem finanšu avotiem. Ir izvērtēts un izveidots indikatīvais investīciju pasākumu kopums ar 369 pasākumiem. Katram īstenojamajam pasākumam ir noteikti atbildīgie un līdzatbildīgie.

Nacionālo attīstības plānu apstiprina Ministru kabinets un Saeima. NAP2027 īsteno visas ministrijas, plānojot savu darbu un nozaru politikas, un valsts iedzīvotāji, ar aktīvu rīcību ikdienā un ilgtermiņā –  savas un valsts nākotnes labā. 

Regulāri tiek veikta izpēte un uzraudzīta valsts mērķu īstenošana, t.sk. arī jaunā NAP2027 izveidē ņemts vērā NAP2020 vidusposma izvērtējums un Latvijas ziņojumā ANO par Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu gūtie secinājumi un veiktā analīze

 1. Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki (uzzināt vairāk)
 2. Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei (uzzināt vairāk)
 3. Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība (uzzināt vairāk)
 4. Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība (uzzināt vairāk)
 5. Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei (uzzināt vairāk)
 6. Vienota, droša un atvērta sabiedrība (uzzināt vairāk)

Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki

Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki - cilvēka fiziskais un emocionālais veselības stāvoklis un sociālā atbalsta pasākumu kopums, kas atbilst katra cilvēka vajadzībām. Priekšnosacījums ilgākam, iekļaujošākam un aktīvākam mūžam, kas arī ietekmē dzimstību - cilvēku vēlmes un iespējas laist pasaulē atvases.

Prioritātes īstenošanai būtiski ir:

 • Dzimstība un atbalsts ģimenēm – bērnu ienākšana pasaulē, ko ietekmē virkne sociālu un ekonomisku faktoru, t.sk. Laba veselība, pietiekama materiālā labklājība, sociālā drošība, pieejama atbalsta sistēma bērnu vajadzību nodrošināšanai u.C.
 • Veselīgs dzīvesveids – indivīda rīcību kopums, kas vērsts uz slimību risku novēršanu un veselīga uztura paradumiem, fiziskām aktivitātēm, un no atkarībām brīvu dzīvesveidu.
 • Veselības aprūpe – pieejama, kvalitatīva un efektīva slimību profilakse, diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija, lai nodrošinātu labu veselību visa mūža garumā.
 • Sociālā iekļaušana – atbalsta sistēma nelabvēlīgā situācijā esošajiem, kas ietver mērķtiecīgus sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, sociālā darba un citu sociālā atbalsta pasākumu pieejamību atstumtības riskam un diskriminācijai pakļautām personām.

Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei

Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei - mūsdienu dzīves ritms pieprasa no cilvēka būt elastīgam un gatavam pārmaiņām, lai veiksmīgi attīstītu savas zināšanas un prasmes, un pielāgotos darba tirgum. Prioritāte fokusējas uz zināšanu un prasmju apjomu un kvalitāti, kas ir svarīgs resurss individuālajai un valsts izaugsmei, apgūstot nepieciešamās prasmes un zināšanas, strādājot labā darbavietā, veicot uzņēmējdarbību vai radot jaunas praktiskas/ teorētiskas zināšanas.

Prioritātes īstenošanai būtiski ir:

 • Kvalitatīva izglītība mūža garumā – kvalitatīva prasmju un zināšanu ieguve visām mērķgrupām, iekļaujot visas izglītības pakāpes, veidus un formas; atspoguļo izglītībā un apmācībā iegūto, t.Sk. Digitālās un karjeras vadības prasmes, mediju un informācijas pratību, personības attīstībai un produktīvai darba dzīvei.
 • Zinātnes attīstība un sniegums – radoša cilvēka izaugsme, jaunu teorētisku un praktisku zināšanu radīšana un pielietošana, kā arī augstas pievienotās vērtības un eksportspējīgu produktu un pakalpojumu izstrāde un uzlabošana.

Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība

Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība ir dzīves kvalitātes ekonomiskais un sociālais kritērijs. To veido uzņēmumu konkurētspēja un ražīgums, kas ļauj cilvēkam strādāt savām spējām atbilstošu darbu, gūstot pietiekamus ienākumus, kas kopā ar vietējo pieprasījumu pozitīvi ietekmē tautsaimniecības izaugsmi un dzīves kvalitāti. Indivīda spējas un iespējas veikt uzkrājumus un noturēt citus aktīvus vairo materiālu labklājību un amortizē labklājības riskus.

Prioritātes īstenošanai būtiski ir:

 • Produktivitāte un konkurētspēja – spēja inovācijas rezultātā radīt un pārdot augstas pievienotās vērtības eksportējamus produktus un pakalpojumus, investīciju piesaistei tehnoloģiju un iekārtu modernizēšanai, lai celtu darba ražīgumu, un uzlabotu izmaksu efektivitāti, kā arī spēja rast jaunus tirgus.
 • Inovācija un digitālā ekonomika – internets un digitālā vide ļauj saņemt ne tikai pakalpojumus un informāciju, bet arī piedāvā attālinātā darba un izglītības iespējas, vienlaikus mazinot transporta izmantošanu. Digitālo prasmju uzlabošana ir iekļaujoša darba tirgus priekšnosacījums, lai paaugstinātu to uzņēmumu produktivitāti, kuri nepietiekami izmanto digitālās priekšrocības.
 • Cienīgs darbs un ienākumi – dod cilvēkam iespēju, aktīvi piedaloties darba tirgū, apgūstot papildu zināšanas un individuālo darba ražīgumu, nodrošināt savu materiālo labklājību. Valsts uzdevums ir radīt priekšnosacījumus iedzīvotāju ekonomiskajai aktivitātei un konkurētspējīgai uzņēmējdarbības videi un īpaši atbalstīt tās iedzīvotāju grupas, kuru iesaiste darba tirgū un sabiedriskajās aktivitātēs prasa specifisku, personificētu atbalstu. Ienākumu pieaugums un to nevienlīdzības mazināšana ir sasniedzami ar legālu nodarbinātību, produktivitātes pieaugumu, sociāli atbildīgu fiskālo politiku, sociālās apdrošināšanas un materiālā atbalsta politiku, kas paredz adekvātu ienākumu aizvietojumu noteiktās dzīves situācijās (pensionēšanās, bērna piedzimšana, slimība, invaliditāte, bezdarbs u.c.).
 • Uzkrājumi stabilitātei – mājsaimniecību dažāda veida uzkrājumi, kas būtiski kopējai labklājībai un kalpo kā papildu ieņēmumu avots, kā arī sadzīvisko risku vadīšanas rīks. Priekšnosacījumi uzkrājumu veidošanai ir individuālais ienākumu pieaugums un finanšu sektora stabilitāte, būtisks ir pieaugošs finanšu pakalpojumu klāsts un to pieejamība, kā arī indivīda zināšanu, izpratnes un finanšu pratības līmeņa celšana.

Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība

Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība nodrošina tautsaimniecības pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku, ietverot rūpes par  dabu, vidi un infrastruktūru, tās kvalitāti un pieejamību. Tas vairo iespēju vienlīdzību, sekmē cilvēka darba ražīgumu un uzlabo dzīves kvalitāti, vienlaicīgi samazinot vides piesārņojumu.

Prioritātes īstenošanai būtiski ir:

 • Daba un vide –  "Zaļais kurss"  - latvijas dabas kapitāls ir daudzveidīgs, tādēļ ilgtspējīga tā izmantošana  un vides piesārņojuma samazināšana, ir garants nākamo paaudžu labklājībai un dabas vērtību aizsardzībai. Dabas kapitāls ir resurss nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai lauku teritorijās, kas, gudri apsaimniekots, saglabās laukus apdzīvotus un vienlaikus aizsargās nacionālās dabas vērtības.
 • Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi – infrastruktūras, tehnoloģiju un datu pieejamība, ērti, kvalitatīvi un videi draudzīgi mobilitātes, enerģijas un informācijas pakalpojumi. Dzīves kvalitāte nav iedomājama bez sabiedriskajiem pakalpojumiem, t.Sk. Pieejama sabiedriskā transporta un transporta infrastruktūras, ilgtspējīgiem un pieejamiem energoresursiem.
  • Mobilitāte ir svarīga konkurētspējīgai un dinamiskai ekonomikai, kurā ievērojama nozīme ir prasmīgam, prasībām pielāgoties spējīgam un elastīgam darbaspēkam.
  • Enerģijas pieejamība ir dzīves kvalitātes stūrakmens; tās pieejamība un cena būtiski ietekmē dzīves kvalitāti mājsaimniecību līmenī.
  • Publisko pakalpojumu pieejamība, t.Sk. Izglītības un veselības aprūpes, transporta tīkla, kā arī tiešsaistes pakalpojumu iespējas ir būtisks aspekts cilvēku dzīvesvietas izvēlē un kvalitātē, rodot līdzsvaru starp attālumu un pakalpojumu pieejamību.
 • Līdzsvarota reģionālā attīstība - ietver reģionu potenciāla attīstību un ekonomisko atšķirību mazināšanu, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai.
 • Mājoklis – pienācīgs mājoklis drošā dzīves vidē, mājoklis ar ērtībām un sadzīvei nepieciešamajām iekārtām. Ēku energoefektivitātes uzlabošana, atbalsts ģimenēm ar bērniem mājokļu iegādei vai būvniecībai, sociālo mājokļu atjaunošana un jaunu mājokļu būvniecība, efektīva mājokļu īres tirgus tiesiskā regulējuma izveidošana.

Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei

Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei – aktivitāšu kopums, kas vērsts uz cilvēka garīgo un fizisko spēku atjaunošanu, emocionālo labsajūtu un intelektuālā potenciāla atraisīšanu, un kultūras vērtību saglabāšanu un jaunradi. Kultūra, sports un atpūta veido ne tikai stipras kopienas, nacionālo pašapziņu, bet arī stiprina pilsonisko sabiedrību; tāpat būtiska ir kultūrkapitāla ilgtspējas uzturēšana.

Prioritātes īstenošanai būtiski ir:

 • Cilvēku iesaiste kultūras un sporta aktivitātēs – iedzīvotāju vēlme un iespējas iesaistīties kultūras un sportiskās aktivitātēs, īstenot savu radošo potenciālu, attīstīt talantus un izkopt identitāti neformālās izglītības, kultūras un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.
 • Kultūras un sporta devums sabiedrībai – mākslinieciski daudzveidīga un augstvērtīga kultūras un sporta pasākumu piedāvājuma radīšana, kas rosina iedzīvotājus tos apmeklēt, lai intelektuāli un emocionāli bagātinātos un atpūstos.

Vienota, droša un atvērta sabiedrība

Vienota, droša un atvērta sabiedrība pauž demokrātisko un sociālo vērtību kopumu, kas ietver pilsoniskās identitātes apzināšanos, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos, piederības sajūtu sabiedrībai un valstij, līdzdalību sabiedriskajos procesos un uzticēšanos valsts pārvaldei un tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī pārliecību par savu personisko drošību un tiesību efektīvu aizsardzību. Valsts drošības un iekšējās stabilitātes garantēšana ir nozīmīga nacionālo interešu prioritāte, kas prasa visaptverošu pieeju valsts aizsardzībai, stiprinot sabiedrības un valsts institūciju sadarbību.

Prioritātes īstenošanai būtiski ir:

 • Sabiedrības drošība – iedzīvotāju pārliecība par savu tiesību un interešu aizsardzību pret iekšējiem un ārējiem drošības riskiem, pārliecība par tiesībsargājošo iestāžu pieejamību un uzticēšanās tām. Kompetento dienestu spēja prognozēt un identificēt iespējamos nākotnes drošības izaicinājumus, sekmējot drošas, stabilas un paredzamas dzīves vides izveidi latvijā.
 • Tiesiskums – uzticama mūsdienīga, ērti pieejama, droša un nekorumpēta valsts pārvalde un tiesībaizsardzības sistēma, tostarp efektīvi funkcionējoša tiesu sistēma. Jāvairo sabiedrības uzticība tiesībaizsardzības un vienlīdzības mērķiem, tostarp uzlabojot normatīvā regulējuma kvalitāti un novērošot tā pretrunīgumu.
 • Piederība, saliedētība, līdzdalība – cilvēka vēlmei dzīvot, strādāt un veidot ģimeni latvijā ir svarīga piederības sajūta sabiedrībai un valstij, kas galvenokārt balstās spējā uzticēties līdzcilvēkiem un valstij. Uzticēšanās un piederība rodas dabīgi, cilvēkiem saliedējoties kopīgos darbos, kā arī līdzdarbojoties lēmumu pieņemšanā visos līmeņos: savā kopienā, pašvaldībā un valstī.

2020. gads

 • jūlijs

  • NAP2027 apstiprināts Saeimā 2020. gada 2. jūlijā
 • marts – jūnijs

  • NAP2027 iesniegšana, izskatīšana un apstiprināšana Saeimā
  • janvāris - februāris
  • NAP2027 gala redakcijas izskatīšana Ministru kabinetā (vienlaikus ar SIVN) 25. februārī
  • NAP2027 gala redakcijas saskaņošana Nacionālās attīstības padomē 13. februārī

2019. gads

 • novembris – decembris

  • NAP2027 gala redakcijas sagatavošana, ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas un SIVN rezultātus
  • NAP2027 investīciju projektu izvērtēšana
  • NAP2027 SIVN sabiedriskā apspriešana - līdz 25. novembrim.
  • NAP2027 sākotnējās redakcijas publiskā apspriešana - līdz 25. novembrim
  • NAP2027 un tā SIVN sabiedriskā apspriede - 7. novembris
 • oktobris

  • NAP2027 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) sagatavošana, sabiedriskā apspriešana -  25.oktobris - 25. novembris
  • NAP2027 sākotnējās redakcijas publiskošana un sabiedriskā apspriešana - 7. oktobris - 25.novembris
 • augusts – septembris

  • NAP2027 sākotnējās redakcijas saskaņošana Nacionālās attīstības padomē
  • NAP2027 sākotnējās redakcijas sagatavošana
  • Kvalitatīvs pētījums –  6 fokusa grupu diskusijas Latvijas novados un Rīgā 
  • Sociālo zinātņu jomas zinātnieku, ekspertu diskusijas par NAP2027 mērķiem un prioritātēm
 • maijs – jūlijs

  • Politiķu, uzņēmēju un dabas zinātņu jomas zinātnieku, ekspertu grupu diskusijas par stratēģiskajiem mērķiem, prioritātēm un to rīcības virzieniem 
  • Tematiskas diskusijas par iedzīvotāju un valsts prioritātēm, apmeklējot reģionus 
  • NAP2027 prioritāšu darba grupas vairākkārtējās sanāksmēs detalizē prioritāšu virzienus, ietveramos uzdevumus un indikatorus
 • februāris – aprīlis

  • Sabiedriskās apspriešanas viedokļu un priekšlikumu NAP2027 kodola pilnveidei apkopošana, NAP2027 attīstības prioritāšu aktualizācija un to saskaņošana Nacionālās attīstības padomējanvārisNAP2027 piedāvātā kodola sabiedriskā apspriešana

2018. gads

Saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, kāds ir arī Nacionālais attīstības plāns, ir nepieciešams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN).

SIVN mērķis ir apzināt NAP2027 un tā īstenošanas pasākumu ietekmi uz vidi, veicināt sabiedrības līdzdalību vides pārskata sagatavošanā un konsultāciju veikšana, vides pārskata un tā apspriešanas rezultātu ņemšana vērā plānošanas dokumenta sagatavošanā un izmantošana lēmumu pieņemšanai. Vispirms tika sagatavots SIVN Vides pārskata projekts. 2019. gada 25. oktobrī - 25. novembrī notika SIVN sabiedriskā apspriešana, vienlaikus ar NAP2027 publisko apspriešanu. Precizētais SIVN Vides pārskats tika iesniegts izskatīšanai Vides pārraudzības valsts birojam, kas atzinumu par to sniedza 2020. gada 10. janvārī.

NAP2027 fundamentālo pārmaiņu virzieni, stratēģiskie mērķi un prioritātes  

NAP2027 stratēģiskie mērķi un to indikatori 

NAP2027 prioritātes un rīcību virzieni ar tiem indikatīvi plānoto finansējumu 

Kopsavilkums par NAP2027: izstrāde, uzraudzība, novērtēšana un finansēšanas karte