41. Ministru kabineta sastāvs
Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta pirmā svinīgā sēde, 2022. gada 14. decembris.

Valdības deklarācijā noteiktās prioritātes ir valsts drošība un ārpolitika, izglītība, enerģētika, klimats un vide, konkurētspēja un dzīves kvalitātes uzlabošana. Latvijas 41. Ministru kabineta sastāvs.

Ministru kabinets ir Latvijas valsts valdība jeb valsts augstākā izpildvara. To veido Ministru prezidenta amata kandidāts un viņa aicināti ministri. 

Valdības darbību nosaka Latvijas Republikas Satversme un Ministru kabineta iekārtas likums

Valdībai ir likumu ierosināšanas tiesības, tāpat tā ieceļ vai apstiprina amatos daļu civildienesta ierēdņu.

Ministru kabinets spriež un pieņem lēmumus par visu ministriju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem un valsts politikas jautājumiem, kā arī izdod rīkojumus valsts institūcijām un amatpersonām.

Ministru kabinets kopumā atbild par valdības īstenoto politiku, bet katrs Ministru kabineta loceklis ir politiski atbildīgs par savu rīcību.

Ministru kabinetam ir padotas valsts pārvaldes iestādes.

Ministru kabinets ir lemt tiesīgs, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no tā locekļiem, kuri lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Iebildumu gadījumā lēmumus pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja “par” nobalso Ministru kabineta locekļu vairākums. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Ministru prezidenta balss.

Valsts prezidents aicina Ministru prezidenta kandidātu veidot Ministru kabinetu, tas savus pienākumus sāk pildīt pēc Saeimas uzticības balsojuma. 

Ja Saeima pieņem lēmumu izteikt neuzticību Ministru prezidentam, tad ir jāatkāpjas visam Ministru kabinetam. Saeima neuzticību Ministru kabinetam var izteikt, arī noraidot ikgadējo valsts budžeta projektu. Savukārt, ja neuzticība izteikta atsevišķam ministram, viņam jāatkāpjas no amata, un Ministru prezidents viņa vietā aicina jaunu kandidātu. 

Par Ministru kabineta atkāpšanos Ministru prezidents paziņo Valsts prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam, kuram tuvākajā sēdē par to jāinformē Saeima.

Ministru prezidentam ir tiesības prasīt ministra atkāpšanos no amata arī tad, ja Saeima viņam nav izteikusi neuzticību. Ja no amata atkāpjas viens vai vairāki ministri, Ministru prezidents uz laiku var pats uzņemties viņu pienākumus vai uzdot tos pildīt citiem ministriem. Ministru prezidents aicina jaunus ministru kandidātus, kurus amatā apstiprina Saeima.