Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 08.12.2020.
logo

Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības

Attēls
Karikatūras autors: Zemguss Zaharāns

projekts Nr. VSID/TP/CFLA/11/06/006 "Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai"

Projekts ietver divas komponentes:

 1. Atbildīgās iestādes vadības, uzraudzības un atbalsta funkciju nodrošināšana.

  Mērķa grupa - Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments, kurš 2007.-2013.gada plānošanas periodā veic atbildīgās iestādes funkcijas Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un tās papildinājuma pasākumu „Labāka regulējuma politika” un „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” administrēšanā.
 2. Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju nodarbināto apmācības, lai veicinātu Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves efektivitāti.

  Mērķa grupa - 22 Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas un 18 Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejā pārstāvēto sociālo partneru organizācijas.

Īstenošanas laiks: 01.01.2012. – 31.12.2015.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 493 814

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes:
 

1.komponente

 1. Eiropas Savienības fondu administrēšana – Valsts kancelejas pārziņā esošo Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitāšu īstenošanas nodrošināšana, paredzot darba samaksu ierēdņiem un darbiniekiem, kā arī administratīvo izdevumu segšanu
 2. Eiropas Savienības fondu izvērtēšana – Valsts kancelejas administrēto apakšaktivitāšu ieviešanas izvērtējums, vērtējot sākotnēji izvirzīto mērķu un plānoto rezultātu sasniegšanas pakāpi, to ietekmi un efektivitāti uz atbalstāmajām jomām, mērķa sasniegšanā ieguldīto līdzekļu pamatotību un lietderību, kā arī sociālekonomisko ietekmi.
 3. Eiropas Savienības fondu uzraudzība – nepieciešamības gadījumā juridisko pakalpojumu sniegšana pārsūdzību gadījumos vai konstatējot tiesiska rakstura problēmas projektu īstenošanas laikā.
 4. Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi – informatīvo un publicitātes pasākumu organizēšana par Valsts kancelejas pārziņā esošajām Eiropas Sociālā fonda aktivitātēm un to īstenošanas rezultātiem, kā arī informācijas mājas lapā uzturēšana un aktualizēšana.
 5. Informācijas sistēmas izveide vai attīstīšana, sasaiste un uzturēšanas nodrošināšana – Projektu elektroniskās vadības sistēmas (turpmāk – PEVS) pilnveidošana un uzturēšana, atbildīgās iestādes darbinieku apmācību par PEVS lietošanu pēc sistēmas funkcionalitātes uzlabošanas.
 6. Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi:  
  1. Pasākuma uzraudzības komitejas un darba grupu darbības nodrošināšana;
  2. Apmācības par atbildīgās iestādes kompetencē esošiem specifiskiem jautājumiem.

2.komponente