Lai veicinātu modernāku, efektīvāku un atvērtāku valsts pārvaldes darbu un lai nostiprinātu apgūtās prasmes strādāt elastīgi un attālināti, padarot tās par ikdienu ilgtermiņā, ir izstrādāts Informatīvais ziņojums “Elastīga darba organizācija valsts pārvaldē” ar pielikumu “Vadlīnijas elastīgā darba nodrošināšanai”.

Valsts pārvaldes darba organizācija turpmāk tiks veidota pēc šādiem principiem:

  • nebūs vienotu nosacījumu, cik dienas drīkst strādāt attālināti: iespēja iestādēm veidot savu darba organizāciju atbilstoši to darbības specifikai un personāla politikai;
  • iespēja izmantot dažādus elastīgā darba risinājumus, tādējādi veicinot nodarbināto darba un privātās dzīves līdzsvarošanu;
  • iespēja rast risinājumus veidot modernu darba telpu nodarbinātajiem iestādēs, piemēram, kopstrādes darba telpas.

Vadlīnijas elastīgā darba nodrošināšanai ietver:

  • jautājumus un atbildes par dažādiem aspektiem saistībā ar elastīgo darba veidiem iestādē;
  • praktiskus ieteikumus, piemērus un soļus, kā ieviest elastīgu darba organizāciju savā iestādē;
  • noderīgus informācijas avotus par dažādiem jautājumiem saistībā ar elastīgā darba organizāciju.

Valsts pārvaldes iestāžu atbalstam, šobrīd norisinās darbs pie “Nākotnes biroja” risinājuma izstrādes – jauna darba organizācijas modeļa, kas iekļauj gan mūsdienīgas, dažādām darba formām, aktivitātēm un kopstrādei piemērotu darba vietu izveidi, gan arī modernu, iekļaujošu, efektīvu un elastīgu darba organizāciju.

Valsts pārvaldes iestādes ir aicinātas veidot tādu darba kultūru, kurā galvenā nozīme ir paveiktajam darbam un sasniegtajiem rezultātiem, nevis laikam un vietai, kad un kur nodarbinātais tos rada.

 

Sieviete strādā pie datora