Lai veicinātu modernāku, efektīvāku un atvērtāku valsts pārvaldes darbu un lai nostiprinātu apgūtās prasmes strādāt elastīgi un attālināti, padarot tās par ikdienu ilgtermiņā, ir izstrādāts Informatīvais ziņojums “Elastīga darba organizācija valsts pārvaldē” ar pielikumu “Vadlīnijas elastīgā darba nodrošināšanai”.

Valsts pārvaldes darba organizācija turpmāk tiks veidota pēc šādiem principiem:

  • nebūs vienotu nosacījumu, cik dienas drīkst strādāt attālināti: iespēja iestādēm veidot savu darba organizāciju atbilstoši to darbības specifikai un personāla politikai;
  • iespēja izmantot dažādus elastīgā darba risinājumus, tādējādi veicinot nodarbināto darba un privātās dzīves līdzsvarošanu;
  • iespēja rast risinājumus veidot modernu darba telpu nodarbinātajiem iestādēs, piemēram, kopstrādes darba telpas.

Vadlīnijas elastīgā darba nodrošināšanai ietver:

  • jautājumus un atbildes par dažādiem aspektiem saistībā ar elastīgo darba veidiem iestādē;
  • praktiskus ieteikumus, piemērus un soļus, kā ieviest elastīgu darba organizāciju savā iestādē;
  • noderīgus informācijas avotus par dažādiem jautājumiem saistībā ar elastīgā darba organizāciju.

Valsts pārvaldes iestāžu atbalstam Valsts kancelejas Inovācijas laboratorija sadarbībā ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, iesaistot vairāk nekā 100 dalībniekus no vairākām valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, ir izstrādājusi “Nākotnes biroja” konceptu. Tā izstrādei tika izmantota dizaina domāšanas pieeja, lai nodrošinātu strukturētu un metodisku procesu, veicot lietotāju vajadzību detalizētu izpēti un prototipu izstrādi.

Koncepts sniedz vadlīnijas un praktiskus ieteikumus valsts pārvaldes vadītājiem un darbiniekiem pārejā uz nākotnes biroju – jaunu darba organizācijas modeli, kas iekļauj gan mūsdienīgu, dažādām darba formām un kopstrādei piemērotu darba vietu izveidi, gan arī iekļaujošu un elastīgu darba organizāciju.

Valsts pārvaldes iestādes ir aicinātas veidot tādu darba kultūru, kurā galvenā nozīme ir paveiktajam darbam un sasniegtajiem rezultātiem, nevis laikam un vietai, kad un kur nodarbinātais tos rada.

 

Sieviete strādā pie datora