Ministru kabinetā 2023. gada 24. janvārī tika apstiprināts “Konceptuālais ziņojums par valsts stratēģisko komunikāciju un informatīvās telpas drošību 2023.–2027. gadam” (turpmāk – Koncepcija).

Koncepcijas vīzija ir veicināt informatīvās telpas drošību, tostarp ar stratēģisko komunikāciju, panākot, ka valsts pārvalde un sabiedrība ir noturīga pret ārējiem un iekšējiem iejaukšanās riskiem demokrātiskos procesos un informatīvajā telpā, kā arī spēj efektīvi līdzdarboties, lai pārvarētu krīzes un apdraudējumus.

Valsts kanceleja ir izpildījusi valdības uzdevumu attīstīt centralizētu stratēģiskās komunikācijas un informatīvās telpas drošības koordinācijas modeli, izstrādājot pirmo šāda veida koncepciju Latvijā. Ņemot vērā Krievijas un citu autoritāro režīmu informatīvā kara spējas un potenciālos nodomus tās pielietot pret mūsu valsti un sabiedrību, mums aktīvi jārīkojas, jo koncepcijas ieviešana jāuzsāk nekavējoties, cieši sadarbojoties valsts pārvaldei un pašvaldībām, drošības dienestiem, neatkarīgajām institūcijām, kā arī iesaistot nevalstisko, akadēmisko, privāto sektoru un plašāku sabiedrību,” uzver Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs Rihards Bambals.

Koncepcijas mērķis ir Krievijas īstenotā kara apstākļos veicināt Latvijas valsts pārvaldes un sabiedrības noturību pret dažādām manipulācijām, tostarp dezinformāciju un informācijas ietekmēšanas operācijām, tuvāko piecu gadu laikā stiprinot visus trīs informatīvās telpas drošības pīlārus:

  1. valsts stratēģiskās komunikācijas spējas,
  2. mediju vidi,
  3. sabiedrības medijpratību un informācijpratību.

Koncepcijā 2023.–2027. gadam izvirzīti seši darbības pamatvirzieni:

  1. valsts stratēģiskās komunikācijas ieviešana un spēju attīstība,
  2. informatīvās telpas noturības pasākumi pret drošības apdraudējumiem,
  3. mediju vides stiprināšana un pilnveidošana,
  4. iesaistīta un pret informatīvās telpas apdraudējumiem noturīga sabiedrība,
  5. partnerība ar organizētu pilsonisko sabiedrību, privāto un akadēmisko sektoru,
  6. starptautiskā sadarbība.

Koncepcijā ietvertais stratēģiskās komunikācijas un informatīvās telpas drošības koordinācijas modelis ir izmantojams gan ikdienā, gan krīzes un apdraudējuma gadījumos, un konkrēti pasākumi ļaus pakāpeniski sasniegt augstu valsts pārvaldes un sabiedrības noturības līmeni pret ārējiem un iekšējiem iejaukšanās riskiem. Īstenojot koncepcijā paredzētos risinājumus, sabiedrībā tiks stiprināta piederības sajūta Latvijai, Eiropai un tās vērtībām, pakāpeniski pieaugs iedzīvotāju atbalsts un uzticēšanās valdības rīcībpolitikai un komunikācijai.

Atbilstoši koncepcijai galvenos drošības riskus un apdraudējumus informatīvajā telpā rada Krievija. Būtisku uzmanību Latvijas institūcijas tuvākajos gados pievērsīs arī Ķīnas un Baltkrievijas režīma, kā arī citu spēlētāju iespējamām informācijas ietekmēšanas aktivitātēm pret mūsu valsti un sabiedrību.

Koncepcija tiks ieviesta pēc daļēji decentralizēta pārvaldības un koordinācijas modeļa, vienlaikus nodrošinot visaptverošu valsts un pašvaldību institūciju iesaisti. Stratēģiskā līmenī Valsts kanceleja nodrošinās vidējā termiņa un ilgtermiņa pasākumu plānošanu un starpinstitucionālu koordināciju ikdienā, kā arī krīzes un apdraudējuma situācijās. Taktiskā un operatīvā līmenī valsts pārvaldes institūcijas atbilstoši kompetencei decentralizēti plānos un īstenos savus stratēģiskās komunikācijas plānus un stratēģijas, kā arī iesaistīsies informatīvās telpas drošības stiprināšanā.

Valsts kanceleja uzraudzīs un koordinēs koncepcijas ieviešanas gaitu, sadarbojoties ar vairāk nekā 20 valsts pārvaldes institūcijām, neatkarīgajām institūcijām, drošības dienestiem, kā arī organizētu pilsonisko sabiedrību, privāto un akadēmisko sektoru. Koncepcijas ieviešanai ir sagatavots plānoto pasākumu plāns ar konkrēti definētām sasniedzamajām aktivitātēm un rezultātiem, atbildību sadalījumu starp institūcijām, kā arī ieviešanas termiņiem (ierobežotas pieejamības informācija).

Sākot no 2024. gada Valsts kanceleja reizi gadā ziņos par sasniegtajiem rezultātiem koncepcijas ieviešanā.

Kontaktpunkts Valsts kancelejā par koncepcijas izstrādi un ieviešanu ir Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departaments.