Lai izstrādātu vienotu cilvēkresursu attīstības politiku valsts pārvaldē un koordinētu tās ieviešanu, kopš 2012.gada marta notiek regulāras Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības padomes sanāksmes. Padomē darbojas eksperti no nozaru ministrijām un tās vadību nodrošina Valsts kanceleja. Ministru prezidenta rīkojums par Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības padomes izveidošanu pieejams šeit.

Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības padomē tiek apkoptas valsts pārvaldē aktuālās problēmas un piedāvāti risinājumi, tādējādi veidojot iestāžu vienotu nostāju un labās prakses pārņemšanu ne tikai no ministrijām, bet arī to pārstāvētajām padotības iestādēm. 

Padome savā darbībā ievēros atklātības principu un nodrošinās nozares ekspertu iesaistīšanu.