Politikas plānošanas dokumentu datu bāze

​Sistēmas mērķis ir nodrošināt sabiedrībai brīvu pieeju nozaru politikas dokumentiem. Informācijas sistēmā ir ievietoti visi politikas plānošanas dokumenti, kas ir pieņemti Ministru kabinetā kopš 1993. gada.

POLSIS ir publiski pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam un par datu bāzes lietošanu nav jāmaksā. Pieejamos dokumentus ir iespējams lejupielādēt, kā arī saglabāt un izdrukāt. Informācijas sistēma piedāvā dokumentus izdrukāt tabulās, izvēlēto dokumentu eksportējot, tādējādi padarot saprotamāku un ērtāku tā tālāko izmantošanu.

POLSIS piedāvā iespēju interesentiem parakstīties uz jaunumiem, nodrošinot, ka izvēlētās politikas plānošanas jomas dokumenti tiks piegādāti uz norādīto e-pasta adresi.

Politikas plānošanas dokumenti ir sakārtoti savstarpējā pakārtotības sistēmā jeb hierarhijā vienas jomas ietvaros. Hierarhija atvieglo lietotājiem vajadzīgo dokumentu atrašanu, kā arī veicina lietotāju sapratni par attiecīgās iestādes kompetencē esošo dokumentu savstarpējo saistību. Politikas plānošanas dokumenti ir klasificēti arī atbilstoši to specifikai, tā padarot ērtāku interesējošās jomas dokumentu atrašanu.

Izveidotajai datu bāzei ir unikāla agrās brīdināšanas sistēma – ar īpašiem simboliem tiek brīdināts par katra dokumenta spēkā esošo laika posmu. Tāpat informācijas sistēmas lietotājiem ir pieejami statistikas pārskati par publiski pieejamiem dokumentiem, kurus sistēma automātiski ģenerē reizi mēnesī.

Tiešās pārvaldes iestāžu datu bāze

Informācijas pieejamība par valsts pārvaldes institucionālo sistēmu, kuru līdz 2017. gada 1. jūnijā pieņemtā likuma "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" un 2017. gada 16. novembrī pieņemtā likuma "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" spēkā stāšanās brīdim nodrošināja ar tiešās pārvaldes iestāžu datubāzes palīdzību, no 2018. gada 1. jūnija tiek nodrošināta ar jaunu publiski pieejamu rīku – Publisko personu un iestāžu sarakstu. Publisko personu un iestāžu saraksta uzturēšanu un no 2018. gada 1. jūnija publisku pieejamību ikvienam sabiedrības loceklim nodrošina Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Līdz ar to ikvienam sabiedrības loceklim ir pieejams reģistrs, kurš veidots pēc līdzīgiem principiem kā citi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra uzturētie reģistri, tādējādi nodrošinot aktuālas un sabiedrības interesēm atbilstošas informācijas pieejamību strukturētā veidā. Likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikts, ka jebkura persona ir tiesīga paļauties uz publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstītajām ziņām.

Ņemot vērā, ka līdz ar Publisko personu un iestāžu saraksta izveidošanu un publiskošanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē, tiešās pārvaldes iestāžu datubāze ir zaudējusi pastāvēšanas aktualitāti, tā 2018.gada jūlijā tika aizvērta.

Pētījumu un publikāciju datu bāze

Datu bāzes mērķis ir nodrošināt elektroniskajā vidē pieejamu, caurskatāmu un vienotu informāciju par veiktajiem pētījumiem, publikācijām un metodikām atbilstošās rīcībpolitikas jomās kopš 2000.gada, kā arī informāciju par tuvāko 2 gadu laikā paredzētajām jauno pētījumu tēmām.

Pētījumu un publikāciju datu bāze ir publiski pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam un par datu bāzes lietošanu nav jāmaksā. Pieejamos dokumentus ir iespējams lejupielādēt, kā arī saglabāt un izdrukāt.

Iespējas:

  • izmantot ilgstoši uzkrātu informāciju par pētījumiem
  • iepazīties ar informāciju kas līdz šim nebija pieejama, vai ir pieejama tikai drukātā veidā ministrijā
  • koordinēt pētījumu izmantošanu rīcībpolitiku izstrādē
  • plānot jaunas pētījumu tēmas, tās koordinēt un novērst to pārklāšanos
  • nodrošināt sabiedrībai pieeju publiski finansētiem pētījumiem
  • sasaistīt rīcībpolitikas plānošanas un normatīvo aktu izstrādes procesu ar nacionālo attīstības indikatoru (t.sk. NAP un ES struktūrfondu) rādītāju uzskaiti un analīzi vienotā integrētā vidē.