logo

2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā Valsts kanceleja bija atbildīga par projektiem, kas veicina valsts pārvaldes profesionālo pilnveidi un sociālā dialoga attīstību labāka tiesiskā regulējuma izstrādāšanā tādās jomās kā mazo un vidējo komersantu atbalsts, kā arī korupcijas novēršana un ēnu ekonomikas mazināšana.

  • 3.4.2.1. pasākumā “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”: 
    • Valsts administrācijas skola apmācīja valsts pārvaldes nodarbinātos, kas strādā mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās. Plašāka informācija par projektiem
    • Valsts kanceleja nodrošināja augstākā līmeņa vadītāju zināšanu un profesionālo prasmju izaugsmi. Plašāka informācija par projektu.
    • Valsts kontrole paaugstināja profesionālo kompetenci savam revīzijas un atbalsta personālam, kas veic publiskā sektora revīzijas, kā arī valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem. Plašāka informācija par projektu.
  • 3.4.2.2. pasākums ''Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā'' nodrošināja divpusējo nozaru sociālo dialoga attīstību labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanas veicināšanai prioritāri piecās nozarēs – kokrūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs, būvniecībā, transportā un loģistikā, telekomunikācijās un sakaros. Plašāka informācija par Latvijas Darba devēju konfederācijas projektu un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības projektu.
  • 3.4.2.3. pasākuma „Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādāja un aprobēja metodoloģija publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveidei, lai nodrošinātu ātrāku un efektīvāku publisko pakalpojumu sniegšanu, samazinātu valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, kā arī radītu priekšnosacījumus e-sabiedrības straujākai attīstībai. Plašāka informācija par projektu.

Lai uzraudzītu, vai īstenotie projekti sniedz praktisku ieguldījumu komercdarbības vides sakārtošanā, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanā, kā arī nozaru sociālā dialoga izaugsmē, Valsts kancelejā tika izveidota koleģiāla, konsultatīva un koordinējoša institūcija - Uzraudzības padome