2023. gadā Valsts kanceleja sadarbībā ar biedrību “Latvijas Lauku forums” organizēja  sarunas ar cilvēkiem visā Latvijā par uzticēšanos, izmantojot “Dialoga apļu” metodi. Dialoga apļi par uzticēšanās tēmu notika 20 Latvijas vietās – ciemos, pagastos un pilsētās – sadarbībā ar vietējām kopienām, vietējām rīcības grupām, biedrībām, uzņēmējiem, izglītības iestādēm un pašvaldībām. No 2023. gada 6. septembra līdz 4. oktobrim Latvijā notika 26 dialoga apļi, un tajos piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku, pārstāvot dažādu vecumu, dzimumu un tautību iedzīvotājus.

Dialoga apļu par uzticēšanos KOPSAVILKUMS 

Sarunās gūtās atziņas apkopotā formā tika prezentētas konferencē Saeimā. Konference "Uzticēšanās sabiedrībā un uzticēšanās valsts varas institūcijām Latvijā" norisinājās 2023.gada 27.oktobrī Saeimā.

Dialoga apļu par uzticēšanos mērķis bija:

  • veidot diskusijas un sapratni starp dažādiem cilvēkiem un grupām;
  • vairot sabiedrības uzticēšanos, citu cilvēku viedokļa saprašanu, problēmu izgaismošanu, rēķinoties ar katra cilvēka unikalitāti, un noskaidrot Latvijas iedzīvotāju viedokli, pieredzi un atziņas par uzticēšanos citiem sabiedrības locekļiem un publiskajai varai.

Dialoga mērķis nav pierādīt sava viedokļa pareizību vai panākt vienbalsību, taču labs dialogs ir veids, kā cilvēki var kopīgi nonākt pie labākas izpratnes un kopīgām atziņām, veidojot cieņpilnu sarunu neatkarīgi no individuālu viedokļu dažādības.

“Dialoga apļu” jeb taimauta metode attīstījusies Somijā, lai pilnveidotu prasmes sarunāties un uzklausīt vienam otru, veicināt piederības sajūtu un pārliecību, ka ikviens ir vērtība un var ietekmēt norises valstī un sabiedrībā.

Konferences dalībnieki
Dialogu apļi festivālā LAMPA
Dialoga apļi