logo

Valsts kanceleja ir viena no Eiropas Savienības (ES) fondu atbildīgajām iestādēm. Atbildīgās iestādes funkcijas Valsts kancelejā pilda ES struktūrfondu departaments.

2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā Valsts kanceleja ir atbildīga par projektiem, kas veicinās valsts pārvaldes profesionālo pilnveidi un sociālā dialoga attīstību labāka tiesiskā regulējuma izstrādāšanā tādās jomās kā mazo un vidējo komersantu atbalsts, kā arī korupcijas novēršana un ēnu ekonomikas mazināšana (turpmāk – 3.4.2. specifiskais atbalsta mērķis).

Plakāts

3.4.2.1. pasākumā “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

  • Valsts administrācijas skola apmāca valsts pārvaldes nodarbinātos, kas strādā mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās. Plašāka informācija par projektiem 
  • Valsts kanceleja nodrošina augstākā līmeņa vadītāju zināšanu un profesionālo prasmju izaugsmi. Plašāka informācija par projektu
  • Valsts kontrole paaugstina profesionālo kompetenci savam revīzijas un atbalsta personālam, kas veic publiskā sektora revīzijas, kā arī valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem. Plašāka informācija par projektu

Laika posmā no 2015.gada septembra līdz 2022.gada beigām kopumā plānots nodrošināt 14 126 nodarbināto profesionālo pilnveidi, ieguldot 8 milj. eiro ES fondu un valsts budžeta līdzekļu.

Normatīvais akts

Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 389 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1. pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi”

Atbildīgā kontaktpersona

Maruta Garkalne
Tālr.: 67082950
maruta.garkalne@mk.gov.lv

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa „Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” īstenošanai

Atbildīgā kontaktpersona

Maruta Garkalne
Tālr.: 67082950
maruta.garkalne@mk.gov.lv

Projektu iesniegumu atlase

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases:

  • 2015.gada 29.septembris - 2015.gada 9.novembris (1.kārta)
  • 2016.gada 4.jūlijs – 2016.gada 1.augusts (2.kārta)

 

Papildus apmācībām 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros tiks īstenots 3.4.2.2. pasākums ''Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā''. Tas nodrošinās divpusējo nozaru sociālo dialoga attīstību labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanas veicināšanai prioritāri piecās nozarēs – kokrūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs, būvniecībā, transportā un loģistikā, telekomunikācijās un sakaros.

Sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība kopā ar dažādu nozaru sadarbības partneriem strādās, analizējot starptautiskās tirdzniecības, konkurētspējas un nodarbinātības aspektus, īpaši pievēršoties minēto nozaru sociālā dialoga aktualizēšanai un aktivizēšanai, kā arī paralēli stimulējot un iesaistot arī citu nozaru pārstāvjus divpusējā sociālajā dialogā, tajā skaitā mazos un ļoti mazos uzņēmumus un uzņēmējdarbības uzsācējus, tādējādi veicinot nozaru asociāciju un arodbiedrību savstarpējo tuvināšanos un diskusijas par labāka regulējuma izstrādi nozarēs. Paredzams, ka līdz 2022.gada 30.jūnijam tiks noorganizēti 25 pasākumi nozaru darba devēju un darba ņēmēju organizāciju iesaistei sociālajā dialogā, kā rezultātā tiks noslēgtas piecas ģenerālvienošanās, ieguldot 1,5 milj. eiro ES fondu un valsts budžeta līdzekļu un tādējādi arī sociālie partneri sniegs pozitīvu pienesumu nelegālās nodarbinātības un ēnu ekonomikas mazināšanā.

Plašāka informācija par Latvijas Darba devēju konfederācijas projektu un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības projektu.

Normatīvais akts

 

Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumi Nr. 600 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.2. pasākuma "Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" īstenošanas noteikumi”

 

Atbildīgā kontaktpersona

Maruta Garkalne
Tālr.: 67082950
maruta.garkalne@mk.gov.lv

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa „Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” 3.4.2.2. pasākuma “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā “ īstenošanai

Projektu iesniegumu atlase

Ierobežota projektu iesniegumu atlase no 2016.gada 8.novembra – 2016.gada 7.decembrim

 

Savukārt 3.4.2.3. pasākuma „Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" ietvaros tiks izstrādāta un aprobēta metodoloģija publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveidei, lai nodrošinātu ātrāku un efektīvāku publisko pakalpojumu sniegšanu, samazinātu valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, kā arī radītu priekšnosacījumus e-sabiedrības straujākai attīstībai. Pilotprojektu veidā pasākumā iesaistīties piecas dažādas tiešās valsts pārvaldes institūcijas, kas prioritāri sniedz pakalpojumus uzņēmējdarbības, nodokļu, e-pārvaldes, sociālās apdrošināšanas un pašvaldību kompetences jautājumu jomās. Trīs institūciju pilotprojekti tiks vērsti uz pakalpojumu sniegšanu komersantu vajadzību sekmēšanai, bet divu institūciju pilotprojekti - uz pakalpojumiem iedzīvotāju vajadzību sekmīgai apmierināšanai. Plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 400 000 eiro. Plašāka informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektu.

Normatīvais akts

Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumi Nr. 694 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.3. pasākuma "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" īstenošanas noteikumi”

Atbildīgā kontaktpersona

Maruta Garkalne
Tālr.: 67082950
maruta.garkalne@mk.gov.lv

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai” 3.4.2.3. pasākuma “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” īstenošanai

Projektu iesniegumu atlase

Ierobežota projektu iesniegumu atlase no 2018.gada 12.janvāra līdz 2018.gada 12.februārim 

 

Ar aktuālāko informāciju par 2014. - 2020.gada ES fondu periodu (plānošanas dokumentu aktuālās versijas, plānošanas process un principi, projektu iesniegumu atlases u.c.) aicinām iepazīties ES fondu mājas lapā, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājas lapā. Informāciju par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” meklējiet Labklājības ministrijas mājas lapā.