Statuss:
Īstenošanā
ESF
Eiropas Sociālā fonda projekts „Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma” Identifikācijas numurs 3.4.2.0/15/I/003
Projekta logo

Straujās pārmaiņas informācijas tehnoloģiju jomā, globalizācija, demogrāfiskā situācija Latvijā un dinamiskā attīstība aktualizē ikviena valsts pārvaldē nodarbinātā kompetences pilnveidi, lai sasniegtu labākos darbības rezultātus. Īpaši nozīmīga mērķu un rezultātu sasniegšanai ir līderība, lai nodrošinātu vadības procesus sarežģītā un kompleksā vidē.  Profesionāla līderība ir pamats valsts sektora dinamiskumam un efektīvai vadībai, kas savukārt ietekmē publiskā sektora efektivitāti un produktivitāti. Valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju kompetenču pilnveidošanai tiek īstenota Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma, kas ir mērķtiecīgs pasākumu kopums vadītāju līderības kompetences stiprināšanai.

Projekta mērķis

 • Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma mērķtiecīgi un kompleksi attīstīs valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju kompetences, kas nepieciešamas arvien dinamiskākajā vidē, lai stiprinātu līderības prasmes. Veicinot augstākā līmeņa vadītāju kā stratēģisko līderu attīstību, iespējams nodrošināt inovatīvas idejas valsts pārvaldē, kā arī vadīt pārmaiņas, tādējādi netiešā veidā pozitīvi ietekmējot arī uzņēmējdarbības vides sakārtošanu.

Projekta mērķa grupa

 • Valsts pārvaldes iestāžu augstākā līmeņa vadītāji, kuru vadītās iestādes ir tieši vai netieši iesaistītas uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, sakārtošanā un administratīvā sloga mazināšanā mazajiem un vidējiem komersantiem

Projekta īstenošana

 • Projekts ilgs 83mēnešus (no 2016.gada 1.februāra – 2022.gada 31.decembrim).

Kopējās izmaksas

 • Rezultātu sasniegšanai plānotais atbalsts ir 1 024 969, 46 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 871 224, 02 EUR (85%) un valsts budžeta finansējums ir 153 745, 44 EUR (15%)

Plānotie rezultāti

 • Projekta rezultātā plānots, ka labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā būs apmācītas 1050 personas un profesionālo kompetenci būs paaugstinājušas 262 personas.
Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma

Vadītāju individuālās apmācības

KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, lielu valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem
KAD: no 2016. gada līdz 2020.gadam 

Vadības kompetenču novērtēšana un individuālā attīstības plāna sastādīšana.

Katra vadītāja vadības kompetenču novērtēšanu intervijas veidā veiks divi eksperti. Intervijas un 360⁰ kompetenču novērtēšanas rezultātus apkopos rakstiskā kopsavilkumā un individuāli pārrunās. Balstoties novērtējumā, vadītājs kopā ar ekspertiem sastādīs individuālo attīstības plānu. Kompetenču novērtēšanā nodrošinās procesa un individuālo rezultātu konfidencialitāti. Pēc diviem gadiem atkārtoti novērtēs tās pašas vadības kompetences, lai izvērtētu attīstību un, pamatojoties uz secinājumiem, vadītājam aktualizētu individuālo mācību plānu. Vērtējamās vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, darbinieku motivēšana un attīstīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.
KAD:  2016. gada septembris – 2017. gada maijs (pirmā kārta), 2019. gads (otrā kārta)

Individuālā attīstības plāna īstenošana.
Vadītājiem būs pieejami dažādi instrumenti, lai īstenotu individuālā attīstības plānā paredzēto, tādējādi veicinot noteikto mērķu sasniegšanu:

 •  Prasmju treniņi kompetenču pilnveidošanai 
  KAD:  2017.gada 3. un 4.ceturksnis, 2020.gads
 •  Mentora, kouča un supervizora programma
  KAD:  no 2018.gada līdz 2021.gadam 

Moduļu mācības vadītājiem

Kompetences pilnveidošana nelielā grupā, piedāvājot apgūt noteiktus moduļus: Finanses un valsts pārvalde, Tiesiskums un valsts pārvalde, IKT un valsts pārvalde, Komunikācija un valsts pārvalde, Stratēģiskā personāla plānošana, Efektīva vadītāja ABC, Nākotnes vadītāja izaicinājumi.
KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD: no 2018. līdz 2021.gadam (reizi gadā)


Sadarbības un starpresoru efektivitātes veicināšanas programma

Komandas veidošanas pasākumi ārpus ierastās biroja vides, lai sekmētu vadītāju savstarpējo iepazīšanos un turpmāko sadarbību arī citos formātos.
KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD:  2017. gada 2. ceturksnī

Pieredzes apmaiņas pasākumi ārvalstīs par vadītājiem aktuālām tēmām.
KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD:  no 2017. gada līdz 2019.gadam. 2022. gads

Starpresoru sadarbības tikls kā zināšanu un pieredzes apmaiņas platforma nelielās grupās par vadītājiem aktuālu tēmu.
KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD: no 2017.gada līdz 2022. gadam.


Vadītāja atbalsta instrumenti

Efektīva vadītāja rokasgrāmata ir praktisks palīglīdzeklis augstākā līmeņa vadītājiem kā stratēģiskajiem līderiem, kuri ikdienā saskaras ar dažādiem vadības vides izaicinājumiem,
KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD: atvēršanas svētki 2017. gada 19. janvārī

Vadītāju pašattīstības un veselības veicināšanas programma kā izglītojošs pasākumu kopums, kas veicina vadītāju prasmi rūpēties par savu attīstību un veselību, pievērst uzmanību mentālajiem paradumiem uztura, miega un fizisko aktivitāšu nodrošināšanai.
​KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD: 2018. gada 2.ceturksnī


Ikgadējā valsts pārvaldes vadītāju konference

Ikgadējas valsts pārvaldes vadītāju konference. Profesionāla un augsta līmeņa diskusiju platforma ideju un aktualitāšu apmaiņai sadarbībā ar nozares ekspertiem, akadēmiskās vides pārstāvjiem, ārvalstu ekspertiem, reģionālajiem partneriem un biznesa vides pārstāvjiem.
KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD: no 2016. līdz 2022. gadam.


Gada aktuālā tēma

Piesaistot ekspertus un nozares autoritātes, piedāvātas atklātas lekcijas atbilstoši augstākā līmeņa vadītāju dienas kārtībā esošajām vajadzībām un aktualitātēm.
KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD: no 2016. gada līdz 2022. gadam.


Pierādījumos balstīta pārmaiņu vadības programma

Praktisks atbalsts augstākā līmeņa vadītājiem efektīvu pārmaiņu vadīšanā.

KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem

KAD: no 2021.gada līdz 2022.gadam

Efektīva vadītāja rokasgrāmata iedvesmo profesionālai un personiskai attīstībai. Tas ir zināšanu avots, kur pasmelt idejas pārdomām un rīcībai. Šeit varat ieklausīties Latvijā un pasaulē pazīstamu vadītāju pieredzes stāstos. Grāmatā apkopoti praktiski, pasaules praksē pārbaudīti padomi.

Efektīva vadītāja rokasgrāmata ir sēkla, kas, iekritusi auglīgā zemē, sniegs augļus. Tā aicina katru lasītāju papildināt grāmatu, izmēģinot ko jaunu, pierakstot atziņas un augot.

Rokasgrāmata valsts pārvaldes vadītājiem tapusi pēc Valsts kancelejas iniciatīvas, patiesi ticot, ka īstās pārmaiņas sākas katram pašam ar sevi. 12 pieredzes stāsti balstīti uz grāmatas autoru intervijām un atspoguļo personu viedokļus. 

Par datu un faktu patiesumu ir atbildīgi rokasgrāmatas autori.

Attēls

Uzsākot Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmu (turpmāk – ALVAP), tika sagatavota un izdota “Efektīva vadītāja rokasgrāmata”, kuras mērķis bija iedvesmot valsts pārvaldes augstākā līmeņa  vadītājus profesionālai un personiskai attīstībai, gūstot atziņas no Latvijā un starptautiski atzītu vadītāju pieredzes stāstiem. Savukārt otrā ALVAP ietvaros tapusī publikācija – metodiskais materiāls rokasgrāmata valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājiem “Ilgtspējīga kompetenču attīstība: Kā sasniegt noturīgus rezultātus vadītāju un iestāžu attīstībā” simboliski noslēdz ALVAP, rosinot vadītājus turpināt kompetenču attīstību, neapstājoties pie sasniegtā. Publikācijā sniegts plašs skatījums uz mācīšanās un attīstības procesiem individuālā un iestādes līmenī, ietverti daudzi attīstību rosinoši jautājumi, iekļauta metožu un rīku krātuve, kā arī apkopoti dalībnieku ieguvumi no Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas, atziņas, labās prakses piemēri un ieteikumi.  

Ikgadējā vadītāju konference – programmas noslēguma konference “Ilgtspējīga līdera nākotnes izaicinājumi”

2022.gada 23.novembrī notika ikgadējā programmas konference augstākā līmeņa vadītājiem, kas vienlaikus bija arī programmas noslēguma konference – “Ilgtspējīga līdera nākotnes izaicinājumi”.

Konferences laikā par šī gada aktuālo tēmu – ilgtspēju –  nacionālā, organizācijas un indivīda līmenī – dalībniekus uzrunāja lektori no Latvijas akadēmiskās un privātā sektora vides, kā arī par ārvalstu labo praksi ilgtspējīgu politiku un lēmumu pieņemšanas veicināšanā konferences dalībniekus uzrunāja dažādus sektorus pārstāvoši ārvalstu lektori:

FOTO no pasākuma. 

 • Mērķauditorija: programmas dalībnieki
 • Laiks: 2022. gada 23. novembris

Starpvalstu pieredzes apmaiņa (Spānija)

Pieredzes apmaiņas vizītes mērķis bija sniegt iespēju augstākā līmeņa vadītājiem apgūt Spānijas labo praksi saistībā ar ilgtspējīgu cilvēkresursu attīstību publiskajā sektorā, valsts pārvaldes kā vienota un piesaistoša darba devēja tēla veidošanu, kā arī digitalizācijas un kiberdrošības jomas attīstībā.

 • Mērķauditorija: programmas dalībnieki
 • Laiks: 2022. gada 18. – 20. oktobris

Seminārs - darbnīca “Ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanas process”

Semināra mērķis bija turpināt iedziļināties ilgtspējas tēmā, šoreiz veltot uzmanību ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanas procesam.

Varšavas Tehnoloģiju universitātes  profesors un IESE biznesa skolas Varšavas izglītības centra direktors Radoslavs Koševskis (Radoslaw Koszewski) dalībniekus iepazīstināja ar 6 soļu lēmumu pieņemšanas metodi un vadīja praktiska gadījuma risināšanu darbnīcas ietvaros.   

 • Mērķauditorija: programmas dalībnieki
 • Laiks: 2022. gada 7. oktobris

Vadītāju pieredzes apmaiņas pasākums "Aplauzienu stāstu pēcpusdiena”

Pasākuma mērķis bija radīt iespēju vadītājiem neformālā vidē apmainīties pieredzē ar saviem “aplauzieniem” jeb neizdošanās stāstiem, daloties ar secinājumiem un atziņām, kas rezultātā radušās.

 • Mērķauditorija: programmas dalībnieki
 • Laiks: 2022. gada 14. septembris

Koučings augstākā līmeņa vadītājiem

Individuālā koučinga sesiju mērķis bija piedāvāt iespēju vadītājiem attīstīt potenciālu un atklāt iekšējos resursus darba jautājumu veiksmīgai risināšanai un personīgās izaugsmes un apzinātības līmeņa celšanai, kā arī palīdzēt uzlabot psihoemocionālo stāvokli un mazināt izdegšanas risku.

 • Mērķauditorija: 20 programmas dalībnieki
 • Laiks: 2022. gada jūnijs - oktobris

Seminārs “Vides, drošības un cilvēkfaktori ilgtspējīgā valsts pārvaldē”

Semināra mērķis ir iedziļināties vairākos ilgtspējas aspektos, kas ir aktuāli valsts pārvaldei kopumā, – Eiropas Zaļais kurss un tā ietekme uz valsts pārvaldi, valsts drošības ilgtspēja un aktuālās tendences ilgtspējīgā cilvēkresursu pārvaldībā.


Vebinārs “Ilgtspēja - modes tendence vai šodienas norma?”


2022. gada februāris – maijs

Pierādījumos balstītas pārmaiņu vadības programmas praktiskā daļa – grupu treniņi un konsultācijas, individuālas konsultācijas un pieredzes apmaiņas seminārs pārmaiņu vadības projektu īstenotājiem.

 • Mērķis20 pārmaiņu vadības projektu ieviešana
 • Mērķauditorija: 20 programmas dalībnieki

Pierādījumos balstītas pārmaiņu vadības programmas teorētiskās daļas pamatkursa 4.vebinārs "Kā mēs tur nonāksim? (2)"

 • Vebināra mērķis ir iepazīstināt ar pārmaiņu vadības metodēm – pārmaiņu pretestības mazināšana, attieksmes un rīcības maiņa individuālajā līmenī, organizācijas kultūras maiņa kā pārmaiņas organizācijas uzvedībā. 
  • Zane Veinberga, Profesionālās un personīgās izaugsmes konsultante, biznesa psiholoģe
  • Uldis Pāvuls, Organizāciju psihologs, personāla vadības konsultants un treneris
  • Olga Dzene, Līderības attīstības eksperte, konsultante, trenere un koučs
 • Mērķauditorija: programmas dalībnieki
 • Laiks: 2022. gada 28. janvāris

Pierādījumos balstītas pārmaiņu vadības programmas teorētiskās daļas pamatkursa 3.vebinārs "Kā mēs tur nonāksim? (1)"

 • Vebināra mērķis ir iepazīstināt ar pārmaiņu vadības metodēm – pārmaiņu komandas veidošana un vadība, pārmaiņu progresa un rezultātu analīze.
  • Regīna Reķe, Biznesa trenere
  • Baiba Drēgere - Vaivode, LEAN un efektivitātes eksperte
 • Mērķauditorija: programmas dalībnieki
 • Laiks: 2022. gada 12. janvāris​​​​​​​

Pierādījumos balstīta pārmaiņu vadības programmas teorētiskās daļas pamatkursa 2.vebinārs “Kur mēs ejam?”

 • Mērķis: augstākā līmeņa vadītājiem sniegt izpratni par pārmaiņu mērķu formulēšanu, digitālo transformāciju kā vienu vēlamajiem pārmaiņu virzieniem un kā uzburt un komunicēt pievilcīgu pārmaiņu vīziju.
 • Kaspars Kauliņš, Biznesa attīstības, vadības konsultantu un treneri, SIA ''Tilde'' Biznesa attīstības direktors
 • Santa Purgaile, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja, Pieredzes stāsts par pārmaiņu iedvesmojošajiem faktoriem
 • Mērķauditorija: programmas dalībnieki
 • Laiks: 2021. gada 12. novembris

Ikgadējā valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju konference “Digitālā transformācija: cilvēks, kultūra, darbavieta”


Pierādījumos balstīta pārmaiņu vadības programmas teorētiskās daļas pamatkursa 1.vebinārs “Kur mēs esam?”

 • Mērķis: padziļināt augstākā līmeņa vadītāju zināšanas par datu lietotprasmi (pratība) un gatavības pārmaiņām analīzi.
 • Gatis Narvaišs, Izglītības eksperts, izglītības tehnoloģiju jaunuzņēmuma “Edurio” skolu izaugsmes vadītājs “Datu lietotprasme/pratība”
 • Anita Gaile, pārmaiņu vadības arhitekte, koučs “Gatavības pārmaiņām analīze”
 • Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore “Pieredzes stāsts – datos balstīta pārmaiņu vadība”
 • Mērķauditorija: programmas dalībnieki
 • Laiks: 2021.gada 21.oktobris
   

Praktisks vebinārs – diskusija augstākā līmeņa vadītājiem “Ceļā uz jauno interešu pārstāvības (lobēšanas) likumu un efektīvu piemērošanu valsts pārvaldē”

 • Mērķis: augstākā līmeņa vadītājiem veidot izpratni par to, kas ir lobēšana, kā arī, kas ir sagaidāms no jaunā lobēšanas regulējuma.
 • Moderators: Valts Kalniņš
 • Inese Voika, Saeimas deputāte, Saeimas sekretāra biedre un Darba grupa lobēšanas atklātības likumprojekta izstrādei vadītāja “Izstrādē esošais Interešu pārstāvības likums (galvenie ieguvumi, principi un prasības valsts pārvaldei)”
 • Sherry Perreault, Īrijas Ētikas un lobēšanas regulatora vadītāja “Īriijas pieredze lobēšanas regulējuma ieviešanā”
 • Guna Paidere, Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre “Par interešu pārstāvniecības reģistru”
 • Mērķauditorija: programmas dalībnieki
 • Laiks: 2021.gada 8.oktobris

Vebinārs "Mākslīgais intelekts un nākotnes izaicinājumi" augstākā līmeņa vadītājiem


Tiešsaistes diskusija ar ārvalstu ekspertiem par atvērtajiem datiem augstākā līmeņa vadītājiem
 

 • Mērķis: Diskusijas mērķis ir veicināt augstākā līmeņa vadītājiem izpratni par dažādām pieejām atvērto datu pielietošanā, iepazīstoties ar starptautiskiem labās prakses piemēriem
 • Moderators: Artis Ozoliņš
 • Dr. Frederiks Bardols, Francijas Aizsardzības ministrijas digitālo pakalpojumu inkubatora vadītājs "Move fast and fix things: first-hand experiences from the French administration"
 • Ādams Ārnts, Dānijas pamatdatu programmas vadošais arhitekts "A strong common foundation and opening data as needed"
 • Mērķauditorija: programmas dalībnieki
 • Laiks: 2021. gada 21. aprīlī
   

Vebinārs "Pakalpojumi | lietotāja pieredze" augstākā līmeņa vadītājiem

 • Mērķis: Vebināra mērķis ir padziļināt augstākā līmeņa vadītāju zināšanas par lietotāja pieredzes (UX/UI/CX) nozīmi digitālajā vidē, lai veicinātu ērtus digitālos risinājumus valsts pārvaldē, kā arī iepazīstināt ar labās prakses piemēriem (t. sk. starptautiskiem) lietotāju pieredzes (UX) un pakalpojumu dizainēšanā, inovāciju lomu tajos.
 • Moderators: Miķelis Bendiks
 • Līga Lētiņa, Jauno iniciatīvu vadītāja Baltijā, If P&C Insurance, (UX Riga konferences rīkotāja) "Lietotāju pieredze - kā saprast, ko viņi grib, un vai to var izmērīt?"
 • Normunds Kirejevs, mazumtirdzniecības direktors Narvesen Baltija ""Transformācijas ritmā" - Narvesen pieredze "New Normal" apstākļos"
 • Ģirts Slaviņš, Mobilly vadītājs "Vai Tava mamma sapratīs?"
 • Turbjērns Lāšens (Torbjørn Larsen), Executive Director, Digital Transformation, Sopra Steria "Digital Transformation - from Agile Manifesto to Agile Enterprise"
 • Mērķauditorija: programmas dalībnieki
 • Laiks: 2021. gada 26. martā

Vebinārs "Uz datiem balstīta lēmumu pieņemšana: iespējas un izaicinājumi" augstākā līmeņa vadītājiem

 • Mērķis: Vebināra mērķis ir  iepazīstināt ar jaunākajām tendencēm datos balstītu lēmumu pieņemšanā, kā arī labās prakses piemēriem (t. sk. starptautiskiem) un apgūt dažādas metodes jēgpilnu lēmumu pieņemšanas prasmju pilnveidošanai
 • Moderators: Andis Āriņš, Latvijas Interneta asociācijas izpilddirektors
 • Miķelis Zondaks, Datu skolas atvērto datu eksperts "Atvērto datu pielietošana lēmumu pieņemšanā"
 • Austris Vasiļevskis, Emergn klientu partneris - datu eksperts un datos balstītu lēmumu entuziasts "Lielie un mazie dati | lēmumu pieņemšana"
 • Nika Aleksejeva, Datu skolas dibinātāja "Datu lasītprasme | vizualizācija"
 • Edgars Lapiņš, stratēģiskā mārketinga un komunikāciju profesionālis, kritiskās domāšanas kustības SkeptiCafe aizsācējs un vadītājs Latvijā "Lēmumu pieņemšana neskaidrības apstākļos"
 • Mērķauditorija: programmas dalībnieki
 • Laiks: 2021. gada 24. februārī

2021. gada februāris- septembris
Moduļu mācības vadītājiem

Saturs (tiek īstenotas moduļu apmācības par šādām tēmām):

 • 1. modulis “Finanses un valsts pārvalde”
 • 2. modulis “Tiesiskums un valsts pārvalde”
 • 4. modulis “Komunikācija un valsts pārvalde”
 • 5. modulis “Stratēģiskā personāla plānošana”
 • 6. modulis “Efektīva vadītāja ABC”

Mērķgrupa: Valsts sekretāri, valsts sekretāru vietnieki, valsts pārvaldes iestāžu vadītāji un viņu vietnieki


Vebinārs "Digitālā transformācija = izaicini status quo!" augstākā līmeņa vadītājiem
 

 • Mērķis: Vebināra mērķis ir iepazīstināt ar digitalās transformācijas pamatostādnēm, kādi ir tagadnes un nākotnes valsts pārvaldes izaicinājumi digitālajā transformācijā un iestādes vadītāja kā līdera loma tajās
 • Moderators: Edmunds Beļskis 
 • Atklāšana:
  • Inita Pauloviča, Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos
    
  • Ieva Ilvesa, Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos 
  • Āris Dzērvāns, VARAM valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos 
  • LMT prezidents, prof. Juris Binde, Dr. oec. (prezentācija)
 • Mērķauditorija: programmas dalībnieki
 • Laiks: 2021. gada 20. janvārī

2020. gada 16. decembris
2020. gada tēmas "Vērtības valsts pārvaldē" noslēguma pasākums un 2021. gada tēmas "Digitālā līderība" atklāšanas pasākums

Prezentācijas: 

 1. Valsts kancelejas prezentācija
 2. Vents Sīlis, filozofs un sociālantropologs
 3. Renāte Strazdiņa, "Microsoft" vadītāja Baltijā
 4. Jānis Kreilis un RobertsTamme, Tella
 5. Aldis Ērglis, "Emergn" Machine Learning Lab vadītājs 
 6. Pēteris Zilgalvis, Digitālās inovācijas un blokķēdes nodaļas vadītājs DG CONNECT, FinTech Rīcības grupas līdzpriekšsēdētājs, Eiropas Komisija

Moderators: Neils Kalniņs
Mērķgrupa: programmas dalībnieki


2020. gada 4. novembris
Ikgadējā valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju konference “Vērtības studijā!”

MĒRĶIS: radīt augstākā līmeņa vadītājiem padziļinātu izpratni par to, kāda ir saistība starp vadītāja un iestādes vērtībām, kā sekmēt to iedzīvināšanu iestādē.

 

Foto un video no konferences.


2020. gada 13. novembris
Vebinārs "UZTICĒŠANĀS KULTŪRA | VĒRTĪBAS" augstākā līmeņa vadītājiem

MĒRĶIS: radīt padziļinātu izpratni par to, kāda ir vērtību, īpaši uzticēšanās, loma:

 • komandas (t. sk. iestādes) vadībā;
 • uzticēšanās kā vienas no pamatvērtībām iestādē balstītu kultūras izveidē;
 • un citi ar uzticēšanās kultūras lomu valsts pārvaldē saistītiem jautājumiem.

Lektore: Ph.D. Luīse Bringsēliusa (angļu val. Louise Bringselius)

Vebināra mērķgrupa: programmas dalībnieki


2020. gada 16. septembris - 20. novembris
Individuālie prasmju treniņi kompetenču pilnveidei

MĒRĶIS: attīstīt augstākā līmeņa vadītāju prasmes kompetenču pilnveidošanai un veicināt starpresoru sadarbību (pieredzes apmaiņa valsts pārvaldes vadītāju vidū).

Lektores: Rūta Lūse un Ilze Čiščakova (SIA  Spring Valley)
Mērķgrupa: augstākā līmeņa vadītāji, kuri piedalījušies kompetenču novērtēšanā


2020. gada 17. jūnijs
Vebinārs "KOMANDA | VĒRTĪBAS" augstākā līmeņa vadītājiem

MĒRĶIS: sniegt augstākā līmeņa vadītājiem ieskatu teorijā par dažādam paaudzēm, salīdzinot dažādu paaudžu vērtības (kopīgais vs atšķirīgais). Vebinārā augstākā līmeņa vadītāji tiks iepazīstināti ar to, kas motivē un virza katru paaudzi, tādējādi veidojot dažādībā balstītu komandu. Labās prakses piemēros, pieredzes stāstos dalīsies arī pieaicinātie lektori, iepazīstinot ar skatījumu par vērtībām caur savu personīgo prizmu (paaudzes).

Lektori:

 • Zanda Rubene (LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore)
 • Liene Cipule, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore
 • Ralfs Bormanis, “Gudrs, vēl gudrāks” 12. klašu fināla uzvarētājs
 • Kārlis Būmeisters, Eiropas Parlamenta Konservatīvo un reformistu grupas preses sekretārs

Vebināra mērķgrupa: programmas dalībnieki


2020. gada 11. jūnijs
Vebinārs "KOMANDA | VĒRTĪBAS" augstākā līmeņa vadītājiem

MĒRĶIS: iepazīstināt augstākā līmeņa vadītājus ar veiksmīgas vērtību komunikācijas pamatnostādnēm, kā arī sniget praktiskus instrumentus darbinieku motivēšanā, komandas vadīšanā

Lektori: 

Vebināra mērķgrupa: programmas dalībnieki


2020. gada 5. jūnijs
Vebinārs "Organizācijas vērtība “atbildība”. Kā to sekmēt ikdienas darbā, uzturot “atbildības kultūru”?" augstākā līmeņa vadītājiem

MĒRĶIS: turpinot 2020.gada tēmu “Vērtības valsts pārvaldē” vērtības tiek apskatītas caur “atbildības kultūras” prizmu. Vebināra mērķis ir iepazīstināt augstākā līmeņa vadītājus ar šādām tēmām:

 • Kāda ir vērtību loma ikdienas darbā,
 • Apkopot “atbildības” kā vērtības pazīmes ikdienas darbā,
 • Iepazīstināt ar atbildības kultūras konceptu,
 • Parādīt dažus praktiskus vadības instrumentus, kas var sekmēt darbinieku atbildības uzņemšanos. 

Lektors: Uldis Pāvuls (organizāciju psihologs & treneris)
Vebināra mērķgrupa: programmas dalībnieki


2020. gada 20. maijs
Vebinārs "Vērtības kā vadītāja instruments" augstākā līmeņa vadītājiem

MĒRĶIS: apzināt vērtības no kultūrvēsturiskā skatu punkta, kā arī uzsvērt vadītāja kā līdera lomu iestādes vērtību iedzīvināšanā, vērtībās balstītu lēmumu pieņemšanā.

Lektores:

 • prof. Rūta Muktupāvela (Latvijas Kultūras akadēmijas rektore),
 • Rūta Dimanta (labdarības portāla "ziedot.lv" un rehabilitācijas centra "POGA" dibinātāja, vadītāja)

Vebināra mērķgrupa: programmas dalībnieki


2020. gada 29. aprīlis
Vebinārs uz vērtībām balstītas komandas vadīšana ārkārtējā situācijā augstākā līmeņa vadītājiem

MĒRĶIS: sniegt augstākā līmeņa vadītājiem atbalstu uz vērtībām balstītas komandas vadīšanā ārkārtas situācijās.

Galvenie vebināra jautājumi:

 • Kā komandām saglabāt uz vērtībām balstītu darbu ārkārtas situācijās?
 • Kā nodrošināt darbinieku motivāciju, skaidrību un uzticēšanos krīzes situācijā?
 • Kādus pirmos soļus spert, atgriežoties ikdienas ritmā?
 • Rast atbildes uz citiem interesējošiem jautājumiem.

Koučs: Iveta Apine

Vebināra mērķgrupa: programmas dalībnieki


2020. gada 8. aprīlis
Vebinārs atbalsta sniegšanā ārkārtas situāciju vadīšanā augstākā līmeņa vadītājiem

MĒRĶIS: sniegt augstākā līmeņa vadītājiem atbalstu ārkārtas situāciju vadībā, piemēram, atbildot uz šādiem jautājumiem:

 • Kā saglabāt racionālu rīcību spriedzes apstākļos (emocionālā noturība)?
 • Kā vadīt attālināti komandu krīzes apstākļos?
 • Kā veicināt darbinieku solidaritāti?
 • U.c. jautājumiem.

Koučs: Katrīna Ošleja
Vebināra mērķgrupa: programmas dalībnieki


2020. gada februāris - 2021. gada februāris
Mentora, kouča un supervizora programmas īstenošana

Mērķgrupa: augstākā līmeņa vadītāji, kuri piedalījušies kompetenču novērtēšanā


2020. gada janvāris - jūnijs
Moduļu mācības vadītājiem

Saturs (tiek īstenotas moduļu apmācības par šādām tēmām):

 • 1. modulis “Finanses un valsts pārvalde”
 • 2. modulis “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un valsts pārvalde”
 • 3. modulis “Komunikācija un valsts pārvalde”
 • 4. modulis “Stratēģiskā personāla plānošana”
 • 5. modulis “Efektīva vadītāja ABC”

Mērķgrupa: Valsts sekretāri, valsts sekretāru vietnieki, valsts pārvaldes iestāžu vadītāji un viņu vietnieki


2020. gada 17. janvāris
“2019.gada tēmas “Inovācija un eksperimentēšana” noslēguma un 2020.gada tēmas “Vērtības valsts pārvaldē” atklāšanas pasākums”


Programma un prezentācijas:

 • Atklāšana:
  Dzintra Mukāne, Latvijas Nacionālās bibliotēkas izpilddirektore,
  Krišjānis Kariņš, Ministru prezidents
 • Atskats uz 2019. gada tēmu un ieskats 2020. gada tēmā (Valsts kancelejas komanda) – 
 • Organizāciju un vadītāju attīstības konsultante Gitāna Dāvidsone
 • Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā direktors Stēfans Ēriksons
 • prof. Lars Johannsen (Dānija) Vērtības valsts pārvaldē – 
 • Svetlana Riškova, Pavāru kluba prezidente – Par inovāciju un vērtībām no citas perspektīvas – 

FOTO no pasākuma un publicitātes ziņa

2019. gada tēmas “Inovācijas un eksperimentēšana” pieredzes apmaiņa uz Helsinkiem (Somija)

Mērķis: sniegt iespēju augstākā līmeņa vadītājiem apgūt Somijas pieredzi un labo praksi inovācijas kultūras veidošanā un attīstīšanā, liekot uzsvaru uz eksperimentēšanu, inovāciju politiku un funkciju centralizēšanu, tādejādi iegūstot noderīgas teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai pilnveidotu inovācijas kultūras veicināšanu Latvijas valsts pārvaldē.

KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem
KAD: 2019. gada 31.oktobris līdz 1.novembrim

Apzinātības treniņi augstākā līmeņa vadītājiem 

KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un vietniekiem
KAD: no 2019.gada septembra līdz decembrim

 • 2 grupas, katrā līdz 15 dalībniekiem
 • Apzinātības treniņš, vada Juris Rubenis, Indulis Paičs (Integrālās izglītības institūts)
 • Apzinātības treniņš, vada Sandis Kristars Dūšelis, Evija Apine, Indra Majore-Dūšele (Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Miervidi”)

Ikgadējā valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju konference - Uzdrīksties + eksperimentē + radi = inovācija2

2019.gada 3.-4.oktobrī, Valmierā norisinājās ikgadējā programmas konference “Uzdrīksties + eksperimentē + radi = inovācija2

Programma un prezentācijas:

Inovācijas piemēru izstāde no dažādām valsts iestādēm:

 

 

 

  FOTO no pasākuma

VIDEO no pasākuma

Gada tēmas “Inovācija un eksperimentēšana” darbnīca par inovācijas kultūru

2019.gada 27.jūnijā norisinājās darbnīca, meklējot atbildes uz jautājumiem:

 • Ko nozīmē inovācijas kultūra?
 • Kāda ir šī brīža publiskā sektora inovācijas kultūra Latvijā?
 • Kādi ir soļi, ko augstākā līmeņa vadītāji var veikt, lai palīdzētu padarīt publiskā sektora inovācijas kultūru spēcīgāku?

Darbnīcu vadīja OECD projektu vadītājs valsts nodarbinātības un pārvaldības jautājumos Daniels Gersons (Daniel Gerson) un OECD Publiskā sektora inovāciju observatorijas (OPSI) inovāciju eksperts Kevins Ričmans (Kevin Richman).

 

 

Gada tēmas “Inovācija un eksperimentēšana” vietējie pieredzes apmaiņas pasākumi

 • Pieredzes apmaiņas vizīte uz uzņēmumu Brabantia Latvia (2019. gada 23.janvārī)
 • Pieredzes apmaiņas vizīte uz RTU Dizaina fabriku (2019. gada 25.aprīlī)
 • Pieredzes apmaiņas vizīte uz CSDD (2019 gada 30.maijā)
 • Pieredzes apmaiņas vizīte Valsts kancelejas inovācijas laboratorijā #GovLabLatvia (2019.gada 12.jūnijā)
 • Pieredze apmaiņas vizīte uz SIA Schwenk Latvia (2019.gada 14.novembrī)

Gada tēmas “Inovācija un eksperimentēšana” seminārs par inovācijas vadību

KAM: programmas dalībniekiem
KAD: 2019.gada 5.aprīlī

Programma un prezentācijas:

 • Atklāšana: Jānis Citskovskis, Valsts kancelejas direktors
 • Īsumā par #GovLabLatvia: Laura DimitrijevaMarina BlašķeInese Kušķe un Katri Vintiša 
 • Publiskā sektora inovācija un vadītāju loma: OECD projektu vadītājs valsts nodarbinātības un pārvaldības jautājumos Daniels Gersons (Daniel Gerson) un OECD Publiskā sektora inovāciju observatorijas (OPSI) inovāciju eksperts Kevins Ričmans (Kevin Richman)

Foto no pasākuma

Publicitātes ziņa par vizīti

2019. gada tēmas “Inovācija un eksperimentēšana” atklāšanas pasākums

KAM: programmas dalībniekiem
KAD: 2019.gada 18.janvārī

Programma un prezentācijas:
Atklāšana: 
• Jānis Citskovskis, Valsts kancelejas direktors 
• Rinalds Muciņš, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs
I daļa:
 

II daļa: 
• Ojārs Rubenis, Latvijas nacionālā teātra izpilddirektors – Inovatīvi par inovāciju
 

 

Moduļu mācības vadītājiem

KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem 
KAD: 2019. gada janvāris – maijs

Saturs: tiek īstenotas moduļu apmācības par šādām tēmām:
1. modulis “Finanses un valsts pārvalde”
2. modulis “Tiesiskums un valsts pārvalde”
3. modulis “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un valsts pārvalde”
4. modulis “Komunikācija un valsts pārvalde”
5. modulis “Stratēģiskā personāla plānošana”
6. modulis “Efektīva vadītāja ABC”
7. modulis “Nākotnes vadītāja izaicinājumi”

Vadības kompetenču novērtēšana un individuāla attīstības plāna sastādīšana

KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, lielo iestāžu vadītājiem 
KAD: no 2019. gada janvāra līdz maijam (1. un 2. plūsma), no 2019. gada septembra līdz decembrim (3.plūsma)

Mentora, kouča un supervizora programmas īstenošana

KAM: augstākā līmeņa vadītājiem, kuri piedalījušies kompetenču novērtēšanā
KAD: no 2018.gada 1. janvāra līdz 2019.gada 30.jūnijam

 Apzinātības treniņš augstākā līmeņa vadītājiem 

KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un vietniekiem
KAD: oktobris - decembris

Attēls

Ikgadējā valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju konference 

KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un vietniekiem
KAD: 2018. gada 26. oktobrī

Konferences prezentācijas:

FOTO no pasākuma 

VIDEO no pasākuma

Attēls

Pieredzes apmaiņas seminārs “Pašattīstība: sasniegumi un turpmākie izaicinājumi”

KAM: augstākā līmeņa vadītājiem, kuri piedalījušies kompetenču novērtēšanā
KAD: 2018. gada 11. oktobrī

Lekcijas prezentācija:

Attēls

 

Tematiskās darbnīcas par publisko pakalpojumu pilnveidi

KAM: vadītājiem, kuru vadītās iestādes ir lielākie publisko pakalpojumu sniedzēji Latvijā vai arī tieši saistītas ar publisko pakalpojumu attīstības politikas plānošanu un ieviešanu

KAD: 2018.gada 21.septembrī, 28.septembrī un 5.oktobrī

MATERIĀLI: Tematisko darbnīcu 


2018. gada tēmas “Publiskie pakalpojumi” tematiskā lekcija "Datu analīze, klientu vajadzības un pārmaiņas"

KAM: valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem

KAD: 2018. gada 28. jūnijā

Lekciju prezentācijas:

Attēls

 


Pasākums “Vadītāju pašattīstība un veselības veicināšana”

KAM: valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem

KAD: 2018. gada 14.-15. jūnijā

Attēls

 

Attēls

   

   

   

   

   

   

   


  2018. gada tēmas “Publiskie pakalpojumi” pieredzes apmaiņas uz Kopenhāgenu (par Dānijas valsts pārvaldes pieredzi IKT potenciāla savlaicīgā apzināšanā un izmantošanā valsts pārvaldes efektivitātes un produktivitātes celšanā)

  KAM: vadītājiem no iestādēm, kas sniedz lielākos publiskos pakalpojumus, VARAM, Valsts kancelejas un Pārresoru koordinācijas centra

  KAD: 2018. gada 29.-31. maijā

  Attēls

  Pasākums “Stratēģiskā darba snieguma vadība: darba izpildes rādītāju formulēšana augstākā līmeņa vadītājiem”

  KAM: valsts sekretāriem

  KAD: 2018. gada 17.-18.maijā

  Attēls

   


  2018. gada tēmas “Publiskie pakalpojumi” tematiskā lekcija "No pakalpojumu uzskaites līdz pakalpojumu piegādei uz e-adresi: labā prakse un datu drošība"

  KAM: valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
  KAD: 2018.gada 19. aprīlī

  Lekciju prezentācijas

   – Edmunds Beļskis, VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos

   - Raivis Skadiņš, Tildes pētniecības un izstrādes direktors

   – Edgars Cīrulis, VRAA direktora vietnieks elektroniskās pārvaldes jautājumos

   -  Margrieta Ulmane, Pārmaiņu līdere EM, LEAN vadītāja

   - Raivis Kronbergs, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

  Attēls

  2018. gada tēmas “Publiskie pakalpojumi” vietējie pieredzes apmaiņas pasākumi

  • Pieredzes apmaiņas vizīte uz uzņēmumu Infogram (2018. gada 8. martā)
  • Pieredzes apmaiņas vizīte uz Uzņēmumu reģistru (2018. gada 23. martā)
  • Pieredzes apmaiņas vizīte uz Lauku atbalsta dienestu (2018. gada 15. maijā)
  Attēls

   


  Moduļu mācības vadītājiem

  KAD: 2018. gada janvāris - maijs

  Mācību procesu nodrošina personu apvienība: SIA “Master Sales”, SIA “O.D.A.” un SIA “Pricewaterhouse Coopers”. 

  Saturs: tiek īstenotas moduļu apmācības par šādām tēmā:
  1. modulis “Finanses un valsts pārvalde”
  2. modulis “Tiesiskums un valsts pārvalde”
  3. modulis “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un valsts pārvalde”
  4. modulis “Komunikācija un valsts pārvalde”
  5. modulis “Stratēģiskā personāla plānošana”
  6. modulis “Efektīva vadītāja ABC”
  7. modulis “Nākotnes vadītāja izaicinājumi”

  Attēls

  Mentora, kouča un supervizora programmas īstenošana

  KAM: augstākā līmeņa vadītājiem, kuri piedalījušies kompetenču novērtēšanā
  KAD: no 2018.gada 1. janvāra

   

   

   

   

  Attēls

   

   Diskusija ar Ministru prezidentu "Gada tēmas 2018  "Publiskie pakalpojumi" atklāšanas pasākums 

  KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un vietniekiem
  KAD: 2017. gada 1. decembrī

  Rinalds Muciņš,  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

  FOTO no pasākuma

  Attēls

  Pieredzes apmaiņas  vizīte "Konsultē vispirms"principa ieviešanai (Lielbritānija)

  KAM: uzraudzības iestāžu vadītāji
  KAD: no 2017. gada 21. līdz 24. novembrim

  Attēls

   


  Mentora, kouča un supervizora programmas atklāšanas pasākums

  KAM: augstākā līmeņa vadītājiem, kuri piedalījušies kompetenču novērtēšanā
  KAD: 2017. gada 2. novembrī

  Attēls

  Ikgadējā valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju konference “Vadītāju konference 2017: kāds ir manas kartes mērogs?”

  KAD: 2017. gada 6. oktobrī

  Konferences prezentācijas

  Dr. Pietro Micheli, Prof., Varvikas Biznesa skola, Lielbritānija 

  Wim Kooij, eksperts, telpiskās plānošanas un vides ministrija, Nīderlande

  Dizaina eksperti  - B.Ābele, R.Strēlis, J.Solovjova

  Dr. Pietro Micheli, Prof., Varvikas Biznesa skola, Lielbritānija

  Dizaina eksperti  - B.Ābele, R.Strēlis, J.Solovjova

  Video no pasākuma

  Attēls

   


  Individuālais prasmju treniņš kompetenču pilnveidei

  KAM: augstākā līmeņa vadītājiem, kuri piedalījušies kompetenču novērtēšanā

  Attēls

  Komandas darba rezultātu prezentēšana Ministru prezidentam par principa "Konsultē vispirms" ieviešanu

  KAM: augstākā līmeņa vadītājiem, kuri piedalījušies komandas veidošanas pasākumā
  KAD: 2017. gada 15. jūnijā

  Vairāk par pasākumu
  FOTO no pasākuma

  Attēls

   


  Pieredzes apmaiņas seminārs ar augstākā līmeņa vadītājiem no privātā sektora

  KAM: augstākā līmeņa vadītājiem, kuri piedalījušies kompetenču novērtēšanā
  KAD: 2017. gada 8. jūnijā

  Miks Strūrītis Citrus Solution valdes priekšsēdētājs

  Tīna Kukka, Luminor Pārmaiņu vadības biroja vadītāja

  Attēls

  Komandas veidošanas pasākums:  darba snieguma rādītāji principa "Konsultē vispirms" īstenošanai

  KAM: valsts sekretāra vietniekiem, uzraugošo iestāžu vadītājiem
  KAD: 2017. gada 10. maijā

  Attēls

   


  Lekcija par darba snieguma rādītājiem

  KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
  KAD: 2017. gada 11. maijā

  Andris Balodis (FORCEO)

  Jānis Zvīgulis

  Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 2017. gada projekta pieredzes stāsts

  Ilāna Ekbauma (Deloitte), Ilze Cīrule (VID)

  Maibritt Kallehauge Brask (Deloitte) 

  Attēls

  Lekcija par Šarmera U teoriju un vadītājiem svarīgām kompetencēm

  Lektors: Juris Rubenis
  KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
  KAD: 2017. gada 22. martā

  Vērības prakses nozīme vadībā

  Ernsts Oto Šarmers: U teorija

  Lekcijas video ieraksts

  Attēls

   


  Ekonomikas ministra diskusija ar kontrolējošo iestāžu vadītājiem “Principa “Konsultē vispirms” ieviešanu”

  KAM: Uzraudzības iestāžu vadītājiem 
  KAD: 2017. gada 31. martā

  Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

  Inga Apsīte, Ekonomikas ministrija

  Lāsma Ivaska, GatewayBaltic 

  Ivars Austers, Latvijas Universitāte

  Attēls

  Pieredzes apmaiņa starptautiskās organizācijās (Beļģija)

  KAM: Valsts sekretāriem
  KAD: no 2017. gada 8. līdz 10. februārim

  Attēls

   


  Efektīva vadītāja rokasgrāmatas atvēršanas svētki

  KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un vietniekiem
  KAD: 2017. gada 19. janvārī

  FOTO no atvēršanas svētkiem

  Attēls

  Vadības kompetenču novērtēšana un individuāla attīstības plāna sastādīšana (otrā un trešā  plūsma)

  KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, lielo iestāžu vadītājiem 
  KAD: no 2017. gada janvāra līdz 2017. gada aprīlim

  Attēls

   

   Gada tēma “Stratēģiskā komunikācija”

  KAM: Iestāžu vadītājiem un vietniekiem
  KAD: 2016. gada 2. decembrī

  Attēls

  Ikgadējā valsts pārvaldes konference (reģionālā sesija)

  KAM:  Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem
  KAD: 2016. gada 7. oktobrī

  Attēls

   


  Ikgadējā valsts pārvaldes konference (Rīgas sesija)

  KAM: Iestāžu vadītājiem un vietniekiem
  KAD: 2016. gada 6. oktobrī

   

  Attēls

   


  Vadības kompetenču novērtēšana un individuāla attīstības plāna sastādīšana (pirmā plūsma)

  KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem
  KAD: no 2016. gada septembra līdz 2016. gada decembrim

  Attēls

  Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas atklāšana: domapmaiņa un sarunas

  KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, iestāžu vadītājiem un vietniekiem
  KAD: 2016. gada 8. jūnijā

  FOTO no pasākuma

  Attēls

   

  Augstākā līmeņa vadītāju konference 2020 "Vērtības studijā!"
  Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas konference 2019.gadā
  Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma
  Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma