• Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.05.2021. Termiņš 13.05.2021.
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanaiizstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.05.2021. Termiņš 21.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu bezpilota gaisa kuģu lidojumiem"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 07.05.2021. Termiņš 20.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu 2020" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.04.2021. Termiņš 09.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs""  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.05.2021. Termiņš 17.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.05.2021. Termiņš 20.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. marta noteikumos Nr. 184 "Kārtība, kādā izmanto 2021. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei""  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.04.2021. Termiņš 10.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.04.2021. Termiņš 10.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta  "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.04.2021. Termiņš 11.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.05.2021. Termiņš 19.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr. 677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.05.2021. Termiņš 19.05.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"" un Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 186 "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas noteikumi""" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 29.04.2021. Termiņš 17.05.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta ""Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.04.2021. Termiņš 14.05.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām plāna "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.04.2021. Termiņš 14.05.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.04.2021. Termiņš 20.05.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Eiropas Savienības tiesību akti, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme, vai kuros ir paredzēta citāda ziņošanas kārtība, to regulējošās jomas un normatīvie akti" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.04.2021. Termiņš 14.05.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 18. septembra noteikumos Nr. 639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 28.04.2021. Termiņš 13.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta  2003. gada 25. februāra noteikumos Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 28.04.2021. Termiņš 12.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām plāna "Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2021.-2023.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 28.04.2021. Termiņš 14.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.04.2021. Termiņš 11.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.04.2021. Termiņš 11.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 4. februāra noteikumos Nr.70 "Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.04.2021. Termiņš 14.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 9.oktobra noteikumos Nr. 695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.04.2021. Termiņš 10.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.04.2021. Termiņš 07.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.04.2021. Termiņš 10.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi", kas paredz papildināt ar iekārtām ilgstošai skābekļa terapijai ārpus ārstniecības iestādes (skābekļa koncentratoriem) valsts finansēto tehnisko palīglīdzekļu sarakstu." izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.04.2021. Termiņš 07.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma "Par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas pilnveidi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.04.2021. Termiņš 10.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.04.2021. Termiņš 05.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.04.2021. Termiņš 10.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.04.2021. Termiņš 06.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 19.maija noteikumos Nr. 243 "Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošanas noteikumi" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.04.2021. Termiņš 06.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē” īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.04.2021. Termiņš 05.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 158 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1. pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.04.2021. Termiņš 09.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai, bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanu un izmaksu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.04.2021. Termiņš 07.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu īstermiņa valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēra noteikšanai, pabalstu piešķiršanu un izmaksu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.04.2021. Termiņš 07.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 227 "Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.04.2021. Termiņš 06.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.04.2021. Termiņš 07.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 685 "Prasības uztura bagātinātājiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.04.2021. Termiņš 06.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.04.2021. Termiņš 05.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta “Par ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instrumentu, tā izveidošanas un uzturēšanas izmaksām” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.04.2021. Termiņš 05.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma “Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2021.– 2027. gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.04.2021. Termiņš 03.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.04.2021. Termiņš 28.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā veic tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.04.2021. Termiņš 07.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.04.2021. Termiņš 05.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par aizdevumiem būvdarbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un to teritoriju labiekārtošanai" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.04.2021. Termiņš 07.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma "Par Darba likuma 131. panta trešās daļas piemērošanu Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem, kuru darbs ir saistīts ar īpašu risku" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.04.2021. Termiņš 05.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma  projekta "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Tukuma Raiņa ģimnāzijai"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.04.2021. Termiņš 26.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.04.2021. Termiņš 30.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.04.2021. Termiņš 30.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.04.2021. Termiņš 05.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 19. maija noteikumos Nr. 340 "Noteikumi par zvērinātu notāru eksāmena maksas apmēru un maksāšanas kārtību"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.04.2021. Termiņš 28.04.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.790 "Sociālas rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.04.2021. Termiņš 26.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr.1 "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.04.2021. Termiņš 29.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.04.2021. Termiņš 29.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" pasākuma 9.3.1.1. "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.04.2021. Termiņš 29.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām plāna projekta "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021. – 2023.gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.04.2021. Termiņš 12.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Militārā dienesta likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.04.2021. Termiņš 05.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.04.2021. Termiņš 29.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Biobanku likums" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.04.2021. Termiņš 14.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Komerciālo pārvadājumu noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.04.2021. Termiņš 26.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta ""Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.04.2021. Termiņš 16.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumos Nr. 231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem""  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.04.2021. Termiņš 23.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Dabas parka "Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.04.2021. Termiņš 28.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Informatīvā ziņojuma projekta "Par valsts atbalstu studijām Latvijas augstskolās  studējošiem no daudzbērnu ģimenēm"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.04.2021. Termiņš 19.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.04.2021. Termiņš 28.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.04.2021. Termiņš 27.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Plāna projekta "Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāns 2021. – 2023.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.04.2021. Termiņš 14.05.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas projekta izstrādē (Uzziņa). Publicēts 12.04.2021. Termiņš 26.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 695 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai""" izstrādē (Uzziņa). Publicēts 12.04.2021. Termiņš 26.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par nacionālo standartizācijas institūcijas noteikšanu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.04.2021. Termiņš 26.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 35 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3. pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.04.2021. Termiņš 15.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumos Nr.224 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un izpilde””" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.04.2021. Termiņš 23.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 384 “Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.04.2021. Termiņš 26.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr. 279  "Ceļu satiksmes noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.04.2021. Termiņš 15.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam dokumenta projekta izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.04.2021. Termiņš 14.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.04.2021. Termiņš 22.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.04.2021. Termiņš 22.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumā Nr. 468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 07.04.2021. Termiņš 20.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.04.2021. Termiņš 20.04.2021.  
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.04.2021. Termiņš 17.05.2021.   
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.04.2021. Termiņš 17.05.2021.   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma "Par vienotā kontaktpunkta un vienotā tiešsaistes informācijas punkta uzdevumu veikšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra regulas Nr. 2018/1807 par satvaru nepersondatu brīvai apritei Eiropas Savienībā prasībām" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.04.2021. Termiņš 19.04.2021.   

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.04.2021. Termiņš 20.04.2021.   

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Dzelzceļa likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.04.2021. Termiņš 12.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.03.2021. Termiņš 16.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.03.2021. Termiņš 14.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27.aprīļa noteikumos Nr. 405 "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.03.2021. Termiņš 09.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 10. jūnija noteikumos Nr.424 "Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.03.2021. Termiņš 08.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.542 "Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.03.2021. Termiņš 16.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Nacionālā meža monitoringa noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.03.2021. Termiņš 14.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna 2021. – 2023. gadam izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.03.2021. Termiņš 23.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.03.2021. Termiņš 15.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.03.2021. Termiņš 08.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 288 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 288 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistu profesijām, kurās nodarbinātajiem tiek nodrošināta papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.03.2021. Termiņš 12.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 29.03.2021. Termiņš 17.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbību ar augstas aktivitātes slēgtiem jonizējošā starojuma avotiem finanšu nodrošinājuma noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.03.2021. Termiņš 15.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām politikas plānošanas dokumenta projekta "Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023. gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.03.2021. Termiņš 09.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Būvniecības obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas likums" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.03.2021. Termiņš 09.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.03.2021. Termiņš 09.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības""" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.03.2021. Termiņš 12.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai""" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.03.2021. Termiņš 12.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.03.2021. Termiņš 13.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi""" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.04.2021. Termiņš 07.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr. 796 "Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.03.2021. Termiņš 07.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 20. augusta noteikumos Nr. 381 "Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.03.2021. Termiņš līdz 09.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 96 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.03.2021. Termiņš 06.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.03.2021. Termiņš 06.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu sertifikācijas un uzraudzības kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.03.2021. Termiņš 01.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.03.2021. Termiņš 02.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.03.2021. Termiņš 01.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.03.2021. Termiņš 08.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts meža zemes nodošanu Carnikavas novada  pašvaldības īpašumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.03.2021. Termiņš 01.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.03.2021. Termiņš 02.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021.-2027.gadam  dokumenta projekta izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.03.2021. Termiņš 23.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.179 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā, 13. un 14.1pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem"”izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.03.2021. Termiņš 01.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.03.2021. Termiņš 01.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.03.2021. Termiņš 01.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.03.2021. Termiņš 02.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā "Par policiju"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.03.2021. Termiņš 01.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr.126 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2. pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.03.2021. Termiņš 01.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Iepakojuma likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.03.2021. Termiņš 30.03.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība""  (Uzziņa) izstrādes procesā. Publicēts 16.03.2021. Termiņš 29.03.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.03.2021. Termiņš 25.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta ""Grozījumi likumā "Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34. pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10. panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20. pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34. pantu""" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.03.2021. Termiņš 26.03.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Nacionālās drošības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.03.2021. Termiņš 29.03.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.03.2021. Termiņš 26.03.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.03.2021. Termiņš 25.03.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.03.2021. Termiņš 26.03.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Vekseļu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.03.2021. Termiņš 24.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.427 “Noteikumi par valsts pensijas piešķiršanas, pārrēķināšanas un izmaksas nosacījumiem un kārtību" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.03.2021. Termiņš 24.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2029.gada 19.novembra noteikumos Nr.541 "Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.03.2021. Termiņš 19.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" vispārējo stratēģisko mērķi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.03.2021. Termiņš 15.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumos Nr.405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.03.2021. Termiņš 19.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"" izstrādes procesā (Uzziņa.) Publicēts 09.03.2021. Termiņš 23.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi". " izstrādes procesā (Uzziņa.) Publicēts 09.03.2021. Termiņš 23.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"" izstrādes procesā (Uzziņa.) Publicēts 09.03.2021. Termiņš 23.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.02.2021. Termiņš 12.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta "Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.03.2021. Termiņš 26.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējam likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.03.2021. Termiņš 14.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.03.2021. Termiņš 22.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta instrukcijas projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīļa instrukcijā Nr. 2 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.03.2021. Termiņš 22.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Invaliditātes likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.03.2021. Termiņš 19.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.03.2021. Termiņš 19.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr.587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.03.2021. Termiņš 18.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu "Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "Goda ģimenes karte"" īstenošanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.03.2021. Termiņš 19.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr. 455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.03.2021. Termiņš 18.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts meža zemes nodošanu Baldones novada  pašvaldības īpašumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.03.2021. Termiņš 18.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"" un Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.03.2021. Termiņš 14.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam dokumenta projekta un Vides pārskata projekta izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.03.2021. Termiņš 09.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.03.2021. Termiņš 17.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.03.2021. Termiņš 17.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.03.2021. Termiņš 12.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Grozījumu Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.03.2021. Termiņš 17.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna Vides pārskata projekta izstrādē (Uzziņa). Publicēts 01.03.2021. Termiņš 31.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 5. maija rīkojumā Nr. 246 "Par sabiedriskā labuma komisiju"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.03.2021. Termiņš 18.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.03.2021. Termiņš 15.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā", "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"", "Grozījumi Komercķīlas likumā" un "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.02.2021. Termiņš 12.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.02.2021.Termiņš 08.03.2021.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.02.2021. Termiņš 07.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Prokuratūras informācijas sistēmas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.02.2021. Termiņš 02.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.02.2021. Termiņš 12.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Noteikumi par Fizisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.02.2021. Termiņš 12.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Piesārņojumu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.02.2021.Termiņš 14.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts meža zemes nodošanu Burtnieku novada pašvaldības īpašumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.02.2021. Termiņš 11.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par īpašajām veterinārajām receptēm" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.02.2021. Termiņš 12.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.02.2021. Termiņš 11.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 599 “Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.02.2021. Termiņš 11.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra noteikumos Nr. 92 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.02.2021. Termiņš 11.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 352 “Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.02.2021. Termiņš 11.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.02.2021. Termiņš 10.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekts "Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.02.2021. Termiņš 05.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta - plāna projekta "Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021. - 2027.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.02.2021. Termiņš 31.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par zaudējumu, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā, kompensāciju" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.02.2021. Termiņš 09.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 23.02.2021. Termiņš: 08.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr. 337 "Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.02.2021. Termiņš 15.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 456 "Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.02.2021. Termiņš 07.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 5. maija noteikumos Nr. 266 "Lauksaimniecības datu centra nolikums"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.02.2021. Termiņš 08.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta ""Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. maija noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par valsts atbalstu īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.02.2021. Termiņš 08.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr.150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.02.2021. Termiņš 05.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.02.2021. Termiņš 04.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām projekta "Ēkas energosertifikācijas un energoefektivitātes aprēķina metodes kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.02.2021. Termiņš 04.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm veterinārmedicīniskās prakses iestādēs" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.02.2021. Termiņš 04.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.02.2021. Termiņš 03.03.2021.
   
 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.02.2021. Termiņš 24.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" grozījumu izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.02.2021. Termiņš 01.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.02.2021. Termiņš 04.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.02.2021. Termiņš 02.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu SIA “Lielstraupes pils” pamatkapitālā un valsts kapitāla daļu nodošanu pašvaldībaiizstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.02.2021. Termiņš 15.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Sporta likums" grozījumu izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.02.2021. Termiņš 12.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.02.2021. Termiņš 10.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 310 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.02.2021. Termiņš 10.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2021. gadā" izstrādes procesā (Uzziņa) . Publicēts 15.02.2021. Termiņš 28.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām dokumenta "Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021. -2023. gadam (turpmāk – Plāns)" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.02.2021. Termiņš 19.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumu izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.02.2021. Termiņš 25.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275 „Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.02.2021. Termiņš 25.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.01.2021. Termiņš 25.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr. 567 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.02.2021. Termiņš 25.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumos Nr. 934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.02.2021. Termiņš 25.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.02.2021. Termiņš 19.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām 4. plāna projekta "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 09.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 310 "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, un kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi""  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 22.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. marta noteikumos Nr. 195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 22.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus marķē ar akcīzes nodokļa markām” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 23.04.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Dzelzceļa likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 15.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" vispārējo stratēģisko mērķi"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 19.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām rīkojuma projekta "Par Veselības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Saulrītu mežs" Straupes pagastā, Pārgaujas novadā nodošanu Vides un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 28.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām MK noteikumu projekta "Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.02.2021. Termiņš 17.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma "Par valsts autoceļu attīstību no 2020. līdz 2040. gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.02.2021. Termiņš 18.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai" grozījumu izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.02.2021. Termiņš 19.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.02.2021. Termiņš 18.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma "Informatīvais ziņojums par apvienotu tiltu pār Daugavu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.02.2021. Termiņš 17.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.02.2021. Termiņš 18.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 14.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Patvēruma likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 14.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Krimināllikumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 14.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Pasta likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 12.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. septembra noteikumos Nr. 633 "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 15.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 12.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 15.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 661 "Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 15.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 29.01.2021. Termiņš 08.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 791 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 28.01.2021. Termiņš 12.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 25.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un to uzraudzības kārtība"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 01.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Konceptuālais ziņojums par elektroniskā kravas starptautiskā autopārvadājumu līguma (e-CMR pavadzīmes) ieviešanas nepieciešamību Latvijā"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 05.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 08.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 227 “Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm""  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 08.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 08.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma projekta “Par valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas konceptuālā modeļa ieviešanu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.01.2021. Termiņš 05.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126  “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.01.2021. Termiņš 04.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.01.2021. Termiņš 02.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.-2027.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.01.2021. Termiņš 04.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 419 “Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.01.2021. Termiņš 04.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” vispārējo stratēģisko mērķi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.01.2021. Termiņš 01.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem”  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.01.2021. Termiņš 03.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam””  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.01.2021. Termiņš 01.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.01.2021. Termiņš 02.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.01.2021. Termiņš 29.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.01.2021. Termiņš 28.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Enerģētikas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.01.2021. Termiņš 28.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 737 “Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.01.2021. Termiņš 27.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Operatīvās darbības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.01.2021. Termiņš 27.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām par Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.01.2021. Termiņš 26.01.2021.
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.01.2021. Termiņš 25.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 29.12.2020. Termiņš 15.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta " Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.01.2021. Termiņš 18.01.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 07.01.2021. Termiņš 21.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija noteikumos Nr. 416 „Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.01.2021. Termiņš 20.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par zvērināta advokāta eksāmena un kvalifikācijas pārbaudījuma kārtību un maksu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 08.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par zvērinātu advokātu profesionālās darbības grupas apdrošināšanas līguma minimālo apdrošinājuma summu un apdrošināšanas līguma obligātajiem nosacījumiem" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 08.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Sodu reģistra likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 01.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta "Par pirātisma novēršanu un apkarošanu digitālā vidē" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 08.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām ikumprojekta "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 01.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta "Informatīvais ziņojums par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 07.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.12.2020. Termiņš 21.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 “Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.12.2020. Termiņš 30.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 “Uzturēšanās atļauju noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.12.2020. Termiņš 29.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta “Par Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013.-2019. gadam izpildi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.12.2020. Termiņš 30.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākuma “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei” īstenošanas noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.12.2020. Termiņš 05.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.12.2020. Termiņš 08.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība, civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes kartes un lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.12.2020. Termiņš 29.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta noteikumos Nr. 468 “Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.12.2020. Termiņš 15.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā iesniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācija” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.12.2020. Termiņš 30.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām vadlīniju projekta “Publisko iepirkumu vadlīnijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.12.2020. Termiņš 06.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 473 “Noteikumi par atbalsta programmu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.12.2020. Termiņš 16.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība"” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.12.2020. Termiņš 24.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.12.2020. Termiņš 28.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta “Sporta politikas pamatnostādnes 2021. -2027. gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.12.2020. Termiņš 07.01.2021
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" un “Par Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2019/713 (2019. gada 17. aprīlis) par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI, paredzētā kontaktpunkta noteikšanu” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.12.2020. Termiņš 23.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 “Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.10.2020. Termiņš 23.10.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāna izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 18.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta noteikumos Nr. 799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai"” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 17.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 14.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Komerclikumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 18.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valsts meža zemes nodošanu Carnikavas novada  pašvaldības īpašumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 17.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr. 241 “Slimību profilakses un kontroles centra nolikums”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 25.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta “Sociālās aizsardzības un darba tirgus attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.12.2020. Termiņš 30.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 396 "Kārtība, kādā iegūst un apstrādā informāciju par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem"” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.12.2020. Termiņš 02.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa " Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.12.2020. Termiņš 16.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa " Izveidot darba tirgus apsteidzošo  pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana” īstenošanas noteikumi” īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.12.2020. Termiņš 16.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.12.2020. Termiņš 11.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.12.2020. Termiņš 11.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.12.2020. Termiņš 07.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.11.2020. Termiņš 14.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 „Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.11.2020. Termiņš 03.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.11.2020. Termiņš 11.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.11.2020. Termiņš 13.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Galīga zvejas darbību pārtraukšana”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.11.2020. Termiņš 10.12.2020