• Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.03.2021. Termiņš 18.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu "Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "Goda ģimenes karte"" īstenošanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.03.2021. Termiņš 19.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr. 455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.03.2021. Termiņš 18.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts meža zemes nodošanu Baldones novada  pašvaldības īpašumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.03.2021. Termiņš 18.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"" un Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.03.2021. Termiņš 14.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam dokumenta projekta un Vides pārskata projekta izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.03.2021. Termiņš 09.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.03.2021. Termiņš 17.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.03.2021. Termiņš 17.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.03.2021. Termiņš 12.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Grozījumu Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.03.2021. Termiņš 17.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna Vides pārskata projekta izstrādē (Uzziņa). Publicēts 01.03.2021. Termiņš 31.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 5. maija rīkojumā Nr. 246 "Par sabiedriskā labuma komisiju"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.03.2021. Termiņš 18.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.03.2021. Termiņš 15.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā", "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"", "Grozījumi Komercķīlas likumā" un "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.02.2021. Termiņš 12.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.02.2021.Termiņš 08.03.2021.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.02.2021. Termiņš 07.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Prokuratūras informācijas sistēmas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.02.2021. Termiņš 02.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.02.2021. Termiņš 12.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Noteikumi par Fizisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.02.2021. Termiņš 12.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Piesārņojumu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.02.2021.Termiņš 14.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts meža zemes nodošanu Burtnieku novada pašvaldības īpašumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.02.2021. Termiņš 11.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par īpašajām veterinārajām receptēm" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.02.2021. Termiņš 12.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.02.2021. Termiņš 11.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 599 “Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.02.2021. Termiņš 11.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra noteikumos Nr. 92 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.02.2021. Termiņš 11.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 352 “Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.02.2021. Termiņš 11.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.02.2021. Termiņš 10.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekts "Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.02.2021. Termiņš 05.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta - plāna projekta "Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021. - 2027.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.02.2021. Termiņš 31.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par zaudējumu, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā, kompensāciju" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.02.2021. Termiņš 09.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 23.02.2021. Termiņš: 08.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr. 337 "Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.02.2021. Termiņš 15.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 456 "Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.02.2021. Termiņš 07.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 5. maija noteikumos Nr. 266 "Lauksaimniecības datu centra nolikums"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.02.2021. Termiņš 08.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta ""Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. maija noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par valsts atbalstu īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.02.2021. Termiņš 08.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr.150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.02.2021. Termiņš 05.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.02.2021. Termiņš 04.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām projekta "Ēkas energosertifikācijas un energoefektivitātes aprēķina metodes kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.02.2021. Termiņš 04.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm veterinārmedicīniskās prakses iestādēs" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.02.2021. Termiņš 04.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.02.2021. Termiņš 03.03.2021.
   
 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.02.2021. Termiņš 24.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" grozījumu izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.02.2021. Termiņš 01.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.02.2021. Termiņš 04.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.02.2021. Termiņš 02.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu SIA “Lielstraupes pils” pamatkapitālā un valsts kapitāla daļu nodošanu pašvaldībaiizstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.02.2021. Termiņš 15.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Sporta likums" grozījumu izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.02.2021. Termiņš 12.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.02.2021. Termiņš 10.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 310 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.02.2021. Termiņš 10.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām dokumenta "Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021. -2023. gadam (turpmāk – Plāns)" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.02.2021. Termiņš 19.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumu izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.02.2021. Termiņš 25.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275 „Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.02.2021. Termiņš 25.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.01.2021. Termiņš 25.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr. 567 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.02.2021. Termiņš 25.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumos Nr. 934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.02.2021. Termiņš 25.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.02.2021. Termiņš 19.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām 4. plāna projekta "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 09.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 310 "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, un kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi""  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 22.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. marta noteikumos Nr. 195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 22.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus marķē ar akcīzes nodokļa markām” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 23.04.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Dzelzceļa likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 15.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" vispārējo stratēģisko mērķi"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 19.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām rīkojuma projekta "Par Veselības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Saulrītu mežs" Straupes pagastā, Pārgaujas novadā nodošanu Vides un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 28.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām MK noteikumu projekta "Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.02.2021. Termiņš 17.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma "Par valsts autoceļu attīstību no 2020. līdz 2040. gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.02.2021. Termiņš 18.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai" grozījumu izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.02.2021. Termiņš 19.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.02.2021. Termiņš 18.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma "Informatīvais ziņojums par apvienotu tiltu pār Daugavu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.02.2021. Termiņš 17.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.02.2021. Termiņš 18.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 14.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Patvēruma likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 14.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Krimināllikumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 14.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Pasta likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 12.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. septembra noteikumos Nr. 633 "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 15.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 12.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 15.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 661 "Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 15.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 29.01.2021. Termiņš 08.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 791 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 28.01.2021. Termiņš 12.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 25.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un to uzraudzības kārtība"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 01.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Konceptuālais ziņojums par elektroniskā kravas starptautiskā autopārvadājumu līguma (e-CMR pavadzīmes) ieviešanas nepieciešamību Latvijā"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 05.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 08.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 227 “Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm""  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 08.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 08.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma projekta “Par valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas konceptuālā modeļa ieviešanu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.01.2021. Termiņš 05.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126  “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.01.2021. Termiņš 04.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.01.2021. Termiņš 02.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.-2027.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.01.2021. Termiņš 04.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 419 “Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.01.2021. Termiņš 04.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” vispārējo stratēģisko mērķi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.01.2021. Termiņš 01.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem”  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.01.2021. Termiņš 03.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam””  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.01.2021. Termiņš 01.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.01.2021. Termiņš 02.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.01.2021. Termiņš 29.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.01.2021. Termiņš 28.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Enerģētikas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.01.2021. Termiņš 28.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 737 “Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.01.2021. Termiņš 27.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Operatīvās darbības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.01.2021. Termiņš 27.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām par Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.01.2021. Termiņš 26.01.2021.
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.01.2021. Termiņš 25.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 29.12.2020. Termiņš 15.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta " Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.01.2021. Termiņš 18.01.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 07.01.2021. Termiņš 21.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija noteikumos Nr. 416 „Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.01.2021. Termiņš 20.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par zvērināta advokāta eksāmena un kvalifikācijas pārbaudījuma kārtību un maksu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 08.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par zvērinātu advokātu profesionālās darbības grupas apdrošināšanas līguma minimālo apdrošinājuma summu un apdrošināšanas līguma obligātajiem nosacījumiem" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 08.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Sodu reģistra likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 01.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta "Par pirātisma novēršanu un apkarošanu digitālā vidē" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 08.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām ikumprojekta "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 01.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta "Informatīvais ziņojums par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 07.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.12.2020. Termiņš 21.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 “Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.12.2020. Termiņš 30.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 “Uzturēšanās atļauju noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.12.2020. Termiņš 29.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta “Par Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013.-2019. gadam izpildi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.12.2020. Termiņš 30.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākuma “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei” īstenošanas noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.12.2020. Termiņš 05.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.12.2020. Termiņš 08.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība, civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes kartes un lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.12.2020. Termiņš 29.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta noteikumos Nr. 468 “Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.12.2020. Termiņš 15.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā iesniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācija” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.12.2020. Termiņš 30.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām vadlīniju projekta “Publisko iepirkumu vadlīnijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.12.2020. Termiņš 06.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 473 “Noteikumi par atbalsta programmu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.12.2020. Termiņš 16.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība"” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.12.2020. Termiņš 24.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.12.2020. Termiņš 28.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta “Sporta politikas pamatnostādnes 2021. -2027. gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.12.2020. Termiņš 07.01.2021
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" un “Par Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2019/713 (2019. gada 17. aprīlis) par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI, paredzētā kontaktpunkta noteikšanu” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.12.2020. Termiņš 23.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 “Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.10.2020. Termiņš 23.10.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāna izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 18.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta noteikumos Nr. 799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai"” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 17.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 14.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Komerclikumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 18.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valsts meža zemes nodošanu Carnikavas novada  pašvaldības īpašumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 17.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr. 241 “Slimību profilakses un kontroles centra nolikums”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 25.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta “Sociālās aizsardzības un darba tirgus attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.12.2020. Termiņš 30.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 396 "Kārtība, kādā iegūst un apstrādā informāciju par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem"” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.12.2020. Termiņš 02.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa " Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.12.2020. Termiņš 16.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa " Izveidot darba tirgus apsteidzošo  pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana” īstenošanas noteikumi” īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.12.2020. Termiņš 16.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.12.2020. Termiņš 11.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.12.2020. Termiņš 11.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.12.2020. Termiņš 07.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.11.2020. Termiņš 14.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 „Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.11.2020. Termiņš 03.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.11.2020. Termiņš 11.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.11.2020. Termiņš 13.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Galīga zvejas darbību pārtraukšana”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.11.2020. Termiņš 10.12.2020