Lai tiesību aktu projekti glabātos vienuviet, no 2021. gada 9. septembra darbu uzsācis Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls jeb TAP portāls, kas ir digitāla informācijas sistēma, kur tiek izstrādāti, saskaņoti un apstiprināti tiesību aktu projekti, kas virzīti apstiprināšanai valdībā. Šajā portālā ikviens var aktīvi iesaistīties tiesību aktu izstrādē – sniegt viedokli un sekot līdzi dokumentu virzībai. 

TAP portālā ikviens sabiedrības loceklis var sekot līdzi dokumentu virzībai, sākot ar idejas stadiju (diskusiju dokuments) un beidzot jau ar konkrētu tiesību akta projektu. Portāls ir solis pretī sabiedrības līdzdalības iespēju paplašināšanai valdības lēmumu pieņemšanas procesā, nodrošinot sabiedrības pārstāvju (indivīdi, nevalstiskās organizācijas) iesaisti nozīmīgāko politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē jau pašā sākumposmā. Tas veicina kvalitatīvāku un ar sabiedrību saskaņotu valdības lēmumu izstrādi. Šī inovācija sekmē atklātību un informācijas pieejamību par valsts pārvaldes darbu.


 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām noteikumu projekta "Inovāciju klasteru, sadarbības tīklu un inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrādes, īstenošanas un uzraudzības noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.09.2021. Termiņš: 23.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 08.09.2021. Termiņš: 22.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Darba likumā"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 08.09.2021. Termiņš: 23.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām rīkojuma projekta "Par atmežošanu nekustamā īpašuma "Katrīnbādes iela" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0062), Saulkrastos, Saulkrastu novadā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 08.09.2021. Termiņš: 22.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 08.09.2021. Termiņš: 21.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumos par Eiropas Savienības fondu darbības programmas Latvijai 2021.–2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” 4.3.5.4.pasākuma “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 06.09.2021. Termiņš: 21.09.201. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumu Nr. 800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 06.09.2021. Termiņš: 17.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumos Nr. 173 "Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 03.09.2021. Termiņš: 17.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām noteikumu projekta “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 03.09.2021. Termiņš: 17.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 02.09.2021. Termiņš: 17.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu "Projekti par valsts nodevu pārskatīšanu vides jomā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 02.09.2021. Termiņš: 17.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Likumprojekti par jaunu valsts nodevu objektu noteikšanu vides jomā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 02.09.2021. Termiņš: 07.09.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 02.09.2021. Termiņš: 06.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi mēslošanas līdzekļu aprites likumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 02.09.2021. Termiņš: 16.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.08.2021. Termiņš: 13.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta ""Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi"izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.08.2021. Termiņš: 13.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi"izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.08.2021. Termiņš: 09.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām ziņojuma "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu darbības programmas Latvijai 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā” 4.3.1.2. pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem” īstenošanu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.08.2021. Termiņš 06.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.08.2021. Termiņš: 09.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmuizstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.08.2021. Termiņš: 08.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.471 "Parakstu vākšanas sistēmu drošības un tehniskās prasības"izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.08.2021. Termiņš: 08.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.08.2021. Termiņš: 07.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumos Nr. 563 "Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.08.2021. Termiņš: 07.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.374 "Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.08.2021. Termiņš: 06.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi" īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.08.2021. Termiņš: 03.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.08.2021. Termiņš: 03.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.08.2021. Termiņš: 03.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.08.2021. Termiņš: 02.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.08.2021. Termiņš: 02.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām plāna projekta "Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plānu 2021.-2023.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.08.2021. Termiņš: 03.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.08.2021. Termiņš: 01.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.08.2021. Termiņš: 31.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.08.2021. Termiņš: 30.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" nolikums"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.08.2021. Termiņš: 30.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.08.2021. Termiņš: 30.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos Nr. 641 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.08.2021. Termiņš: 13.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par prasībām biometāna, gāzveida stāvoklī  esošā ūdeņraža, dekarbonizēto sintētisko gāzu un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.08.2021. Termiņš: 30.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā "Par kopīgās maģistra studiju programmas “Stratēģiskā robežu pārvaldība" īstenošanu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.08.2021. Termiņš: 27.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.08.2021. Termiņš: 13.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta Nr. 675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.08.2021. Termiņš: 03.09.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par zaudējumiem, kas rodas, nodrošinot piekļuvi iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, jūras piekrastes joslai un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.07.2021. Termiņš: 15.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 24.septembra instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā reģistrē, piesaka un iesniedz pieprasījumu atbalsta saņemšanai Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.08.2021. Termiņš: 24.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām plāna projekta "Plāns romu stratēģiskā ietvara pasākumu īstenošanai 2021. – 2023.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.08.2021. Termiņš: 24.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.08.2021. Termiņš: 26.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.1.i. investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.08.2021. Termiņš: 20.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr.612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.08.2021. Termiņš: 20.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likums" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.08.2021. Termiņš: 20.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.08.2021. Termiņš: 24.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likums"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.08.2021. Termiņš: 23.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.08.2021. Termiņš: 22.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 186 “Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.08.2021. Termiņš: 20.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumu par Atveseļošanas un noturības mehānismu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.08.2021. Termiņš: 17.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu "Grozījumi Krimināllikumā"; “Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.08.2021. Termiņš: 20.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.08.2021. Termiņš: 17.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.08.2021. Termiņš: 17.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 347 "Izlīguma procesa noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.08.2021. Termiņš: 25.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 867 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.08.2021. Termiņš: 16.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumos Nr.662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.08.2021. Termiņš: 30.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta  “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 936 “Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 02.08.2021. Termiņš: 16.08.2021. 
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 02.08.2021. Termiņš: 20.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 30.07.2021. Termiņš: 20.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu grozījumu "Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 18. maija noteikumos Nr. 178 “Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 02.08.2021. Termiņš: 13.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu grozījumu "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 “Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 02.08.2021. Termiņš: 13.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Klimata likums” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 30.07.2021. Termiņš: 24.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Ieslodzījuma vietas apmeklēšanas kārtība"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 30.07.2021. Termiņš: 20.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 30.07.2021. Termiņš: 13.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Rīcības kodeksa pārraudzības institūcijas licencēšanas noteikumi"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 29.07.2021. Termiņš: 13.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Dabas parka “Bernāti” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 28.07.2021. Termiņš: 12.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 27.07.2021. Termiņš: 10.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Valsts probācijas dienesta ierēdņu izdienas pensiju likums" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 27.07.2021. Termiņš: 16.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 664 "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 26.07.2021. Termiņš: 09.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām plāna projekta "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam darba plāna projekts" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 26.07.2021. Termiņš: 09.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 25.07.2021. Termiņš: 09.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr.254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 25.07.2021. Termiņš: 09.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par drošības un veselības aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 23.07.2021. Termiņš: 06.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam  dokumenta projekta izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 22.07.2021. Termiņš: 22.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību"izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 22.07.2021. Termiņš: 05.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtāsizstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 21.07.2021. Termiņš: 12.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 35 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 20.07.2021. Termiņš: 03.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumos Nr. 602 "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 20.07.2021. Termiņš: 06.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 20.07.2021. Termiņš: 30.07.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 19.07.2021. Termiņš: 02.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 6. maija noteikumos Nr. 237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 19.07.2021. Termiņš: 14.10.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 345 “Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 19.07.2021. Termiņš: 10.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 345 “Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 19.07.2021. Termiņš: 10.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma "Par veiktajiem pasākumiem vides piekļūstamības sekmēšanai valsts un pašvaldību iestādēs" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 19.07.2021. Termiņš: 30.07.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr.1229 „Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 16.07.2021. Termiņš: 29.07.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 12.07.2021. Termiņš: 30.07.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 103 "Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība"", Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 182 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība"" un Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 12.07.2021. Termiņš: 26.07.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 12.07.2021. Termiņš: 23.07.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par patērētāju informēšanu par transporta enerģijas veidu, sastāvu, īpašībām un salīdzināmajām cenām" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 12.07.2021. Termiņš: 01.09.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojums projekta "Par sliežu ceļa posma Saurieši-Ērgļi slēgšanu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 12.07.2021. Termiņš: 26.07.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 8.aprīļa noteikumos Nr.158 "Kravas izsniegšanas noteikumi"izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 12.07.2021. Termiņš: 02.08.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par līdzdalības mehānismu, transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes samazināšanu un vispārīgo ziņošanu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 12.07.2021. Termiņš: 01.09.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par patērētāju informēšanu par transporta enerģijas veidu, sastāvu, īpašībām un salīdzināmajām cenām" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 12.07.2021. Termiņš: 01.09.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par transporta enerģijas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu un tirgus uzraudzībuizstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 12.07.2021. Termiņš: 01.09.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo, biomasas kurināmo un biomasa degvielu ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu kritērijiem un atbilstības minētajiem kritējiem pārbaudi un uzraudzībuizstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 12.07.2021. Termiņš: 01.09.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 4 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 12.07.2021. Termiņš: 20.07.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 1998. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 09.07.2021. Termiņš: 19.07.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 15. maija rīkojumā Nr. 215 "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu"" izstrādes stadijā (Uzziņa). Publicēts: 09.07.2021. Termiņš: 19.07.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Gaisa aizsardzības likums” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 09.07.2021. Termiņš: 26.07.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 267 "Noteikumi par publisku dokumentu legalizāciju ar apliecinājumu (apostille)"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 09.07.2021. Termiņš: 22.07.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta normatīvā akta projekta “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 07.07.2021. Termiņš: 21.07.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta normatīvā akta projekta "Kārtība, kādā uzraudzības iestādes ierobežo tiešsaistes saskarnes elektronisko sakaru tīklā, domēna vārda lietošanas tiesības, un tiešsaistes saskarnes un saturu informācijas sabiedrības paalpojumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 08.07.2021. Termiņš: 23.07.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 08.07.2021. Termiņš: 21.07.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu "Nacionālie antidopinga noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 07.07.2021. Termiņš: 20.07.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā” un “Par likuma “Par prakses ārstiem” atzīšanu par spēku zaudējušu” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 07.07.2021. Termiņš: 09.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta grozījumiem likumā “Par atbilstības novērtēšanu” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 07.07.2021. Termiņš: 01.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Interreg programmu vadības likums 2021.-2027.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 06.07.2021. Termiņš: 19.07.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 05.07.2021. Termiņš: 26.07.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumos Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 05.07.2021. Termiņš: 02.08.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 05.07.2021. Termiņš: 19.07.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.07.2021. Termiņš 16.07.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.07.2021. Termiņš 19.07.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Dobeles struktūra" izmantošanas noteikumi" izmantošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.07.2021. Termiņš 14.07.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Inčukalna dabasgāzes krātuve" izmantošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.07.2021. Termiņš 14.07.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.07.2021. Termiņš 16.07.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā" (anotācijaizstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.07.2021. Termiņš 16.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr. 363 "Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos"" (anotācijaizstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.07.2021. Termiņš 16.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība"" (anotācijaizstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.07.2021. Termiņš 16.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr.987 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"" (anotācijaizstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.07.2021. Termiņš 12.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Informatīvā ziņojuma "Par vienmērīgu sociālo pakalpojumu tīkla attīstību pašvaldībās un vienotas pieejas veidošanu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.072021. Termiņš 19.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.072021. Termiņš 10.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projektu “Bērnu, jaunatnes un ģimenes pamatnostādnes 2021.–2027. gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.07.2021. Termiņš: 02.08.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.293 „Demogrāfisko lietu padomes nolikums”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 28.06.2021. Termiņš: 12.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojektu "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā" un "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.06.2021. Termiņš 26.06.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu, kas izdodami saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu (kodeksu) izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.06.2021. Termiņš 13.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"  (anotācijaizstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.06.2021. Termiņš 16.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 275 "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi” un "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 28.06.2021. Termiņš 15.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.06.2021. Termiņš 05.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.06.2021. Termiņš 04.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.06.2021. Termiņš 04.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi"izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.06.2021. Termiņš 04.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.06.2021. Termiņš 04.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.06.2021. Termiņš 07.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumāizstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.06.2021. Termiņš 06.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.06.2021. Termiņš 07.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām  Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.199 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.06.2021. Termiņš 01.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām  Ministru kabineta noteikumu projekta "Prasības un kārtība tehnisko līdzekļu uzstādīšanai uz ceļiem un prasības informācijas nosūtīšanai un saņemšanai no tehniskiem līdzekļiem apstrādei transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrāizstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.06.2021. Termiņš 30.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām  Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.06.2021. Termiņš 01.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Noteikumu par Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024. gadam izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.06.2021. Termiņš 29.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.06.2021. Termiņš 28.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Preču un pakalpojumu loteriju likums" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15406.2021. Termiņš 02.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" URBACT IV programmas 2021.-2027.gadam dokumenta projekta izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.06.2021. Termiņš 16.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr. 407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.06.2021. Termiņš 29.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām vadlīniju projekta "Vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa 2.2.3. "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" pasākuma "Individuālo siltumapgādes sistēmu uzlabošana mājsaimniecībām" īstenošanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.06.2021. Termiņš 22.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 "Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.06.2021. Termiņš 22.06.2021.

   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.06.2021. Termiņš 23.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.06.2021. Termiņš 23.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.06.2021. Termiņš 22.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.495 "Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 07.06.2021. Termiņš 22.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 310 "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, un kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 07.06.2021. Termiņš 21.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 07.06.2021. Termiņš 21.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.06.2021. Termiņš 18.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 07.06.2021. Termiņš 17.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2022.–2024.gadam izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.06.2021. Termiņš 16.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 07.06.2021. Termiņš 15.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr.150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.06.2021. Termiņš 11.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.06.2021. Termiņš 11.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam un tā izmantošanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.06.2021. Termiņš 15.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Ministru kabineta kārtības rullis" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.06.2021. Termiņš 15.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2. pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei" īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.05.2021. Termiņš 14.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības/Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībaiizstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.05.2021. Termiņš 14.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.05.2021. Termiņš 14.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 239 "Finanšu ministrijas nolikums"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.05.2021. Termiņš 14.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.05.2021. Termiņš 14.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.05.2021. Termiņš 14.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 25. augusta noteikumos Nr. 538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 28.05.2021. Termiņš 07.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 28.05.2021. Termiņš 11.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 28.05.2021. Termiņš 14.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā tiek veikti lidojumi ar atsaitē piestiprinātu gaisa balonu, gaisa pūķi, bezpilota raķeti un raķešu modeļiem"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.05.2021. Termiņš 02.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Bezpilota gaisa kuģu lidojumi gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību ietvaros" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.05.2021. Termiņš 02.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.05.2021. Termiņš 09.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Civillikumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.05.2021. Termiņš 09.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30.novembra noteikumos Nr.1080  "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.05.2021. Termiņš 07.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.05.2021. Termiņš 13.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpu un speciāli aprīkotu transportlīdzekli" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.05.2021. Termiņš 08.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.05.2021. Termiņš 07.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par prasībām kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.05.2021. Termiņš 07.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.05.2021. Termiņš 07.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu izdienas pensiju likums" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.05.2021. Termiņš 01.07.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta "Pakalpojumu vides pilnveides plāna 2020. – 2023. gadam izpilde" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.05.2021. Termiņš 06.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 482 "Ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.05.2021. Termiņš 04.06.2021.
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.05.2021. Termiņš 31.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.05.2021. Termiņš 09.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.05.2021. Termiņš 28.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 2. janvāra noteikumos Nr. 5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības"""" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.05.2021. Termiņš 03.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumos Nr. 972 "Ceļu drošības audita noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.05.2021. Termiņš 01.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana" 6.1.7.1. pasākuma "Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve" īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.05.2021. Termiņš 01.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.05.2021. Termiņš 01.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.05.2021. Termiņš 15.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Zvejniecības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.05.2021. Termiņš 01.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.05.2021. Termiņš 31.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Piesārņojuma novēršanas likums" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.05.2021. Termiņš 10.06.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.05.2021. Termiņš 29.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta ""Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.05.2021. Termiņš 28.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta ""Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 509 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr. 1107/2009"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.05.2021. Termiņš 27.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta ""Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 776 "Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.05.2021. Termiņš 27.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta ""Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 384 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.05.2021. Termiņš 27.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.05.2021. Termiņš 26.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.05.2021. Termiņš 21.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.05.2021. Termiņš 26.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām projekta "Informatīvais ziņojums par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.05.2021. Termiņš 26.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām politikas plānošanas dokumenta "Vides politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.05.2021. Termiņš 26.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "E-lietas koplietošanas risinājumu platformas likums" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.05.2021. Termiņš 13.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 21. februāra noteikumos Nr. 156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā”" un "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.514 "Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.05.2021. Termiņš 15.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.05.2021. Termiņš 25.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.05.2021. Termiņš 18.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.05.2021. Termiņš 13.05.2021.
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanaiizstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.05.2021. Termiņš 21.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu bezpilota gaisa kuģu lidojumiem"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 07.05.2021. Termiņš 20.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu 2020" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.04.2021. Termiņš 09.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs""  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.05.2021. Termiņš 17.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.05.2021. Termiņš 20.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. marta noteikumos Nr. 184 "Kārtība, kādā izmanto 2021. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei""  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.04.2021. Termiņš 10.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.04.2021. Termiņš 10.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta  "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.04.2021. Termiņš 11.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.05.2021. Termiņš 19.05.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr. 677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.05.2021. Termiņš 19.05.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"" un Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 186 "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas noteikumi""" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 29.04.2021. Termiņš 17.05.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta ""Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.04.2021. Termiņš 14.05.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām plāna "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.04.2021. Termiņš 14.05.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.04.2021. Termiņš 20.05.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Eiropas Savienības tiesību akti, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme, vai kuros ir paredzēta citāda ziņošanas kārtība, to regulējošās jomas un normatīvie akti" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.04.2021. Termiņš 14.05.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 18. septembra noteikumos Nr. 639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 28.04.2021. Termiņš 13.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta  2003. gada 25. februāra noteikumos Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 28.04.2021. Termiņš 12.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām plāna "Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2021.-2023.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 28.04.2021. Termiņš 14.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.04.2021. Termiņš 11.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.04.2021. Termiņš 11.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 4. februāra noteikumos Nr.70 "Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.04.2021. Termiņš 14.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 9.oktobra noteikumos Nr. 695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.04.2021. Termiņš 10.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.04.2021. Termiņš 07.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.04.2021. Termiņš 10.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi", kas paredz papildināt ar iekārtām ilgstošai skābekļa terapijai ārpus ārstniecības iestādes (skābekļa koncentratoriem) valsts finansēto tehnisko palīglīdzekļu sarakstu." izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.04.2021. Termiņš 07.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma "Par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas pilnveidi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.04.2021. Termiņš 10.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.04.2021. Termiņš 05.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.04.2021. Termiņš 10.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.04.2021. Termiņš 06.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 19.maija noteikumos Nr. 243 "Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošanas noteikumi" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.04.2021. Termiņš 06.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē” īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.04.2021. Termiņš 05.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 158 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1. pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.04.2021. Termiņš 09.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai, bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanu un izmaksu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.04.2021. Termiņš 07.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu īstermiņa valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēra noteikšanai, pabalstu piešķiršanu un izmaksu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.04.2021. Termiņš 07.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 227 "Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.04.2021. Termiņš 06.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.04.2021. Termiņš 07.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 685 "Prasības uztura bagātinātājiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.04.2021. Termiņš 06.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.04.2021. Termiņš 05.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta “Par ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instrumentu, tā izveidošanas un uzturēšanas izmaksām” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.04.2021. Termiņš 05.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma “Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2021.– 2027. gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.04.2021. Termiņš 03.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.04.2021. Termiņš 28.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā veic tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.04.2021. Termiņš 07.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.04.2021. Termiņš 05.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par aizdevumiem būvdarbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un to teritoriju labiekārtošanai" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.04.2021. Termiņš 07.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma "Par Darba likuma 131. panta trešās daļas piemērošanu Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem, kuru darbs ir saistīts ar īpašu risku" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.04.2021. Termiņš 05.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma  projekta "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Tukuma Raiņa ģimnāzijai"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.04.2021. Termiņš 26.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.04.2021. Termiņš 30.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.04.2021. Termiņš 30.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.04.2021. Termiņš 05.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 19. maija noteikumos Nr. 340 "Noteikumi par zvērinātu notāru eksāmena maksas apmēru un maksāšanas kārtību"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.04.2021. Termiņš 28.04.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.790 "Sociālas rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.04.2021. Termiņš 26.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr.1 "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.04.2021. Termiņš 29.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.04.2021. Termiņš 29.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" pasākuma 9.3.1.1. "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.04.2021. Termiņš 29.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām plāna projekta "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021. – 2023.gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.04.2021. Termiņš 12.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Militārā dienesta likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.04.2021. Termiņš 05.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.04.2021. Termiņš 29.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Biobanku likums" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.04.2021. Termiņš 14.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Komerciālo pārvadājumu noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.04.2021. Termiņš 26.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta ""Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.04.2021. Termiņš 16.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumos Nr. 231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem""  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.04.2021. Termiņš 23.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Dabas parka "Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.04.2021. Termiņš 28.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Informatīvā ziņojuma projekta "Par valsts atbalstu studijām Latvijas augstskolās  studējošiem no daudzbērnu ģimenēm"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.04.2021. Termiņš 19.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.04.2021. Termiņš 28.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.04.2021. Termiņš 27.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Plāna projekta "Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāns 2021. – 2023.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.04.2021. Termiņš 14.05.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas projekta izstrādē (Uzziņa). Publicēts 12.04.2021. Termiņš 26.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 695 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai""" izstrādē (Uzziņa). Publicēts 12.04.2021. Termiņš 26.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par nacionālo standartizācijas institūcijas noteikšanu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.04.2021. Termiņš 26.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 35 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3. pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.04.2021. Termiņš 15.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumos Nr.224 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un izpilde””" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.04.2021. Termiņš 23.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 384 “Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.04.2021. Termiņš 26.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr. 279  "Ceļu satiksmes noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.04.2021. Termiņš 15.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam dokumenta projekta izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.04.2021. Termiņš 14.05.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.04.2021. Termiņš 22.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.04.2021. Termiņš 22.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumā Nr. 468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 07.04.2021. Termiņš 20.04.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.04.2021. Termiņš 20.04.2021.  
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.04.2021. Termiņš 17.05.2021.   
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.04.2021. Termiņš 17.05.2021.   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma "Par vienotā kontaktpunkta un vienotā tiešsaistes informācijas punkta uzdevumu veikšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra regulas Nr. 2018/1807 par satvaru nepersondatu brīvai apritei Eiropas Savienībā prasībām" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.04.2021. Termiņš 19.04.2021.   

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.04.2021. Termiņš 20.04.2021.   

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Dzelzceļa likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.04.2021. Termiņš 12.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.03.2021. Termiņš 16.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.03.2021. Termiņš 14.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27.aprīļa noteikumos Nr. 405 "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.03.2021. Termiņš 09.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 10. jūnija noteikumos Nr.424 "Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.03.2021. Termiņš 08.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.542 "Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.03.2021. Termiņš 16.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Nacionālā meža monitoringa noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 31.03.2021. Termiņš 14.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna 2021. – 2023. gadam izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.03.2021. Termiņš 23.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.03.2021. Termiņš 15.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.03.2021. Termiņš 08.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 288 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 288 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistu profesijām, kurās nodarbinātajiem tiek nodrošināta papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.03.2021. Termiņš 12.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 29.03.2021. Termiņš 17.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbību ar augstas aktivitātes slēgtiem jonizējošā starojuma avotiem finanšu nodrošinājuma noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.03.2021. Termiņš 15.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām politikas plānošanas dokumenta projekta "Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023. gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.03.2021. Termiņš 09.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Būvniecības obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas likums" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.03.2021. Termiņš 09.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.03.2021. Termiņš 09.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības""" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.03.2021. Termiņš 12.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai""" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.03.2021. Termiņš 12.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.03.2021. Termiņš 13.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi""" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.04.2021. Termiņš 07.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr. 796 "Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.03.2021. Termiņš 07.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 20. augusta noteikumos Nr. 381 "Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.03.2021. Termiņš līdz 09.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 96 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.03.2021. Termiņš 06.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.03.2021. Termiņš 06.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu sertifikācijas un uzraudzības kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.03.2021. Termiņš 01.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.03.2021. Termiņš 02.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.03.2021. Termiņš 01.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.03.2021. Termiņš 08.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts meža zemes nodošanu Carnikavas novada  pašvaldības īpašumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.03.2021. Termiņš 01.04.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.03.2021. Termiņš 02.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021.-2027.gadam  dokumenta projekta izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.03.2021. Termiņš 23.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.179 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā, 13. un 14.1pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem"”izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.03.2021. Termiņš 01.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.03.2021. Termiņš 01.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.03.2021. Termiņš 01.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.03.2021. Termiņš 02.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā "Par policiju"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.03.2021. Termiņš 01.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr.126 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2. pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.03.2021. Termiņš 01.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Iepakojuma likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.03.2021. Termiņš 30.03.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība""  (Uzziņa) izstrādes procesā. Publicēts 16.03.2021. Termiņš 29.03.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.03.2021. Termiņš 25.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta ""Grozījumi likumā "Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34. pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10. panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20. pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34. pantu""" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.03.2021. Termiņš 26.03.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Nacionālās drošības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.03.2021. Termiņš 29.03.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.03.2021. Termiņš 26.03.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.03.2021. Termiņš 25.03.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.03.2021. Termiņš 26.03.2021. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Vekseļu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.03.2021. Termiņš 24.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.427 “Noteikumi par valsts pensijas piešķiršanas, pārrēķināšanas un izmaksas nosacījumiem un kārtību" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.03.2021. Termiņš 24.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2029.gada 19.novembra noteikumos Nr.541 "Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.03.2021. Termiņš 19.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" vispārējo stratēģisko mērķi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.03.2021. Termiņš 15.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumos Nr.405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.03.2021. Termiņš 19.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"" izstrādes procesā (Uzziņa.) Publicēts 09.03.2021. Termiņš 23.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi". " izstrādes procesā (Uzziņa.) Publicēts 09.03.2021. Termiņš 23.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"" izstrādes procesā (Uzziņa.) Publicēts 09.03.2021. Termiņš 23.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.02.2021. Termiņš 12.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta "Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.03.2021. Termiņš 26.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējam likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.03.2021. Termiņš 14.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.03.2021. Termiņš 22.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta instrukcijas projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīļa instrukcijā Nr. 2 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.03.2021. Termiņš 22.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Invaliditātes likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.03.2021. Termiņš 19.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.03.2021. Termiņš 19.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr.587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.03.2021. Termiņš 18.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu "Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "Goda ģimenes karte"" īstenošanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.03.2021. Termiņš 19.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr. 455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.03.2021. Termiņš 18.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts meža zemes nodošanu Baldones novada  pašvaldības īpašumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.03.2021. Termiņš 18.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"" un Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.03.2021. Termiņš 14.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam dokumenta projekta un Vides pārskata projekta izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.03.2021. Termiņš 09.04.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.03.2021. Termiņš 17.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.03.2021. Termiņš 17.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.03.2021. Termiņš 12.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Grozījumu Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.03.2021. Termiņš 17.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna Vides pārskata projekta izstrādē (Uzziņa). Publicēts 01.03.2021. Termiņš 31.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 5. maija rīkojumā Nr. 246 "Par sabiedriskā labuma komisiju"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.03.2021. Termiņš 18.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.03.2021. Termiņš 15.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā", "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"", "Grozījumi Komercķīlas likumā" un "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.02.2021. Termiņš 12.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.02.2021.Termiņš 08.03.2021.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.02.2021. Termiņš 07.03.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Prokuratūras informācijas sistēmas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.02.2021. Termiņš 02.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.02.2021. Termiņš 12.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Noteikumi par Fizisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.02.2021. Termiņš 12.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Piesārņojumu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.02.2021.Termiņš 14.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts meža zemes nodošanu Burtnieku novada pašvaldības īpašumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.02.2021. Termiņš 11.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par īpašajām veterinārajām receptēm" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.02.2021. Termiņš 12.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.02.2021. Termiņš 11.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 599 “Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.02.2021. Termiņš 11.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra noteikumos Nr. 92 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.02.2021. Termiņš 11.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 352 “Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.02.2021. Termiņš 11.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.02.2021. Termiņš 10.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekts "Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.02.2021. Termiņš 05.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta - plāna projekta "Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021. - 2027.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.02.2021. Termiņš 31.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par zaudējumu, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā, kompensāciju" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.02.2021. Termiņš 09.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts: 23.02.2021. Termiņš: 08.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr. 337 "Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.02.2021. Termiņš 15.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 456 "Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.02.2021. Termiņš 07.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 5. maija noteikumos Nr. 266 "Lauksaimniecības datu centra nolikums"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.02.2021. Termiņš 08.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta ""Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. maija noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par valsts atbalstu īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.02.2021. Termiņš 08.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr.150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.02.2021. Termiņš 05.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.02.2021. Termiņš 04.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām projekta "Ēkas energosertifikācijas un energoefektivitātes aprēķina metodes kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.02.2021. Termiņš 04.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm veterinārmedicīniskās prakses iestādēs" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.02.2021. Termiņš 04.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.02.2021. Termiņš 03.03.2021.
   
 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.02.2021. Termiņš 24.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" grozījumu izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.02.2021. Termiņš 01.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.02.2021. Termiņš 04.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.02.2021. Termiņš 02.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu SIA “Lielstraupes pils” pamatkapitālā un valsts kapitāla daļu nodošanu pašvaldībaiizstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.02.2021. Termiņš 15.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Sporta likums" grozījumu izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.02.2021. Termiņš 12.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.02.2021. Termiņš 10.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 310 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.02.2021. Termiņš 10.03.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2021. gadā" izstrādes procesā (Uzziņa) . Publicēts 15.02.2021. Termiņš 28.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām dokumenta "Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021. -2023. gadam (turpmāk – Plāns)" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.02.2021. Termiņš 19.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumu izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.02.2021. Termiņš 25.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275 „Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.02.2021. Termiņš 25.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.01.2021. Termiņš 25.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr. 567 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.02.2021. Termiņš 25.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumos Nr. 934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.02.2021. Termiņš 25.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.02.2021. Termiņš 19.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām 4. plāna projekta "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 09.03.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 310 "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, un kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi""  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 22.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. marta noteikumos Nr. 195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 22.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus marķē ar akcīzes nodokļa markām” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 23.04.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Dzelzceļa likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 15.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" vispārējo stratēģisko mērķi"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 19.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām rīkojuma projekta "Par Veselības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Saulrītu mežs" Straupes pagastā, Pārgaujas novadā nodošanu Vides un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.02.2021. Termiņš 28.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām MK noteikumu projekta "Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.02.2021. Termiņš 17.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma "Par valsts autoceļu attīstību no 2020. līdz 2040. gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.02.2021. Termiņš 18.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai" grozījumu izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 05.02.2021. Termiņš 19.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.02.2021. Termiņš 18.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma "Informatīvais ziņojums par apvienotu tiltu pār Daugavu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.02.2021. Termiņš 17.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.02.2021. Termiņš 18.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 14.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Patvēruma likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 14.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Krimināllikumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 14.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Pasta likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 12.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. septembra noteikumos Nr. 633 "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 15.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 12.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 15.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 661 "Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.02.2021. Termiņš 15.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 29.01.2021. Termiņš 08.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 791 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 28.01.2021. Termiņš 12.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 25.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un to uzraudzības kārtība"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 01.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Konceptuālais ziņojums par elektroniskā kravas starptautiskā autopārvadājumu līguma (e-CMR pavadzīmes) ieviešanas nepieciešamību Latvijā"  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 05.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 08.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 227 “Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm""  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 08.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.01.2021. Termiņš 08.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma projekta “Par valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas konceptuālā modeļa ieviešanu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.01.2021. Termiņš 05.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126  “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.01.2021. Termiņš 04.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.01.2021. Termiņš 02.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.-2027.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.01.2021. Termiņš 04.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 419 “Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.01.2021. Termiņš 04.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” vispārējo stratēģisko mērķi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.01.2021. Termiņš 01.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem”  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.01.2021. Termiņš 03.02.2021. 
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam””  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.01.2021. Termiņš 01.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.01.2021. Termiņš 02.02.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.01.2021. Termiņš 29.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.01.2021. Termiņš 28.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Enerģētikas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.01.2021. Termiņš 28.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 737 “Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.01.2021. Termiņš 27.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Operatīvās darbības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.01.2021. Termiņš 27.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām par Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.01.2021. Termiņš 26.01.2021.
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.01.2021. Termiņš 25.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 29.12.2020. Termiņš 15.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta " Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.01.2021. Termiņš 18.01.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 07.01.2021. Termiņš 21.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija noteikumos Nr. 416 „Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.01.2021. Termiņš 20.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par zvērināta advokāta eksāmena un kvalifikācijas pārbaudījuma kārtību un maksu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 08.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par zvērinātu advokātu profesionālās darbības grupas apdrošināšanas līguma minimālo apdrošinājuma summu un apdrošināšanas līguma obligātajiem nosacījumiem" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 08.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Sodu reģistra likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 01.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta "Par pirātisma novēršanu un apkarošanu digitālā vidē" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 08.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām ikumprojekta "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 01.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta "Informatīvais ziņojums par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 07.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.12.2020. Termiņš 21.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 “Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.12.2020. Termiņš 30.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 “Uzturēšanās atļauju noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.12.2020. Termiņš 29.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta “Par Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013.-2019. gadam izpildi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.12.2020. Termiņš 30.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākuma “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei” īstenošanas noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.12.2020. Termiņš 05.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.12.2020. Termiņš 08.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība, civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes kartes un lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.12.2020. Termiņš 29.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta noteikumos Nr. 468 “Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.12.2020. Termiņš 15.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā iesniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācija” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.12.2020. Termiņš 30.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām vadlīniju projekta “Publisko iepirkumu vadlīnijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.12.2020. Termiņš 06.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 473 “Noteikumi par atbalsta programmu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.12.2020. Termiņš 16.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība"” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.12.2020. Termiņš 24.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.12.2020. Termiņš 28.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta “Sporta politikas pamatnostādnes 2021. -2027. gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.12.2020. Termiņš 07.01.2021
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" un “Par Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2019/713 (2019. gada 17. aprīlis) par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI, paredzētā kontaktpunkta noteikšanu” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.12.2020. Termiņš 23.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 “Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.10.2020. Termiņš 23.10.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāna izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 18.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta noteikumos Nr. 799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai"” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 17.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 14.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Komerclikumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 18.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valsts meža zemes nodošanu Carnikavas novada  pašvaldības īpašumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 17.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr. 241 “Slimību profilakses un kontroles centra nolikums”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 25.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta “Sociālās aizsardzības un darba tirgus attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.12.2020. Termiņš 30.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 396 "Kārtība, kādā iegūst un apstrādā informāciju par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem"” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.12.2020. Termiņš 02.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa " Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.12.2020. Termiņš 16.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa " Izveidot darba tirgus apsteidzošo  pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana” īstenošanas noteikumi” īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.12.2020. Termiņš 16.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.12.2020. Termiņš 11.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.12.2020. Termiņš 11.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.12.2020. Termiņš 07.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.11.2020. Termiņš 14.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 „Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.11.2020. Termiņš 03.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.11.2020. Termiņš 11.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.11.2020. Termiņš 13.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Galīga zvejas darbību pārtraukšana”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.11.2020. Termiņš 10.12.2020