Administratīvās kapacitātes ceļa karte Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai 2021.-2027. gada plānošanas periodā ir izstrādāta, lai kalpotu par galveno vadlīniju, plānu un atskaites punktu virzībā uz mērķi radīt nepieciešamos priekšnosacījumus cilvēkresursu, finansējuma, zināšanu pārneses, rīku un tehnoloģiju ieguldījumu pietiekamībai Kohēzijas politikas fondu programmu un projektu rezultātu efektīvai un savlaicīgai sasniegšanai. Ceļa karti izstrādājusi Valsts kanceleja un Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Administratīvās kapacitātes ceļa kartē izvirzītas trīs stratēģiskās prioritātes un to ieviešanai tiks īstenoti 43 pasākumi.

  1. I prioritātes “Iestāžu veiktspējas stiprināšana” ietvaros tiks veicināta institūciju darbības kapacitāte, uzlabojot valsts pārvaldes institūciju spēju nodrošināt caurskatāmu, efektīvu un uzticamu kohēzijas politikas īstenošanu; nodrošinot labākas un efektīvākas politikas plānošanas, koordinācijas, procesu un pakalpojumu attīstību; veicinot plānošanas reģionu un pašvaldību resursu stiprināšanu veikt transformējošas pārmaiņas administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas kontekstā; stiprinot nevalstisko organizāciju spēju un sniedzot atbalstu pārmaiņu vadības komandām un finanšu saņēmējiem.
  2. II prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija” ietvaros tiks veicināta Kohēzijas politikas ieviešanas aktivitātēs tieši un netieši iesaistīto cilvēkresursu prasmju attīstība un profesionalizācija, izstrādājot profesionālo kompetenču standartus, uzlabojot publisko iepirkumu normatīvā regulējuma ievērošanu Kohēzijas politikas īstenošanā un pārņemot labo praksi Kohēzijas politikas fondu īstenošanā atbilstoši uzraudzības prasībām.
  3. III prioritātes “Digitalizācija, dati un informācijas sistēmas” ietvaros tiks radītas informāciju tehnoloģiju sistēmas, rīki un metodes Kohēzijas politikas ieviešanas atbalstam un labākai pārvaldībai, nodrošinot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas attīstību; projektu īstenotāju, saņēmēju un iedzīvotāju informētību; pakalpojumu uzlabošanu un datos balstītu lēmumu pieņemšanu.

Administratīvās kapacitātes ceļa kartes ietvaros 22 kapacitātes stiprināšanas pasākumi tiks īstenoti saskaņā ar izmaksu metodi “Finansējums, kas nav saistīts ar izmaksām”. Šie pasākumi iekļauti Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 10.pielikumā.

28.02.2024. seminārs “Horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošana un uzraudzība ES kohēzijas politikas fondu pasākumos

08.11.2023. seminārs “Prasības un nosacījumi interešu konflikta novēršanā valsts amatpersonu darbībā ES kohēzijas politikas īstenošanā”

Mācību pasākumu plāns 2024.gadam

Vita Lāčkāja

Konsultante
vita.lackaja [at] mk.gov.lv