Valsts pārvaldes attīstības jomā Valsts kanceleja piedalās šādās starptautiskās organizācijās un iniciatīvās:

 1. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

 1. Eiropas Publiskās administrācijas tīkls (EPAT),
  EUPAN – the European Public Administration Network https://www.eupan.eu/

 2. Atvērtās pārvaldības partnerība (Open Government Partnership) https://www.opengovpartnership.org/

  Latvija pievienojās Atvērtās pārvaldības partnerībai 2011. gadā.
 3. Eiropas Integritātes un trauksmes celšanas iestāžu tīkls (EITCIT)
  Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA) https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/samenwerking/internationaal/europees-netwerk 

  Latvija pievienojās EITCIT tīklam 2019. gadā.
 4. Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupa (GRECO) https://www.coe.int/en/web/greco