2007. – 2013. gada plānošanas periods

2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas periodā Valsts kanceleja kopā ar Sabiedrības integrācijas fondu administrēja 279 Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu ieviešanu, kas bija vērsti uz administratīvo šķēršļu samazināšanu, publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un sabiedrības līdzdalības spēju stiprināšanu dažādu politiku īstenošanā. Aktivitāšu ietvaros projektus īstenoja nevalstiskās organizācijas, valsts institūcijas un pašvaldības. 

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un tās papildinājuma ietvaros īstenoto pasākumu 1.5.1. „Labāka regulējuma politika” un 1.5.2. „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ieviešanas ietekmes izvērtējums 2007.-2013. gada plānošanas periodā: