Ministru kabineta un  Valsts kancelejas ēka

Valsts kancelejas darbu vada direktors. Valsts kancelejas direktors ir visaugstākā ranga ierēdnis, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata ar Ministru kabineta rīkojumu pēc Ministru prezidenta ierosinājuma. Valsts kancelejas direktoram var būt vietnieki. Valsts kancelejas direktoru un pārējos ierēdņus ieceļ amatā saskaņā ar Valsts civildienesta likumu.

Valsts kancelejas sastāvā ir Ministru prezidenta birojs, Valsts kancelejas direktora noteiktās struktūrvienības – departamenti, to nodaļas un patstāvīgās nodaļas. Struktūrvienību darbinieki nodrošina un kontrolē Ministru kabineta politikas dokumentu un tiesību aktu projektu atbilstību noteiktiem standartiem, izstrādā un ievieš rīcības politiku dažādās jomās, sniedz atzinumus par politikas dokumentiem un tiesību aktiem, kā arī tehniski nodrošina Ministru kabineta darbību.

Kopš 2003. gada 1. janvāra Valsts kancelejas pārraudzībā ir Valsts administrācijas skola.

No 2023. gada 1. marta Valsts kanceleja ir pārņēmusi Pārresoru koordinācijas centra funkcijas (Latvijas ilgtspējīgas attīstības plānošana, valdības deklarācijas izpildes uzraudzība, kā arī valsts kapitālsabiedrību pārvaldība).

Valsts kanceleja ir Latvijas valdības centrs – tas ir vairāku iestāžu kopums vai viena institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt valdības darba funkcionēšanu un, nodrošinot datu analīzi, izvērtējot dažādus rīcības scenārijus un piesaistot ekspertus no dažādām jomām, sniegt datos un izpētē balstītu informāciju Ministru prezidentam un valdībai, tādējādi palīdzot pieņemt precīzākus, faktos balstītus lēmumus.

Valsts kancelejas funkcijas:

  • organizatoriski nodrošina Ministru kabineta darbu – organizē Ministru kabineta sēdes, nodrošina Ministru kabineta dokumentu sagatavošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai procesuālajai kārtībai, pārvalda Ministru kabineta lietvedību;
  • Ministru kabineta politisko vadlīniju ietvaros un uzdevumā piedalās valdības politikas plānošanā;
  • Koordinē deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas plāna izstrādi un izpildi;
  • koordinē vienotas valsts politikas plānošanu un īstenošanu, sadar­bībā ar ministrijām sniedz Ministru kabinetam priekšlikumus par valsts attīstības prioritātēm;
  • nodrošina valsts pārvaldes (arī valsts civildienesta) attīstības politikas izstrādi, koordinē un pārrauga tās ieviešanu;
  • izstrādā un koordinē publisku personu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības politiku;
  • Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrāde un koordinēšana;
  • Ministru prezidenta uzdevumā koordinē un pārrauga Ministru kabineta un Ministru prezidenta lēmumu izpildi;
  • informē sabiedrību par Ministru kabineta darbu.