Statuss:
Īstenošanā
SFO
Starptautiskās frankofonijas organizācijas logo

Latvijas un Starptautiskās Frankofonijas organizācijas (SFO) sadarbība

Latvija ir Starptautiskās Frankofonijas organizācijas (SFO) novērotājvalsts kopš 2008. gada. Šis statuss nodrošina gan divpusēju, gan daudzpusēju Latvijas un SFO valstu sadarbību. Daļa no saistībām, ko Latvija ir uzņēmusies kā SFO novērotājvalsts, ir franču valodas apguve un tās lietojuma veicināšana valsts pārvaldē. 

Starptautiskās Frankofonijas organizācijas līdzfinansēts projekts “Valsts frankofonā iniciatīva” (identifikācijas numurs Nr. CAFP/MK/001)

2019. gada 26. jūlijā starp Latvijas Republiku un Starptautisko Frankofonijas organizāciju tika noslēgts Sadarbības memorands par valstu un iestāžu frankofonajām iniciatīvām (Mémorandum de partenariat relatif aux Initiatives francophones nationales et d’établissement) (2019-2022), kuru Latvijas Republikas vārdā parakstīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs un Starptautiskās Frankofonijas organizācijas vārdā - administratore Katerina Kano (Catherine Cano).

Projekta mērķis ir nodrošināt valsts budžeta iestādēs nodarbinātajiem franču valodas apmācības kā profesionālās pilnveides iespēju laikposmā no 2019. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. decembrim, tādējādi sniedzot ieguldījumu augsti kvalificēta un profesionāla valsts budžeta iestāžu personāla attīstībā. Kopumā projekta ietvaros plānots apmācīt 700 dalībniekus.
Projekta darbības tiks īstenotas no 2019. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. decembrim.

Kopējais pieejamais finansējums ir 465 003 euro, tai skaitā SFO līdzfinansējums 50% apmērā projekta aktivitātēm, Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 50% apmērā projekta aktivitātēm + administrēšanas izdevumi.
Projekta galvenās darbības būs vērstas uz profesionālās franču valodas zināšanu pilnveidi valsts budžeta iestādēs nodarbinātajiem, kuru pienākumi saistīti ar starptautiskiem jautājumiem. Tādējādi mācību dalībnieki tiks sagatavoti darbam ar starptautiskiem jautājumiem franču valodā – vienā no Eiropas Savienībā izplatītākajām darba valodām – un tiks paaugstināta valsts budžeta iestāžu personāla profesionālā kapacitāte. Projekta ietvaros paredzētas franču valodas grupu un individuālās nodarbības, kā arī tematiskie nozaru semināri. 

Projekta īstenošanā iesaistītās puses: SFO franču valodas apmācību programmas nacionālā koordinatora funkcijas pilda Valsts kanceleja, mācību praktisko norisi nodrošina Valsts administrācijas skola sadarbībā ar publiskā iepirkuma procedūrā izvēlētu mācību pakalpojumu sniedzēju.

Kontaktinformācija:
Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta konsultante

Līga Villija Kiršteina

Konsultante
Liga.Villija.Kirsteina [at] mk.gov.lv