2013.gadā valsts pārvaldē ir ieviesta uz kompetenču pieeju balstīta novērtēšanas sistēma, kas ir vērsta individuālā darba snieguma un kopējās darba efektivitātes paaugstināšanai valsts pārvaldē. Šis ir pirmais solis, lai personāla vadības procesos izmantotu kompetenču pieeju.

No 2015.gada amatu apraksti tiek pilnveidoti, papildinot ar kompetencēm un pārejot uz vienotu amata apraksta formu.

Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmā, sākot ar periodu, kas ietver 2023. gadu, norāda mērķus, sasniedzamos rezultātus un snieguma rādītājus.

Darbinieku novērtēšana atbilstoši stratēģijai