Statuss:
Īstenošanā
Valsts pārvaldes vienoto pakalpojumu centra attīstība Latvijā

Konteksts:

Valsts pārvaldē ir uzsākta grāmatvedības un personāla funkciju centralizācijas un standartizācijas iniciatīva ar mērķi ilgtermiņā nodrošināt digitalizētu, standartizētu un efektīvāk pārvaldāmu sistēmu. Šo funkciju centralizēšana ir veicama pakāpeniski, izstrādājot standartizētus procesus, radot infrastruktūru un informācijas sistēmas risinājumus, izstrādājot vienoto pakalpojumu centra (VPC) konceptu un izveidojot pašu centru. Pilnveidotā atbalsta funkciju nodrošināšana būs stimuls arī pārējo publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

Lēmumu par iestāžu tvērumu, centralizācijas modeli un tā ieviešanu plānots pieņemt, balstoties uz analīzes rezultātiem Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instrumenta projekta "Valsts pārvaldes vienoto pakalpojumu centra attīstība Latvijā" ietvaros, kura realizācija uzsākta 2021. gada nogalē.

Projekta mērķis:

Izstrādāt publiskā sektora vienoto pakalpojumu centra sistēmas koncepciju, un izstrādāt tehniskās specifikācijas un novērtēšanas vadlīnijas kopējai informācijas sistēmu arhitektūrai.

 Projekta uzdevumi:

 • Izstrādāt standartizētus grāmatvedības un personālvadības procesus
 • Sagatavot priekšlikumus vienoto pakalpojumu centra izveidei (t. sk. izmaksu un ieguvumu analīzi)
 • Apzināt risinājumus centralizētas informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrādei

Projektu īsteno:

Valsts kanceleja un Valsts kase sadarbībā ar Eiropas Komisiju Strukturālo reformu atbalsta programmas (SRSS) ietvaros, piesaistot starptautisku konsultāciju uzņēmumu SIA PricewaterhouseCoopers (PwC).

Projekta norise:

 • 2021
  • Oktobris: uzsākts projekts “Valsts pārvaldes VPC attīstība Latvijā”
  • Decembris: sagatavots “Informatīvais ziņojums par grāmatvedības un personāla lietvedības funkciju centralizāciju valsts pārvaldē”
 • 2022
  • Janvāris:
   • aizvadīts informatīvs seminārs par valsts pārvaldes vienoto pakalpojumu centra koncepta izstrādi,
   • uzsākta esošās situācijas izvērtēšana un iestāžu vajadzību noskaidrošana,
   • ministrijās un padotības iestādēs uzsākts horizontālais audits vai konsultācija, kā arī tiek veikta anketēšana par iestādēs lietotajām informācijas sistēmām,
   • neatkarīgajās iestādēs tiek veikta anketēšana par grāmatvedības procesiem un iestādēs lietotajām informācijas sistēmām.
  • Aprīlis – Oktobris: plānotas koprades laboratorijas, kurās tiek analizēti un validēti projekta ietvaros līdz šim iegūtie rezultāti, uzklausot laboratorijas dalībnieku pārdomas, vērtējumu un darbības specifiku salīdzinājumā ar citām valsts pārvaldes iestādēm
  • Decembris:
   • izstrādāts nākotnes VPC modelis,
   • Sagatavots MK ziņojums “Vienoto pakalpojumu centra koncepts”, kurā aprakstīts centra darbības modelis, pakalpojumu grozs, atbildību un pienākumu sadalījums starp iestādi un vienoto pakalpojumu centru, kā arī centra finansēšanas modelis gan pārejas, gan uzturēšanas posmā.

Biežāk uzdotie jautājumi 

Valsts pārvaldes grāmatvedības un personāla funkciju centralizācijas reforma ir valsts pārvaldē nepieciešams pārmaiņu process, lai nodrošinātu digitalizētu, standartizētu un efektīvāk pārvaldāmu sistēmu valsts pārvaldes iestādēs, izveidotu sabiedrībai saprotamu un caurskatāmu publisko pārvaldi, uzlabotu atbalsta funkciju efektivitāti un padarītu valsts pārvaldes procesus mūsdienīgus un efektīvus, ļaujot ilgtermiņā panākt budžeta līdzekļu ietaupījumu.

Reformas mērķis ir izveidot standartizētu un vienotu sistēmu, kas ietver gan vienotas tehnoloģijas, gan vienotus procesu standartus grāmatvedības un personāla administrēšanas pārvaldībai, cilvēkresursu vadībai un attīstībai, kā arī mērķu un rezultātu vadībai valsts pārvaldē.

Patlaban atbalsta funkciju centralizācijas stratēģiskā vīzija attiecas uz aptuveni 175 valsts tiešās pārvaldes iestādēm – ministrijām, padotības iestādēm un neatkarīgajām iestādēm, taču lēmums tiks pieņemts balstoties uz projekta analīzes rezultātiem. Šī iemesla dēļ valsts iestāžu atsaucīga un iesaistoša dalība projektā ir īpaši svarīga. 

 

Patlaban atbalsta funkciju centralizācijas stratēģiskā vīzija attiecas uz finanšu grāmatvedību, vadības grāmatvedību, personāla lietvedību un cilvēkresursu vadību, taču lēmums tiks pieņemts balstoties uz projekta analīzes rezultātiem. Šī iemesla dēļ valsts iestāžu atsaucīga un iesaistoša dalība projektā ir īpaši svarīga.

Detalizētāku projektā iekļauto procesu uzskaiti skatīt šeit: 

                                                           175 iestādes

Procesi Ministrijas Padotības iestādes Neatkarīgās iestādes
Finanšu grāmatvedība
 • Nefinanšu aktīvu, izņemot prasību, uzskaite  
 • Finanšu aktīvu un avansu uzskaite 
 • Uzkrājumu un saistību uzskaite, un nākamo periodu izdevumu uzskaite 
 • Ieņēmumu un izdevumu uzskaite 
 • Noma 
 • Publiskās un privātās partnerības darījumu uzskaite 
 • Izmaiņas grāmatvedības uzskaites kārtībā, aplēšu maiņa un kļūdu labošana, un finanšu pārskatu sagatavošana 
Vadības grāmatvedība
 • Plānošana 
 • Izpilde
 • Kontrole 
 • Analīze
 • Prognozēšana
Personāla lietvedība un cilvēkresursu vadība 
 
 • Personāla lietvedība (personāla datu pārvaldība, darbinieku kustība, atlīdzības un labumu pārvaldība, darba laika un prombūtņu pārvaldība) 
 • Pieņemšana darbā 
 • Darba novērtējums un mērķi 
 • Atlīdzības un ieguvumu vadība​  
 • Mācīšanās un attīstība 
 • Personāla stratēģiskā vadība 

Vienoto pakalpojumu centrs samazina atbalsta funkciju izpildes dublēšanos dažādās organizācijās, koncentrējot funkciju izpildi vienuviet, un atbild par konkrētu atbalsta funkciju uzdevumu apstrādi un izpildi, piemēram, grāmatvedību, cilvēkresursiem, algām, iepirkumiem, u.c. atbalsta funkcijām.

Vienoto pakalpojumu centra koncepts tiek izstrādāts projekta “Valsts pārvaldes vienoto pakalpojumu centra attīstība Latvijā” ietvaros. Projekta ietvaros tiek izstrādāts centra darbības modelis, pakalpojumu grozs, atbildību un pienākumu sadalījums starp iestādi un vienoto pakalpojumu centru, kā arī centra finansēšanas modelis gan pārejas, gan uzturēšanas posmā. Centra organizatoriskais modelis būs atkarīgs no projektā veiktā izvērtējuma rezultātiem.

Vienoto pakalpojumu centrs ļautu uzlabot un modernizēt valsts pārvaldes atbalsta funkciju kvalitāti, optimizēt resursus un ilgtermiņā ietaupīt budžeta līdzekļus, kā arī nodrošinātu kvalitatīvus, uzticamus, ātri pieejamus un pilnvērtīgus datus, kas nepieciešami politisko lēmumu pieņemšanā.

Pamatojoties uz veiktās analīzes rezultātiem, līdz 2022. gada 20. decembrim tiks sagatavots MK ziņojums “Vienoto pakalpojumu centra koncepts”. Lēmums par iestāžu tvērumu centralizācijas modelī, vienoto pakalpojumu centra izveidi un tā pakalpojumu grozu tiks pieņemts 2022.gada izskaņā.

Pāreja uz vienoto pakalpojumu centru notiks pēc pilnvērtīgas analīzes veikšanas un MK lēmuma par vienoto pakalpojumu centra pieņemšanas. Balstoties uz pieņemto lēmumu, pāreja varētu sākties ne ātrāk kā 2023.gadā.

Projektu "Valsts pārvaldes vienoto pakalpojumu centra attīstība Latvijā" finansē Eiropas Savienība (ES), izmantojot Strukturālo reformu atbalsta programmu. Finansējums vienoto pakalpojumu centra izveidei ir paredzēts Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) plānā, no ES Atveseļošanās fonda līdzekļiem.

Valsts kanceleja sadarbībā ar Finanšu ministriju (Valsts kasi).

2023. gada 26. janvārī norisinājās Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instrumenta projekta "Valsts pārvaldes vienoto pakalpojumu centra attīstība Latvijā" noslēguma pasākums, kurā tika stāstīts par projekta laikā paveikto, sasniegtajiem rezultātiem un turpmākajiem soļiem.  

 

Saskaņā ar ANM Projekta "Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana" īstenošanas plānu, tika rīkots informatīvs seminārs, lai informētu visas projektā iesaistītās puses par projekta norisi, plāniem un gaidāmajiem ieguvumiem, kā arī aicināt projektā iesaistītās iestādes piedalīties darba grupās, lai validētu izstrādātos personālvadības procesus.

Ieviešot cilvēkresursu pārvaldības sistēmu valsts pārvaldē, tiks automatizēti dažādi ikdienas uzdevumi, efektivizēti personāla atlases un novērtēšanas procesi un uzlabota darbinieku iesaiste, izmantojot pašapkalpošanās portālu. Cilvēkresursu pārvaldības sistēma vienlaikus nodrošinās arī visaptverošus datus par cilvēkresursu pārvaldības procesiem, ļaujot organizācijām pieņemt pārdomātus lēmumus par talantu attīstību, darbinieku novērtēšanu un stratēģisko darbaspēka plānošanu. Digitālās transformācijas ieviešana cilvēkresursu jomā ne tikai uzlabo administratīvos procesus, bet arī dos nozīmīgu ieguldījumu valsts pārvaldes digitalizācijā un modernizācijā.

Seminārs notika 26. aprīlī LIAA Cafe Rīgā, Pērses ielā, 2 no plkst. - 10:00 līdz 12:00. Pasākumā pulcējās 73 valsts pārvaldes personālvadības speciālisti un nodaļu vadītāji. Semināra laikā Valsts Kanceleja prezentēja Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešanas plānu, savukārt Valsts administrācijas skola prezentēja Apmācību sistēmas ieviešanas plānu. Pēc prezentācijām sekoja atvērto jautājumu un atbilžu daļa, kurā aktīvi piedalījās visas iesaistītās puses.

Valsts pārvaldes atbalsta funkciju centralizācija
Informācijas sistēmas
Vienoto pakalpojumu centrs