Memoranda projekta gatavošana tika iniciēta no nevalstiskā sektora (NVO) puses pēc 21 NVO pārstāvju tikšanās ar Ministru prezidentu Aigaru Kalvīti 2005.gada 13.janvārī. Dokuments izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Memoranda parakstīšana notika 2005.gada 15.jūnijā, piedaloties valdības pilnvarotajam pārstāvim – Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim un 57 NVO pārstāvjiem. 2014.gadā Memoranda teksts aktualizēts.

Šobrīd memorandu ir parakstījušas 502 organizācijas.

Dokumenta parakstīšana ir atvērta. Ja arī Jūs atbalstāt Memorandā izvirzīto mērķi un vēlaties pievienoties Memoranda parakstītājiem, aicinām informēt par šo vēlmi Memoranda padomes sekretariātu, rakstot e-pastu uz nvo@mk.gov.lv.

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija un tās darbību nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr.14 „Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums”, kas pieņemti 2014. gada 7. janvārī. 

Vārds, uzvārds

Pārstāvētā organizācija, amats

E-pasts

Jānis Citskovskis Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs janis.citskovskis@mk.gov.lv
Kristīne Zonberga Biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore, Memoranda padomes vadītāja vietniece kristine@nvo.lv
Inese Vaivare

Biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" direktore

inese.vaivare@gmail.com
Agnija Jansone Biedrības "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" valdes priekšsēdētāja    agnija@skauti.lv
Āris Ādlers Biedrības "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai" prezidents aris.adlers@gmail.com
Baiba Ziemele Biedrības “Latvijas Reto slimību alianse” valdes priekšsēdētāja baiba@retasslimibas.lv
Agnese Frīdenberga Biedrības "Sabiedriskās politikas centrs "Providus"" pārstāve agnese.fridenberga@providus.lv
Ilze Bergmane Biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” prezidente ilze.bergmane@ljp.lv
Andris Gobiņš Biedrības "Eiropas Kustība Latvijā" prezidents gobins@web.de
Baiba Bāne Finanšu ministrijas valsts sekretāre baiba.bane@fm.gov.lv
Ingus Alliks Labklājības ministrijas valsts sekretārs ingus.alliks@lm.gov.lv
Dace Vilsone Kultūras ministrijas valsts sekretāre dace.vilsone@km.gov.lv
Edvīns Balševics Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs  edvins.balsevics@varam.gov.lv
Mihails Papsujevičs Tieslietu ministrijas valsts sekretārs mihails.papsjuevics@tm.gov.lv
Pēteris Vilks Pārresoru koordinācijas centra vadītājs peteris.vilks@pkc.mk.gov.lv
Hosams Abu Meri Ministru prezidenta ārštata padomnieks sabiedrības integrācijas jautājumos info@abumeri.lv

Saskaņā ar sadarbības memorandu un nolikumu Memoranda padome nosaka vidēja termiņa prioritātes un apstiprina darba plānu. 2021. gada 24. februārī Memoranda padome apstiprināja Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes darba plānu 2021. - 2023. gadam, izvirzot šādus prioritāros mērķus:

  1. Attīstīt NVO un pilsoniskās sabiedrības darbības vidi un nodrošināt finanšu ilgtspēju un neatkarību;
  2. Visos lēmumu pieņemšanas posmos un līmeņos ieviest efektīvus, ilgtspējīgus un jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus, nodrošinot pilsonisko dialogu par visām sabiedrībai svarīgām tēmām;
  3. Stiprināt NVO lomu transformācijas procesos un paradumu izmaiņu nostiprināšanā savstarpējās sociālās uzticēšanās mērķu sasniegšanā.

Ar mērķi nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos un sekmēt sabiedrības interesēm atbilstošu valsts pārvaldes darbību, NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomei ir tiesības deleģēt pārstāvjus Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdēs un citos formātos pēc nepieciešamības.

Pārstāvju deleģēšana notiek saskaņā ar Padomē 2021. gada 26. maijā apstiprināto "Kārtību, kādā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome deleģē pārstāvjus (t.sk. kritērijiem) dalībai dažādos sadarbības un uzraudzības mehānismos".

Memoranda padomes 2022. gada 31. augusta sēde
"Valsts māja" telts festivālā LAMPA
Līdzdalības nedēļa
Līdzdalības nedēļa