Memoranda projekta gatavošana tika iniciēta no nevalstiskā sektora (NVO) puses pēc 21 NVO pārstāvju tikšanās ar Ministru prezidentu Aigaru Kalvīti 2005.gada 13.janvārī. Dokuments izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Memoranda parakstīšana notika 2005.gada 15.jūnijā, piedaloties valdības pilnvarotajam pārstāvim – Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim un 57 NVO pārstāvjiem. 2014.gadā Memoranda teksts aktualizēts.

Šobrīd memorandu ir parakstījušas 526 organizācijas.

Dokumenta parakstīšana ir atvērta. Ja arī Jūs atbalstāt Memorandā izvirzīto mērķi un vēlaties pievienoties Memoranda parakstītājiem, aicinām informēt par šo vēlmi Memoranda padomes sekretariātu, rakstot e-pastu uz nvo@mk.gov.lv.

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija un tās darbību nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr.14 „Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums”, kas pieņemti 2014. gada 7. janvārī. 

Vārds, uzvārds

Pārstāvētā organizācija, amats

E-pasts

Jānis Citskovskis Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs janis.citskovskis@mk.gov.lv
Kristīne Zonberga Biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore kristine@nvo.lv
Ivars Balodis Nodibinājuma "Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons" valdes priekšsēdētājs ivars@apeirons.lv
Inese Tauriņa Biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" direktore    inese.taurina@delna.lv
Vita Anda Tērauda Nodibinājuma "Latvijas Dabas fonds" direktore vita.terauda@ldf.lv
Jānis Rozītis  Nodibinājuma “Pasaules dabas fonds” direktors jrozitis@pdf.lv
Iveta Kažoka Biedrības "Sabiedriskās politikas centrs "Providus"" direktore iveta.kazoka@providus.lv
Rota Lāce Biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” valdes locekle rota.lace@ljp.lv
Kirils Solovjovs Biedrības "Ar pasaules pieredzi Latvijā" pārstāvis mppp@kirils.com
Baiba Bāne Finanšu ministrijas valsts sekretāre baiba.bane@fm.gov.lv
Ingus Alliks Labklājības ministrijas valsts sekretārs ingus.alliks@lm.gov.lv
Dace Vilsone Kultūras ministrijas valsts sekretāre dace.vilsone@km.gov.lv
Edvīns Balševics Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs  edvins.balsevics@varam.gov.lv
Mihails Papsujevičs Tieslietu ministrijas valsts sekretārs mihails.papsjuevics@tm.gov.lv
Ilze Skrodele Ministru prezidenta padomniece valsts pārvaldes jautājumos ilze.skrodele@mk.gov.lv
Pēteris Vilks

Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts attīstības jautājumos, Pārresoru koordinācijas departamenta vadītājs

peteris.vilks@mk.gov.lv

Saskaņā ar sadarbības memorandu un nolikumu Memoranda padome nosaka vidēja termiņa prioritātes un apstiprina darba plānu. 2021. gada 24. februārī Memoranda padome apstiprināja Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes darba plānu 2021. - 2023. gadam, izvirzot šādus prioritāros mērķus:

  1. Attīstīt NVO un pilsoniskās sabiedrības darbības vidi un nodrošināt finanšu ilgtspēju un neatkarību;
  2. Visos lēmumu pieņemšanas posmos un līmeņos ieviest efektīvus, ilgtspējīgus un jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus, nodrošinot pilsonisko dialogu par visām sabiedrībai svarīgām tēmām;
  3. Stiprināt NVO lomu transformācijas procesos un paradumu izmaiņu nostiprināšanā savstarpējās sociālās uzticēšanās mērķu sasniegšanā.

Ar mērķi nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos un sekmēt sabiedrības interesēm atbilstošu valsts pārvaldes darbību, NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomei ir tiesības deleģēt pārstāvjus Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdēs un citos formātos pēc nepieciešamības.

Pārstāvju deleģēšana notiek saskaņā ar Padomē 2021. gada 26. maijā apstiprināto "Kārtību, kādā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome deleģē pārstāvjus (t.sk. kritērijiem) dalībai dažādos sadarbības un uzraudzības mehānismos".

Kastē tiek liktas vēlēšanu zīmes
Memoranda parakstīšana
Memoranda padomes 2022. gada 31. augusta sēde