Iesniegumi (Iesnieguma paraugs) iesniedzami, izmantojot šādas iespējas:

  • sūtot elektroniski uz Valsts kancelejas elektroniskā pasta adresi pasts@mk.gov.lv;
  • sūtot elektroniski no portāla Latvija.lv, sadaļā “Iesniegums iestādei”;
  • sūtot pa pastu uz adresi Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520;
  • ievietojot Valsts kancelejas pasta kastē (Valsts kancelejas centrālā ieeja, garderobe). Iesniegumus izņem divas reizes dienā.

Konsultācijas tiek sniegtas telefoniski pa tālruni 67082800 vai elektroniski pasts@mk.gov.lv


Lai attālināti apmeklētu Ministru kabineta sēdi:

  1. Jāpiesaka dalība sēdē, obligāti izmantojot Vienotā tiesību projekta  izstrādes un saskaņošanas portāla slēgto kontu, ja personas pārstāvētajai institūcijai tāds ir piešķirts.
  2. Ja personas pārstāvētajai institūcijai šāda konta nav, tad rakstot uz e-pastu pasts@mk.gov.lv un norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, pārstāvēto institūciju un ieņemamo amatu, jautājumu, kura izskatīšanā vēlas piedalīties.

 


Caurlaide dalībai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē vai Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē (NTSP), neatkarīgi no tā, vai sēde notiek klātienē vai attālināti, jāpiesaka līdz iepriekšējās dienas (pirms sēdes norises dienas) plkst.17:00, nosūtot pieprasījumu uz nvo@mk.gov.lv (dalība Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē) vai ntsp@mk.gov.lv (dalība Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē). Pieprasījumā  dati par personu jānorāda šādā secībā - personas uzvārds, vārds, personu apliecinošā dokumenta numurs (kurš tiks uzrādīts iekļūšanai Ministru kabineta ēkā) vai personas koda pirmā daļa (tikai, ja sēde notiek klātienē), pārstāvētā iestāde vai organizācija.

Caurlaides pieteikt telefoniski var tikai ārkārtas gadījumos, zvanot atbildīgajai amatpersonai –  Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultantei Zanei Legzdiņai-Jojai (tālr. 67082949).

Ierodoties Brīvības 36, caurlaižu postenī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte un jāiziet drošības pārbaude.