Statuss:
Noslēdzies
ESF
logo

Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekts
“Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Sociālā fonda informācijas un komunikācijas pasākumiem”
(identifikācijas numurs 10.1.2.0/18/TP/006)

Projekta mērķis ir Valsts kancelejas kapacitātes stiprināšana informācijas un komunikācijas jomā, lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par Eiropas Savienības fondiem.

Projekta darbības tiks īstenotas no 2019. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Kopējais pieejamais finansējums ir 168 881 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 143 549 euro apmērā.

Projekta galvenās darbības būs vērstas gan uz sabiedrības informēšanu par 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) rezultātu ietekmi uz komercdarbības vides sakārtošanu, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanu, sociālā dialoga attīstību, kā arī ātrākiem un efektīvākiem publiskajiem pakalpojumiem, gan uz ES fondu atpazīstamības veicināšanu un ieguvumu popularizēšanu mērķgrupas vidū. Šai nolūkā ir plānots piedalīties sarunu festivālā “LAMPA”, organizēt diskusijas un konferences par 3.4.2. SAM pasākumu īstenošanas ieguvumiem,  uzsvērt sociālā dialoga nozīmību uzņēmējdarbības vides uzlabošanā. Vairāki iekšējās komunikācijas pasākumi tiks vērsti īpaši uz valsts pārvaldē nodarbināto informēšanu un izpratnes veicināšanu. Projekta ietvaros plānotas arī citas aktivitātes – aktualizēta informācija tīmekļa vietnē, nodrošināta komunikācija sociālajos medijos, vizuālo materiālu gatavošana un izplatīšana u.c.

Pieredzes stāstu konference valsts pārvaldes darbiniekiem “Celmlauzis” (2022. gada 8. decembrī). 2022. gada “celmlaužu” stāsti iekļāvās divās virstēmās – tehnoloģijas un cilvēki. Tehnoloģiju jomā valsts pārvalde turpina domāšanas maiņu, attīstot modernus risinājumus un veidojot pakalpojumus, kas ir vairāk nekā esošās pieejas pārnese uz digitālu vidi – tā ir izpratne, ka pārmaiņas ir gan tehnoloģijās, gan izpratnē par to pielietojuma iespējām. Video no konferences pieejami Youtube.

 

Pieredzes stāstu konference valsts pārvaldes darbiniekiem “Celmlauzis 2021” (2021. gada 16. jūnijā) – turpinot 2019. gadā aizsākto tradīciju, astoņas valsts pārvaldes iestādes dalījās savā “celmlauža” pieredzē, īstenojot pārmaiņu projektus un attīstot inovatīvus pakalpojumu pilnveidošanas risinājumus. Katrs konferences dalībnieks saņēma Celmlauža atzinības ripu, bet skatītāju balsojums noteica, viņuprāt, jaudīgāko un iedvesmojošāko Celmlauzi. Konferences "Celmlauzis" 2021. gada programma. 

 

Diskusija "Mājas darbi jeb nodarbinātības izaicinājumi Latvijā" Sarunu festivālā LAMPA (2020. gada 3. septembrī) – saruna par nelegālo nodarbinātību Latvijā, tās sekām un rīkiem tās novēršanai, tai skaitā, par sociālo dialogu kā vienu no uzņēmējdarbības vides uzlabošanas priekšnoteikumiem. Diskusijas videoieraksts.

    ​​​​​Pieredzes stāstu konference valsts pārvaldes darbiniekiem “Celmlauzis” (2019. gada 8. novembrī) - astoņi “celmlaužu” piemēri, kā zināšanas palīdz īstenot praktiskas pārmaiņas valsts iestāžu darbībā. Pieredzes stāsti apliecina, ka valsts pārvaldei ir pa spēkam īstenot jaudīgus projektus, radīt lielas lietas un ieviest risinājumus, ko novērtē ne vien Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā. Konferences programma un prezentācijas.

    Līga Villija Kiršteina

    Konsultante
    Liga.Villija.Kirsteina [at] mk.gov.lv