Trauksmes celšanas likums

Tā mērķis ir veicināt trauksmes celšanu par pārkāpumiem darba vidē, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. Valsts kancelejā darbojas Trauksmes cēlēju kontaktpunkts. Tā loma ir koordinēt trauksmes celšanas mehānismu izveidi valstī un veicināt sabiedrības izpratni. Ik gadus dati par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību tiek apkopoti gada pārskatos.

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums) ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā var celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai. Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot likumā paredzētos mehānismus. Visplašāko informāciju par trauksmes celšanu atradīsiet trauksmes celšanas mājaslapā

Kopš 1.maija Valsts kanceleja ir Trauksmes cēlēju kontaktpunkts.  

Būtiska informācija, kas palīdzēs izprast trauksmes celšanas nozīmi: 

Persona, kuras rīcībā ir informācija par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. Šī informācija ir iegūta, veicot darba pienākumus. Personai ir pamats uzskatīt, ka šī informācija ir patiesa.

Pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums, kā arī saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums, kas kaitē sabiedrības interesēm.

Trauksmi var celt par pārkāpumu neatkarīgi no jomas, kurā persona strādā. Vienlaikus likumā nosauktas 15 īpaši svarīgās jomas, kurās pārkāpumi apdraud sabiedrības intereses. Trauksmes cēlējam jārīkojas atbildīgi un pārdomāti, sniedzot pamatotu informāciju, kas norāda uz iespējamu pārkāpumu.

 

Labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei
Trauksmi var celt par pārkāpumiem, kurus novēro saistībā ar darba pienākumu pildīšanu. Likumā paredzēta iespēja vispirms šādu informāciju sniegt iekšēji, darba vietā un šim mērķim publiskas personas institūcijas un tās privāto tiesību juridiskās personas, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbināto, izveido iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Lai tiktu veidotas drošas un efektīvas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas, Valsts kanceleja ir izstrādājusi vadlīnijas. 

Vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanai un izskatīšanai kompetentajās institūcijās
Kā viens no mehānismiem trauksmes celšanai ir vēršanās kompetentajā institūcijā. Likumā paredzēts, ka Valsts kanceleja, pildot trauksmes cēlēju kontaktpunkta pienākumus, izstrādā un publisko vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanai un izskatīšanai kompetentajās institūcijās (turpmāk – vadlīnijas kompetentajām institūcijām).

 

Likums paredz, ka kompetentajās institūcijās tiek nozīmētas kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos. Šī informācija vienkopus ir pieejama šeit

2019. gadā spēkā stājās Eiropas Savienības Trauksmes cēlēju direktīva. Tā ir jāpārņem Latvijas tiesību aktos līdz 2021. gada 17. decembrim. Atbildīgā valsts institūcija ir Valsts kanceleja.

Eiropas Savienības direktīva pieņemta 2019. gada 23. oktobrī, ar to iepazīties var šeit. 

Likumprojektu "Trauksmes cēlēju aizsardzības likums" izstrādāja darba grupa Valsts kancelejas vadībā. Tas tika atbalstīts Ministru kabinetā 2017. gada 7. martā un iesniegts izskatīšanai Saeimā, kas likumprojektu nodeva izvērtēšanai Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kura tālāk lēma par alternatīva likumprojekta izstrādi.

Uzzini, kā iesniegt trauksmes cēlēju ziņojumu, par darba rezultātiem trauksmes celšanas jomā un par trauksmes cēlēju aizsardzības garantijām: https://www.trauksmescelejs.lv

No 2017. gada 9. Līdz 11. oktobrim Rīgā norisinājās starptautiska konference “Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību: Trauksmes celšana un cīņa pret korupciju”.

Konferences mērķis bija pārrunāt trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību, sasniegto korupcijas mazināšanā, kā arī izvērtēt Latvijas līdzšinējo pieredzi un citu valstu labās prakses piemērus.

Konference sniedza atbalstu aizsāktajam darbam pie trauksmes cēlēju aizsardzībai veltīta likumprojekta. Konferences dalībnieki apsprieda, kā izveidot efektīvus un drošus trauksmes celšanas kanālus, optimāli nodrošināt trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanu un iesaistīto institūciju kompetences jautājumiem, kā arī diskutēja par trauksmes cēlēju aizsardzības nodrošināšanas pasākumiem. Vairums ekspertu atzina, ka trauksmes cēlēju aizsardzība ir būtisks faktors pretkorupcijas mazināšanā un noziegumu atklāšanā.

Konferenci organizēja Valsts administrācijas skola ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros sadarbībā ar Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Republikas Saeimu. 

Informatīvie un vizuālie materiāli no konferences:

 

2020. gada 5. un 6. novembrī notika starptautiska konference “Trauksmes celšana: nākamais līmenis”. Konferences dalībnieki vērtēja Latvijas progresu un iepazinās ar citu valstu pieredzi trauksmes celšanas jomā, diskutēja par sasniegtajiem rezultātiem Trauksmes celšanas likuma pirmā darbības gada laikā un gaidāmajiem regulējuma pilnveidojumiem.

Konferenci organizēja Valsts kanceleja, Valsts administrācijas skola un “Sabiedrība par atklātību - Delna”.

Konference līdzfinansēta ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros. 

Informatīvie un audiovizuālie materiāli no konferences:

 

Asais čili pipars
Foto: vīrietis tur rokā lapu, kur rakstīts "Trauksmes cēlēju likums"