Ministru kabinets lēmumus pieņem Ministru prezidenta vadītās sēdēs.

Norise

Kārtējās Ministru kabineta sēdes parasti notiek reizi nedēļā otrdienās. Ministru prezidents var sasaukt arī ārkārtas sēdes.

Sēdēs ir atklātā un slēgtā daļa. Atklātajās daļās var piedalīties mediju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, un ikviens tās var vērot tiešraidē.

Ministru kabineta sēdēs ar balsstiesībām piedalās visi Ministru kabineta locekļi, viņiem ir tiesības izteikties par jebkuru sēdes jautājumu. Lēmumu pieņemšanai ir nepieciešams kvorums – vairāk nekā puse no Ministru kabineta locekļiem.

Ar padomdevēja tiesībām sēdēs var piedalīties ģenerālprokurors, valsts kontrolieris, Latvijas Bankas prezidents, tiesībsargs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs, Valsts kancelejas direktors, kā arī citas uzaicinātās amatpersonas.

Jautājumi

Ministru kabinets sēžu laikā lemj par visu ministriju politikas plānošanas dokumentiem, Ministru kabineta rīkojumiem, informatīvajiem ziņojumiem, Latvijas nacionālajām pozīcijām un nostājām, kā arī citiemjautājumiem.

Pieņemtos tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, savukārt atbalstītos likumprojektus nosūta Saeimai, kas tos apstiprina.