Valdība ir lēmusi par vairākiem atbalsta pasākumiem uzņēmējiem, lai pārvarētu Krievijas militārās agresijas ekonomiskās sekas.

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem

 • Atbalsts būs pieejams granta (dāvinājuma) veidā.
 • Atbalsts būs pieejams par laikposmu no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
 • Atbalstam varēs pieteikties par visu periodu kopā vai konkrētiem mēnešiem, kad konstatēts izmaksu pieaugums.
 • Granta atbalsts dabasgāzes un elektroenerģijas resursu cenu pieauguma kompensēšanai 1 komersantam būs līdz 30 % no dabasgāzes vai elektroenerģijas attiecināmajām izmaksām, kopā nepārsniedzot 2 miljonus eiro vienam komersantam.
 • Atbalstu plānots piemērot arī kā avansa maksājumu (t.i. par š.g. novembri un decembri), pēc tam pārbaudot faktisko izdevumus un nepieciešamības gadījumā veicot sniegtā atbalsta apmēra pārrēķinu.
 • Atbalsts būs pieejams komersantiem, kas atbildīs šādiem nosacījumiem:
  • komersants veic saimniecisko pamatdarbību kādā no Ministru kabineta noteikumu pielikumā minētajām nozarēm;
  • tā energoresursu izmaksas sastāda vismaz 3% no kopējām komersanta saimnieciskās darbības izmaksām;
  • kopējais elektroenerģijas patēriņš komersanta vajadzībām 2021. gadā bija vismaz 500 MWh vai kopējais gāzes patēriņš 2021. gadā bija vismaz 500 MWh.
 • Uz atbalstu nevarēs pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kuriem piemēro starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kā arī personām no Krievijas un Baltkrievijas, kuriem ir izšķiroša ietekme, t.i.:
  • kapitālsabiedrībām, kurās tiešā vai netiešā izšķirošā ietekme pastāv Krievijas Federācijai vai Baltkrievijas Republikai, tās pilsoņiem vai juridiskām personām, kuras ir reģistrētas Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (turpmāk – Krievijas vai Baltkrievijas piederīgās personas);
  • komandītsabiedrībām, kuras biedri ir Krievijas vai Baltkrievijas piederīgās personas vai šai personai pastāv izšķirošā ietekme pār biedru;
  • biedrībām, kuras biedri ir Krievijas vai Baltkrievijas piederīgās personas.

Atbalsts uzņēmumiem  - 100% elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas kompensācija

 • No 2022. gada  1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim juridiskām personām pilnībā tiks kompensēta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksa, t.i. visu sistēmas operatoru sadales un pārvades tarifa izmaksas.

 • Atbalsta pasākumi paredzēti no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

 • Atbalsts netiks piemērots valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī juridiskām personām, kam piemērotas sankcijas.

 • No 2022. gada 1. septembra līdz 31. decembrim uzņēmumiem un mājsaimniecībām piemēros obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksas samazinājumu pilnā apmērā.

Uzņēmēji
Elektrības torņi
Saules panelis, vēja turbīna
Elektrības torņi