Statuss:
Īstenošanā
EEZ

Valsts kanceleja sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Islandes iedzīvotāju fondu īsteno iniciatīvu “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei”. Iniciatīvas īstenošanu uzraudzīs Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome.

 


Finansējuma apmērs un avots: Iniciatīvas īstenošana 49 997 EUR apmērā tiek atbalstīta Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta 2014 – 2021. gadam Divpusējās sadarbības fonda ietvaros.
Iniciatīvas partneri: Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Islandes iedzīvotāju fonds (Citizens Foundation in Iceland
Īstenošanas termiņš: 01.10.2020.-31.03.2022. 
Sasniedzamie rezultāti: Iniciatīvas ietvaros notiks trīs domnīcas un forums, kā arī tiks izstrādāts un testēts vismaz viens jauns digitāls rīks esošo līdzdalības iespēju paplašināšanai. Plānotas arī komunikācijas aktivitātes sabiedrības izpratnes veicināšanai un informēšanai par sabiedrības līdzdalību.


Paredzētās aktivitātes:

Lai būtiski uzlabotu sabiedrības iesaistes un līdzdalības procesus, iniciatīvas ietvaros Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pārraudzībā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

Sadarbības domnīcas:

  1. Tiks organizētas vismaz 3 sadarbības domnīcas. Domnīcās tiks meklēti konkrēti risinājumi pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumos, kas jau ir identificēti savstarpējā dialogā un iekļauti Memoranda padomes risināmo jautājumu sarakstā 2020./ 2021. gadā (piemēram, tiesiskās bāzes sakārtošana, administratīvā sloga mazināšana, sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošana, saimnieciskās darbības nosacījumu izvērtēšana un pārskatīšana, sabiedrības līdzdalības tiesību aktu izstrādes optimizācija un citi jautājumi).
  2. Domnīcu darbībā tiks iesaistītas Memoranda padomes sastāvā esošās organizācijas un pārstāvētās valsts pārvaldes institūcijas, kā arī citas ieinteresētas pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Islandes partneri tiks iesaistīti, labās prakses risinājumu praktisku ieteikumu meklēšanā.
  3. Paredzams, ka domnīcu darba rezultāts būs ne tikai konkrēti risinājumi, kas vēlāk tiks izstrādāti un ieviesti tiesību aktu vai vadlīniju formā, bet arī veicināta savstarpēja izpratne par pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības līdzdalības aktuālajiem jautājumiem, ierobežojumiem, nepieciešamo atbalstu un resursiem.

 

Digitālie risinājumi sabiedrības līdzdalības efektivitātes veicināšanai

  1. Balstoties uz domnīcu rezultātiem un Islandes partneru ekspertīzi (partneris ir saņēmis starptautiskus apbalvojumus demokrātiskas līdzdalības instrumentu izstrādē un ieviešanā), tiks izvērtēta situācija, izstrādāti un testēti 1 līdz 3 prototipi digitālajiem demokrātiskās līdzdalības rīkiem (piemēram, aplikācija e-konsultācijām), kas nodrošinātu NVO savstarpējo, kā arī valsts pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības komunikāciju, viedokļu apkopošanu, pilsoniskās sabiedrības efektīvu iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā.
     

Sabiedrības izpratnes veicināšana un komunikācijas aktivitātes

  1. Projekta laikā tiks īstenotas dažādas komunikācijas aktivitātes par pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības līdzdalības lomu demokrātiskā valstī, lai veicinātu sabiedrības izpratni un interesi par valstiski nozīmīgiem procesiem, mudināt sabiedrības iesaistīšanos šajos procesos, tādējādi mazinot uzticēšanās krīzi, it īpaši uzrunājot to sabiedrības daļu, kas netic savām iespējām ietekmēt procesus valstī. Komunikācijas aktivitātes tiek plānotas, lai aktualizētu dažādus jautājumus, kā arī izmantotu dažādas informācijas telpas. Komunikācijas aktivitāšu īstenošanā izstrādē tiks izmantoti domnīcu darba rezultāti un risinājumi.
  2. 2021. gadā tiks organizēts pilsoniskās sabiedrības forums, lai klātienē pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un valsts pārvalde diskutētu un rastu kopīgus risinājumus sabiedrības līdzdalības veicināšanai, vienlaikus nodrošinot starpsektoriālu tīklošanos. Foruma ietvaros tiks prezentēts paveiktais, prezentēti donorvalsts piemēri, kā arī iespēju robežās tiks īpaši aicinātas tās NVO, kas īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstītos projektus.

Attēls