Statuss:
Noslēdzies
ESF
logo

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem”

(identifikācijas numurs 10.1.2.0/15/TP/002)

Projekta mērķis ir Valsts kancelejas kapacitātes stiprināšana informācijas un komunikācijas jomā, lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondiem.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2015.gada decembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Kopējais pieejamais finansējums ir 86 667 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 73 667  euro apmērā.

Projekta galvenās darbības: lai nodrošinātu sabiedrības informētību par ES fondu piedāvātajām iespējām un ieguvumiem, projekta ietvaros ir plānota infografiku vai animētu video grafiku izgatavošana un ES fondu sadaļas aktualizēšana Valsts kancelejas tīmekļa vietnē internetā, savukārt lai veicinātu ES fondu atpazīstamību - informatīvo stendu un reprezentācijas materiālu izgatavošana un izplatīšana pasākumu dalībniekiem. Nolūkā sekmēt sabiedrības atbalstu un uzticēšanos ES fondu ieguldījumam un tā ieguvumiem projekta noslēgumā tiks organizēts informatīvs pasākums – diskusija par Valsts kancelejas pārziņā esošā 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" ietekmes vidusposma izvērtējumu.

Diskusija “Zināšanas. Radīšana. Pārmaiņas” (2018. gada 27. jūlijs) - kā valsts pārvaldē radīt uz sabiedrību vērstas pārmaiņas, kas balstītas uz zināšanām un kompetencēm. Kāda ir vēlamā valsts pārvalde un kādiem jābūt valsts ierēdņiem un vadītājiem, lai maksimāli atbildētu uz uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām, izstrādājot likumprojektus. Diskusijas materiāli:

  Kontaktinformācija:
  Baiba Jakovļeva
  Valsts kanceleja
  Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta konsultante
  Tālr.: 67082914
  e-pasts: Baiba.Jakovleva@mk.gov.lv