Tīmekļvietņu vienotās platformas projektā var iesaistīties valsts un pašvaldības iestādes ar oficiālajām tīmekļvietnēm iestade.gov.lv un pasvaldiba.lv. Kapitālsabiedrībām nav iespējams iesaistīties projektā. 

Šobrīd var pieteikties gaidītāju rindā, rakstot e-pastu Vitai Vodinskai (vita.vodinska@mk.gov.lv) un paužot interesi pievienoties platformai. Tiklīdz radīsies iespēja pievienoties platformai, ar jums sazināsies un aicinās aizpildīt pieteikuma formu. 

Jārēķinās, ka visām iestādēm, kuras izmanto platformu, kopīgi jāsedz platformas uzturēšanas izmaksas. Projekta īstenošanas laikā visas izmaksas, t.sk. uzturēšanas izmaksas sedz Valsts kanceleja no projekta līdzekļiem. Pēc projekta pabeigšanas (projekts ir īstenošanā līdz 2023. gada 4. aprīlim), uzturēšanas izmaksas būs jāsedz solidāri, tās sadalot starp visām iestādēm, kuras izmanto platformu. Līdz projekta beigām plānots, ka platformu izmantos vismaz 110 iestādes, attiecīgi katrai iestādei paredzamās izmaksas mazākas par 2000 EUR gadā. Šī maksa ietver visu, kas saistīts ar platformas darbināšanu - uzturēšanu, izmitināšanu, atjauninājumiem, drošības un veiktspējas auditiem. Cita veida maksas nav paredzētas. Ņemot vērā, ka visas iestādes, kuras izmanto platformu ir valsts budžeta iestādes, jautājums par izmaksu segšanu tiks risināts valsts budžeta veidošanas kontekstā, veicot pārdales. Jautājums tiek skaņots valsts sekretāru sanāksmēs un sanāksmēs ar Finanšu ministriju.

Platformai tiek nodrošināts augsta pieejamība - tā pieejama 99,5% laika.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445, Valsts kanceleja ir platformas pārzinis un nodrošina:

  • vienotu principu ievērošanu satura pārvaldībā, kā arī izmaiņu un attīstības plānošanu;
  • platformas izveides, funkcionalitātes un satura pārvaldības vadlīniju izstrādi un ievietošanu Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.mk.gov.lv;
  • tehnisko risinājumu atbilstību piekļūstamības prasībām.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir platformas turētāja un nodrošina:

  • konsultatīvo un tehnoloģisko atbalstu datu importa un migrācijas veikšanai;
  • lietotāju atbalstu;
  • problēmu un incidentu risināšanu;
  • drošības prasību uzturēšanu un izpildes uzraudzību;
  • platformas administrēšanu.

Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošina platformā integrēto valsts pārvaldes mašīntulkošanas servisu un platformas virtuālā asistenta darbību un uzturēšanu.

Katrai iestādei VRAA izveidos piekļuvi vienam satura administratoram ar īpašajām tiesībām – šis būs jūsu iestādes galvenais atbildīgas par jūsu tīmekļvietni. Šis cilvēks varēs izveidot piekļuves visiem pārējiem iestādes darbiniekiem, kuriem piekļuves nepieciešamas. Katras iestādes vadītājs atbild par iestādes kompetencē esošās informācijas ievietošanu tīmekļvietnē, par informācijas saturu un aktualitāti. 

Par kļūdām tīmekļvietnē jāraksta uz e-pastu  atbalsts@vraa.gov.lv e-pasta subject norādot "TVP". 

Platformas pārzinis ir Valsts kanceleja, kura arī pēc projekta beigām turpinās rūpēties par platformas attīstību un jaunumu ieviešanu tajā. Ja Jums ir kāds ierosinājums platformas uzlabošanai - gan publiskajā pusē, gan administrācijas pusē - lūgums par to ziņot, rakstot uz timeklvietnes@mk.gov.lv. Jūsu pieteikumi tiks izskatīti un novērtēti, nosakot vai un kad Jūsu ideju varētu realizēt.

Dažādi noderīgi materiāli - labās prakses vadlīnijas, lietotāja rokasgrāmata, video pamācības un citi noderīgi materiāli pieejami tīmekļvietnēs viss.gov.lv, demo.gov.lv

Veidlapas:

 

Iestādes varēs izmantot savu esošo Google analytics kontu, kas jānorāda pieteikuma formā un VRAA to pieslēgs jaunajai mājas lapai. Kā arī platformai tiks izveidots kopējais Google analytics konts visām vietnēm.