25.01.2011. Valsts kancelejas bibliotēkā tika organizēta SIA „Ernst & Young” ekspertu izstrādātā pētījuma „Par valsts pārvaldes atbalsta nodošanas iespēju izpēti, rekomendējamo modeli strukturālo reformu veikšanai” gala prezentācija projekta vadības grupai, sabiedrības un ieinteresēto ministriju pārstāvjiem.

21.04.2011. Valsts kancelejas bibliotēkā tika organizēta SIA „Arbor Medical Korporācija” izstrādātā pētījuma „Nacionālā attīstības plāna 2007. – 2013.gadam izstrādes procesa, īstenošanas un novērtēšanas mehānisma izvērtējums” gala prezentācija projekta vadības grupai, sabiedrības un ieinteresēto ministriju pārstāvjiem.

06.06.2011. Valsts kancelejas bibliotēkā tika organizēta SIA „Konsorts” izstrādātā pētījuma „Veselības pakalpojumu eksportspējas novērtējums un rekomendāciju izstrāde” gala prezentācija projekta vadības grupai, sabiedrības un ieinteresēto ministriju pārstāvjiem. Pētījums tika īstenots sadarbībā ar Veselības ministriju, ietverot šādas jomas:
- Veselības aprūpes pakalpojumu identifikācija eksportspējas kontekstā;
- Veselības pakalpojumu mērķa valstu analīze;
- Veselības aprūpes pakalpojumu eksportspējas paaugstināšana.

10.06.2011. Valsts kancelejas bibliotēkā tika organizēta SIA „PriceWaterhouseCoopers” izstrādātā pētījuma „Novērtējuma un rekomendāciju izstrāde par personas tiesībām vērsties iestādē ar iesniegumu un saņemt atbildi pēc būtības LR un ES dalībvalstīs” gala prezentācija projekta vadības grupai, sabiedrības un ieinteresēto ministriju pārstāvjiem. Pētījumā ietvertas šādas jomas:
- Tiesiskā regulējuma sākotnējo motīvu izpēte;
- Iestāžu prakses analīze;
- Tiesu prakses analīze;
- Ārvalstu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses analīze;
- Rekomendāciju ziņojuma sagatavošana.

17.06.2011. Valsts kancelejas bibliotēkā tika organizēta preses konference medijiem par pētījuma „Veselības pakalpojumu eksportspējas novērtējums un rekomendāciju izstrāde” ietvaros izstrādātajām rekomendācijām, lai uzlabotu normatīvo regulējumu šajā jomā, veicot izmaiņas attiecīgajos MK noteikumos.

11.07.2011. Valsts kancelejas bibliotēkā tika organizēta SIA „Lietišķo pētījumu aģentūru „Nikolo grupa”” izstrādātā pētījuma „Iekšējās kontroles sistēmas uzraudzības novērtējums un rekomendāciju izstrāde” gala prezentācija projekta vadības grupai, sabiedrības un ieinteresēto ministriju pārstāvjiem. Pētījumā ietvertas šādas jomas:
- Valsts pārvaldes institūciju vadītāju īstenotās iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējums;
- Valsts pārvaldes institūciju iekšējo auditoru iekšējās kontroles sistēmas uzraudzības efektivitātes novērtējums;
- Ārvalstu prakses analīze.

15.07.2011. Valsts kancelejas bibliotēkā tika organizēta SIA "Safege Baltija" veiktā pētījuma "Valsts dibināto un finansēto fondu darbības un finanšu līdzekļu izlietošanas lietderības un normatīvā regulējuma analīze un rekomendāciju izstrāde" rezultātu gala prezentācija projekta vadības grupai, sabiedrības un ieinteresēto ministriju pārstāvjiem. Pētījumā tika ietverta šādas jomas:
- Latvijas Valsts dibināto fondu analīze;
- Valsts dibināto fondu ārvalstīs un to analīze;
- Valsts dibināto fondu sistēmas turpmākās attīstības modelis;
- Rekomendācijas Valsts dibināto fondu struktūras optimizēšanai un darbība sefektiovizēšanai.

15.09.2011. no plkst. 12:30 līdz 13:30 Valsts kancelejas bibliotēkā notika preses konference par SIA "Eversheds & Bitāns" aktivitātes 4.3.1. ietvaros veikto pētījumu "Valsts pārvaldes funkciju nodošanas analīze un rekomendāciju izstrāde" . Pētījumā un preses konferencē apskatītas šādas tēmas: 
- aktuālās problēmas valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanā un pārraudzībā un to risinājumi;
- ārvalstu pieredze valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanā un ekspertu rekomendācijas efektīvākam deleģēšanas procesam Latvijā;
- praktiskā pieredze deleģēto uzdevumu īstenošanā, ieguvumi un problēmas
Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes departamenta vadītāja Eva Upīte uzsver, ka valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana privāta sektora pārstāvjiem pēdējo gadu laikā visā pasaulē kļuvusi par ierastu metodi. „Latvijā nav plaša pieredze valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanā, līdz ar to ir būtiski sakārtot normatīvo regulējumu, kā arī izglītot gan valsts pārvaldes, gan privātā un NVO sektora pārstāvjus efektīva deleģēšanas procesa sekmēšanai. Īpaši šis jautājums ir aktuāls ekonomiskās krīzes laikā, kad ir jāsamazina valsts izdevumi” minēja E.Upīte.
Tā kā funkciju deleģēšana ir būtiska funkciju nodošanas pieeja un tajā ir svarīga arī sabiedrības pārstāvju spēja īstenot deleģēto funkciju, aktivitātes ietvaros tiks izstrādāti informatīvie materiāli un veikti informatīvie pasākumi ieinteresētajām privātpersonām – nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un uzņēmēju apvienojošām organizācijām par funkciju deleģēšanas procesu kopumā.

08.09.2011. no plkst. 14:00 līdz 16:00 Rīgas ekonomikas augstskolā notika SIA "Stochholm School of Economics in Riga" īstenotā pētījuma "Valsts konkurētspējas novērtējums" prezentācija sabiedrības pārstāvjiem, ārvalstu vēstniekiem un ekonomikas ekspertiem par pētījuma metodoloģiju un norises gaitu. Prezentācijas darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:
- Latvijas konkurētspējas novērtējuma metodoloģija;
- Latvijas konkurētspējas novērtējuma pirmie rezultāti;
- Institucionālā modeļa izstrādes pieeja.

23.09.2011. Valsts kancelejas bibliotēkā tika organizēta SIA "KPMG Baltics" veiktā pētījuma "Augstākās izglītības eksportspējas novērtējums un rekomendāciju izstrāde" rezultātu prezentācija projekta vadības grupai, sabiedrības un ieinteresēto ministriju pārstāvjiem. Pētījumā tika ietverta šādas jomas: 
- pieprasītāko studiju programmu Latvijā analīze;
- Augstākās izglītības eksporta mērķa valstu analīze;
- Augstākās izglītības eksportspējas izvērtējums.

24.10.2011. no plkst. 11:00 līdz 13:00 Stokholmas ekonomikas augstskolā notika SIA "Stochholm School of Economics in Riga" īstenotā pētījuma "Valsts konkurētspējas novērtējums" prezentācija, kurā pētījuma vadošais ārvalstu eksperts Kristians Ketels prezentēja Latvijas konkurētspējas novērtējuma ziņojuma melnrakstu un Latvijas ekonomikas ekspertiem un ārvalstu recenzentiem Maiklam Penederam (Michael Peneder no Autrijas Ekonomikas Pētniecības institūta un Frenkam Gerijam (Frank Garry) no Dublinas Trinity koledžas.

Prezentācijas darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:

11:00 – 11:15

Sanāksmes atklāšana un ievads

Christian Ketels; Alf Vanags; Anders Paalzow

11:15 – 11:30

Recenzentu komentāri

Frank Barry

11:30 – 11:45

Recenzentu komentāri

Michael Peneder

11:45 – 12:45

Dalībnieku atgriezeniskā saikne un diskusija

All participants

12:45 – 13:00

Kopsavilkums, secinājumi, turpmākie soļi

Christian Ketels; Alf Vanags

Kristians Ketels prezentācijā klātesošos iepazīstināja ar pētījuma metodoloģiju, kas sastāv no novērtējuma, pamatojoties uz datiem un secinājumiem par plusiem un mīnusiem, analītiskās daļas, ka sevī ietver konkurētspējas diagnostiku un rīcības prioritātes & rekomendācijas

06.12.2011. no plkst. 11:00 līdz 13:00 Stokholmas ekonomikas augstskolā notika SIA "Stochholm School of Economics in Riga" īstenotā pētījuma "Valsts konkurētspējas novērtējums" prezentācija, kurā pētījuma ārvalstu eksperts Kristians Ketels prezentēja sabiedrības pārstāvjiem un ekonomikas ekspertiem konkurētspējas novērtējuma ziņojuma melnrakstu. Prezentācijas darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:
- Latvijas ēnu ekonomika, 
- izglītības modernizācija,
- transporta infrastruktūras attīstība,
- rūpniecības stratēģija,
- politikas veidošanas process un īstenošana.

23.07.2012. no plkst. 15:00 līdz 17:00 Valsts administrācijas skolā tika organizēta SIA „Safege Baltija” izstrādātā pētījuma „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums strukturālo reformu īstenošanai izglītības politikas jomā, lai veicinātu radošo prasmju apguvi” gala prezentācija projekta vadības grupai, sabiedrības un ieinteresēto ministriju pārstāvjiem. Prezentācijas darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:
- Ārvalstu prakses analīze (pētītas izglītības sistēmas 6 valstīs: Somijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Ungārijā, Lietuvā, Igaunijā);
- Latvijas izglītības sistēmas novērtējums radošās izglītības jomā (standarta analīze, intervijas, fokusgrupa, labās prakses piemēri, pedagogu sagatavošana);
- Rekomendāciju izstrāde strukturālo reformu veikšanai radošās izglītības jomā (priekšrocības un šķēršļi, vadlīnijas, reformu modeļi).

23.11.2012. 16.starptautiskās kreativitātes konferences „Kreativitāte un inovācijas” ietvaros Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Prof. Dr. psych. Rita Bebre prezentēja referātu „Pedagoģijas augstskolās plānotā radošuma veicināšana (studiju programmās, studiju kursu aprakstos un pedagogu profesionālās pilnveides B kursos)”, kurā iekļauti SIA „Safege Baltija” izstrādātā pētījuma „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums strukturālo reformu īstenošanai izglītības politikas jomā,lai veicinātu radošo prasmju apguvi” rezultāti.

03.12.2012. no plkst. 14:00 līdz 17:00 Labklājības ministrijā un 11.12.2012. no plkst. 10:00 līdz 12:00 Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē tika organizēta SIA „Safege Baltija” izstrādātā pētījuma „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā darba politikas jomā” gala prezentācija, kurā piedalījās izpildītāja un kompetento institūciju pārstāvji, tajā skaitā labklājības ministre I.Viņķele. Prezentācijas darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:
- Esošās situācijas un attīstības tendenču novērtējums sociālajā darbā sociālajos dienestos;
- Analīze par perspektīvākajiem atbalsta virzieniem sociālā darba kvalitātes pilnveidošanai;
- Sociālā darba Latvijā tiesiskā regulējuma, institucionālās sistēmas un finanšu plūsmas izvērtējums;
- Rekomendāciju izstrāde profesionāla sociālā darba attīstības veicināšanai (rīcības plāns 7 gadu periodam).

09.05.2013. plkst. 10:00 Ekonomikas ministrijā tika organizēta personu apvienības „SIA „Baltijas Konsultācijas” un SIA „Konsorts”” izstrādātā pētījuma „Pētījums par privātā sektora investīcijām pētniecībā un attīstībā un priekšlikumu izstrāde atbalsta pasākumiem investīciju sekmēšanai” rezultātu prezentācija, kurā piedalījās izpildītāja, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Organiskas sintēzes institūta pārstāvji. Prezentācijas darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:
- uzņēmumu aptaujas rezultāti;
- P&A nodokļu atvieglojumu analīze ES valstīs;
- nodokļu atvieglojumu alternatīvas un to analīze;
- nodokļu atvieglojumu ietekme uz valsts budžetu;
- secinājumi.

02.11.2013. Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās konferences „Kultūras krustpunkti” ietvaros pētnieks Gints Klāsons prezentēja referātu „Radošo industriju „portrets” Latvijā un izaugsmes izaicinājumi”, kurā iekļauti personu apvienības „SIA „Baltijas Konsultācijas” un SIA „Konsorts”” izstrādātā pētījuma „Latvijas radošo industriju darbība un priekšnoteikumi nozares mērķtiecīgai attīstībai” rezultāti.

05.12.2013. Valsts sekretāru sanāksmē Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja Eva Upīte prezentēja SIA „Ernst & Young Baltic” izstrādātā pētījuma „Amatu kataloga pilnveidošana un amatu klasifikācijas kļūdu novēršana” rezultātus.

16.01.2014. Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes komunikācijas jautājumos, Komunikācijas departamenta vadītāja L.Kučinska Valsts kancelejas preses konferenču telpā prezentēja atziņas no 2013.gada 08. - 12.decembrī īstenotā mācību brauciena "Mācības valsts pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālistiem par komunikācijas jomas aktualitātēm un valsts pārvaldes iestāžu pieredzi komunikācijā Lielbritānijā".

12.02.2014. Latvijas Universitātes 72.zinātniskās konferences sekcijas „Iedzīvotāju attīstība un demogrāfiskās politikas izaicinājumi” ietvaros prezentēti SIA „Projektu un kvalitātes vadība” izstrādātā pētījuma „Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpētes veikšana” rezultāti.

logo