Informācija atjaunota 25.04.2014.

2012.gada aprīlī ir pabeigts 2011. gada 25.janvārī noslēgtais pakalpojumu līgums ar SIA "Stockholm School of Economics in Riga", kas līguma izpildē piesaistījusi arī starptautiskus ekonomikas un konkurētspējas novērtējuma ekspertus.

Līguma īstenošana sastāvēja no 2 posmiem: 

 • I posms – Latvijas konkurētspējas novērtēšanas modeļa saturiskā un uzraudzības institucionālā modeļa izstrāde (2011. gads); 
 • II posms – izstrādātā konkurētspējas novērtēšanas modeļa izvērtēšana un uzlabošana (2012.gads).

Aktivitātes ietvaros sagatavoti šādi nodevumi:

 • Latvijas konkurētspējas sākotnējais novērtējums, kas ietver Latvijas konkurētspējas pozīciju dažādos jau pastāvošos starptautiskos konkurētspējas novērtējuma instrumentos (Doing Business, WEF utt.) novērtējumu, kā arī galveno makroekonomisko rādītāju analīzi un pastāvošās likumdošanas vides novērtējumu, īpaši uzņēmējdarbības un investīciju vidē un citus jautājumus. Latvijas konkurētspējas novērtējuma ziņojums izstrādāts latviešu un angļu valodā. Ziņojumi par Latvijas konkurētspējas novērtējumu
 • Divu konkurētspējas jomu (faktoru) padziļināti pētījumi, kas tika veikti, balstoties uz izstrādāto sākotnējo Latvijas konkurētspējas novērtējumu šādās jomās:
  1. „Inovācijas, eksports un mazo uzņēmumu finansēšana ražošanas un zināšanu ietilpīgās nozarēs Latvijā”. Padziļinātie pētījumu ziņojumi
  2. „Preču telpas analīze un strukturālās transformācijas iespējas Latvijā”.
 • Institucionālā modeļa izstrāde, ko veica vietējie un starptautiskie eksperti, balstoties uz institucionālās vides novērtējumu. Šī pētījuma mērķis ir, pamatojoties uz ārvalstu praksi un apzinot vietējo pieejamo kapacitāti Latvijā, sniegt priekšlikumus par iespējamajiem institucionālajiem modeļiem Latvijas konkurētspējas novērtēšanai un uzraudzībai nākotnē.
 • Konkurētspējas modeļa ieviešanas novērtējuma ziņojums, kas balstās uz Latvijas konkurētspējas sākotnējo novērtējumu un ietver un priekšlikumi tā uzlabošanai. Ziņojums sastāv no divām daļām: pirmā daļa ietver secinājumu kopsavilkumu, kas izklāstīti divos recenzentu ziņojumos par Latvijas Konkurētspējas ziņojumu angļu valodas versijā. Viens recenzents bija Frank Barry no Biznesa skolas, Trīsvienības koledžas Dublinā (School of Business, Trinity College Dublin), savukārt otru recenziju sagatavoja Maya Jolles-Henriksson no Eiropas Komisijas, ekonomiskās analīzes un novērtēšanas nodaļas (Economic Analysis and Evaluation Unit (B4), Enterprise Directorate, European Commission).
  • Novērtējums un rekomendāciju ziņojums Latvijas konkurētspējas novērtēšanas modeļa ieviešanas un uzlabošanas ziņojuma sagatavošanas procesam
 • Institucionālās kapacitātes paaugstināšana, kuras ietvaros tika organizēti dažādi komunikācijas pasākumi: tikšanās - diskusijas, konsultācijas, semināri un fokusgrupas – ar sociālajiem partneriem, valsts un privāto sektoru, kā arī akadēmiskajām institūcijām. Tās plānotas ar mērķi izvērtēt labāko institucionālo modeli konkurētspējas novērtēšanai nākotnē, kā arī iesaistīto pušu un sabiedrības informēšana.

Šīs aktivitātes ietvaros kopumā plānots veikt dažādu nozaru īstenoto, uzsākto vai plānoto strukturālo reformu ietekmes novērtēšanu. Ietekmes novērtēšanas rezultātā tiks vērtēti būtiskākie strukturālās reformas aspekti, izvirzīto mērķu sasniegšanas pakāpe vai iespējamība, ietekme uz dažādām sabiedrības grupām, īpaši mazaizsargātajām. Balstoties uz īstenoto analīzi, ietekmes novērtējums sniegs rekomendācijas izmaiņām vai turpmākai darbībai.
2010.gadā tika izsludināts iepirkums 4 pētījuma tēmām, 2011.gadā – 2 tēmām, 2012.gadā – 5 tēmām.

Iepirkums Nr. MK VK 2010/21 ESF
Projekta vadības grupa un Valsts pārvaldes attīstības politikas padome 2010.gadā apstiprināja 4 ietekmes izvērtējumu virzienus 2011. gadam:
1. „Veselības pakalpojumu eksportspējas novērtējums un rekomendāciju izstrāde”.
2010.gada 30.decembrī Valsts kanceleja noslēgusi līgumu ar SIA „Konsorts” par šī pētījuma izstrādi, kura ietvaros identificēti pastāvošie ierobežojumi vai nepilnības veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kas kavē ārvalstu pacientu uzticības līmeņa paaugstināšanos Latvijas ārstniecības iestādēm, kā arī izstrādāti ieteikumi veselības pakalpojumu eksportspējas paaugstināšanai Latvijā.

Pētījuma ietvaros izstrādāti 5 nodevumi:

2. „Augstākās izglītības eksportspējas novērtējums un rekomendāciju izstrāde”. 
2011.gada 21.februārī Valsts kanceleja noslēgusi līgumu ar SIA „KPMG Baltics” par šī pētījuma izstrādi, kura ietvaros noteiktas potenciālās mērķa valstis Latvijas izglītības eksportam un izstrādāti ieteikumi Latvijas augstākās izglītības eksportspējas veicināšanai.

Pētījuma ietvaros izstrādāti 4 nodevumi:

3. „Iekšējās kontroles sistēmas uzraudzības novērtējums un rekomendāciju izstrāde”.

2010.gada 30.decembrī Valsts kanceleja noslēgusi līgumu ar SIA „Lietišķo pētījumu aģentūra „Nikolo grupa”” par šī pētījuma izstrādi, kura ietvaros veikts valsts pārvaldes institūciju vadītāju un iekšējo auditoru īstenotās iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējums, kā arī ārvalstu prakses analīze, lai noteiktu, kuras no attiecīgajā ārvalstī veiktajām darbībām efektīvas iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšanai var izmantot Latvijā.

Pētījuma ietvaros izstrādāti 9 nodevumi:

4. „Novērtējuma un rekomendāciju izstrāde par personas tiesībām vērsties iestādē ar iesniegumu un saņemt atbildi pēc būtības LR un ES dalībvalstīs”.
2010. gada 30. decembrī Valsts kanceleja noslēgusi līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par šī pētījuma izstrādi, kura ietvaros veikta Latvijas Republikas tiesiskā regulējuma padziļināta izpēte un ārvalstu prakses analīze, kā arī izstrādātas rekomendācijas personu tiesībām vērsties iestādē ar iesniegumu un saņemt atbildi pēc būtības Latvijas Republikā un Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Pētījuma ietvaros izstrādāti 6 nodevumi:

 1. Starpziņojums par normatīvā regulējuma analīzi un iestāžu un tiesu prakses analīzi Latvijā un ārvalstu prakses izpildes metodoloģija
 2. Ziņojums par rekomendācijām personas tiesībās vērsties iestādē ar iesniegumu un saņemt atbildi pēc būtības Latvijas Republikā un Eiropas Savienības dalībvalstīs

Iepirkums Nr. MK VK 2011/27 ESF
Projekta vadības grupa un Valsts pārvaldes attīstības politikas padome 2011.gadā apstiprināja 2 ietekmes izvērtējumu virzienus 2012. gadam:

1. „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums strukturālo reformu īstenošanai izglītības politikas jomā, lai veicinātu radošo prasmju apguvi”.
2012.gada 20.februārī Valsts kanceleja noslēgusi līgumu ar SIA „Safege Baltija” par šī pētījuma izstrādi, kura ietvaros veikts sākotnējais novērtējums (ex-ante novērtējums) par radošumu Latvijas izglītības sistēmā (pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības sektoros), izvērtējot esošo situāciju, izglītības standartus un metodes, līdzšinējo Latvijas izglītības pieredzi radošās domāšanas un radošo prasmju izkopšanā, apkopojot un analizējot citu valstu pieredzi radošuma veicināšanā un rekomendējot integrēt šos elementus Latvijas izglītības sistēmā. Sākotnējā novērtējuma etapi:
- Ārvalstu prakses analīze (pētītas izglītības sistēmas 6 valstīs: Somija, Zviedrija, Lielbritānija, Ungārija, Lietuva, Igaunija);
- Latvijas izglītības sistēmas novērtējums radošās izglītības jomā;
- Rekomendāciju izstrāde strukturālo reformu veikšanai radošās izglītības jomā.

Pētījuma ietvaros izstrādāti 5 nodevumi:

2. „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā darba politikas jomā”.
2012.gada 20.februārī Valsts kanceleja noslēgusi līgumu ar SIA „Safege Baltija” par minētā pētījuma izstrādi, kura ietvaros veikts sociālās palīdzības dienestu darbības novērtējums dažāda lieluma Latvijas novados un pilsētās, lai konstatētu tajos esošo situāciju sociālā darba veikšanas jomā, identificētu šķēršļus un problēmas, kas dienestiem traucē veikt mērķtiecīgu un kvalitatīvu sociālo darbu ar klientu. Pētījuma rezultātā izstrādātas rekomendācijas turpmākai darbībai institucionālās struktūras (t.sk. kompetenču un atbildības sadalījuma) un sociālā darba jomu regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanai un darbības efektivizēšanai, rekomendācijas par nepieciešamajām izmaiņām finanšu plūsmas organizācijā, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nozarē, izglītības nozarē, pašvaldību un reģionālajā līmenī.
Pētījuma ietvaros izstrādāti 5 nodevumi:

Iepirkums Nr. MK VK 2012/4 ESF
Projekta vadības grupa un Valsts pārvaldes attīstības politikas padome 2012.gadā apstiprināja 5 ietekmes izvērtējumu virzienus.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.1 „Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus” iepirkuma Nr. MK VK 2012/4 ESF ietvaros izstrādātie pētījumi pieejami arī Pārresoru koordinācijas centra datubāzē: http://petijumi.mk.gov.lv/ui/

1. „Latvijas radošo industriju darbība un priekšnoteikumi nozares mērķtiecīgai attīstībai” 
2012.gada 27.decembrī Valsts kanceleja noslēdza līgumu ar personu apvienību „SIA „Baltijas Konsultācijas” un SIA „Konsorts”” par minētā pētījuma izstrādi, kura ietvaros:

 • analizēts radošo industriju ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā, aktualizējot datus par radošo industriju darbību, rezultātiem un ieguldījumu, kā arī identificējot radošo industriju nozares ar lielāko izaugsmes dinamiku un eksporta potenciālu; 
 • identificēts atbalsta mehānismu trūkums, kas nav ļāvis pilnībā izmantot radošo industriju potenciālu;
 • izvērtēta starpsektoriālā politika (kultūras, ekonomikas un izglītības politika), lai rastu risinājumu efektīvākai radošo industriju atbalsta mehānisma izveidošanai. 

Pētījuma ietvaros izstrādāti 4 nodevumi:

2. „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām sociālās palīdzības politikas jomā”
2012.gada 28.decembrī Valsts kanceleja noslēdza līgumu ar SIA „KPMG Baltics” par minētā pētījuma izstrādi, kura ietvaros:

 • veikts sociālās palīdzības pabalstu sistēmas novērtējums un izstrādātas rekomendācijas tādam reformas variantam, kurš padarītu sociālās palīdzības sistēmu un mērķi precīzāk orientētu un sociālās palīdzības saņēmējus motivētākus mainīt savus dzīves apstākļus; 
 • izstrādātas rekomendācijas sociālā atbalsta sistēmā iekļaujamajiem citu jomu pasākumiem, lai tie veidotu savstarpēji papildinošu pasākumu kompleksu un mazinātu iedzīvotāju atkarību no sociālās palīdzības pabalstiem.

Pētījuma ietvaros izstrādāti 5 nodevumi:

 1. Starpziņojums par sociālās palīdzības pabalstu sistēmas Latvijā tiesiskā regulējuma un palīdzības finansēšanas shēmu, un atbildības sadalījuma, kā arī sociālā atbalsta sistēmas izvērtējumu
 2. Starpziņojums ar analīzi par pašreiz īstenoto sociālās palīdzības pabalstu sistēmu un sociālā atbalsta pasākumiem no citām sistēmām novērtējumu no klientu un speciālistu viedokļa
 3. Gala ziņojums par optimālākajiem risinājuma variantiem sociālās palīdzības sistēmas izmaiņām, un no pārējām sistēmām nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem un piedāvāto variantu ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem novērtējums

3. „Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās profesionālās kompetences vērtējums un profesionālās izglītības sistēmas pilnveide Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīriem”
2012.gada 11.decembrī Valsts kanceleja noslēdza līgumu ar SIA „Ernst & Young Baltic” par minētā pētījuma izstrādi, kura ietvaros:

 • izvērtēta Iekšlietu ministrijas izglītības sistēma un sniegta analīze par Iekšlietu ministrijas izglītības sistēmas un militārās izglītības sistēmas integrēšanu kopējā profesionālās izglītības sistēmā; 
 • veikts Iekšlietu ministrijas izglītības sistēmas un militārās izglītības sistēmas salīdzinājums ar citu valstu (Lielbritānijas, Igaunijas un Vācijas) pieredzi profesionālās izglītības īstenošanā valsts aizsardzības, drošības un sabiedriskās kārtības jomās;
 • izvērtēts Iekšlietu ministrijas izglītības sistēmas un militārās izglītības sistēmas modelis un tā īstenošana, tai skaitā izvērtējot mācību vajadzību noteikšanu, izglītības sistēmas plānošanu, izglītības īstenošanu un rezultātu novērtēšanu;
 • izvērtēta Iekšlietu ministrijas izglītības iestāžu un militārās izglītības iestāžu finansēšanas sistēma un sniegti priekšlikumi finansēšanas sistēmas pilnveidei;
 • sniegts vērtējums par Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas īstenotā izglītības modeļa pilnveidošanas iespējām. 

Pētījuma ietvaros izstrādāti 5 nodevumi:

 1. 2. Starpziņojums par citu ES valstu pieredzi un atšķirīgiem risinājumiem iekšlietu un aizsardzības jomas izglītības sistēmas īstenošanā, kā arī Latvijā īstenotās IeM sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un NBS profesionālā dienesta karavīru profesionālās (t.sk. pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās) izglītības raksturojums un novērtējums par šīs izglītības integrāciju kopējā profesionālajā izglītības sistēmā
 2. Starpziņojums par IeM sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un NBS profesionālā dienesta karavīru profesionālās izglītības (t.sk. pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās) sistēmas organizāciju, iekļaujot pārskatu un analīzi par mācību vajadzību noteikšanu, mācību plānošanu, mācību īstenošanas modeli un mācību kvalitātes novērtēšanas modeli
 3. Ziņojums "Priekšlikumi IeM izglītības iestāžu un militārās izglītības iestāžu finansēšanas kārtības uzlabošanai un tiesiskā regulējuma pilnveidei" 
 4. Ziņojums "IeM izglītības sistēmas un militārās izglītības sistēmas (SVID) analīze un ieteikumi par pasākumu kopumu IeM sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un NBS profesionālā dienesta karavīru profesionālās kompetences pilnveidošanā un izglītības sistēmas efektivitātes paaugstināšanā"

4. „Pētījums par privātā sektora investīcijām pētniecībā un attīstībā un priekšlikumu izstrāde atbalsta pasākumiem investīciju sekmēšanai”.
2012.gada 27.decembrī Valsts kanceleja noslēdza līgumu ar personu apvienību „SIA „Baltijas konsultācijas” un SIA „Konsorts”” par minētā pētījuma izstrādi, kura ietvaros: 

 • veikts vispārējs esošās situācijas novērtējums, kas norāda tendences pētniecības un attīstības jomā Latvijā, salīdzinot ar ES rādītājiem; 
 • raksturota uzņēmumu biznesa prakse ieguldījumu veikšanā un attīstībā, identificējot būtiskākos faktorus un šķēršļus, kas ietekmē privātā sektora ieguldījumus pētniecībā un attīstībā; 
 • raksturoti esošie valsts atbalsta instrumenti, kuru mērķis ir tieši vai netieši sekmēt ieguldījumus pētniecībā, kā arī novērtēta to ietekme un atbilstība intervences jomai; 
 • sniegti priekšlikumi par nepieciešamajiem pasākumiem esošo instrumentu pilnveidošanai un jaunu ieviešanai;
 • sniegti priekšlikumi par nodokļu atvieglojumiem privātā sektora investīciju pētniecības un attīstības sekmēšanai;
 • analizēta ārvalstu pieredze atbalsta instrumentu izmantošanā privātā sektora ieguldījumu pētniecības un attīstības sekmēšanai. 

Pētījuma ietvaros izstrādāti 4 nodevumi:

 1. Aptaujas rezultātu datu fails ar aprakstošo statistiku EXCEL programmai pieejamā faila formātā

5. „Valsts pārvaldes politikas novērtējums” 
2012.gada 20.decembrī Valsts kanceleja noslēdza līgumu ar SIA „Safege Baltija” par minētā pētījuma izstrādi, kura ietvaros:

 • veikts pamatnostādņu „Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2008.-2013.gadam: PĀRVALDES KVALITĀTE UN EFEKTIVITĀTE” gala novērtējums (ex-post), vērtējot sākotnēji izvirzīto mērķu un plānoto rezultātu sasniegšanas pakāpi, kā arī mērķa sasniegšanā ieguldīto līdzekļu izlietojuma pamatotību; 
 • veikts plāna „Pasākumu plāns valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai” īstenošanas gala novērtējums (ex-post);
 • izstrādāts valsts pārvaldes politikas novērtējuma un rekomendāciju ziņojums, izvērtējot paveikto valsts pārvaldes politikas īstenošanā un izvirzot turpmākās rekomendācijas un priekšlikumus nākamajam plānošanas periodam. 

Pētījuma ietvaros izstrādāti 4 nodevumi:

 1. Starpziņojums par pamatnostādņu „Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2008.-2013.gadam: PĀRVALDES KVALITĀTE UN EFEKTIVITĀTE” gala novērtējumu (ex-post)
 2. Starpziņojums par plāna „Pasākumu plāns valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai” īstenošanas gala novērtējumu (ex-post) (.pdf)

Aktivitātes īstenošana tika uzsākta 2011.gada janvārī un pabeigta 2012.gada februārī. To īstenoja SIA "Corporate & Public Management Consulting Group" eksperti.
Aktivitātes ietvaros paveikti šādi uzdevumi:

Aktivitātes ietvaros ir paredzēts atbalstīt funkciju auditu procesa īstenošanu, piesaistot neatkarīgus un objektīvus ekspertus, kā arī nodrošinot funkciju auditu veikšanu pēc iespējas īsākā laika posmā. Funkciju auditu īstenošana notikusi atbilstoši Funkciju audita plānam, kā arī saskaņā ar Funkciju audita komisijas lēmumiem. Katrs funkciju audita pētījums ietver tiesību aktu analīzi, ārvalstu labās prakses analīzi, mērķgrupu analīzi, kā arī citus funkciju audita vajadzībām nepieciešamos analīzes kritērijus, par kuriem tikusi panākta vienošanās Funkciju audita komisijā vai Funkciju audita grupā. 2010. gadā tika izsludināts iepirkums 2 funkciju auditiem, 2011. gadā – 2 funkciju auditiem, no kuriem vienam pētījumam iepirkums tika pārtraukts, 2012. gadā izsludināts iepirkums 3 tēmām, no kurām vienai netika iesniegti piedāvājumi, 2013. gadā plānots izsludināt divus iepirkumus kopumā divām funkciju audita tēmām.

Iepirkums Nr. MK VK 2010/24 ESF
2011. gadā veikti funkciju auditi divām tēmām:
 
1. „Nacionālā attīstības plāna 2007. – 2013.gadam izstrādes procesa, īstenošanas un novērtēšanas mehānisma izvērtējums un rekomendāciju izstrāde”.
2011.gada 21.februārī Valsts kanceleja noslēgusi līgumu ar SIA „Arbor Medical Korporācija” par šī pētījuma izstrādi, kura ietvaros veikts neatkarīgs līdzšinējā Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam izstrādes procesa, īstenošanas un novērtēšanas mehānisma izvērtējums, lai novērstu iepriekšējā perioda nepilnības un sniegtu rekomendācijas nākamajam plānošanas periodam.
Pētījuma ietvaros izstrādāts nodevums:

 • Rekomendāciju izstrāde Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādes, īstenošanas un novērtēšanas organizatoriskajam un institucionālajam nodrošinājumam

2. „Valsts dibināto un finansēto fondu darbības un finanšu līdzekļu izlietošanas lietderības un normatīvā regulējuma analīze un rekomendāciju izstrāde” 
2011.gada 21.februārī Valsts kanceleja noslēgusi līgumu ar SIA „Safege Baltija” par šī pētījuma izstrādi, kura ietvaros veikts detalizēts pētījums par Latvijā esošo situāciju valsts dibināto fondu darbībā, ārvalstīs pastāvošo fondu dibināšanas un darbības mehānismiem, to stiprajām un vājajām pusēm, kā arī sniegti ieteikumi fondu mērķu sasniegšanai.
Pētījuma ietvaros izstrādāti 3 nodevumi:

Iepirkums Nr. MK VK 2011/22 ESF
2012.gada 8.jūnijā Valsts kanceleja noslēgusi līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par funkciju audita „Valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļu vietņu un valsts informācijas sistēmu optimizācijas iespēju izvērtējums” veikšanu. Pētījuma ietvaros veikts izvērtējums par 115 valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļu vietnēm, sniedzot priekšlikumus par tīmekļa vietņu pārvaldības modeli Latvijā, izstrādāti valsts informācijas sistēmu un informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmaksu uzskaites metodiskie ieteikumi, kā arī sniegti priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām valsts informācijas sistēmu pārvaldībā. 
Pētījuma ietvaros izstrādāti 3 nodevumi:

 • Starpziņojums, kas satur metodiskos ieteikumus par valsts informāciju sistēmu un informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izveides, uzturēšanas un modernizācijas izmaksu novērtēšanu un uzskaiti
 • Gala ziņojums par valsts informāciju sistēmu darbības, to institucionālās un pārvaldības sistēmas izvērtējumu un priekšlikumi valsts informāciju sistēmu turpmākās darbības optimizācijai un konsolidācijai

Iepirkums Nr. MK VK 2012/7 ESF

1. „Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu un attīstības plānošanas sistēmas ietekmes novērtējums” 
2013.gada 24.aprīlī Valsts kanceleja noslēdza līgumu ar nodibinājumu „Baltic Institute of Social Sciences” par minētā pētījuma izstrādi, kura ietvaros: 

 • analizētas piecu ES dalībvalstu (Dānija, Lielbritānija, Somija, Igaunija, Lietuva) attīstības plānošanas sistēmas;
 • veikta Latvijas attīstības plānošanas dokumentu un ar attīstības plānošanu saistīto tiesību aktu analīze, aptverot nacionālo, reģionālo un vietējo līmeni;
 • veiktas ekspertu intervijas ar ministriju un tiešo valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjiem, visu plānošanas reģionu pārstāvjiem, kā arī ar pašvaldību pārstāvjiem visos plānošanas reģionos;
 • veikta tiešo valsts pārvaldes iestāžu civildienesta ierēdņu elektroniskā aptauja;
 • veiktas intervijas ar sociālo partneru un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem;
 • īstenota dažādu politikas plānošanas dokumentu novērtēšanas metodiku SVID analīze;
 • veikts paraugnovērtējums attīstības plānošanas dokumentiem vienā no politikas nozarēm (sabiedrības veselība);
 • izstrādāti priekšlikumi attīstības plānošanas sistēmas pilnveidošanai.

Pētījuma ietvaros izstrādāts 1 nodevums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.1 „Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus” pētījums pieejams arī Pārresoru koordinācijas centra datubāzē: http://petijumi.mk.gov.lv/ui/

2. „Latvijas fizisko personu sertifikācijas sistēmas un tās institucionālās struktūras (akreditācijas sistēmas) izvērtējums”
2013.gada 10.aprīlī Valsts kanceleja noslēdza līgumu ar SIA „Baltijas Konsultācijas” par minētā pētījuma izstrādi, kura ietvaros: 

 • apzināta Latvijas, Lietuvas, Polijas, Igaunijas un Somijas prakse un pieredze atbilstības novērtēšanas institūciju un personu profesionālās kompetences izvērtēšanas jomā; 
 • izvērtēta atbilstības novērtēšanas sistēmas piemērotība sabiedrības leģitīmo interešu aizsardzībai;
 • izstrādātas rekomendācijas Latvijas sertifikācijas un akreditācijas sistēmas organizācijas uzlabošanai, kā arī izstrādāti priekšlikumi vienotiem kritērijiem tās ieviešanai vai turpmākai uzturēšanai. 

Pētījuma ietvaros izstrādāti 4 nodevumi:

 1. Gala ziņojums par atbilstības novērtēšanas institūciju akreditācijas sistēmas, fizisku personu sertifikācijas sistēmas un atbilstības novērtēšanas sistēmas institucionālās struktūras izvērtējumu; rekomendācijas un vadlīnijas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.1 „Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus” pētījums pieejams arī Pārresoru koordinācijas centra datubāzē: http://petijumi.mk.gov.lv/ui/

Iepirkums Nr. MK VK 2012/40 ESF

2013.gada 6.jūnijā Valsts kanceleja noslēgusi līgumu ar SIA „Projektu un kvalitātes vadība” par pētījuma „Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpētes veikšana” izstrādi, kura īstenošanai pielietota kompleksa pētniecības pieeja, ietverot dzimstības, priekšlaicīgas mirstības, emigrācijas un migrācijas saikni ar tautas ataudzi. Pētījumā aplūkoti aspekti, kas ietekmē dzimstību un bērnu plānošanu, bērnu audzināšanas pieredzi, migrāciju un valsts un pašvaldību lomu šajos procesos, norādot gan uz noteiktu valsts, pašvaldības atbalstu un tā vērtējumu, gan atbalsta trūkumu noteiktās situācijās. Pētījuma rezultātā tika izstrādāti trīs iespējamie rīcības scenāriji, kā bāzes scenāriju izvēloties līdzšinējo politiku.

Pētījuma ietvaros izstrādāts 1 nodevums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.1 „Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus” pētījums pieejams arī Pārresoru koordinācijas centra datubāzē: http://petijumi.mk.gov.lv/ui/

Noslēgts pakalpojumu līgums ar SIA "Eversheds & Bitāns". Aktivitāti plānots īstenot līdz 2011.gada 5.septembrim.

Aktivitātes īstenošana notiek divos posmos:

 • 1. posms. Uzdevumu nodošanas procesa analīze, kuras ietvaros tiek analizēta labā prakse Latvijā un ārvalstīs valsts pārvaldes funkciju efektīvākai īstenošanai, nododot tās kā ārpakalpojumus, deleģējot vai izmantojot citas iespējamās pieejas, vienlaikus ņemot vērā institūciju darbības specifiku.

  2010. gadā funkciju nodošanas procesu analīzei Latvijā pēc noteiktiem kritērijiem tika atlasītas 14 ministrijas un to padotības iestādes, 14 novadu pašvaldības un 3 republikas nozīmes pilsētas, kas atrodas dažādos reģionos, lai veiktu to uzdevumu nodošanas analīzi. Pašlaik notiek datu vākšana un informācijas apkopošana.

  Aktivitātes ietvaros tiek izstrādātas rekomendācijas funkciju nodošanas procesa sekmēšanai Latvijā tiešās valsts pārvaldes un pašvaldību līmenī. Rekomendācijas ietvers katras funkciju nodošanas pieejas detalizētu optimālā modeļa izstrādi, tai skaitā, saistīto normatīvo aktu skaidrojumu, funkciju efektivitātes izvērtēšanas procesu, deleģēto funkciju efektīvas nodrošināšanas uzraudzību un citus būtiskos aspektus.
 • 2.posms. Kapacitātes paaugstināšana uzdevumu nodošanas sekmēšanai – apmācības (plānotas 2011. gada 16.-25.augusts un 6.-8.septembris)

  Balstoties uz analīzes rezultātā izstrādātajām rekomendācijām, tiks izstrādāts valsts pārvaldes, pašvaldību un plānošanas reģionu darbinieku apmācību kurss par funkciju nodošanas pieejām, kā arī nodrošināta tā īstenošana.

  Tā kā funkciju deleģēšana ir būtiska funkciju nodošanas pieeja un tajā ir svarīga arī sabiedrības pārstāvju spēja īstenot deleģēto funkciju, aktivitātes ietvaros tiks izstrādāti informatīvie materiāli un veikti informatīvie pasākumi ieinteresētajām privātpersonām – nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un uzņēmēju apvienojošām organizācijām par funkciju deleģēšanas procesu kopumā, efektivitātes kritērijiem un to nodrošināšanu deleģētās funkcijas īstenošanas procesā

SIA „Ernst & Young” eksperti pabeiguši pētījumu par valsts pārvaldes atbalsta nodošanas iespēju izpēti, kā arī izstrādājuši rekomendējamo modeli strukturālo reformu veikšanai. Līguma ietvaros, izmantojot gadījumu analīzes metodoloģiju, veikts ievākto datu apkopojums un sagatavots ziņojums par gadījumu analīzi, kā arī ziņojums par izmaksu un ieguvumu novērtējumu.

2011. gada 25.janvārī notika pētījumā iegūto rezultātu prezentācija projekta vadības grupai un citiem interesentiem. Pievienoto prezentāciju kopijas skatīt zemāk: 

Valsts pārvaldes atbalsta funkciju nodošanas iespēju izpēte un rekomendējamā modeļa izpēte. Izpildītājs – Ernst&Young Baltics.
Pētījums veikts funkciju audita “Par atbalsta (administratīvo) funkciju optimizēšanu” atbalstam.

2012.gada 17.decembrī Valsts kanceleja noslēgusi līgumu ar SIA „Ernst & Young Baltic” par pētījuma „Amatu kataloga pilnveidošana un amatu klasifikācijas kļūdu novēršana” izstrādi, kura ietvaros izlases veidā, saņemot datus un salīdzinot dažādu valsts tiešās pārvaldes institūciju amatu klasifikācijas rezultātus, veikta amatu klasificēšanas rezultātu analīze un izstrādāti priekšlikumi amatu klasifikācijas kļūdu novēršanai, kā arī veikta amatu katalogā iekļauto amatu saimju padziļināta analīze un izstrādāti priekšlikumi amatu kataloga pilnveidošanai. Analīzes gaitā izmantoti Finanšu ministrijas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmas dati par amatu vienību skaitu un amatu nosaukumiem valsts tiešās pārvaldes iestādēs (izmantota pieejamā informācija uz 2012.gada oktobri), iestāžu iesniegtie amatu apraksti, kā arī padziļināto interviju un fokusgrupu diskusiju rezultāti.

Pētījuma ietvaros izstrādāti 4 nodevumi:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.1 „Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus” pētījums pieejams arī Pārresoru koordinācijas centra datubāzē: http://petijumi.mk.gov.lv/ui/

2012.gada 21.februārī Valsts kanceleja noslēgusi līgumu ar biedrību „Latvijas Politologu biedrība” par pētījuma „Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei” īstenošanu, kas paredz nodrošināt atbalstu sagatavošanās procesam Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē. Pētījums ietver analītiska materiāla sagatavošanu, priekšlikumu izstrādi Latvijas prezidentūras prioritātēm, kā arī sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu prioritāšu identificēšanā, organizējot visaptverošas nacionāla līmeņa diskusijas.

Pētījuma ietvaros izstrādāti 6 nodevumi:

logo