Aktivitāte 4.1. "Valsts budžeta finansētu funkciju uzskaites, izvērtēšanas un analīzes rīka pilnveidošana" (ID Nr. MK VK 2010/10 ESF)

Noslēgts pakalpojumu līgums ar apvienību SIA "Agile & Co", SIA "Scandic Fusion" un SIA "Proof IT". Aktivitātes īstenošana plānota līdz 31.05.2011. un sastāv no šādiem posmiem:

  • Funkciju aprakstīšanas saturiskā izstrāde;
  • Konsultāciju nodrošināšana ar iesaistītajām pusēm;
  • Funkciju aprakstīšanas vadlīniju metodoloģija, funkciju uzskaites kartiņas izstrāde
  • Funkciju aprakstīšanas vadlīniju izstrāde;
  • Funkciju aprakstīšanas procesa atbalsts;
  • Funkciju aprakstīšanas apmācību nodrošināšana.

2010. gadā līguma ietvaros piegādāta funkciju analīzes rīka informācijas sistēma. 2011. gadā līguma ietvaros paredzēta funkciju analīzes rīka pilnveidošana, metodoloģijas un vadlīniju izstrāde un lietotāju apmācības.

Aktivitātes ietvaros tiek analizēts un pilnveidots pašreizējais ministriju funkciju aprakstīšanas process, tai skaitā, identificējot pēc iespējas vairāk mērķgrupu un aktivitāšu, kurās to varētu izmantot (piemēram, budžeta plānošanas procesā, funkciju deleģēšanas procesā, sabiedrības informēšanā, reformu labās prakses analīzē u.tml.) Tāpat tiks izstrādātas detalizētas metodiskās vadlīnijas funkciju aprakstīšanai.

Esošais funkciju aprakstīšanas rīks tiks adaptēts izstrādātajām vadlīnijām un pilnveidots saskaņā ar 2010.gada budžeta sagatavošanas procesā identificētajām problēmām, kā arī Valsts kontroles sniegtajiem ieteikumiem par tā uzlabošanu.

Funkciju rīka pielietošanas kapacitātes paaugstināšanai 2011. gada 5. aprīlī tika organizēts apmācību kurss 60 valsts pārvaldes darbiniekiem. Aktivitātes rezultātā atbildīgajām institūcijām būs pieejams efektīvs rīks funkciju aprakstīšanai, kuru varēs izmantot gan institūcijas darbības plānošanā, gan ārēja novērtējuma veikšanā, gan sabiedrības informēšanā. Īstenoto apmācību prezentāciju skat. Sadaļā Projektā īstenotās apmācības.

Aktivitāte 5.2. "Valsts pārvaldes darbinieku novērtēšanas sistēmas ieviešana (NEVIS)" (ID MK VK 2010/20 ESF)

Noslēgts pakalpojumu līgums ar SIA "FMS". Aktivitātes īstenošana plānota līdz 2011. gada 27.jūnijam un sastāv no sekojošiem posmiem:
-NEVIS sistēmas izvietošanai nepieciešamo Tehnisko iekārtu piegāde,
-Kompetenču rokasgrāmatas izstrāde

-Vērtēšanas rokasgrāmatas izstrāde

-Apmācību nodrošināšana lietotājiem

Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība aktivitātes projekta „Kompetenču pieejas ieviešana valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesos” ietvaros uzsāktā novērtēšanas elektroniskās informācijas sistēmas pilnveidošana – precizēti kompetenču modeļi, pārskatot kompetenču rīcības rādītājus un izstrādājot amatu izpildes standartus, paplašinātas vērtēšanas metodes augstākā līmeņa vadītājiem, veikta sistēmas testēšana un nepilnību novēršana.

Līguma ietvaros 2011. gadā notikusi NEVIS tehnisko iekārtu piegāde (serveris), izstrādātas Kompetenču un Vērtēšanas rokasgrāmatas, kā arī sagatavots ievadziņojums par saturiskajiem un tehniskajiem pilnveidojumiem NEVIS sistēmā.

logo