Atjaunots: 22.10.2019

Ministru kabineta diskusiju dokumenti

Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 360 “Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi”" un "Grozījumi 2016. gada 12. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 208 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 22.10.2019., līdzdalības termiņš 05.11.2019. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. augusta noteikumos Nr. 531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 22.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grāmatvedības likums” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 21.10.2019., līdzdalības termiņš 21.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, likumprojekta “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā”, likumprojekta “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā”, likumprojekta “Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas likumā” un likumprojekta “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 21.10.2019., līdzdalības termiņš 04.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturu un norises kārtību un valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 21.10.2019., līdzdalības termiņš 05.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr.310 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 18.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta informatīvā ziņojuma “Par Vienotas digitālās vārtejas Regulas prasību ieviešanu” izstrādes procesā. (protokollēmums, informatīvais ziņojums, paziņojums) (Publicēts 17.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par minimālās vecuma pensijas apmēru" izstrādes procesā. (noteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 17.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi likumā “Par piesārņojumu"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 15.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta informatīvā ziņojuma "Aprites ekonomikas stratēģiju Latvijai" izstrādes procesā. (informatīvais ziņojumspaziņojums) (Publicēts 15.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra noteikumos Nr. 432 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija""" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 15.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.109 “Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem"" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 14.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem apzīmējumiem" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, pielikums, paziņojums) (Publicēts 14.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 14.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” izstrādes procesā. (anotācija, likumprojekts, pielikums, paziņojums) (Publicēts 11.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par atlīdzības apmēru Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 11.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā Centrālā statistikas pārvalde pieprasa un elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju oficiālās statistikas nodrošināšanai" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts paziņojums, pielikums) (Publicēts 11.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā” izstrādes procesā. (likumprojekts) (Publicēts 11.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā” izstrādes procesā. (likumprojekts) (Publicēts 11.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr. 179 “ Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā 5., 6., 7. un 8.pantā paredzētajiem pārkāpumiem." izstrādes procesā. (noteikumu projekts) (Publicēts 11.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta konceptuāla ziņojuma projekta "Konceptuāls ziņojums par asistenta pakalpojuma pašvaldībā pilnveidošanu" izstrādes procesā. (paziņojums, projekts) (Publicēts 11.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem nosacījumi un aprēķināšanas kārtība un pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 10.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 10.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves""" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 09.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi  “Ēku energoefektivitātes likumā”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 08.10.2019., līdzdalības termiņš 07.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Adopcijas reģistra noteikumi” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 08.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Latvijas Ceturtā atvērtās pārvaldes rīcības plāna projekta izstrādes procesā (paziņojums, rīcības plāna projekts). Publicēts 08.10.2019

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 07.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 „Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība”" izstrādes procesā (uzziņa, anotācija, noteikumu projekts). Publicēts 07.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 „Medību noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 07.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.418 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” nolikums”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicētes 07.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumos Nr.333 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicētes 07.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra noteikumos Nr.69 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikums”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicētes 07.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.35 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums""” izstrādes procesā (uzziņa). Publicētes 07.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. -2027. gadam izstrādes procesā (uzziņa.) Publicēts 07.10.2019, līdzdalības termiņš 08.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām - "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"" (uzziņa). Publicēts 04.10.2019., līdzdalības termiņš 11.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījums Teiču dabas rezervāta likumā” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 04.10.2019., līdzdalības termiņš 18.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība" (uzziņa). Publicēts 02.10.2019., līdzdalības termiņš 16.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 937 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums"" (uzziņa). Publicēts 02.10.2019., līdzdalības termiņš 16.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projektā “Par priekšlikumiem novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzināšanai” (uzziņa). Publicēts 25.09.2019., līdzdalības termiņš 09.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.858 “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 02.10.2019., līdzdalības termiņš 16.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību"" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 02.10.2019, līdzdalības termiņš 16.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu" izstrādes procesā (uzziņa.) (Publicēts 01.10.2019, līdzdalības termiņš 04.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Patentu un patentu pieteikumu noteikumi” izstrādes procesā (uzziņa.) (Publicēts 01.10.2019, līdzdalības termiņš 13.10.2019.) 

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr.668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm"" izstrādes procesā. (uzziņa.) (Publicēts 01.10.2019.)

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2019.-2023. gadam" izstrādes procesā. (uzziņa.) (Publicēts 01.10.2019).

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 “Akcīzes preču aprites kārtība”” izstrādes procesā. (uzziņa.) (Publicēts 30.09.2019., līdzdalības iespēja līdz 14.10.2019.)

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1164 “Ostas valsts kontroles kārtība” izstrādē. (uzziņa.) (Publicēts 27.09.2019., līdzdalības iespēja līdz 10.10.2019.)

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"" izstrādē. (uzziņa.) (Publicēts 27.09.2019, līdzdalības iespēja līdz 11.10.2019.)

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) izstrādē. (uzziņa.) (Publicēts 27.09.2019., līdzdalības iespēja līdz 10.10.2019.)

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Ministru kabineta noteikumu projekts “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) izstrādē (uzziņa.) (Publicēts 27.09.2019., līdzdalības iespēja līdz 10.10.2019.)

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.962 “Valsts vides dienesta nolikums” izstrādes procesā. (uzziņa.) (Publicēts 26.09.2019.)

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 150 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1.pasākuma “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” īstenošanas noteikumi”” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācija) izstrādē. (anotācija. noteikumu projekts. paziņojums.) (Publicēts 24.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikum projekta “Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā” izstrādes procesā. (anotācija. projekts. paziņojums.) (Publicēts 24.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikum projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā. (uzziņa.) (Publicēts, 24.09.2019., līdzdalības termiņš 10.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikum projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.janvāra noteikumos Nr.28 “Noteikumi par kārtību, kādā tiek iznomāta vieta pakalpojuma sniegšanai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā, un nomas līguma tipveida nosacījumiem”” izstrādes procesā. (uzziņa.) (Publicēts 23.09.2019., līdzdalības termiņš 07.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikum projekta “Grozījumi likumā “Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi”” izstrādes procesā. (anotācija. likumprojekts.paziņojums.) (Publicēts 23.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikum projekta "“Par apbedīšanas nozares regulējuma pilnveidošanu”" izstrādes procesā. (uzziņa.) (Publicēts 18.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās"" izstrādes procesā. (uzziņa.) (Publicēts 18.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” izstrādes procesā. (informatīvais ziņojums. pielikums. lēmums.) (Publicēts 18.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 500 “Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi”” izstrādes procesā. (uzziņa). (Publicēts 17.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 397 “Noteikumi par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 17.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā notiek informācijas apmaiņa par ziņojamām pārrobežu shēmām” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 17.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. marta noteikumos Nr. 195 “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 17.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par ziņojuma veidlapu par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā” izstrādes procesā. (uzziņa). (Publicēts 17.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabinenta noteikumu projektu “Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā” un “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 17.09.2019.) 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Izslēdzošā ieskaita likums” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 17.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm" izstrādes procesā. (paziņojums. anotācija. projekts.) (Publicēts 17.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un  "Grozījums Republikas pilsētas un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 16.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 903 “Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis”” izstrādes procesā. (paziņojums.) (Publicēts 12.09.2019., līdzdalības termiņš 26.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Par valsts nekustamā īpašuma “Ezerlīči”, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, atsavināšanu” izstrādes procesā. (anotācija. rīkojuma projekts. paziņojums.) (Publicēts 12.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”” izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 10.09.2019., līdzdalības termiņš 23.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Iekšējās drošības biroja likumā” izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 10.09.2019., līdzdalības termiņš 23.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 10.09.2019., līdzdalības termiņš 23.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 102 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību”” izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 09.09.2019., līdzdalības termiņš 23.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 “Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā”” izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 09.09.2019., līdzdalības termiņš 25.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība” izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 09.09.2019., līdzdalības termiņš 24.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Kontu reģistra likumā”, “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”, “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” un Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 186 “Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju”” izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 09.09.2019., līdzdalības termiņš 20.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 723 “Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 06.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 06.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Patentu likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 06.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" izstrādes procesā. (anotācija, likumprojektspaziņojums) (Publicēts 06.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 1. augusta noteikumos Nr. 632 “Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 06.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta informatīvā ziņojuma "Par Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta sēdes protokola Nr.38 38.§ 2.punktā dotā uzdevuma izpildi" izstrādes procesā. (protokollēmumsinformatīvais ziņojums, paziņojums) (Publicēts 05.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, pielikumi Nr.1, Nr.2, paziņojums) (Publicēts 04.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta informatīvā ziņojuma "Par veicamajiem pasākumiem Digitālās ekonomikas un sabiedrības indikatora Latvijas rādītāju uzlabošanai 2019.-2020. gadā" izstrādes procesā. (protokollēmums, informatīvais ziņojums, paziņojums) (Publicēts 04.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi"" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, pielikumi, paziņojums) (Publicēts 04.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 04.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 “Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 04.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 04.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 03.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr.733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 03.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumos Nr. 112 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 03.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr. 677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem"" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 02.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta pamatnostādņu projekta "Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam" izstrādes procesā. (pamatnostādņu projekts, Pielikumi: Nr. 1, Nr.2rīkojuma projekts) (Publicēts 02.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 181 “Kārtība, kādā izmanto 2019. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 02.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 02.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 02.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums Latvijas Okupācijas muzeja likumā" izstrādes procesā. (anotācija, likumprojekts, paziņojums) (Publicēts 27.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 26.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 26.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta informatīvā ziņojuma "Par Latvijas dalību Starptautiskajā akreditācijas forumā un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā" izstrādes procesā. (informatīvais ziņojums, protokollēmums, paziņojums) (Publicēts 26.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 885 “Kārtība, kādā reģistrējami saimnieciskās darbības veicēju personiskie zīmogi darbam ar dārgmetāla izstrādājumiem"" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 19.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.557 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, pielikums, paziņojums, protokollēmums) (Publicēts 15.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums Imigrācijas likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 15.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums Patvēruma likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 15.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojekts, paziņojums) (Publicēts 14.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums" izstrādes procesā. (anotācija, likumprojekts) (Publicēts 14.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta konceptuālā ziņojuma "Par administratīvi teritoriālo iedalījumu" izstrādes procesā. (koncepta ziņojums, rīkojuma projektspielikums, karte) (Publicēts 14.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā" izstrādes procesā. (anotācija, likumprojekts, paziņojums) (Publicēts 09.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumu Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr.451 "Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem"" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 09.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 05.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 05.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022. gadam" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, paziņojums, pielikums) (Publicēts 05.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 05.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.26  “Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 01.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 51 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu"" izstrādes procesā. (anotācija, pielikums, noteikumu projekts, protokollēmums, paziņojums) (Publicēts 31.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumus Nr. 669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 31.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Degradēto teritoriju un augsnes degradācijas  kritēriju  klasifikācijas un novērtēšanas noteikumi" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, Pielikumi Nr.1, Nr2) (Publicēts 31.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.379 "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.378 "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 512 "Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība"" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Karatiesu likumā" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Par Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Vācijas Federatīvās Republikas Federālās iekšlietu, būvniecības un dzimtenes lietu ministrijas administratīvo vienošanos par praktiskajiem pasākumiem nolūkā veicināt un paātrināt Dublinas procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm” izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, paziņojums, vienošanās latviski, vienošanās angliski, pilnvara latviski, pilnvara angliski) (Publicēts 26.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.351 „Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 26.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 24.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība"  izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, Pielikumi Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, paziņojums) (Publicēts 23.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 23.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 23.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 19.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, pielikumi: Nr.1, Nr.2, Nr.3, paziņojums) (Publicēts 17.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 16.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta informatīvā ziņojuma "Pārskats par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem"  izstrādes procesā. (informatīvais ziņojums, protokollēmums, pielikums, paziņojums) (Publicēts 15.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""  izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 15.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 12.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta konceptuālā ziņojuma projekta “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas NETO sistēmas pilnveidošanai” izstrādes procesā. (konceptuāls ziņojums, pielikums, rīkojuma projekts, paziņojums) (Publicēts 12.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” izstrādes procesā. (anotācija, likumprojektspaziņojums) (Publicēts 12.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Oficiālās statistikas programmas 2020. – 2022. gadam noteikumi" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, pielikumspaziņojums) (Publicēts 10.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums likumā „Par aviāciju"" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 10.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums likumā "Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām"" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojekts, paziņojums) (Publicēts 10.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” izstrādes procesā. (anotācijalikumprojekts) (Publicēts 08.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi Standartizācijas likumā” izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 05.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”” izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 05.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 772 “Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību”” izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 05.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem”” izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 05.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” izstrādes procesā. (anotācija, pielikums, noteikumu projekts, protokollēmums, paziņojums) (Publicēts 05.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr.558 “Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi”” izstrādes procesā. (Paziņojums) (Publicēts 03.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 306 “Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Datu valsts inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 01.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 01.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums likumā "Par aviāciju"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 01.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” izstrādes procesā. (anotācija, likumprojektspaziņojums) (Publicēts 01.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.64 “Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 27.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumos Nr. 112 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 26.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām vadlīniju izstrādē (līdz 2019.gada 19.jūlijam) (vadlīnijaspaziņojums) (Publicēts 25.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta instrukcijas projekta “Kārtība, kādā valsts institūcijas Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmā piesaka un programmas koordinējošā iestādē iesniedz pieteikumus atbalsta saņemšanai Eiropas Komisijas Strukturālo Reformu atbalsta dienestam” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas””,  Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 “Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem”” un par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi likumā “Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 26. februāra noteikumos Nr. 126 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu un tās grozījumiem”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 20.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 20.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā" izstrādes procesā. (anotācija, likumprojektspaziņojums) (Publicēts 20.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, pielikumi Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4paziņojums) (Publicēts 20.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr. 495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” un  Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr. 135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 19.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amata pretendentu atlasi" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, pielikums, paziņojums) (Publicēts 19.06.2019.)


Ministru kabineta diskusiju dokumentu arhīvs

 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu  pakalpojumu sniegšanu” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 17.06.2019.)