Atjaunots: 01.12.2020

Ministru kabineta diskusiju dokumenti

Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.12.2020. Termiņš 11.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.12.2020. Termiņš 11.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.12.2020. Termiņš 07.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.11.2020. Termiņš 14.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 „Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.11.2020. Termiņš 03.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.11.2020. Termiņš 11.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.11.2020. Termiņš 13.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Galīga zvejas darbību pārtraukšana”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.11.2020. Termiņš 10.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma “Par valsts aģentūras “Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienests” izveidošanu” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 19.11.2020. Termiņš 3.12.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma ""Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 25.11.2020. Termiņš 10.12.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par budžetu parāda instrumentu klasifikāciju” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.11.2020. Termiņš 8.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 “Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.11.2020. Termiņš 4.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Par valsts meža zemes nodošanu Madonas novada  pašvaldības īpašumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.11.2020. Termiņš 4.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.11.2020. Termiņš 27.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma “Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.11.2020. Termiņš 27.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Starptautisko skolu noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.11.2020. Termiņš 27.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta ““Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.11.2020. Termiņš 27.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 457 “Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.11.2020. Termiņš 30.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.11.2020. Termiņš 02.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījums Imigrācijas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.12.2020. Termiņš 30.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.11.2020. Termiņš 30.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.11.2020. Termiņš 27.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022.mācību gadā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.11.2020. Termiņš 30.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.11.2020. Termiņš 30.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.118 “Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.11.2020. Termiņš 24.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.11.2020. Termiņš 27.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “"Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.11.2020. Termiņš 01.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma “Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā ”Latvijas autoceļu uzturētājs””" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.11.2020. Termiņš 24.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 “Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.11.2020. Termiņš 26.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24.maija noteikumos Nr. 319 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.11.2020. Termiņš 27.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.11.2020. Termiņš 25.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.149 “Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.11.2020. Termiņš 20.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr.458 „Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.11.2020. Termiņš 20.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Par Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Fakultatīvo protokolu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.11.2020. Termiņš 26.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem un to saturu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.11.2020. Termiņš 24.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.454 “Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.11.2020. Termiņš 16.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumos Nr.537 „Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.11.2020. Termiņš 23.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.11.2020. Termiņš 20.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.11.2020. Termiņš 26.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.11.2020. Termiņš 24.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 “Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.11.2020. Termiņš 24.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā 2021. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.11.2020. Termiņš 24.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021. gadā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.11.2020. Termiņš 24.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 991 “Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.11.2020. Termiņš 19.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.11.2020. Termiņš 13.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 132 “Rotaļlietu drošuma noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.11.2020. Termiņš 20.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 395 “Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.11.2020. Termiņš 12.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.11.2020. Termiņš 16.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates un tehniskās kontroles uz ceļa noteikumu prasību nepiemērošanu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.11.2020. Termiņš 13.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.11.2020. Termiņš 13.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.493 „Noteikumi par rīcību ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem un kārtību, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus un rīkojas ar atvērto pasta sūtījumu saturu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.11.2020. Termiņš 17.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.11.2020. Termiņš 19.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.11.2020. Termiņš 17.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.februāra noteikumos Nr.82 “Kārtība, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks vai turētājs sniedz ziņas par nekustamajā īpašumā dzīvojošām personām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.11.2020. Termiņš 16.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumos Nr.121 “Personas faktiskās dzīvesvietas reģistrācijai nepieciešamo ziņu apjoms un to pārbaudes kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.11.2020. Termiņš 16.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.11.2020. Termiņš 16.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.11.2020. Termiņš 16.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par savstarpējo palīdzību krimināllietās un tās papildu protokolu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.11.2020. Termiņš 17.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Vides pārskata projekta “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.11.2020. Termiņš 02.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 “Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.11.2020. Termiņš 12.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 12.februāra noteikumos Nr.72 “Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.11.2020. Termiņš 16.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Imigrācijas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.11.2020. Termiņš 16.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 „Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.11.2020. Termiņš 13.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 21 “Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.11.2020. Termiņš 18.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.10.2020. Termiņš 12.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr.668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 29.10.2020. Termiņš 12.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 29.10.2020. Termiņš 06.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates un tehniskās kontroles uz ceļa noteikumu prasību nepiemērošanu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 29.10.2020. Termiņš 06.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 28.10.2020. Termiņš 11.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.10.2020. Termiņš 11.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1231 "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.10.2020. Termiņš 09.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta instrukcijas projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriāciju izmaiņas”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.10.2020. Termiņš 10.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.10.2020. Termiņš 10.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta instrukcijas projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.10.2020. Termiņš 06.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta instrukcijas projekta “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji"izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.10.2020. Termiņš 10.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta instrukcijas projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra instrukcijā Nr. 12 “Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.10.2020. Termiņš 9.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 30 “Jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisijas nolikums”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.10.2020. Termiņš 5.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumos Nr. 754 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Datu vākšana””” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.10.2020. Termiņš 5.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.10.2020. Termiņš 6.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 107 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.10.2020. Termiņš 6.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā” izstrādes procesā (Anotācija). Publicēts 21.10.2020. Termiņš 3.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījums Nacionālās drošības likumā” izstrādes procesā (Anotācija). Publicēts 21.10.2020. Termiņš 3.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Mobilizācijas likumā” izstrādes procesā (Anotācija). Publicēts 21.10.2020. Termiņš 3.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Par plastmasu saturošiem izstrādājumiem” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.10.2020. Termiņš 3.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.10.2020. Termiņš 4.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 21.10.2020. Termiņš 20.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām politikas plānošanas dokumenta “Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.10.2020. Termiņš 2.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Par Pasta konvencijas reglamentu” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 20.10.2020. Termiņš 5.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā””izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.10.2020. Termiņš 2.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi 2020. gada 19. marta noteikumos Nr.150 “Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.10.2020. Termiņš 2.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta  2020.gada 16.jūnija noteikumos Nr.383 “Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.10.2020. Termiņš 2.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma "Par Latvijas institūta pievienošanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai Latvijas ārējā tēla stiprināšanai" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 16.10.2020 Termiņš 1.11.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomes nolikums” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.10.2020. Termiņš 29.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošu vielu ietekmē sodītas personas uzvedības korekcijas programmas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.10.2020. Termiņš 27.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 193 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Inovācija”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.10.2020. Termiņš 28.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma “Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.10.2020. Termiņš 27.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.10.2020. Termiņš 29.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām politikas plānošanas dokumenta “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.10.2020. Termiņš 21.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.10.2020. Termiņš 23.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr.999 “Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” publisko maksas pakalpojumu cenrādis”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.10.2020. Termiņš 26.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.10.2020. Termiņš 23.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valsts nekustamā īpašuma Augusta ielā 62, Krāslavā, Krāslavas novadā nodošanu Krāslavas novada pašvaldībai” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.10.2020. Termiņš 28.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās​" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.10.2020. Termiņš 26.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 „Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.10.2020. Termiņš 19.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.10.2020. Termiņš 19.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Notariāta likumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.10.2020. Termiņš 21.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumos Nr.62 „Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 7.10.2020. Termiņš 21.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma “Par valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” un tās vispārējo stratēģisko mērķi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 9.10.2020. Termiņš 21.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15 jūlija noteikumos Nr.472 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 9.10.2020. Termiņš 19.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta "Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam" un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 07.10.2020. Termiņš 6.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā", likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" un likumprojekta "Grozījumi Komerclikumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 9.10.2020. Termiņš 23.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 7.10.2020. Termiņš 21.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 6.10.2020. Termiņš 19.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 6.10.2020. Termiņš 19.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumos Nr. 769 “Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 6.10.2020. Termiņš 21.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma “Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Valsts ceļi” un tās vispārējo stratēģisko mērķi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 5.10.2020. Termiņš 2.11.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 5.10.2020. Termiņš 15.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 186 “Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 5.10.2020. Termiņš 19.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 4.novembra noteikumos Nr.506 “Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 2.10.2020. Termiņš 15.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 2.10.2020. Termiņš 18.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Ēku būvnoteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 2.10.2020. Termiņš 18.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma "Par administratīvo reģionu izveidi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 1.10.2020 Termiņš 14.10.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 458 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 1.10.2020. Termiņš 15.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2021.-2024.gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 1.10.2020. Termiņš 15.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada  2. aprīļa noteikumos Nr. 186 “Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus””  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 29.09.2020. Termiņš 15.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis”  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 29.09.2020. Termiņš 29.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra” personā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 28.09.2020. Termiņš 20.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 186 “Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 28.09.2020. Termiņš 26.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 549 “Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes nolikums”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 28.09.2020. Termiņš 12.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Transporta enerģijas likums" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 24.09.2020. Termiņš 8.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma "Biogāzes koģenerācijas staciju pāreja no elektroenerģijas obligātā iepirkuma uz biometāna ražošanu transporta vajadzībām” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 24.09.2020 Termiņš 8.10.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Pašvaldību likums" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 24.09.2020. Termiņš 8.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Prasības piena produktu un saliktu piena produktu papildu marķējumam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.09.2020. Termiņš 9.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Autopārvadājumu likumā” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 24.09.2020. Termiņš 7.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par nekustamo īpašumu maiņu” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.09.2020. Termiņš 8.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi”. Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.09.2020. Termiņš 6.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.09.2020. Termiņš 1.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.401 “Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 9.09.2020. Termiņš 1.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Latvijas Republikas valsts robežas joslas, patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 23.09.2020. Termiņš 6.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 23.09.2020. Termiņš 6.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 23.09.2020. Termiņš 6.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums MK 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.09.2020. Termiņš 6.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumu noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.09.2020. Termiņš 2.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta ,,Grozījumi likumā “Par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 22.09.2020. Termiņš 5.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.09.2020. Termiņš 5.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumos Nr. 543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.09.2020. Termiņš 6.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu attīstību Latvijā pēc 2020. gada” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.09.2020. Termiņš 02.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.09.2020. Termiņš 5.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskākajām izglītības un sadarbības programmām”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.09.2020. Termiņš 5.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu par finansējuma pārdali no Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa uz 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķi izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.09.2020. Termiņš 5.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Bāriņtiesu likumā” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 21.09.2020. Termiņš 02.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.09.2020. Termiņš 1.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.09.2020. Termiņš 02.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.09.2020. Termiņš 02.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.09.2020. Termiņš 24.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.09.2020. Termiņš 24.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma “Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” un tās vispārējo stratēģisko mērķi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.09.2020. Termiņš 02.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 17.09.2020. Termiņš 02.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma “Par valsts līdzdalību akciju sabiedrībā ”Pasažieru vilciens”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.09.2020. Termiņš 29.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 791 „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.09.2020. Termiņš 13.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.09.2020. Termiņš 25.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 „Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību"” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.09.2020. Termiņš 28.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.09.2020. Termiņš 28.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24. novembra noteikumos Nr. 664 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.09.2020. Termiņš 24.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valsts nekustamā īpašuma “Lašlejas”, Vecsalacā, Niedru ielā 9, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldībai” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 9.09.2020. Termiņš 23.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Augstskolu likumā” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 24.08.2020. Termiņš 25.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Izglītības likumā” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 24.08.2020. Termiņš 25.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta „ Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 8.09.2020. Termiņš 22.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā atbildīgās institūcijas aprēķina un iekasē nelikumīgo valsts atbalstu un procentus no zonu kapitālsabiedrībām un licencētām kapitālsabiedrībām” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 7.09.2020. Termiņš 2.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra noteikumos Nr. 432  “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003 – 19  “Būvklimatoloģija”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 7.09.2020. Termiņš 21.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Invaliditātes lietu nacionālās padomes nolikums" izstrādes procesā (Anotācija). Publicēts 4.09.2020. Termiņš 18.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 7.09.2020. Termiņš 18.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 2.09.2020. Termiņš 16.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi likumā “Par autoceļiem” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 2.09.2020. Termiņš 16.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra noteikumos Nr. 502 “Autoostu noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 2.09.2020. Termiņš 16.09.2020.
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 2.09.2020. Termiņš 16.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 2.09.2020. Termiņš 16.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 2.09.2020. Termiņš 16.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr.1511 “Sabiedriskā transporta padomes nolikums”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 2.09.2020. Termiņš 16.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 717 “Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 2.09.2020. Termiņš 16.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 27..augusta noteikumos Nr. 405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 2.09.2020. Termiņš 16.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra noteikumos Nr.52 “Latvijas nepilsoņa statusa atņemšanas kārtība”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 2.09.2020. Termiņš 15.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 829 "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 2.09.2020. Termiņš 16.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos Nr. 295 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 3.09.2020. Termiņš 17.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 3.09.2020. Termiņš 17.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta "Grozījumi Konkurences likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 3.09.2020. Termiņš 17.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 3.09.2020. Termiņš 8.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 3.09.2020. Termiņš 8.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma “Par uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna jaunas sistēmas izveidi”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 2.09.2020. Termiņš 16.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 2.09.2020. Termiņš 18.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.189 „Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 2.09.2020. Termiņš 15.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra noteikumos Nr. 432  “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003 – 19  “Būvklimatoloģija””  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 2.09.2020. Termiņš 21.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījums Zvejniecības likumā” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 01.09.2020. Termiņš 15.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Dabas parka “Ragakāpa” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” izstrādes procesā (PaziņojumsAnotācijaNoteikumi). Publicēts 25.08.2020. Termiņš 10.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” vispārējo stratēģisko mērķi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.08.2020. Termiņš 4.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” vispārējo stratēģisko mērķi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 25.08.2020. Termiņš 4.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" izstrādes procesā (Paziņojums, Anotācija, Noteikumi). Publicēts 24.08.2020. Termiņš 7.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.08.2020. Termiņš 6.10.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.08.2020. Termiņš 7.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par Zāļu valsts aģentūras 2021.gada budžeta apstiprināšanu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 24.08.2020. Termiņš 3.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts meža zemes nodošanu Baldones novada  pašvaldības īpašumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.08.2020. Termiņš 4.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem"" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.08.2020. Termiņš 6.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus” un Ministru kabineta nodevu noteikumu projekta “Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas nozīmes preču eksperta izziņas, galīgā izlietojuma apliecinājuma, importa sertifikāta, piegādes kontroles sertifikāta un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licences izsniegšanu” izstrādes procesā (Paziņojums, Anotācija). Publicēts 21.08.2020. Termiņš 7.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.08.2020. Termiņš 10.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 19.08.2020. Termiņš 3.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 ”Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.08.2020. Termiņš 27.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” īstenošanas noteikumi”  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.08.2020. Termiņš 31.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.08.2020. Termiņš 31.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 1.oktobra noteikumos Nr.464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu"" izstrādes procesā  (Uzziņa). Publicēts 17.08.2020. Termiņš 31.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 827 “Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 17.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultantu apmācībai"” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 13.08.2020. Termiņš 27.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos Nr. 641 “Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 13.08.2020. Termiņš 07.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 13.08.2020. Termiņš 28.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 15.07.2020 Termiņš 28.08.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Attīstības plānošanas dokumenta “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas projekts” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 11.08.2020. Termiņš 09.09.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 11.08.2020. Termiņš 24.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 5. marta noteikumos Nr. 122 “Noteikumi par izraidīto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistru”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 11.08.2020. Termiņš 24.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-20 “Būvju tehniskā apsekošana”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 10.08.2020. Termiņš 24.08.2020. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 10.08.2020. Termiņš 24.08.2020. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.404 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2. pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” īstenošanas noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 10.08.2020.  Termiņš 25.08.2020. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 “Kārtība, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un apmainās ar Valsts ieņēmumu dienestu ar ziņām par šīm iemaksām un pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 10.08.2020. Termiņš 21.08.2020. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumu Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 07.08.2020.  Termiņš 25.08.2020. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Likumā par ostām” izstrādes procesā (PaziņojumsAnotācijaProjekts) Publicēts 07.08.2020. Termiņš 13.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā” izstrādes procesā (PaziņojumsAnotācijaProjekts) Publicēts 07.08.2020. Termiņš 13.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 07.08.2020. Termiņš 21.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā atļauj pieņemt militārajā dienestā un uzņemt Zemessardzē Latvijas pilsoni, kas ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu” izstrādes procesā (PaziņojumsAnotācijaProjekts) Publicēts 06.08.2020. Termiņš 22.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumos Nr. 764 "Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 06.08.2020. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertifikācijas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un darbības uzraudzības cenrādis” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 06.08.2020. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”  izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 06.08.2020. Termiņš 20.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 06.08.2020. Termiņš 20.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”  izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.08.2020. Termiņš 20.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. marta noteikumos Nr. 211 “Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.08.2020. Termiņš 31.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Civillikumā”  izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.08.2020. Termiņš 18.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma “Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu”  izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 04.08.2020. Termiņš 30.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 03.08.2020. Termiņš 17.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu” izstrādes procesā (PaziņojumsAnotācija, Projekts) Publicēts 03.08.2020. Termiņš 17.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"” izstrādes procesā (UzziņaPaziņojumsAnotācija) Publicēts 31.07.2020. Termiņš 14.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.80 „Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu"” izstrādes procesā (Uzziņa, Projekts, Anotācija) Publicēts 30.07.2020. Termiņš 13.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Administratīvā centra, ciema vai pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 14.07.2020. Termiņš 29.07.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus, pašvaldībām apvienojoties” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 28.07.2020 Termiņš 11.08.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 28.07.2020. Termiņš 03.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 786 “Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2020.gadam”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 27.07.2020. Termiņš 03.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. decembra noteikumos Nr. 761 "Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas noteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 24.07.2020. Termiņš 07.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Nr. 365 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma „Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” īstenošanas noteikumi” " izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 27.07.2020. Termiņš 10.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 21.07.2020 Termiņš 03.08.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 24.07.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 24.07.2020 Termiņš 06.08.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.07.2020., līdzdalības termiņš 05.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 786 “Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2020.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 22.07.2020 Termiņš 03.08.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Elektronisko sakaru likums" izstrādes procesā (paziņojumsanotācijalikumprojekts). Publicēts 22.07.2020., līdzdalības termiņš 07.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 22.07.2020 Termiņš 31.08.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1220 “Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtībai" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 22.07.2020 Termiņš 27.08.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 22.07.2020 Termiņš 05.08.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Aizsargājamo ainavu apvidus „Nīcgaļu meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 21.07.2020 Termiņš 07.08.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Administratīvā procesa likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.07.2020., līdzdalības termiņš 04.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 21.07.2020 Termiņš 02.08.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā" izstrādes procesā (paziņojumsanotācijalikumprojekts). Publicēts 20.07.2020., līdzdalības termiņš 03.08.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 329 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15  “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 20.07.2020 Termiņš 31.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 26.marta noteikumos Nr.128  “Meliorācijas kadastra noteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 20.07.2020 Termiņš 31.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augustanoteikumos Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 20.07.2020 Termiņš 31.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 20.07.2020 Termiņš 31.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 819 “Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 20.07.2020 Termiņš 31.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Meliorācijas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 20.07.2020 Termiņš 31.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 685 “Prasības uztura bagātinātājiem”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 17.07.2020 Termiņš 30.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 17.07.2020 Termiņš 27.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Trauksmes celšanas likumā" izstrādes procesā (paziņojums, anotācija, likumprojekts). Publicēts 16. 07.2020., līdzdalības termiņš 30.07.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi””, Ministru kabineta noteikumu „Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi”” un Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi””" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 16.07.2020 Termiņš 29.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi”” un Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 15.07.2020 Termiņš 29.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Radiācijas drošības ekspertu un medicīnas fizikas ekspertu sertificēšanas kārtība un ekspertu pienākumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 15.07.2020 Termiņš 29.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 464 “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 6. novembra noteikumos Nr. 744 “Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 15.07.2020 Termiņš 28.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu iesniegumu atklātā konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 15.07.2020 Termiņš 29.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 464 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 15.07.2020 Termiņš 28.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Administratīvā centra, ciema vai pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 15.07.2020 Termiņš 29.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (PaziņojumsAnotācijaProjekts) un Ministru kabineta noteikumu projekta “Mācību pārvaldības sistēmas noteikumi” (PaziņojumsAnotācija, Projekts) izstrādes procesā. Publicēts 14.07.2020 Termiņš 27.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem”" izstrādes procesā (PaziņojumsAnotācijaProjekts) Publicēts 14.07.2020 Termiņš 29.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1627 „Nacionālā kino centra nolikums"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 14.07.2020 Termiņš 27.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā paziņo, reģistrē un licencē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 13.07.2020 Termiņš 24.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 13.07.2020 Termiņš 27.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par Saprašanās memorandu par Eiropas Dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku tīkla (EUGENA) izveidošanu" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 13.07.2020 Termiņš 23.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 319 „Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām”  izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.07.2020. Termiņš 30.07.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta “Par ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumu efektivitāti un ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2021.– 2025. gadam" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 13.07.2020 Termiņš 27.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 760 “Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs vai fiziskā persona pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par fiziskās personas ienākumiem”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 13.07.2020 Termiņš 27.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 10.07.2020 Termiņš 21.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākuma “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 10.07.2020 Termiņš 27.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Arhitektūras likum” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 10.07.2020 Termiņš 31.08.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019 .gada 5. novembra noteikumos Nr. 506 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 10.07.2020 Termiņš 23.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 38 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 10.07.2020 Termiņš 23.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 590 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 10.07.2020 Termiņš 23.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 171 “Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 10.07.2020 Termiņš 24.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā ”Latvijas Jūras administrācija"" izstrādes procesā (PaziņojumsAnotācijaProjekts) Publicēts 10.07.2020 Termiņš 23.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 09.07.2020 Termiņš 24.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.717 “Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu”" izstrādes procesā (PaziņojumsAnotācijaProjekts) Publicēts 08.07.2020 Termiņš 23.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi"" izstrādes procesā (PaziņojumsAnotācijaProjekts) Publicēts 08.07.2020 Termiņš 23.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 22.aprīļa noteikumos Nr.377 “Noteikumi par lejamkravu pārvadāšanu cisternās un bunkura pusvagonos”" izstrādes procesā (PaziņojumsAnotācijaProjekts) Publicēts 08.07.2020 Termiņš 22.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa „Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide” īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (PaziņojumsAnotācijaProjekts) Publicēts 08.07.2020 Termiņš 23.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta „Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 08.07.2020 Termiņš 20.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2021. gadā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 06.07.2020 Termiņš 30.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 06.07.2020 Termiņš 24.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 712 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 06.07.2020 Termiņš 17.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Bibliotēku likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 03.07.2020 Termiņš 17.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 03.07.2020 Termiņš 20.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 70 “Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 02.07.2020 Termiņš 17.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 319 “Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 02.07.2020 Termiņš 17.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 354 “Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 02.07.2020 Termiņš 01.08.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr. 268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 02.07.2020 Termiņš 30.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām normatīvā akta projekta "Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 01.07.2020 Termiņš 15.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā”" izstrādes procesā (PaziņojumsAnotācijaProjekts) Publicēts 30.06.2020 Termiņš 14.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Likumā par ostām" izstrādes procesā (PaziņojumsAnotācijaProjekts) Publicēts 30.06.2020 Termiņš 14.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 30.06.2020 Termiņš 14.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 30.06.2020 Termiņš 14.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā ziņo par sprāgstvielu prekursoriem" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 29.06.2020 Termiņš 12.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 26.06.2020 Termiņš 03.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Dzelzceļa likumā" izstrādes procesā (PaziņojumsAnotācijaProjekts) Publicēts 26.06.2020 Termiņš 09.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 26.06.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu konkursa „Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 25.06.2020 Termiņš 03.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 19.06.2020 Termiņš 08.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 19.06.2020 Termiņš 13.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 102 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 19.06.2020 Termiņš 13.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi  Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 19.06.2020 Termiņš 09.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu atzītām mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 19.06.2020 Termiņš 06.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta   2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 „Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 18.06.2020 Termiņš 03.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība un nosacījumi pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdalei administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 18.06.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr. 247 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 17.06.2020 Termiņš 02.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 858 “Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 17.06.2020 Termiņš 03.07.2020

 • 7Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2021.–2023. gadam" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 16.06.2020 Termiņš 03.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 664 “Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 16.06.2020 Termiņš 30.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 16.06.2020 Termiņš 03.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 145 „ Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 16.06.2020 Termiņš 26.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 „Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 15.06.2020 Termiņš 01.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā Nr. 347 “Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 15.06.2020 Termiņš 30.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta protokolu par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Ukrainu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, īstenošanu" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 13.06.2020 Termiņš 19.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumrojekta "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 13.06.2020 Termiņš 29.07.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.803 „Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās”  un 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 13.06.2020 Termiņš 26.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumrojekta "Imigrācijas likums" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 12.06.2020 Termiņš 26.07.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūnija noteikumos Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 12.06.2020 Termiņš 28.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka reģistrācijas maksu un ikgadējo uzraudzības maksu" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 11.06.2020 Termiņš 25.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 11.06.2020 Termiņš 16.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Dabas pieminekļa "Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 11.06.2020 Termiņš 01.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 145 „ Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 10.06.2020 Termiņš 26.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 10.06.2020 Termiņš 26.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 103 “Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība””, Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 “Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām”” un Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 08.06.2020 Termiņš 05.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība”” un Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 182 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 08.06.2020 Termiņš 05.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Muitas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 08.06.2020 Termiņš 03.07.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621 „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 08.06.2020 Termiņš 18.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā veselības aizsardzības vajadzībām izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 08.06.2020 Termiņš 10.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "“Grozījumi likumā “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 08.06.2020 Termiņš 25.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma par informācijas sistēmu „Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba vadība un kontrole” un „Ugunsdrošības stāvokļa pašdeklarēšanas sistēma” ieviešanu, izveidošanu un uzturēšanu" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 08.06.2020 Termiņš 26.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 08.06.2020 Termiņš 19.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 08.06.2020 Termiņš 26.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā, kā arī konstatējama alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekme" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.06.2020 Termiņš 19.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 12.marta noteikumos Nr.116 „Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.06.2020 Termiņš 19.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.328 „Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 04.06.2020 Termiņš 18.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 106 “Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 04.06.2020 Termiņš 18.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 535 "Kārtība, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās, un prasības radiometriskajā kontrolē iesaistīto personu apmācībai radiācijas drošības jautājumos"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 03.06.2020 Termiņš 15.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 03.06.2020 Termiņš 16.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 02.06.2020 Termiņš 16.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "“Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 02.06.2020 Termiņš 16.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" un tam pavadošo likumprojektu izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 02.06.2020 Termiņš 15.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 “Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 01.06.2020 Termiņš 15.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta  2007. gada 30.janvāra noteikumos Nr. 83 „Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 29.05.2020 Termiņš 11.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 28.05.2020 Termiņš 10.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 28.05.2020 Termiņš 10.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā" izstrādes procesā (PaziņojumsAnotācijaProjekts) Publicēts 27.05.2020 Termiņš 09.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 26.05.2020 Termiņš 10.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par nacionālā muzeja statusa piešķiršanu Latvijas Dabas muzejam" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 26.05.2020 Termiņš 09.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 26.05.2020 Termiņš 09.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi imigrācijas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 26.05.2020 Termiņš 09.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu amata pretendentu atlasi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 26.05.2020 Termiņš 08.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 26.05.2020 Termiņš 08.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 26.05.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.510 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”” īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (PaziņojumsAnotācijaProjekts) Publicēts 25.05.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu amata pretendentu atlasi”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 25.05.2020 Termiņš 08.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 25.05.2020 Termiņš 08.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 25.05.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 182 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 25.05.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 293 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 22.05.2020 Termiņš 08.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 22.05.2020 Termiņš 05.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par Ministru kabineta 2017. gada 31. janvāra noteikumu Nr.69 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"" izstrādes procesā (PaziņojumsAnotācijaProjekts) Publicēts 21.05.2020 Termiņš 05.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā, civilā eksperta dalības un finansēšanas nosacījumi un nelaimes gadījumu, kuros cietis civilais eksperts, izmeklēšanas un uzskaites kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 21.05.2020 Termiņš 04.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 30.oktobra noteikumos Nr. 740 "Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība"" izstrādes procesā (Paziņojums, anotācija, projekts) Publicēts 21.05.2020 Termiņš 03.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā" izstrādes procesā (Paziņojums, anotācija, projekts) Publicēts 21.05.2020 Termiņš 03.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 238 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 21.05.2020 Termiņš 04.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 21.05.2020 Termiņš 04.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr.605 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 21.05.2020 Termiņš 04.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība"” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 20.05.2020 Termiņš 04.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Pierobežas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņu piekļuves noteikumi” izstrādes procesā (PaziņojumsanotācijaprojektsPublicēts 18.05.2020 Termiņš 25.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" izstrādes procesā (PaziņojumsanotācijaprojektsPublicēts 15.05.2020 Termiņš 29.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" izstrādes procesā (PaziņojumsanotācijaprojektsPublicēts 15.05.2020 Termiņš 29.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 15.05.2020 Termiņš 28.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta “Par Eiropas Parlamenta un Padomes dzeramā ūdens direktīvas priekšlikuma pārstrādāšanas pašreizējā stāvokļa novērtējumu” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 1.05.2020 Termiņš 28.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr.113 “Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi”” izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts) Publicēts 14.05.2020 Termiņš 29.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība” izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts) Publicēts 14.05.2020 Termiņš 29.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 14.05.2020 Termiņš 28.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 19A, Rīgā, iegādi Zāļu valsts aģentūras vajadzībām” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 14.05.2020 Termiņš 27.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi”” izstrādes procesā (Paziņojums, anotācijaprojekts) Publicēts 14.05.2020 Termiņš 27.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 13.05.2020 Termiņš 26.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 242 “Satiksmes ministrijas nolikums"” izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts) Publicēts 13.05.2020 Termiņš 27.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Latvijas būvnormatīva LBN 200-20 “Vispārīgas prasības būvēm”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 12.05.2020 Termiņš 26.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 12.05.2020 Termiņš 26.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 11.05.2020 Termiņš 26.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 11.05.2020 Termiņš 25.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 11.05.2020 Termiņš 25.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 11.05.2020 Termiņš 25.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā civilajam ekspertam pēc atgriešanās no starptautiskās misijas vai operācijas sedz sociālās rehabilitācijas izdevumus” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 11.05.2020 Termiņš 25.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 “Noteikumi par ostu formalitātēm"” izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts) Publicēts 08.05.2020 Termiņš 22.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 07.05.2020  Termiņš 01.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 06.05.2020 Termiņš 06.06.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.05.2020 Termiņš 18.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.05.2020 Termiņš 29.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta  noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.74 „Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 30.04.2020 Termiņš 14.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta  noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 30.04.2020 Termiņš 18.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, " izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts)  Publicēts 29.04.2020 Termiņš 12.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā”, " izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts)  Publicēts 29.04.2020 Termiņš 12.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Militārā dienesta likumā”, " izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts)  Publicēts 29.04.2020 Termiņš 12.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījums Ieroču aprites likumā” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 28.04.2020 Termiņš 15.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta  noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumos Nr. 401 “Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 28.04.2020 Termiņš 12.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 27.04.2020 Termiņš 25.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma “Konceptuālais ziņojums par valsts autoceļu ikdienas uzturēšans tirgus atvēšanu no 2021.gada” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 27.04.2020 Termiņš 13.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 27.04.2020 Termiņš 28.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Gozījumi Augstskolu likumā” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 27.04.2020 Termiņš 28.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 24.04.2020 Termiņš 25.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā” izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 24.04.2020 Termiņš 25.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma “Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, valsts kapitālsabiedrību iedalījumu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju” izstrādes procesā (Uzziņa)  Publicēts 24.04.2020 Termiņš 08.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabneta noteikumu projekta "Kārtība, kādā tiek īstenota atbalsta programma dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai" izstrādes procesā (Uzziņa)  Publicēts 23.04.2020 Termiņš 07.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabneta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem"" izstrādes procesā (Uzziņa)  Publicēts 22.04.2020 Termiņš 05.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabneta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.75 “Ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa)  Publicēts 22.04.2020 Termiņš 06.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabneta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”" izstrādes procesā (Uzziņa)  Publicēts 22.04.2020 Termiņš 30.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Par Uzņēmējvalsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības sekretariātu” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 21.04.2020. Termiņš 5.05.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabneta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1041 „Noteikumi par gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām”" izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts)  Publicēts 20.04.2020 Termiņš 05.05.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabneta noteikumu projekta "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmu" izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts)  Publicēts 20.04.2020 Termiņš 05.05.2020

 • Paziņojums par informatīvo ziņojumu “Par nepieciešamo rīcību, lai sagatavotu priekšnosacījumus Eiropas Digitālo inovāciju centru izveidei Latvijas Republikā atbilstoši regulas priekšlikumam, ar ko laikposmam  no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu” izstrades procesa (Uzziņa). Publicēts 15.04.2020. Termiņš 29.04.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta " Aizsargājamo ainavu apvidus " Augšzeme" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.04.2020. Termiņš 5.05.2020.

 • ​Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojketa “Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.04.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojketa "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.04.2020. Termiņš 29.04.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 22.04.2020. Termiņš 24.04.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektā “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 695 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai””” un tā anotācijas izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.04.2020. Termiņš 23.04.2020.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 09.04.2020 Termiņš 22.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā sastāvā esošo būvju un būvēm pieguļošās zemes vienības daļas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Neatkarība Balt"- bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 08.04.2020 Termiņš 21.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Prasības mēraparātam, ar kuru pārbauda personas izelpas gaisu" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 08.04.2020 Termiņš 21.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Gaujas nacionālā parka likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 08.04.2020 Termiņš 21.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Nacionālais rīcības plāns Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1325 par sievietēm, mieru un drošību mērķu īstenošanai Latvijā izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 07.04.2020 Termiņš 22.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 07.04.2020 Termiņš 23.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas sniegto pakalpojumu cenrādis" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 06.04.2020 Termiņš 20.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts pētījumu programmu „Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 06.04.2020 Termiņš 20.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 03.04.2020 Termiņš 20.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 75 “Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību darba organizācijas noteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 03.04.2020 Termiņš 20.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 “Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 03.04.2020 Termiņš 17.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 02.04.2020 Termiņš 17.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta “Par medību šaujamieroču iegādāšanās un glabāšanas ierobežojumiem, kas saistīti ar kriminālatbildību" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 01.04.2020 Termiņš 17.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 01.04.2020 Termiņš 16.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 01.04.2020 Termiņš 16.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 31.03.2020 Termiņš 15.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 30.03.2020 Termiņš 14.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 27.03.2020 Termiņš 10.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Lauksaimniecības un pārtikas produktu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 26.03.2020 Termiņš 09.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 25.03.2020 Termiņš 08.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām oficiālās statistikas portāla noteikumu izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 25.03.2020 Termiņš 07.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 1. februāra noteikumos Nr.79 „Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 23.03.2020 Termiņš 03.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 20.03.2020 Termiņš 03.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Grozījumi konceptuālajā ziņojumā ”Par valsts politiku ugunsdrošības jomā”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 19.03.2020 Termiņš 03.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām atīstības plānošanas dokumenta "Par situāciju Valsts meža dienestā meža ugunsdzēsības jomā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 18.03.2020 Termiņš 01.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 18.03.2020 Termiņš 01.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 18.03.2020 Termiņš 01.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr.91 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 18.03.2020 Termiņš 04.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "IDERA atļaujas iesniegšanas, pieņemšanas, atcelšanas, kā arī gaisa kuģa izslēgšanas no reģistra kārtība" izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts)  Publicēts 16.03.2020 Termiņš 31.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes mehānisma tehniskie standarti" izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts)  Publicēts 16.03.2020 Termiņš 31.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes mehānisma tehniskie standarti" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 16.03.2020 Termiņš 24.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 12.03.2020 Termiņš 30.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 429 “Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 12.03.2020 Termiņš 26.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām "Nacionālās Industriālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 12.03.2020 Termiņš 25.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Augu karantīnas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 12.03.2020 Termiņš 26.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 „Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 12.03.2020 Termiņš 26.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 12.03.2020 Termiņš 26.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 12 „Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 12.03.2020 Termiņš 26.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 “Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 12.03.2020 Termiņš 26.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā „Par Piesārņojumu”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 12.03.2020 Termiņš 26.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 492 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 11.03.2020 Termiņš 25.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 11.03.2020 Termiņš 24.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta "Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2019. gadā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 11.03.2020 Termiņš 24.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra noteikumos Nr. 637 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā” īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts) Publicēts 10.03.2020 Termiņš 24.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 161 “Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 10.03.2020 Termiņš 24.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 10.03.2020 Termiņš 24.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 10.03.2020 Termiņš 16.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 „Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 10.03.2020 Termiņš 24.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums likumā „Par aviāciju"" izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts) Publicēts 09.03.2020 Termiņš 20.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 09.03.2020 Termiņš 23.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 09.03.2020 Termiņš 23.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 09.03.2020 Termiņš 13.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 09.03.2020 Termiņš 13.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.03.2020 Termiņš 20.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.03.2020 Termiņš 20.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.03.2020 Termiņš 20.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.03.2020 Termiņš 20.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.03.2020 Termiņš 20.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.03.2020 Termiņš 20.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.03.2020 Termiņš 20.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.03.2020 Termiņš 20.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.03.2020 Termiņš 20.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.03.2020 Termiņš 20.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.03.2020 Termiņš 20.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā „Par valsts pensijām"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.03.2020 Termiņš 20.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.03.2020 Termiņš 19.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.03.2020 Termiņš 19.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 592 “Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 05.03.2020 Termiņš 19.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Būvju klasifikācijas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 04.03.2020 Termiņš 20.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Nacionālās drošības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 03.03.2020 Termiņš 09.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Būvju klasifikācijas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 03.03.2020 Termiņš 17.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 03.03.2020 Termiņš 17.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām plāna projekta "Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns 2020.gadam" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 02.03.2020 Termiņš 16.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas kārtība" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 13.02.2020 Termiņš 27.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi 2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.358 „Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām"" izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts) Publicēts 28.02.2020 Termiņš 12.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 27.02.2020 Termiņš 10.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 26.02.2020 Termiņš 11.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 24.02.2020 Termiņš 10.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Akciju atpirkšanas likums" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 24.02.2020 Termiņš 10.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība" izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts) Publicēts 21.02.2020 Termiņš 05.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2020.gadā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 25.02.2020 Termiņš 09.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām plānošanas dokumenta "Ziņojums par Latvijas Nacionālās jūras zvejas kontroles programmas 2014. – 2020. gadam izpildi 2018. un 2019. gadā" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 25.02.2020 Termiņš 11.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta "Par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras sakārtošanu" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 24.02.2020 Termiņš 24.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem”" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 25.02.2020 Termiņš 09.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi" izstrādes procesā izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 24.02.2020 Termiņš 06.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par dzelzceļa savstarpējo izmantojamību" izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts) Publicēts 21.02.2020 Termiņš 05.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par dzelzceļa drošību" izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts) Publicēts 21.02.2020 Termiņš 05.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 21.02.2020 Termiņš 04.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Adopcijas reģistra noteikumi" izstrādes procesā (Uzziņa) Publicēts 21.02.2020 Termiņš 04.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 4. janvāra noteikumos Nr.14 “Valsts tehniskās inspekcijas nolikums”" izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts) Publicēts 21.02.2020 Termiņš 04.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 31. janvāra noteikumos Nr.92 „Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība"" izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts) Publicēts 21.02.2020 Termiņš 04.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts meža zemes nodošanu Inčukalna novada  pašvaldības īpašumā" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 20.02.2020 Termiņš 05.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 402 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 20.02.2020 Termiņš 05.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr.124 "Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 20.02.2020 Termiņš 05.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" reorganizāciju un pievienošanu Valsts sociālās aprūpes centram "Zemgale"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 20.02.2020 Termiņš 04.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 19.02.2020 Termiņš 03.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi pasta likumā" izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts) Publicēts 18.02.2020 Termiņš 03.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumos Nr. 175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 18.02.2020 Termiņš 02.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām MK noteikumu projekta "Kārtība, kādā paziņo lēmumus par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, ja transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, vai par pārkāpumiem, kas fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli" izstrādes procesā (Paziņojumsanotācijaprojekts) Publicēts 18.02.2020 Termiņš 28.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma "Informatīvais ziņojums par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem" izstrādes procesā (Paziņojums, pielikums, projekts) Publicēts 17.02.2020 Termiņš 02.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 16. februāra noteikumos Nr. 50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts17.02.2020 Termiņš 02.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 “Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 17.02.2020 Termiņš 02.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par izmantošanai pārtikā aizliegtiem augiem un augu daļām" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.02.2020 Termiņš 27.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 14.02.2020 Termiņš 28.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Depozīta sistēmas piemērošanas kartība" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 14.02.2020 Termiņš 02.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts nekustamo īpašumu Linezera ielā, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 06.02.2020 Termiņš 20.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 281 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 13.02.2020 Termiņš 27.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.404 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2. pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” (turpmāk – 6.2.1.2. pasākums) īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 12.02.2020 Termiņš 25.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 19.maija noteikumos Nr. 243 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 12.02.2020 Termiņš 26.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1247 „Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.02.2020 Termiņš 27.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.02.2020 Termiņš 27.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 7. februāra noteikumos Nr.99 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.02.2020 Termiņš 27.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Ģerboņu likumā" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 12.02.2020 Termiņš 26.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumos Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 12.02.2020 Termiņš 26.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 11.02.2020 Termiņš 25.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 881 „Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus govīm”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 16.01.2020 Termiņš 23.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 988 „Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 16.01.2020 Termiņš 23.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 „Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 11.02.2020 Termiņš 25.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Enerģētikas likumā" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 11.02.2020 Termiņš 21.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr.1 “Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 10.02.2020 Termiņš 24.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Streiku likumā" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 10.02.2020 Termiņš 12.03.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 10.02.2020 Termiņš 28.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.337 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 07.02.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 10.02.2020 Termiņš 03.04.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr .662 “Akcīzes preču aprites kārtība”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 10.02.2020 Termiņš 24.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām plāna projekta "Par finansējuma pārdali no 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" uz 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķi "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 07.02.2020 Termiņš 21.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām plāna projekta "Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plānu 2020.gadam" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 07.02.2020 Termiņš 20.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 06.02.2020 Termiņš 20.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 06.02.2020 Termiņš 20.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr.1229 „Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 06.02.2020 Termiņš 20.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā iegūstama, glabājama un izmantojama no Valsts robežsardzes videoinformācijas fiksēšanas iekārtām iegūtā informācija" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 04.02.2020 Termiņš 29.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 04.02.2020 Termiņš 17.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 03.02.2020 Termiņš 14.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā" izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 03.02.2020 Termiņš 14.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 03.02.2020 Termiņš 17.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Par Rīgas Latviešu biedrības nama atjaunošanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas programmu 2021. – 2029.gadam" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 03.02.2020 Termiņš 17.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitāšu “Baltijas pētniecības programma” un “Stipendijas”  īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 03.02.2020 Termiņš 17.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 03.02.2020 Termiņš 03.02.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 03.02.2020 Termiņš 17.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 562 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 03.02.2020 Termiņš 17.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 30.01.2020 Termiņš 17.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 30.01.2020 Termiņš 06.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība, tiem izvirzāmās prasības un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības kārtība" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 31.01.2020 Termiņš 06.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Nelikumīgi izmantoto zivju ieguves rīku iznīcināšanas kārtība" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 31.01.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 23.01.2020 Termiņš 07.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 „Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība”" izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 29.01.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumos Nr. 690 “Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 29.01.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 8. novembra noteikumos Nr. 859 "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 28.01.2020 Termiņš 07.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 859 „ Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 28.01.2020 Termiņš 10.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 28.01.2020 Termiņš 10.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 403 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 28.01.2020 Termiņš 10.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 519 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 28.01.2020 Termiņš 10.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.878 “Lauksaimniecības datu centra nolikums"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 28.01.2020 Termiņš 11.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par pašvaldības policijas darbinieka formas tērpa pamatprasībām" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 28.01.2020 Termiņš 10.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 „Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 28.01.2020 Termiņš 23.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai Valsts kases aizņēmumu saņemšanai" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 14.01.2020 Termiņš 24.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” un likumprojekta “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 27.01.2020 Termiņš 10.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 9. novembra noteikumos Nr. 1035 „Prasības dzīvnieku barības mazumtirdzniecībai”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 27.01.2020 Termiņš 10.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības prasību un tehniskās uzraudzības noteikumi" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 27.01.2020 Termiņš 10.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumos Nr.1186 “Mērvienību noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 24.01.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 24.01.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”" izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 23.01.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 340 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas""" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 23.01.2020 Termiņš 06.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves""" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 23.01.2020 Termiņš 06.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Pieminekļu, piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 23.01.2020 Termiņš 05.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmu" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 22.01.2020 Termiņš 14.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 20.01.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”" izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 22.01.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par 2017.gada Pasta maksājumu pakalpojumu reglamentu" izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 22.01.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 21.01.2020 Termiņš 04.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Sabiedrības integrācijas fonda nolikums" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 21.01.2020 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 21.01.2020 Termiņš 31.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 21.01.2020 Termiņš 31.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 21.01.2020 Termiņš 31.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 20.01.2020 Termiņš 03.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"" izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 20.01.2020 Termiņš 03.02.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos  Nr. 76 "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 16.01.2020 Termiņš 30.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 943 „ Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 16.01.2020 Termiņš 29.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 16.01.2020 Termiņš 30.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji”" izstrādes procesā (uzziņa)  Publicēts 09.01.2020 Termiņš 23.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 15.01.2020 Termiņš 27.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 15.01.2020 Termiņš 27.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Mikrouzņēmuma nodokļa likumā" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 15.01.2020 Termiņš 27.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 15.01.2020 Termiņš 27.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumos Nr.551 „Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi"" izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 15.01.2020 Termiņš 29.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 15.01.2020 Termiņš 28.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu" izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 14.01.2020 Termiņš 28.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība" izstrādes procesā (uzziņa)  Publicēts 14.01.2020 Termiņš 28.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” un likumprojekta “Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 14.01.2020 Termiņš 29.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” pasākuma 9.3.1.1. “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.01.2020 Termiņš 31.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.01.2020 Termiņš 27.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi” un "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.01.2020 Termiņš 27.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par valsts pētījumu programmu “Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.01.2020 Termiņš 27.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums” un likumprojekta “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.01.2020 Termiņš 27.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.01.2020 Termiņš 27.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Vērtspapīrošanas un segto obligāciju likums" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.01.2020 Termiņš 27.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Studiju un studējošo kreditēšanas noteikumi" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.01.2020 Termiņš 27.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.01.2020 Termiņš 24.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 10.01.2020 Termiņš 24.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 10.01.2020 Termiņš 22.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, prekursoru likumīgās aprites likumā" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 10.01.2020 Termiņš 24.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 10.01.2020 Termiņš 27.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par reģistrētu eksporta vietu un kārtību, kādā informē par preču izvešanu no vietas, kurā var uzglabāt eksporta procedūrā izlaistās preces" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 09.01.2020 Termiņš 31.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 08.01.2020 Termiņš 22.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 08.01.2020 Termiņš 23.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 08.01.2020 Termiņš 24.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19.decembra noteikumos Nr.780 “Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un viņu ģimenes locekļiem”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 07.01.2020 Termiņš 24.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19.decembra noteikumos Nr.766 “Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošajiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 07.01.2020 Termiņš 24.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 16.12.2019

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 12.12.2019

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.1. pasākuma "Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem” izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 11.12.2019

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr.127 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 07.01.2020 Termiņš 24.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumu Nr. 1027 "Valsts valodas centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 07.01.2020 Termiņš 20.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr.446 „ Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 28.11.2019 Termiņš 12.12.2019

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 31. maija noteikumos Nr.423 "Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtība"” izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 09.12.2019 Termiņš 14.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gda 20.janvāra noteikumos Nr. 60 ”Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 02.01.2020 Termiņš 23.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 „Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 03.01.2020 Termiņš 17.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"" izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 02.01.2020 Termiņš 16.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 02.01.2020 Termiņš 16.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumos Nr. 543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 17.12.2019 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kredītinformācijas biroja datubāzē iekļaujamās ziņas par maksājumu saistībām” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 30.12.2019 Termiņš 10.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma „Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” īstenošanas noteikumi”” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 30.12.2019 Termiņš 15.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 27.12.2019 Termiņš 13.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 27.12.2019 Termiņš 03.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par meža apsaimniekošanu iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 27.12.2019 Termiņš 10.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 23.12.2019 Termiņš 07.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas, augstākās ārvalstu amatpersonas, citus delegāciju locekļus un pavadošās personas atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm” izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 16.12.2019 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Rīgas brīvostas noteikumi” izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 13.12.2019 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Ventspils brīvostas noteikumi” izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 13.12.2019 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”” izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 23.12.2019 Termiņš 09.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par valsts meža zemes nodošanu Jaunpiebalgas novada pašvaldības īpašumā” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 23.12.2019 Termiņš 09.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 23.12.2019

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 23.12.2019 Termiņš 06.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Darba likumā” izstrādes procesā (Projekts, paziņojums)  Publicēts 23.12.2019 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par snieguma rezerves finansējuma izmantošanu, tehnoloģiju tiesību komercializāciju un administratīvā sloga samazināšanu 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā"” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.12.2019 Termiņš 15.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.12.2019 Termiņš 03.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma ” izstrādes procesā (uzziņa)  Publicēts 23.12.2019 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 19.12.2019 Termiņš 09.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 18.12.2019 Termiņš 09.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 18.12.2019 Termiņš 27.12.2019

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Šautuvju izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 18.12.2019 Termiņš 02.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums)  Publicēts 16.12.2019 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums)  Publicēts 16.12.2019 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par valsts nekustamā īpašuma Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, atsavināšanu” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 17.12.2019

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 936 “Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu”” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 16.12.2019 Termiņš 06.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.12.2019 Termiņš 27.12.2019

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.12.2019 Termiņš 27.12.2019

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par būvinspektoriem” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 13.12.2019 Termiņš 10.01.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Par izmaiņām ārstniecības personu klasifikatorā un ārstniecības personu un studējošo kompetencē ārstniecībā” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 11.12.2019 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Civilprocesa likumā” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 10.12.2019 Termiņš 13.12.2019

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 10.12.2019 Termiņš 13.12.2019

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģiju un pasākumu plānu 2020.-2022. gadam” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 09.12.2019 Termiņš 17.12.2019

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Politiskajām organizācijām (partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 09.12.2019 Termiņš 20.12.2019 

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 06.12.2019 Termiņš 20.12.2019

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā” izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums) Publicēts 06.12.2019

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Latvijas Ceturtais atvērtās pārvaldības rīcības plāns 2020.- 2021. gadam” izstrādes procesā (uzziņa) Publicēts 06.12.2019 Termiņš 20.12.2019

 • Paziņojumu par līdzdalības iespējām likumprojekta “Militārās disciplināratbildības likums” izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums). Publicēts 06.12.2019 Termiņš 17.12.2019

 • Paziņojumu par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi militārā dienesta likumā” izstrādes procesā (Projektsanotācijapaziņojums). Publicēts 06.12.2019 Termiņš 13.12.2019

 • Paziņojumu par līdzdalības iespējām likumprojektā "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā" Publicēts 05.12.2019 (uzziņa)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojektā "Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts valodas centra nolikums"" (uzziņa) Publicēts 04.12.2019 Termiņš 18.12.2019 

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 15.11.2019

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumu projekta Nr. 469 „Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 03.12.2019 Termiņš 13.12.2019

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Latvijas pārstāvju dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā izvirzīšanas, atlases, vērtēšanas un apstiprināšanas kārtība”  izstrādes procesā (Projekts, anotācija, paziņojums). 

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” un “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 02.12.2019., līdzdalības termiņš 17.12.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Vides aizsardzības likumā” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 02.12.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un apmaksas kārtību” izstrādes procesā (projekts, anotācija, paziņojums). Publicēts 02.12.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās  palīdzības likumā” izstrādes procesā (projekts, anotācija, paziņojums). Publicēts 02.12.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Par vides trokšņa regulējumu” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 29.11.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par zvejnieku nodarbināšanas kārtību un darba apstākļiem uz zvejas kuģiem” (uzziņa). Publicēts 28.11.2019. Termiņš 12.12.2019

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Farmācijas likumā” un likumprojekta „Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā” iztrādes procesā (uzziņa). Publicēts 29.11.2019. Termiņš 13.12.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”” izstrādē (uzziņa). Publicēts 28.11.2019. Termiņš 12.12.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par zvejnieku nodarbināšanas kārtību un darba apstākļiem uz zvejas kuģiem” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 28.11.2019. Termiņš 12.12.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 28.11.2019. Līdzdalības termiņš 12.12.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā valsts aizsardzības vajadzībām" izstrādes procesā (paziņojums, protokollēmums, informatīvā ziņojuma projekts). Publicēts 26.11.2019., līdzdalības termiņš 10.12.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 26.11.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Kultūras institūciju likumā” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 26.11.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Muzeju likumā” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 26.11.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojektu “Grozījumi Prokuratūras likumā” un “Grozījumi likumā “Par tiesu varu” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 26.11.2019., līdzdalības termiņš 10.12.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 25.11.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā” izstrādes procesā (paziņojums, projekts, anotācija). Publicēts 25.11.2019. 

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta “Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 37B, Ogrē, Ogres novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām” izstrādes proesā (uzziņa). Publicēts 19.11.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 22.11.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 28. augusta noteikumos Nr. 585 “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 14.11.2019., līdzdalības termiņš 28.11.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 16. novembra noteikumos Nr.944 "Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 22.11.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma “Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 21.11.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 561 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” īstenošanas noteikumi” un „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 533 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 21.11.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru no Uzturlīdzekļu garantiju fonda" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 21.11.2019, līdzdalības termiņš 27.11.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta „Par projektu īstenošanas termiņu pagarinājumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” projektā “Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, atjaunošana Ozolnieku novadā un Iecavas novadā” un projekta “Valsts nozīmes ūdensnotekas Malmuta atjaunošana Dekšāres pagastā Viļānu novadā, Varakļānu pagastā Varakļānu novadā un Sīļukalnu pagastā Riebiņu novadā” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 21.11.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 21.11.2019. Termiņš 06.12.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumu Nr. 611 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” grozījumu izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 19.11.2019. Termiņš 04.12.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma "Par zinātnes un inovācijas sistēmas institucionālā modeļa attīstību Latvijā" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 20.11.2019. Termiņš 02.12.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Iepakojuma likumā” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 19.11.2019. Termiņš 03.12.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.118 “Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu” pasākumu ieviešanai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 19.11.2019. Termiņš 03.12.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Prasības no trešajām valstīm ievedamai pārtikai, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika, kā arī materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un to robežkontroles kārtība” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 15.11.2019.

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 15.11.2019., līdzdalības termiņš 29.11.2019.

 • Paziņojumu par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas noteikumi” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 15.11.2019., līdzdalības termiņš 02.01.2020.

 • Paziņojumu par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 15.11.2019. Līdzdalības termiņš 29.11.2019.

 • Paziņojumu par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 14.11.2019.

 • Paziņojumu par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”” izstrādes proesā (uzziņa). Publicēts 14.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru 2016.gada 13. decembra noteikumos Nr.790 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 14.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Aizsargjoslu likumā" izstrādes proesā (projekts, paziņojums, anotācija). Publicēts 14.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 14.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 13.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 13.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Valsts civilās aizsardzības plāns” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 12.11.2019., līdzdalības termiņš 01.12.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi"" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 12.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 313 “Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 12.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 11.11.2019., līdzdalības termiņš 25.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 11.11.2019., līdzdalības termiņš 26.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts kapitālsabiedrības, kurā tiesu eksperta pienākumus pilda valsts tiesu eksperts, kompetencē esošo tiesu ekspertīžu maksas pakalpojumu cenrādis" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 11.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Agregatoru noteikumi” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 08.11.2019., līdzdalības termiņš 22.11.2019.

 • Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) pirmās redakcijas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) sabiedriskā apspriešana noris līdz 25. novembrim, tāpēc līdz šim termiņam var iesniegt viedokļus un priekšlikumus arī par pašu plānošanas dokumentu - NAP2027.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par Latvijas – Igaunijas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 07.11.2019., līdzdalības termiņš 14.11.2019. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 30. jūlija noteikumos Nr.449 "Valsts meža dienesta nolikums"" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 07.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā izmanto 2020. gadam paredzēto apropriāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 05.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 406 “Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 308 “Latvijas Dabas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 05.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621 „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 29.10.2019., līdzdalības termiņš 12.11.2019. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par karavīra formas tērpiem un atšķirības zīmēm" izstrādes procesā (paziņojums, noteikumu projekts, 1. pielikums, 2. pielikums, anotācija). Publicēts 05.11.2019., līdzdalības termiņš 18.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Krimināllikumā" un likumprojekta "Par Eiropas Padomes Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 04.11.2019., līdzdalības termiņš 19.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 04.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Nacionālās metroloģijas institūcijas maksas pakalpojumu cenrādis” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 04.11.2019., līdzdalības termiņš 18.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ieroču aprites likumā” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 04.11.2019, līdzdalības termiņš 15.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 01.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Kārtība, kādā aprēķina maksu un maksā par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 01.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 „Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 01.11.2019., līdzdalības termiņš 14.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 31.10.2019., līdzdalības termiņš 15.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi MK noteikumos „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”" izstrādes procesā (paziņojums, uzziņa). Publicēts 31.10.2019., līdzdalības termiņš 14.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums" izstrādes procesā (paziņojums, likumprojekts, likumprojekta pielikums, anotācija). Publicēts 30.10.2019., līdzdalības termiņš 14.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 30.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” īstenošanas noteikumi”" un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācija) izstrādē (uzziņa). Publicēts 29.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 29.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 819 “Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sniegtā maksas pakalpojuma cenrādis”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 28.10.2019., līdzdalības termiņš 08.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 442 “Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 28.10.2019., līdzdalības termiņš 11.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 28.10.2019., līdzdalības termiņš 21.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 28.10.2019., līdzdalības termiņš 08.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā 2020. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 28.10.2019., līdzdalības termiņš 08.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2020.gadā” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 28.10.2019., līdzdalības termiņš 08.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1.septembra noteikumos Nr.506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 28.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 770 „Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 24.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr.605 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 24.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 24.10.2019, līdzdalības termiņš 07.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 24.10.2019., līdzdalības termiņš 07.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par minimālās valsts vecuma pensijas apmēru” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 23.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 360 “Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi”" un "Grozījumi 2016. gada 12. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 208 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 22.10.2019., līdzdalības termiņš 05.11.2019. 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. augusta noteikumos Nr. 531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 22.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grāmatvedības likums” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 21.10.2019., līdzdalības termiņš 21.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, likumprojekta “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā”, likumprojekta “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā”, likumprojekta “Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas likumā” un likumprojekta “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 21.10.2019., līdzdalības termiņš 04.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturu un norises kārtību un valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 21.10.2019., līdzdalības termiņš 05.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr.310 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 18.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta informatīvā ziņojuma “Par Vienotas digitālās vārtejas Regulas prasību ieviešanu” izstrādes procesā. (protokollēmums, informatīvais ziņojums, paziņojums) (Publicēts 17.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par minimālās vecuma pensijas apmēru" izstrādes procesā. (noteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 17.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi likumā “Par piesārņojumu"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 15.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta informatīvā ziņojuma "Aprites ekonomikas stratēģiju Latvijai" izstrādes procesā. (informatīvais ziņojumspaziņojums) (Publicēts 15.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra noteikumos Nr. 432 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija""" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 15.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.109 “Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem"" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 14.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem apzīmējumiem" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, pielikums, paziņojums) (Publicēts 14.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 14.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” izstrādes procesā. (anotācija, likumprojekts, pielikums, paziņojums) (Publicēts 11.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par atlīdzības apmēru Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 11.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā Centrālā statistikas pārvalde pieprasa un elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju oficiālās statistikas nodrošināšanai" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts paziņojums, pielikums) (Publicēts 11.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā” izstrādes procesā. (likumprojekts) (Publicēts 11.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā” izstrādes procesā. (likumprojekts) (Publicēts 11.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr. 179 “ Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā 5., 6., 7. un 8.pantā paredzētajiem pārkāpumiem." izstrādes procesā. (noteikumu projekts) (Publicēts 11.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta konceptuāla ziņojuma projekta "Konceptuāls ziņojums par asistenta pakalpojuma pašvaldībā pilnveidošanu" izstrādes procesā. (paziņojums, projekts) (Publicēts 11.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem nosacījumi un aprēķināšanas kārtība un pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 10.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 10.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves""" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 09.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi  “Ēku energoefektivitātes likumā”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 08.10.2019., līdzdalības termiņš 07.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Adopcijas reģistra noteikumi” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 08.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Latvijas Ceturtā atvērtās pārvaldes rīcības plāna projekta izstrādes procesā (paziņojums, rīcības plāna projekts). Publicēts 08.10.2019

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 07.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 „Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība”" izstrādes procesā (uzziņa, anotācija, noteikumu projekts). Publicēts 07.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 „Medību noteikumi”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 07.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.418 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” nolikums”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicētes 07.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumos Nr.333 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicētes 07.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra noteikumos Nr.69 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikums”" izstrādes procesā (uzziņa). Publicētes 07.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.35 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums""” izstrādes procesā (uzziņa). Publicētes 07.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. -2027. gadam izstrādes procesā (uzziņa.) Publicēts 07.10.2019, līdzdalības termiņš 08.11.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām - "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"" (uzziņa). Publicēts 04.10.2019., līdzdalības termiņš 11.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījums Teiču dabas rezervāta likumā” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 04.10.2019., līdzdalības termiņš 18.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība" (uzziņa). Publicēts 02.10.2019., līdzdalības termiņš 16.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 937 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums"" (uzziņa). Publicēts 02.10.2019., līdzdalības termiņš 16.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projektā “Par priekšlikumiem novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzināšanai” (uzziņa). Publicēts 25.09.2019., līdzdalības termiņš 09.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.858 “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība”” izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 02.10.2019., līdzdalības termiņš 16.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību"" izstrādes procesā (uzziņa). Publicēts 02.10.2019, līdzdalības termiņš 16.10.2019.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu" izstrādes procesā (uzziņa.) (Publicēts 01.10.2019, līdzdalības termiņš 04.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Patentu un patentu pieteikumu noteikumi” izstrādes procesā (uzziņa.) (Publicēts 01.10.2019, līdzdalības termiņš 13.10.2019.) 

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr.668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm"" izstrādes procesā. (uzziņa.) (Publicēts 01.10.2019.)

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2019.-2023. gadam" izstrādes procesā. (uzziņa.) (Publicēts 01.10.2019).

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 “Akcīzes preču aprites kārtība”” izstrādes procesā. (uzziņa.) (Publicēts 30.09.2019., līdzdalības iespēja līdz 14.10.2019.)

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1164 “Ostas valsts kontroles kārtība” izstrādē. (uzziņa.) (Publicēts 27.09.2019., līdzdalības iespēja līdz 10.10.2019.)

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"" izstrādē. (uzziņa.) (Publicēts 27.09.2019, līdzdalības iespēja līdz 11.10.2019.)

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) izstrādē. (uzziņa.) (Publicēts 27.09.2019., līdzdalības iespēja līdz 10.10.2019.)

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Ministru kabineta noteikumu projekts “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) izstrādē (uzziņa.) (Publicēts 27.09.2019., līdzdalības iespēja līdz 10.10.2019.)

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.962 “Valsts vides dienesta nolikums” izstrādes procesā. (uzziņa.) (Publicēts 26.09.2019.)

 • Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 150 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1.pasākuma “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” īstenošanas noteikumi”” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācija) izstrādē. (anotācija. noteikumu projekts. paziņojums.) (Publicēts 24.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikum projekta “Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā” izstrādes procesā. (anotācija. projekts. paziņojums.) (Publicēts 24.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikum projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" izstrādes procesā. (uzziņa.) (Publicēts, 24.09.2019., līdzdalības termiņš 10.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikum projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.janvāra noteikumos Nr.28 “Noteikumi par kārtību, kādā tiek iznomāta vieta pakalpojuma sniegšanai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā, un nomas līguma tipveida nosacījumiem”” izstrādes procesā. (uzziņa.) (Publicēts 23.09.2019., līdzdalības termiņš 07.10.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikum projekta “Grozījumi likumā “Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi”” izstrādes procesā. (anotācija. likumprojekts.paziņojums.) (Publicēts 23.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikum projekta "“Par apbedīšanas nozares regulējuma pilnveidošanu”" izstrādes procesā. (uzziņa.) (Publicēts 18.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās"" izstrādes procesā. (uzziņa.) (Publicēts 18.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” izstrādes procesā. (informatīvais ziņojums. pielikums. lēmums.) (Publicēts 18.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 500 “Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi”” izstrādes procesā. (uzziņa). (Publicēts 17.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 397 “Noteikumi par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 17.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā notiek informācijas apmaiņa par ziņojamām pārrobežu shēmām” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 17.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. marta noteikumos Nr. 195 “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 17.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par ziņojuma veidlapu par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā” izstrādes procesā. (uzziņa). (Publicēts 17.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabinenta noteikumu projektu “Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā” un “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 17.09.2019.) 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Izslēdzošā ieskaita likums” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 17.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm" izstrādes procesā. (paziņojums. anotācija. projekts.) (Publicēts 17.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un  "Grozījums Republikas pilsētas un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 16.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 903 “Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis”” izstrādes procesā. (paziņojums.) (Publicēts 12.09.2019., līdzdalības termiņš 26.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Par valsts nekustamā īpašuma “Ezerlīči”, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, atsavināšanu” izstrādes procesā. (anotācija. rīkojuma projekts. paziņojums.) (Publicēts 12.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”” izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 10.09.2019., līdzdalības termiņš 23.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Iekšējās drošības biroja likumā” izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 10.09.2019., līdzdalības termiņš 23.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 10.09.2019., līdzdalības termiņš 23.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 102 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību”” izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 09.09.2019., līdzdalības termiņš 23.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 “Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā”” izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 09.09.2019., līdzdalības termiņš 25.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība” izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 09.09.2019., līdzdalības termiņš 24.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Kontu reģistra likumā”, “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”, “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” un Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 186 “Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju”” izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 09.09.2019., līdzdalības termiņš 20.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 723 “Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 06.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 06.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Patentu likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 06.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" izstrādes procesā. (anotācija, likumprojektspaziņojums) (Publicēts 06.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 1. augusta noteikumos Nr. 632 “Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 06.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta informatīvā ziņojuma "Par Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta sēdes protokola Nr.38 38.§ 2.punktā dotā uzdevuma izpildi" izstrādes procesā. (protokollēmumsinformatīvais ziņojums, paziņojums) (Publicēts 05.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošanas noteikumi" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, pielikumi Nr.1, Nr.2, paziņojums) (Publicēts 04.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta informatīvā ziņojuma "Par veicamajiem pasākumiem Digitālās ekonomikas un sabiedrības indikatora Latvijas rādītāju uzlabošanai 2019.-2020. gadā" izstrādes procesā. (protokollēmums, informatīvais ziņojums, paziņojums) (Publicēts 04.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi"" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, pielikumi, paziņojums) (Publicēts 04.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 04.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 “Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 04.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 04.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 03.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr.733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 03.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumos Nr. 112 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 03.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr. 677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem"" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 02.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta pamatnostādņu projekta "Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam" izstrādes procesā. (pamatnostādņu projekts, Pielikumi: Nr. 1, Nr.2rīkojuma projekts) (Publicēts 02.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 181 “Kārtība, kādā izmanto 2019. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 02.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 02.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 02.09.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums Latvijas Okupācijas muzeja likumā" izstrādes procesā. (anotācija, likumprojekts, paziņojums) (Publicēts 27.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 26.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 26.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta informatīvā ziņojuma "Par Latvijas dalību Starptautiskajā akreditācijas forumā un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā" izstrādes procesā. (informatīvais ziņojums, protokollēmums, paziņojums) (Publicēts 26.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 885 “Kārtība, kādā reģistrējami saimnieciskās darbības veicēju personiskie zīmogi darbam ar dārgmetāla izstrādājumiem"" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 19.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.557 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, pielikums, paziņojums, protokollēmums) (Publicēts 15.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums Imigrācijas likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 15.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums Patvēruma likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 15.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojekts, paziņojums) (Publicēts 14.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums" izstrādes procesā. (anotācija, likumprojekts) (Publicēts 14.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta konceptuālā ziņojuma "Par administratīvi teritoriālo iedalījumu" izstrādes procesā. (koncepta ziņojums, rīkojuma projektspielikums, karte) (Publicēts 14.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā" izstrādes procesā. (anotācija, likumprojekts, paziņojums) (Publicēts 09.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumu Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr.451 "Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem"" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 09.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 05.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 05.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022. gadam" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, paziņojums, pielikums) (Publicēts 05.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 05.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.26  “Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 01.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 51 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu"" izstrādes procesā. (anotācija, pielikums, noteikumu projekts, protokollēmums, paziņojums) (Publicēts 31.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumus Nr. 669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 31.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Degradēto teritoriju un augsnes degradācijas  kritēriju  klasifikācijas un novērtēšanas noteikumi" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, Pielikumi Nr.1, Nr2) (Publicēts 31.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.379 "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.378 "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 512 "Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība"" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Karatiesu likumā" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Par Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Vācijas Federatīvās Republikas Federālās iekšlietu, būvniecības un dzimtenes lietu ministrijas administratīvo vienošanos par praktiskajiem pasākumiem nolūkā veicināt un paātrināt Dublinas procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm” izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, paziņojums, vienošanās latviski, vienošanās angliski, pilnvara latviski, pilnvara angliski) (Publicēts 26.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.351 „Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 26.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 24.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība"  izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, Pielikumi Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, paziņojums) (Publicēts 23.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 23.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 23.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 19.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, pielikumi: Nr.1, Nr.2, Nr.3, paziņojums) (Publicēts 17.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 16.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta informatīvā ziņojuma "Pārskats par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem"  izstrādes procesā. (informatīvais ziņojums, protokollēmums, pielikums, paziņojums) (Publicēts 15.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""  izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 15.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 12.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta konceptuālā ziņojuma projekta “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas NETO sistēmas pilnveidošanai” izstrādes procesā. (konceptuāls ziņojums, pielikums, rīkojuma projekts, paziņojums) (Publicēts 12.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” izstrādes procesā. (anotācija, likumprojektspaziņojums) (Publicēts 12.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Oficiālās statistikas programmas 2020. – 2022. gadam noteikumi" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, pielikumspaziņojums) (Publicēts 10.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums likumā „Par aviāciju"" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 10.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums likumā "Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām"" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojekts, paziņojums) (Publicēts 10.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” izstrādes procesā. (anotācijalikumprojekts) (Publicēts 08.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi Standartizācijas likumā” izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 05.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”” izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 05.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 772 “Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību”” izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 05.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem”” izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 05.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” izstrādes procesā. (anotācija, pielikums, noteikumu projekts, protokollēmums, paziņojums) (Publicēts 05.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr.558 “Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi”” izstrādes procesā. (Paziņojums) (Publicēts 03.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 306 “Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Datu valsts inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 01.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 01.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums likumā "Par aviāciju"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 01.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” izstrādes procesā. (anotācija, likumprojektspaziņojums) (Publicēts 01.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.64 “Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 27.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumos Nr. 112 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 26.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām vadlīniju izstrādē (līdz 2019.gada 19.jūlijam) (vadlīnijaspaziņojums) (Publicēts 25.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta instrukcijas projekta “Kārtība, kādā valsts institūcijas Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmā piesaka un programmas koordinējošā iestādē iesniedz pieteikumus atbalsta saņemšanai Eiropas Komisijas Strukturālo Reformu atbalsta dienestam” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas””,  Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 “Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem”” un par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi likumā “Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 26. februāra noteikumos Nr. 126 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu un tās grozījumiem”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 20.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 20.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā" izstrādes procesā. (anotācija, likumprojektspaziņojums) (Publicēts 20.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, pielikumi Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4paziņojums) (Publicēts 20.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr. 495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” un  Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr. 135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 19.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amata pretendentu atlasi" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, pielikums, paziņojums) (Publicēts 19.06.2019.)


Ministru kabineta diskusiju dokumentu arhīvs

 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu  pakalpojumu sniegšanu” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 17.06.2019.)