Mēnešalga:
2264 euro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (medicīnā, farmācijā, tiesību zinātnēs, vadības zinātnē vai sabiedrības veselībā)
 • vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā ar vismaz 10 padotajiem darbiniekiem, kas iegūta pēdējo 15 gadu laikā (lūdzam norādīt CV pie attiecīgā amata vadīto darbinieku skaitu)
 • pieredze projektu izstrādāšanā un īstenošanā, un/vai to vadīšanā
 • zināšanas par farmācijas, veterinārfarmācijas un veselības aprūpes jomas jautājumiem
 • izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvā procesa un informācijas drošības jautājumiem
 • sistemātiska pieeja jautājumu risināšanā un spēja uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās
 • veiksmīga pārmaiņu vadības pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību (lūdzam norādīt CV vismaz vienu pārmaiņu piemēru, kad sasniegts pārmaiņu rezultāts)
 • angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei: https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr
 • teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes
 • nevainojama reputācija

Piedāvājam:

 • atbildīgu un sabiedrības interesēm nozīmīgu darbu, īstenojot kvalitatīvus un pamatotus pakalpojumus veselības aprūpes jomā
 • pārstāvēt Latviju starptautiskā līmenī, darbojoties Eiropas Zāļu aģentūras tīklā un piedaloties Eiropas zāļu aģentūras zinātnisko komiteju deleģēto uzdevumu izpildē
 • iespēju rosināt un īstenot pārmaiņas valsts pārvaldes procesos un pakalpojumu nodrošināšanā veselības aprūpes jomā
 • mēnešalgu 2264 euro pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, kā arī motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem
 • profesionālās attīstības iespējas, piedaloties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā

No 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja.1 Pretendentu atlase tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība".

Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, pārmaiņu vadīšana, komandas vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana.

Pretendentiem līdz 2021. gada 28.jūnijam lūdzam iesniegt Valsts kancelejā šādus dokumentus:

 1. pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, norādot motivāciju ieņemt Zāļu valsts aģentūras direktora amatu. Pieteikuma vēstulē iekļauj apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 2. pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (vēlams atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv);
 3. pretendenta redzējumu par Zāļu valsts aģentūras prioritātēm un attīstību turpmākajos piecos gados (ne vairāk par 2000 vārdiem).

Dokumentus iesniedz elektroniski, tos nosūtot uz e-pasta adresi konkurss@mk.gov.lv vienā sūtījumā ar norādi "Pieteikums Zāļu valsts aģentūras direktora amata konkursam".

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts kanceleja informē, ka:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;
 2. minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts kanceleja (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts kancelejā, aicinām apmeklēt Valsts kancelejas tīmekļvietnes saiti http://www.mk.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade.

Tālrunis uzziņām 67082904 (Andra Voiciša, Valsts kanceleja).

Pretendentiem jāpiesakās līdz