Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” uzraudzības padome (turpmāk – Uzraudzības padome) ir koleģiāla, konsultatīva un koordinējoša institūcija, kas darbojas pamatojoties uz nolikumu. 

Uzraudzības padomes mērķis ir uzraudzīt, lai specifiskā atbalsta mērķa ietvaros īstenotie projekti sniegtu praktisku ieguldījumu komercdarbības vides sakārtošanā, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanā, kā arī nozaru sociālā dialoga izaugsmē.  

Uzraudzības padomi vada Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītājs. Tajā ar balsstiesībām piedalās Tieslietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes virzītie pārstāvji. Uzraudzības padomes darbā novērotāja statusā var piedalīties Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde un privātā un akadēmiskā sektora pārstāvji.

2023. gada 11. janvāra sēde

2021. gada 10. decembra sēde

2020. gada 30. septembra sēde 

2019. gada 6. marta sēdes

2018. gada 28. februāra sēde

2017.gada 15.novembra sēde

2017.gada 29.marta sēde