Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Eiropas Savienības tiesību akti, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme, vai kuros ir paredzēta citāda ziņošanas kārtība, to regulējošās jomas un normatīvie akti" izstrādes procesā 

1.

Dokumenta veids 

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums 

Eiropas Savienības tiesību akti, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme, vai kuros ir paredzēta citāda ziņošanas kārtība, to regulējošās jomas un normatīvie akti.

3. 

Politikas joma un nozare vai teritorija 

Publiskās pārvaldes politika. 

4.

Dokumenta mērķgrupas 

Valsts institūcijas (valsts un pašvaldības).

Privāto tiesību juridiskās personas.

Trauksmes cēlēji – Latvijas iedzīvotāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība 

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, lai pilnībā pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 23. oktobra Direktīvu (ES) 2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Eiropas Savienības tiesību akti, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme, vai kuros ir paredzēta citāda ziņošanas kārtība, to regulējošās jomas un normatīvie akti" (turpmāk – Noteikumu projekts) paredz noteikt, Eiropas Savienības tiesību aktus, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme, to regulējušās jomas un normatīvos aktus  (1. pielikums), kā arī Eiropas savienības tiesību aktus, kuros ir paredzēta citāda ziņošanas kārtība, to regulējušās jomas un normatīvos aktus (2. pielikums).

6. 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība 

Sabiedrības līdzdalība tiek uzsākta ar sākotnēju iespēju  sabiedrības pārstāvjiem sniegt viedokļus. Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 20.05.2021. sanāksmē. 

Tālāk notiks projekta saskaņošana, kurā varēs iesaistīties gan valsts institūcijas, gan sabiedrības pārstāvji, turpinot sniegt viedokļus. Saskaņošanas laiks un virzība būs atkarīgi no iesaistīto pušu aktivitātes un saņemtajiem viedokļiem.

2021. gada 17. decembrī tiesību aktiem, ar kuriem tiek pārņemta Direktīva, ir jāstājas spēkā.

7.

Dokumenti 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties 

Rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par pievienotajiem dokumentiem - Ministru kabineta noteikumu projektu, tā pielikumiem un  anotāciju. 

Ņemot vērā saņemtos viedokļus, iebildumus un priekšlikumus, dokumenti tiks precizēti un iesniegti izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

Pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē sabiedrības līdzdalība varēs turpināties līdz projektu apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Sabiedrības pārstāvji, kuri būs pieteikušies līdzdalībai, tiks informēti par tālākajām līdzdalības iespējām.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai 

Viedokļus, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 14.05.2021., nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi  kristine.stone@mk.gov.lv.

Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), tālruņa numurs un e-pasta adrese. 

Sniegto kontaktinformāciju izmantosim, lai informētu par tālākajām sabiedrības pārstāvju līdzdalības iespējām.

10.

Cita informācija 

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona 

Kristīne Stone 67082954kristine.stone@mk.gov.lv