Ministru kabineta ēka

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP) – koordinē un organizē trīspusējo sociālo dialogu starp darba devēju organizācijām, valsts institūcijām un arodbiedrībām, lai saskaņotu šo organizāciju intereses sociālajos un ekonomiskajos jautājumos. NTSP darbojas saskaņā ar tās nolikumu. Trīspusējam sociālajam dialogam ir liela nozīme politikas lēmumu izstrādē, pieņemšanā un ieviešanā, īpaši jautājumos par darba tirgu, darba likumdošanu un sociālo drošību. NTSP un tās apakšpadomēs tiek izskatīti dažādi sociālie jautājumi, lai vienotos par visām iesaistītajām pusēm atbilstošāko lēmumu.

NTSP uz paritātes pamatiem veido valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izvirzītie pārstāvji. No katras dalībpuses ir izvirzīti deviņi pārstāvji, tai skaitā katras dalībpuses vadītājs. Valdības puses vadītājs ir Ministru prezidente Evika Siliņa, tās sastāvā ir vairāki valdības ministri, darba devēju puses vadītājs ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents – Andris Bite un arodbiedrību puses vadītājs ir Latvijas Brīvo arodbiedrību (LBAS) priekšsēdētājs Egils Baldzēns. 

NTSP sēdes pēc nepieciešamības sasauc Ministru prezidents.

NTSP struktūrā ir izveidotas arī desmit apakšpadomes, kuru darbu koordinē nozaru ministrijas:

  • Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomes
  • Darba lietu trīspusējā sadarbības apakšpadome (DLTSA)
  • Sociālās drošības apakšpadome (SDA)
  • Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (PINTSA)
  • Veselības aprūpes nozares apakšpadome (VANA)
  • Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadome (TSNTSA)
  • Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome (VALTSA)
  • Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadome (RAPLTSA)
  • Sabiedriskās drošības apakšpadome
  • Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadome

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretariāts:

Fotogrāfijas no 24.02.2023. sēdes