• Pielikums Nr.1 - Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas konkurētspējas platforma (Prof. L. Ribickis, Prof. A.Ērglis)
 • Pielikums Nr.2 - Plānotās darbības Valsts nozīmes pētniecības centru un Kompetences centru sadarbībai vienotas zinātnes platformas ietvaros (LPISP)
 • Pielikums Nr.3 - Inovāciju un Investīciju vide Latvijā: Ārvalstu investoru skatījums (Ģirts Greiškalns)
 • Pielikums Nr.4 - Nepieciešamās ES Struktūrfondu līdzekļu investīcijas biomedicīnisko pētījumu un inovāciju infrastruktūras izveidei

 • Pielikums Nr.1 - Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju konkurētspējas programma (Prof. Andrejs Ērglis)
 • Pielikums Nr.2 - Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (Altum) 
 • Pielikums Nr.3 - ES struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ieguldījumi izglītībā un zinātnē (IZM)
 • Pielikums Nr.4 - Valsts nozīmes pētījumu centru loma Latvijas inovāciju sistēmā un Viedās specializācijas mērķu sasniegšanā (IZM)
 • Pielikums Nr.5 - 1.2.1.1.pasākums «Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros» (EM)

 • Pielikums Nr.1 - 1.2.1.1.pasākums «Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros» (EM)
 • Pielikums Nr.2 - Investīciju plāns Eiropai (FM)
 • Pielikums Nr.3 - Pētniecībai un inovācijas infrastruktūrai nepieciešamā finansējuma nodrošināšana Latvijas valsts budžetā (LZA)

 • 27.marta sēdes darba kārtība (.pdf)
 • Pielikums Nr.1 - H2020 Projekts CAMART2 (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts)
 • Pielikums Nr.2 - Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia (FKC)
 • Pielikums Nr.3 - Apvārsnis 2020 Latvijas sekmes programmā. Pirmais gads
 • Pielikums Nr.4 - IKT nozare Latvijā un IT kompetences centrs (IT kompetences centrs)
 • Pielikums Nr.5 - Meža nozares kompetences centrs (MNKC)
 • Pielikums Nr.6 - Pieredze sadarbībā ar Ukrainas zinātniekiem (LU Asociācija FOTONIKA)