Līdzdalība Valsts kanceleja
Memorands

Valsts kanceleja kā Memoranda padomes sekretariāts atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 14 “Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums” (turpmāk – nolikums) 7. punktam izsludina jaunu padomes locekļu kandidātu pieteikšanu. Pieteikumi iesniedzami līdz 2023. gada 12. aprīļa plkst. 23:59, nosūtot uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv.

Pilnvaru termiņš jaunajiem padomes locekļiem būs no 2023. gada 1. maija līdz 2024. gada 30. oktobrim. Kandidātu var izvirzīt organizācija, kas parakstījusi Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu.

Nevalstiskās organizācijas izvirza kandidatūras ievēlēšanai padomē, iesniedzot padomei rakstisku pieteikumu, kurā ietverta šāda informācija par nevalstisko organizāciju un tās izvirzīto kandidātu:

  1. nevalstiskās organizācijas nosaukums un darbības joma;
  2. kandidāta vārds, uzvārds, darbības joma un pieredze – saskaņā ar nolikumu uz vietu padomē var kandidēt Memorandu parakstījušas nevalstiskas organizācijas lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvis;
  3. informācija par kandidāta dalību un sasniegumiem memoranda īstenošanā (pēdējo 12 mēnešu laikā);
  4. kandidāta redzējums par memoranda īstenošanas attīstību un motivācija darbam padomē (piemēram, prezentācijas, videosižeta, audioieraksta veidā).

Sagatavojot pieteikumus, lūgums pārdomāt kandidāta personas datu norādīšanu sagatavotajos dokumentos, ņemot vērā, ka Memoranda padomes sekretariātam Ministru kabineta tīmekļvietnē jāpublisko ne tikai kandidātu saraksts, bet arī iesniegtie pieteikumi (motivācija un redzējums).

Pēc pieteikumu apkopošanas tiks izsludināts balsošanas process. Valsts kanceleja vērš uzmanību, ka atbilstoši Memoranda padomes 2023. gada 22. februāra sēdē lemtajam, balsojums būs iesniedzams vēstuļu (nosūtāmas uz Valsts kanceleju pa pastu vai elektroniski) formātā, provizoriskais balsošanas laiks 17.04. - 21.04.2023. Par balsošanas procesu vēl informācija sekos pēc 2023. gada 12. aprīļa.