Līdzdalība Valsts kanceleja
Aicinājums piedalīties Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļā 2023

No 18. septembra līdz 8. oktobrim Latvijā un citviet Eiropā norisināsies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa 2023 (ESDW[1]). Tās mērķis ir veicināt starptautiska līmeņa zināšanu apmaiņu un dalīšanos ar labas prakses piemēriem. Aicinām ikvienu pieteikties un parādīt savu ieguldījumu ilgtspējas attīstības veicināšanā.

ESDW  nodrošina platformu, lai Latvija un citas Eiropas valstis varētu demonstrēt savus centienus un sasniegumus ilgtspējas nodrošināšanā gan vietējā, gan globālā mērogā. Ikviens – Latvijas valsts iestādes, organizācijas, uzņēmumi, pētniecības centri un iedzīvotāji – šajā platformā var izcelt savas ilgtspējas iniciatīvas, projektus un labās prakses piemērus, kas saistīts ar ilgtspējīgu attīstību, un kļūt par šīs Eiropas mēroga iniciatīvas dalībnieku.

Aicinām aktīvos iedzīvotājus, valsts un pašvaldību iestādes, organizācijas un uzņēmumus iepazīties ar informāciju par ESDW un pieteikt savus projektus un iniciatīvas ilgtspējas attīstībā, kuras tiks īstenotas no 18. septembra līdz 8. oktobrim.  Mudinām Jūs arī izplatīt šo informāciju citiem interesentiem.

! Projekti un idejas jāpiesaka ESDW tīmekļvietnē: www.esdw.eu. Informācija par Jūsu iniciatīvām iespēju robežās tiks iekļauta arī Valsts kancelejas mājaslapā, tādējādi nodrošinot tām papildu publicitāti. Arī Valsts kanceleja organizēs aktivitātes ilgtspējas attīstības tematikā.

ANO 2015. gada pieņemtā rezolūcija "Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam" jeb Dienaskārtība 2030 (Agenda 2030) un tajā iekļautie 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi (Sustainable Development Goals jeb SDGs) kalpo kā vadlīnijas visiem iesaistītajiem, lai sekmētu darbu pie ilgtspējīgas attīstības projektiem.

Arī Latvija aktīvi īsteno šos 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus, integrējot tos savās rīcībpolitikas programmās, bet uzņēmumi un biedrības, kā arī cilvēki individuālā līmenī tos īsteno, ņemot vērā savas vērtības un iespējas. Plašāka informācija par šo jautājumu ir pieejama Valsts kancelejas tīmekļvietnē.

ESDW organizē Vīnes Ekonomikas un biznesa universitātes Ilgtspējas vadības institūts Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīkla (ESDN) darbības ietvaros sadarbībā ar ESDW dalībvalstu kontaktpunktiem. Savukārt Latvijā ESDW kontaktpunkta funkcijas veic Valsts kanceleja, kas no šā gada 1. marta pārņēma no likvidētā Pārresoru koordinācijas centra tādas funkcijas kā Latvijas ilgtspējīgas attīstības plānošana, valdības deklarācijas izpildes uzraudzība, kā arī valsts kapitālsabiedrību pārvaldība.

Jautājumu gadījumā par ilgtspējas attīstības iniciatīvu pieteikšanu ESDW var sazināties ar Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Valsts attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītāju Vladislavu Vesperi, rakstot uz e-pastu Vladislavs.Vesperis@mk.gov.lv vai  Pārresoru koordinācijas departamenta Valsts attīstības plānošanas nodaļas konsultanti Māru Sīmani, rakstot uz e-pastu Mara.Simane@mk.gov.lv.

Sekot ESDW 2023 aktualitātēm sociālajos tīklos var Twitter un Facebook.


[1] Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa  (angliski – European Sustainable Development Week jeb ESDW)

Kristīne Zvejsalniece

Konsultante
kristine.zvejsalniece [at] mk.gov.lv