Atjaunots: 18.10.2018

Cilvēkresursu attīstības politika

Cilvēkresursu attīstības politikas vīzija: efektīva valsts pārvalde, kas darbojas kā vienots darba devējs un nodrošina uz rezultātu orientētu valsts pārvaldību. 

Cilvēkresursu attīstības politikas mērķis: profesionāli, motivēti un godīgi valsts pārvaldē nodarbinātie.

ATLASE 

Vienoti kritēriji iestāžu vadītāju atlasē  

Ar 2015. gada 1. novembri iestāžu vadītāju atlase tiek veikta centralizēti, piemērojot vienotus atlases principus un profesionālas personāla atlases metodes, kas balstītas uz kompetenču pieeju, kā arī iesaistot atlases procesā nevalstiskā sektora pārstāvjus. 

Atklāta un pieejama valsts pārvalde 

Plānots reformēt valsts pārvaldes darbinieku atlases procesu un ar 2016.gadu ieviest atklātus konkursus ne tikai uz ierēdņu, bet arī uz darbinieku amatiem, proti, uz jebkuru amatu valsts pārvaldes iestādēs, tādejādi nodrošinot labāko speciālistu atlasi, mazinot korupcijas riskus un veicinot mobilitāti.

ATLĪDZĪBA

Atlīdzības pamatprincipi

​Atlīdzību valsts pārvaldē veido 3 daļas: darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi. 78% no darba samaksas nosaka amata saturs, atbildība un sarežģītība, bet 22% nodarbinātā sasniegtie rezultāti un profesionālā pieredze. Pamatojoties uz amata saturu, atbildību un sarežģītību visi amati valsts pārvaldē tiek klasificēti saimēs un līmeņos, kas noteikti Amatu katalogā. Katram amata saimes līmenim ir noteikta mēnešalgu grupa.

Līdzvērtīga samaksa par līdzvērtīga darbu 

Virzoties uz konkurētspējīgu mēnešalgu kvalificētiem speciālistiem, paredzēts pakāpeniski izlīdzināt mēnešalgas līdzīgu darbu veicējiem dažādās iestādēs, sašaurinot mēnešalgu skalas diapazonu. 

 

Valsts kanceleja izstrādā informatīvos ziņojumus par atalgojuma un nodarbināto skaita izmaiņām.

ATTĪSTĪBAS PASĀKUMI

Valsts pārvaldes darbiniekiem attīstības pasākumus plāno un organizē Valsts administrācijas skola, kas ir lielākais mācību centrs ierēdņiem un valsts pārvaldes darbiniekiem Latvijā. Valsts administrācijas skola, īstenojot sistēmisku un uz rezultātu vērstu pieeju  mācībām, nodrošina valsts noteiktās prioritātes personāla attīstībā, mācību kvalitāti un pēctecību.

Jaunie vadītāji

Valsts pārvaldes talantu vadības programma LĪDAKA (LĪderis raDa Attīstību KomAndā) ir izstrādāta ar mērķi atbalstīt jauno vadītāju profesionālo un personīgo izaugsmi, kas veicina iestādes un valsts pārvaldes panākumus. Mērķauditorija ir zemākā un vidējā līmeņa vadītāji, kuri amatā ir no pusgada līdz diviem gadiem un ir demonstrējuši augstu darba sniegumu, ir atvērti pārmaiņām un vēlas profesionālo izaugsmi. Programma tika īstenota divos posmos 2013. un 2015.gadā.

Augstākā līmeņa vadītāji

Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma ir izstrādāta ar mērķi attīstīt esošo un jauno augstākā līmeņa vadītāju kompetences atbilstoši nākotnes vajadzībām, stiprinot vadītāju-līderu attīstību, veicinot sadarbību, starpresoru efektivitāti, inovācijas un izcilību valsts pārvaldē, tādējādi netiešā veidā pozitīvi ietekmējot arī uzņēmējdarbības vides sakārtošanu. Programmas mērķauditorija ir valsts pārvaldes iestāžu augstākā līmeņa vadītāji, kuru vadītās iestādes ir tieši vai netieši iesaistītas uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, sakārtošanā un administratīvā sloga mazināšanā mazajiem un vidējiem komersantiem. Programma tiks īstenota līdz 2022.gada 30.jūnijam.

DARBA UN ATPŪTAS LAIKS

Elastīgs darba laiks valsts pārvaldē

Pārņemot labo praksi no privātā sektora un ārvalstu pieredzes, Valsts kanceleja ir izstrādājusi vadlīnijas elastīga darba laika piemērošanai valsts pārvaldē.

DARBA IZPILDES NOVĒRTEŠANA

Profesionāla un uz rezultātu orientēta valsts pārvalde

2013.gadā valsts pārvaldē ir ieviesta uz kompetenču pieeju balstīta novērtēšanas sistēma, kas ir vērsta individuālā darba snieguma un kopējās darba efektivitātes paaugstināšanai valsts pārvaldē. Šis ir pirmais solis, lai personāla vadības procesos izmantotu kompetenču pieeju.

No 2015.gada amatu apraksti tiek pilnveidoti, papildinot ar kompetencēm un pārejot uz vienotu amata apraksta formu.

PĒTĪJUMI 

Valsts pārvaldes darbinieku iesaistīšanās aptauja 2018

Iesaistīšanās aptaujas rezultāti

Infografika par iesaistīšanās aptauju


Pētījums par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē: 

Pētījums par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē (.pdf)  
Pētījuma par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē kopsavilkums (.pdf)

Darbinieku apmierinātības pētījumus 2014:

Apmierinātības aptaujas rezultāti
Apmierinātības aptauja
Apmierinātības aptaujas pielikums

Darbinieku apmierinātības aptauja 2012

Amatu kataloga pilnveidošana un amatu klasifikācijas kļūdu novēršana: 

Pētījuma metodoloģijas ziņojums (.pdf)
Starpziņojums par sākotnējās analīzes rezultātiem (.pdf)
Ziņojums par amatu klasificēšanas rezultātu analīzi valsts tiešās pārvaldes iestādēs (.pdf)
Ziņojums par nepieciešamajiem Amatu kataloga saturiskajiem pilnveidojumiem (.pdf) 

Salīdzinošais pētījums par atalgojuma apmēru

Pētījums (.pdf)
Prezentācija par pētījumu (.pdf)

 

TALANTU PIESAISTE DARBAM VALSTS PĀRVALDĒ

Apokopojums par stažieru programmu 2016.gadā (.pdf)

Apkopojums par stažieru programmu 2015.gadā (.pdf)

VALSTS PĀRVALDĒ NODARBINĀTO ATBILDĪBAS IZVĒRTĒŠANA 

Vadlīnijas par valsts pārvaldē nodarbināto atbildības izvērtēšanu

Valsts kancelejas prezentācija

Valsts kontroles prezentācija

NODERĪGI

 

Infografikas (klikšķiniet, lai atvērtu pilnā izmērā):