Vienoti kritēriji iestāžu vadītāju atlasē

Ar 2015. gada 1. novembri iestāžu vadītāju atlase tiek veikta centralizēti, piemērojot vienotus atlases principus un profesionālas personāla atlases metodes, kas balstītas uz kompetenču pieeju, kā arī iesaistot atlases procesā nevalstiskā sektora pārstāvjus. 

Biežāk uzdotie jautājumi par atlīdzības normu piemērošanu

Mēnešalgas noteikšanas shēma un piemērs

Atlīdzības pamatprincipi:

  • ​Atlīdzību valsts pārvaldē veido 3 daļas: darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi. 78% no darba samaksas nosaka amata saturs, atbildība un sarežģītība, bet 22% nodarbinātā sasniegtie rezultāti un profesionālā pieredze. Pamatojoties uz amata saturu, atbildību un sarežģītību visi amati valsts pārvaldē tiek klasificēti saimēs un līmeņos, kas noteikti Amatu katalogā. Katram amata saimes līmenim ir noteikta mēnešalgu grupa.

Līdzvērtīga samaksa par līdzvērtīgu darbu:

  • Virzoties uz konkurētspējīgu mēnešalgu kvalificētiem speciālistiem, paredzēts pakāpeniski izlīdzināt mēnešalgas līdzīgu darbu veicējiem dažādās iestādēs, sašaurinot mēnešalgu skalas diapazonu. 

 

Valsts kanceleja izstrādā informatīvos ziņojumus par atalgojuma un nodarbināto skaita izmaiņām:

Prezentācijas par atlīdzības jautājumiem:

Vienota izpratne par vērtībām un ētikas pamatprincipiem valsts pārvaldē – ar šādu mērķi izstrādāti ieteikumi "Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipi", kuri 2018. gada 21. novembrī apstiprināti Ministru kabinetā.  Līdz ar šī nozīmīgā dokumenta pieņemšanu tiek pausta vēlme valsts pārvaldes iestādēs iedzīvināt uz vērtībām balstītu kultūru, tādējādi vairojot sabiedrības uzticēšanos un veicinot mūsu darba kvalitāti. Ieteikumi attiecas uz visām Ministra kabineta padotības iestādēs nodarbinātajiem, ikvienu – no vadītāja līdz darbiniekam.

Ieteikumi palīdz labāk izprast, kāpēc esam izvēlējušies darbu tieši valsts pārvaldē, kāda ir mūsu darba jēga un kas mums sniedz gandarījumu. Izprotot mūsu darba misiju un ikdienā ievērojot augstus rīcības standartus, augs arī mūsu lepnums un gandarījums par darbu valsts pārvaldē. Ieteikumi nosaka septiņas kopīgas valsts pārvaldes vērtības. Šīs vērtības sarindotas atbilstoši Valsts kancelejas 2018. gada maijā veiktās aptaujas "Valsts pārvaldē nodarbināto viedoklis par vērtībām un ētikas principiem" rezultātiem, kurā jūs piedalījāties.

Plakāts

Valsts pārvaldes darbiniekiem attīstības pasākumus plāno un organizē Valsts administrācijas skola, kas ir lielākais mācību centrs ierēdņiem un valsts pārvaldes darbiniekiem Latvijā. Valsts administrācijas skola, īstenojot sistēmisku un uz rezultātu vērstu pieeju  mācībām, nodrošina valsts noteiktās prioritātes personāla attīstībā, mācību kvalitāti un pēctecību.

  • Jaunie vadītāji

Valsts pārvaldes talantu vadības programma LĪDAKA (LĪderis raDa Attīstību KomAndā) ir izstrādāta ar mērķi atbalstīt jauno vadītāju profesionālo un personīgo izaugsmi, kas veicina iestādes un valsts pārvaldes panākumus. Mērķauditorija ir zemākā un vidējā līmeņa vadītāji, kuri amatā ir no pusgada līdz diviem gadiem un ir demonstrējuši augstu darba sniegumu, ir atvērti pārmaiņām un vēlas profesionālo izaugsmi. Programma tika īstenota divos posmos 2013. un 2015.gadā.

  • Augstākā līmeņa vadītāji

Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma ir izstrādāta ar mērķi attīstīt esošo un jauno augstākā līmeņa vadītāju kompetences atbilstoši nākotnes vajadzībām, stiprinot vadītāju-līderu attīstību, veicinot sadarbību, starpresoru efektivitāti, inovācijas un izcilību valsts pārvaldē, tādējādi netiešā veidā pozitīvi ietekmējot arī uzņēmējdarbības vides sakārtošanu. Programmas mērķauditorija ir valsts pārvaldes iestāžu augstākā līmeņa vadītāji, kuru vadītās iestādes ir tieši vai netieši iesaistītas uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, sakārtošanā un administratīvā sloga mazināšanā mazajiem un vidējiem komersantiem. Programma tiks īstenota līdz 2022.gada 30.jūnijam.

 Informatīvo materiālu "Vadlīnijas darba organizācijai, darba samaksai un klientu apkalpošanai valsts pārvaldes institūcijās ārkārtējās situācijas laikā" sagatavojusi Valsts kanceleja sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, lai sniegtu skaidrojumus un ieteikumus darba organizācijai, darba samaksai un klientu apkalpošanas organizēšanai valsts pārvaldes institūcijās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 pandēmiju. 

 

Elastīgs darba laiks valsts pārvaldē

Pārņemot labo praksi no privātā sektora un ārvalstu pieredzes, Valsts kanceleja ir izstrādājusi vadlīnijas elastīga darba laika piemērošanai valsts pārvaldē.

Profesionāla un uz rezultātu orientēta valsts pārvalde

2013.gadā valsts pārvaldē ir ieviesta uz kompetenču pieeju balstīta novērtēšanas sistēma, kas ir vērsta individuālā darba snieguma un kopējās darba efektivitātes paaugstināšanai valsts pārvaldē. Šis ir pirmais solis, lai personāla vadības procesos izmantotu kompetenču pieeju.

No 2015.gada amatu apraksti tiek pilnveidoti, papildinot ar kompetencēm un pārejot uz vienotu amata apraksta formu.