Projekta ietvaros veikto pētījumu rezultātā iegūtie secinājumi un rekomendācijas tiek ietverti Pasākumu plānos administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Katrs plāns tiek apstiprināts Ministru kabinetā, un kalpo kā instruments, lai iegūtos secinājumus pārvērstu konkrētos lēmumos un reālās darbībās.

Pirmā plāna mērķis ir mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem un iedzīvotājiem, optimizēt kontrolējošo institūciju funkcijas un piedāvāt izmaiņas normatīvajos aktos noteiktajās prasībās. Tā ietvaros paredzēts īstenot 25 pasākumus – galvenokārt veikt dažādus grozījumus tiesību aktos, nodrošināt kontrolējošo institūciju funkciju optimizēšanu, kā arī īstenot tādus pasākumus kā izpratnes veicināšana par normatīvo aktu prasībām, informācijas sniegšana, e-risinājumu izmantošanas popularizēšana.

Izglītības iestāžu uzraudzības un kontroles pasākumu samazināšanas plāns

(apstiprināts ar 2011. gada 9. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 592)
Skatīt vairāk

Otrs plāns izstrādāts, pamatojoties uz funkciju auditu, kas veikts atbilstoši Ministru prezidenta 2009.  gada 17.  novembra rīkojumam Nr.  488 "Par funkciju audita grupu un funkciju audita veikšanu izglītības iestāžu uzraudzības jomā". Audita grupas uzdevums bija sagatavot un iesniegt ziņojumu par būtiskākajiem valsts pārvaldes (valsts un pašvaldību) institūciju īstenotajiem izglītības iestāžu uzraudzības un kontroles pasākumiem (funkcijām), kā arī izstrādāt ieteikumus to vienkāršošanai un samazināšanai. Tas ir nepieciešams, lai panāktu efektīvāku izglītības iestāžu administratīvo funkciju veikšanai paredzēto līdzekļu izlietojumu, kurus varētu novirzīt izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

Trešā plāna mērķis ir mazināt administratīvo slogu, lai vienkāršotu regulējumu un samazinātu administratīvās izmaksas veselības aprūpes pakalpojumu jomā, piedāvājot izmaiņas normatīvajos aktos noteiktajās prasībās, kā arī lai uzlabotu kontrolējošo institūciju darbību veselības aprūpes pakalpojumu jomā. Tajā paredzēta 30 pasākumu īstenošana – galvenokārt grozījumu veikšana tiesību aktos, informācijas sniegšana un izpratnes veicināšana par normatīvo aktu prasībām, e-veselības, e-receptes sistēmas veicināšana, procedūru savstarpēja saskaņošana, kā arī uzraugošo un kontrolējošo institūciju darbības uzlabošana.

Ceturtā plāna mērķis ir samazināt administratīvo slogu privātajam sektoram darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšana jomā. Plāns paredz īstenot trīs pasākumus – izvērtēt normatīvos aktus un tajos noteiktās prasības attiecībā uz nododamo dokumentu apjomu un glabāšanas termiņiem, veicināt e-paraksta izmantošanu un uzlabot informācijas apriti, kas balstīta uz Latvijas Nacionālā arhīva personāla kompetences paaugstināšanu.

logo