Atjaunots: 23.02.2017

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

 Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

 Likumprojekts “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” (turpmāk – likumprojekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

 Iekšlietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

 Pārvadātāji un autopārvadājumu transportlīdzekļu vadītāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir noteikt tādus administratīvās iedarbības līdzekļus, lai autopārvadājumu jomā konstatētie pārkāpumi, kurus izdarījuši ārvalstu pārvadātāji, tiktu savlaicīgi novērsti un piemērotie naudas sodi par administratīvajiem pārkāpumiem valsts budžetā tiktu samaksāti savlaicīgi un pilnā apmērā.

Tāpat, šī likumprojekta mērķis saglabāt vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp ārvalstu un nacionālajiem pārvadātājiem, nodrošinot atbildības par administratīvo pārkāpumu - uzliktā pienākuma novērst pārkāpumu tā konstatēšanas vietā neizbēgamības principa īstenošanu neatkarīgi no pārkāpēja valstiskās piederības.

Likumprojekts paredz papildināt likumu ar 43.8 pantu, kurš nosakot, ka par ārvalstu pārvadātāja izdarītu šā likuma vai citu normatīvo aktu, kas regulē ceļu satiksmes un autopārvadājumu jomu, pārkāpumu lēmumu par naudas soda uzlikšanu pieņem pārkāpuma konstatēšanas vietā bez ārvalstu pārvadātāja klātbūtnes, sastādot protokolu-lēmumu. Šāds lēmums par naudas soda uzlikšanu stājās spēkā tā pieņemšanas brīdī un šī lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Likumprojekts nosaka, ka ārvalstu pārvadātājam uzliktais naudas sods samaksājams nekavējoties.

Likumprojekts paredz papildināt likumu ar 43.9pantu, kurš nosaka, ka lai nodrošinātu pārvadātāja izdarīta šā likuma vai citu normatīvo aktu, kas regulē ceļu satiksmi un autopārvadājumu jomu, pārkāpuma novēršanu un šā likuma 43.8panta kārtībā uzliktā naudas soda izpildi, kontrolējošā institūcija (amatpersona), var piemērot šādus nodrošinājuma līdzekļus:

  1. aizturēt transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus;
  2. aizturēt transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes;
  3. liegt iebraukt Latvijas Republikā;
  4. uzlikt transportlīdzeklim imobilizatoru (riteņu bloķētāju).

Vienlaikus var piemērot vairākus nodrošinājuma līdzekļus.

Par nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu izdara ierakstu administratīvā pārkāpuma protokolā vai šā likuma 43.8panta pirmajā daļā minētajā protokola-lēmumā.

Par nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu informē pārvadātāju, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, kā arī transportlīdzekļa vadītāju pārkāpuma konstatēšanas vietā. 

Par transportlīdzekļa, kravas vai bagāžas, ja tāda ir, drošību pēc nodrošinājuma līdzekļa piemērošanas atbild pārvadātājs.

Piemērotā nodrošinājuma līdzekļa darbība ir spēkā līdz pārkāpuma novēršanai un šā likuma 43.8panta kārtībā uzliktā naudas soda samaksai, bet ne ilgāk kā 30 dienas.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts saskaņot ar Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamentu un Juridisko departamentu. Atbilstoši saņemtajiem atzinumiem tiks precizēts likumprojekts, pēc kā to plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts, likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2017.gada 10.martam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi arta.tupina@vp.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par likumprojektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Juridiskā biroja Normatīvo aktu analīzes un izstrādes nodaļas juriste A.Tupiņa, 67075354, arta.tupina@vp.gov.lv