Valsts pārvaldē nodarbinātie savā darbībā ievēro 21. novembrī Ministru kabinetā apstiprinātos ieteikumus Nr 1. «Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipi ». Sniedzam šo Ministru kabineta ieteikumu kopsavilkumu :  

Mūsu misijas pamatā ir vēlme strādāt sabiedrības labā, rīkoties tā, lai mūsu darbs nestu labumu sabiedrībai. Mūsu uzmanības centrā ir cilvēks. Lai rīkotos atbilstoši šai vērtībai, apzināmies, kuru sabiedrības daļu mūsu rīcība skar, kādas ir tās vajadzības un kāds būtu tai labākais un ērtākais risinājums. Mēs izvēlamies to rīcību, kas ir visatbilstošākā sabiedrības interesēm un var nest valstij un sabiedrībai lielāko labumu. 
Esam atsaucīgi. Taisnīgums mums ir svarīgs – iestājamies par tā ievērošanu. Nodrošinām visu sabiedrības locekļu līdztiesību – vienlīdzīgu attieksmi vienlīdzīgās situācijās.

Mūsu vadmotīvs ir strādāt tā, lai veicinātu valsts un sabiedrības attīstību un izaugsmi, lai valsts būtu ilgtspējīga. Mēs vēlamies nodrošināt labu mantojumu nākamajām paaudzēm.  Raugāmies plašāk, vērtējot ne tikai savas iestādes, bet valsts kopējās intereses. Prasmīgi līdzsvarojam dažādas intereses. Pirms rīkojamies, vērtējam, kādi būs ieguvumi un riski, kā iedzīvotāji šo risinājumu varēs piemērot. Sabiedrība un pasaule mainās – esam ar stratēģisku redzējumu, sekojam līdzi un pielāgojamies šīm pārmaiņām. 

Profesionalitāte un efektivitāte ir pamatā tam, lai iedzīvotāji ticētu, ka mūsu piedāvātie risinājumi ir pamatoti un izsvērti, balstīti situācijas analīzē, objektīvos faktos un datos. Mūsu spēks ir mūsu profesionālā kompetence. Savas prasmes un kompetences pastāvīgi attīstām, arī mācoties no privātā sektora un citu valstu pieredzes. Mēs esam efektīvi, jo tiecamies darīt to, kam ir jēga, kas ved mūs uz rezultātu. Esam atvērti inovācijām un jaunām pieejām. 

Mēs apzināmies, ka ar savu darbību ietekmējam kopīgo valsts pārvaldes darba rezultātu. Tādēļ nozīmīga vērtība ir atbildība. Pret saviem pienākumiem izturamies atbildīgi, tos pildām rūpīgi un apzinīgi. Spējam pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem. Izvērtējam, vai iecerētā rīcība ir lietderīga. Ar nodokļu maksātāju naudu un valsts mantu rīkojamies atbildīgi. 

Īpaši svarīga vērtība valsts pārvaldes darbā ir godprātīgums. Tas nozīmē, ka mēs esam godīgi, atklāti, rīkojamies patstāvīgi un ievērojam noteiktās prasības. Tas ietver arī neiecietību pret korupciju un negodprātīgu rīcību un tās nepieļaušanu. Apzināmies, ka mūsu privātās intereses nedrīkst ietekmēt mūsu darbu. Mēs neizmantojam savu amatu, lai gūtu sev kādu labumu. Ikdienā raugāmies, lai vienmēr saglabātu objektivitāti un neitralitāti. 

Mūsu vērtība ir tāda valsts pārvalde, kas ir atklāta un sabiedrībai pieejama. Mēs apzināmies un atbalstām to, ka sabiedrībai nepieciešama informācija par mūsu darbu un pakalpojumiem, kas tai ir viegli pieejama un saprotama. Lai mūsu lēmumus ievērotu un darbu novērtētu, ir svarīgi tos izskaidrot.
Mēs apzināmies, ka, lai būtu labs rezultāts, savlaicīgi un pārdomāti jāiesaista tie sabiedrības pārstāvji, kurus skar iecerētā darbība vai kuri ir interesēti. 
Mēs ievērojam sabiedrības vajadzības un ņemam vērā iedzīvotāju pieredzi, lai mūsu darbu uzlabotu. 

Sadarbība valsts pārvaldē. Valsts pārvaldei jāstrādā kā stiprai, vienotai komandai, kas virzās uz kopīgu mērķi – labāku valsts pārvaldes darba rezultātu. Neatkarīgi no nozares vai iestādes, kurā strādājam, esam vienoti, saliedēti un viens otru atbalstām, lai sasniegtu mērķi. Ar kolēģiem un citām iestādēm veidojam tādas attiecības, kas ir balstītas cieņā, uzticībā un atklātībā. Esam atsaucīgi un iesaistāmies kopīgā darbā ar citiem kolēģiem un citām iestādēm.