SASKAŅOTS
Ministru prezidents
K. Kariņš

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Valsts kancelejas reglaments nosaka Valsts kancelejas struktūru un darba organizāciju.

2. Valsts kanceleja veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Valsts kance¬lejas nolikumā, citos normatīvajos aktos un šajā reglamentā noteiktās funkcijas un uzdevumus.

 

II. Valsts kancelejas struktūra

 

3. Papildus Valsts kancelejas nolikumā minētajām struktūrvienībām Valsts kancelejā ir šādas struktūrvienības (pielikums):
3.1. Dokumentu pārvaldības departaments:
3.1.1. Korespondences un apmeklētāju pieņemšanas nodaļa;
3.1.2. Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļa;
3.2. Eiropas Savienības struktūrfondu departaments; 
3.3. Finanšu nodaļa;
3.4. Iekšējā audita nodaļa;
3.5. Iekšējās drošības nodaļa; 
3.6. Juridiskais departaments;
3.7. Komunikācijas departaments;
3.8. Personāla nodaļa;
3.9. Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departaments;
3.10. Tehniskā nodrošinājuma departaments:
3.10.1. Saimnieciskās darbības nodaļa;
3.11. Tiesību aktu redakcijas departaments;
3.12. Valsts pārvaldes politikas departaments:
3.12.1. Valsts pārvaldes attīstības nodaļa;
3.12.2. Cilvēkresursu politikas nodaļa.

4. Ierēdņi un darbinieki, kuri nav iekļauti šā reglamenta 3. punktā minē¬tajās struktūrvienībās, saskaņā ar Valsts kancelejas amatu sarakstu ir tieši pakļauti Valsts kancelejas direktoram.

 

III. Valsts kancelejas struktūrvienību kompetence

 

5. Dokumentu pārvaldības departaments:
5.1. izvērtē izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegto tiesību aktu projektu atbilstību noteiktajām iesniegšanas prasībām, reģistrē tos, kā arī nodrošina projektu virzību atbilstoši Ministru kabineta kārtības rullim un Valsts kancelejā noteiktajai kārtībai;
5.2. izvērtē, sistematizē un reģistrē Ministru kabinetam, Ministru prezidentam un Valsts kancelejai iesniegto korespondenci, kā arī nodrošina tās virzību atbilstoši Valsts kancelejā noteiktajai kārtībai;
5.3. izvērtē Ministru kabinetam adresētos dokumentus un sadarbībā ar Juridisko departamentu sagatavo Ministru prezidenta rezolūciju projektus par to turpmāko virzību;
5.4. nodrošina Valsts sekretāru sanāksmju, Ministru kabineta komitejas sēžu un Ministru kabineta sēžu darba kārtības izstrādāšanu, minēto sanāksmju un sēžu sagatavošanu, norisi un protokolēšanu (tai skaitā e-portfeļa komplektēšanu un nosūtīšanu), kā arī ar sēdēm saistītās informācijas operatīvu ievietošanu Ministru kabineta tīmekļvietnē;
5.5. reģistrē un nosūta parakstītos Ministru kabinetā pieņemtos tiesību aktus un atbalstītos likumprojektus, Ministru prezidenta izdotos tiesību aktus, kā arī vēstules, rezolūcijas un Valsts kancelejā sagatavoto korespondenci;
5.6. saistībā ar reģistrētajiem privātpersonu iesniegumiem sagatavo atbilžu, rezolūciju un vēstuļu projektus, kā arī kontrolē atbildes sniegšanu iesnieguma autoram normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;
5.7. organizē un nodrošina Ministru kabineta un Ministru prezidenta apmeklētāju uzklausīšanu un konsultēšanu, likumā noteiktajā kārtībā rakstiski noformē mutisku iesniegumu, kā arī sniedz uzziņas pa informatīvo tālruni;
5.8. organizē Valsts kancelejas arhīva darbu, nodrošinot dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un nodošanu pastāvīgā glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā.

6. Eiropas Savienības struktūrfondu departaments:
6.1. piedalās attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un izstrādā tiesību aktu projektus, lai pamatotu Eiropas Savienības struktūrfondu piesaisti;
6.2. izstrādā Eiropas Savienības struktūrfondu projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, to piemērošanas metodiku un ieviešanas nosacījumus;
6.3. veic Eiropas Savienības struktūrfondu specifisko atbalsta mērķu un pasākumu rezultātu sasniegšanas uzraudzības funkcijas;
6.4. piedalās projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisijās;
6.5. nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanu, kas neietilpst šā reglamenta 6.3. apakšpunktā minētajos specifiskajos atbalsta mērķos un pasākumos;
6.6. piesaista ārvalstu finanšu instrumentu resursus valsts pārvaldes profesionālās pilnveides un efektivitātes attīstībai.

7. Finanšu nodaļa:
7.1. plāno Ministru kabineta un Valsts kancelejas budžeta līdzekļus un sadala piešķirtos līdzekļus, lai nodrošinātu Ministru kabineta un Valsts kancelejas vadības politikas īstenošanu, kā arī sagatavo un sniedz Valsts kancelejas vadībai priekšlikumus attiecīgajā jomā;
7.2. koordinē valsts budžeta plānošanu un budžeta procesa izpildi, kā arī kontrolē budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši piešķīruma mērķim Valsts kancelejā un Valsts administrācijas skolā;
7.3. plāno Pārresoru koordinācijas centra budžeta līdzekļus, lai nodrošinātu tā funkciju īstenošanu;
7.4. koordinē Pārresoru koordinācijas centra valsts budžeta plānošanu un budžeta procesa izpildi, kā arī kontrolē budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši piešķīruma mērķim.

8. Iekšējā audita nodaļa:
8.1. izstrādā iekšējā audita stratēģisko plānu un gada plānu, pamatojoties uz risku novērtējuma rezultātiem;
8.2. veic iekšējos auditus ar Ministru prezidenta rīkojumu noteiktajā iekšējā audita sistēmā;
8.3. iesniedz Valsts kancelejas direktoram un iekšējā audita sistēmā esošo iestāžu vadītājiem priekšlikumus par kontroles, riska un kopējās pārvaldības sistēmu pilnveidošanu, kā arī par uzlabojumiem iekšējā audita organizācijā un ar to saistītiem jautājumiem;
8.4. uzrauga iekšējā audita, kā arī ārējo auditu ieteikumu ieviešanu;
8.5. sniedz vērtējumu Valsts kancelejas direktoram, iestāžu vadībai un struktūrvienībām par iekšējo kontroļu iedarbīgumu un atbilstību mērķu sasniegšanai, darbību atbilstību normatīvajiem aktiem, resursu izmantošanas efektivitāti un lietderīgumu, resursu sargāšanu no zaudējumiem, kā arī finanšu, uzskaites un citas informācijas ticamību un pietiekamību;
8.6. nodrošina Valsts kontroles revīziju un ārējo auditoru ieteikumu ieviešanas uzraudzību Valsts kancelejā.

9. Iekšējās drošības nodaļa:
9.1. nodrošina slepenības režīmu Valsts kancelejā;
9.2. plāno un kontrolē informācijas aizsardzības pasākumus Valsts kancelejā;
9.3. organizē sevišķo lietvedību Valsts kancelejā;
9.4. plāno Ministru kabineta ēku kompleksa fiziskās drošības pasākumus un kontrolē to īstenošanu;
9.5. sadarbībā ar valsts drošības un tiesībaizsardzības iestādēm nodrošina Valsts kancelejas un Ministru kabineta locekļu informācijas aizsardzību un organizē fiziskās drošības pasākumus.

10. Juridiskais departaments:
10.1. atbilstoši kompetencei veic Ministru prezidentam iesniegto tiesību aktu projektu un Ministru kabinetā iesniegto tiesību aktu projektu un citu dokumentu juridisko analīzi, kā arī sadarbībā ar Dokumentu pārvaldības departamentu sniedz Ministru prezidentam un Valsts kancelejas direktoram priekšlikumus par minēto dokumentu turpmāko virzību;
10.2. nodrošina tiesību aktu projektu un citu dokumentu juridisko noformēšanu;
10.3. saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību koordinē un kontrolē likumos un Saeimas lēmumos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi, Ministru kabineta un Ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmēs doto uzdevumu izpildi;
10.4. koordinē valsts pārvaldes iestāžu sadarbību, lai likumprojektos un Ministru kabineta tiesību aktos nodrošinātu vienveidīgu juridiskās tehnikas lietošanu;
10.5. koordinē Ministru kabineta viedokļa sagatavošanu un pārstāvību Satversmes tiesā;
10.6. atbilstoši kompetencei izstrādā tiesību aktu un citu dokumentu projektus, piedalās darba grupās, kā arī, ja nepieciešams, sniedz atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu un Valsts kancelejas struktūrvienību izstrādātajiem Ministru kabinetā iesniedzamo attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;
10.7. nodrošina valsts interešu pārstāvību starptautiskajos investīciju strīdos;
10.8. sniedz citām valsts pārvaldes iestādēm metodoloģisku palīdzību jautājumos, kas saistīti ar ārvalstu investīciju aizsardzību;
10.9. sadarbībā ar Tieslietu ministriju nodrošina Starptautisko privāt-tiesību unifikācijas institūta (UNIDROIT) statūtos paredzēto saistību izpildes koordināciju;
10.10. noformē dokumentus par personu apbalvošanu ar Ministru kabineta Atzinības rakstu un Ministru kabineta balvu.

11. Komunikācijas departaments:
11.1. nodrošina Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas saikni ar sabiedrību, tieši un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sniedz sabiedrībai informāciju par Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem, noteiktajiem pasākumiem un sagatavošanā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;
11.2. izstrādā un īsteno valdības komunikācijas politiku;
11.3. koordinē valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas struktūrvienību sadarbību, lai īstenotu vienotu valdības komunikāciju ar sabiedrību, tai skaitā veic Valdības komunikācijas koordinācijas padomes sekretariāta funkcijas;
11.4. nodrošina sabiedrības izglītošanu un informēšanu par demokrātiskas valsts pamatiem un vērtībām;
11.5. organizē žurnālistu darbu Ministru kabinetā, Ministru prezidenta rīkotajos pasākumos, kā arī Valsts kancelejā;
11.6. veido konceptuālu pieeju valsts pārvaldes reputācijas mērķtiecīgai paaugstināšanai;
11.7. nodrošina Ministru kabineta tīmekļvietnes (www.mk.gov.lv) darbību, kā arī Ministru kabineta un Valsts kancelejas komunikāciju ar sabiedrību sociālajās platformās, sagatavojot informatīvos materiālus un pasākumus.

12. Personāla nodaļa:
12.1. saskaņā ar Valsts civildienesta likumu un Darba likumu noformē Valsts kancelejas ierēdņu un darbinieku dokumentus, kas saistīti ar civildienesta un darba attiecībām;
12.2. saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu un citiem normatīvajiem aktiem kārto Ministru kabineta locekļu, Ministru prezidentam tieši pakļauto personu, kā arī Ministru prezidenta un Valsts kancelejas padotībā esošo iestāžu vadītāju personu uzskaites lietas un noformē minēto personu dokumentus, kas saistīti ar darba tiesiskajām attiecībām;
12.3. sadarbībā ar Valsts kancelejas vadību piedalās personāla plānošanā, veic Valsts kancelejas personāla atlasi un uzskaiti, organizē Valsts kancelejas ierēdņu un darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanas procesu un koordinē Valsts kancelejas ierēdņu un darbinieku darba izpildes novērtēšanu;
12.4. sniedz metodisku un konsultatīvu atbalstu personālvadības jautājumos struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem;
12.5. nodrošina Pārresoru koordinācijas centra personālvadības dokumentu apriti, uzskaiti un glabāšanu, kā arī iesaistās citu personālvadības funkciju īstenošanā.

13. Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departaments:
13.1. izstrādā valsts institūciju sadarbības un koordinācijas modeli stratēģiskās komunikācijas ieviešanai valsts pārvaldē;
13.2. vada un atbalsta stratēģiskās komunikācijas ieviešanu praksē valsts pārvaldē;
13.3. stiprina un attīsta valsts pārvaldes stratēģiskās komunikācijas spējas, nodrošinot zināšanas un mācību iespējas atbildīgajām un iesaistītajām amatpersonām;
13.4. veic regulāru informācijas telpas monitoringu un analīzi par valsts pārvaldes komunikācijas efektivitāti, sabiedrību interesējošo tēmu dinamiku, valdības prioritāšu publisko rezonansi un situācijas iespējamo attīstību, kā arī mērķtiecīgiem un ļaunprātīgiem mēģinājumiem ietekmēt sabiedrību, izmantojot informatīvo telpu, un procesiem informatīvajā telpā krīzes situācijās;
13.5. nodrošina pārresoru ilgtermiņa komunikācijas stratēģiju un kampaņu izstrādi un ieviešanas koordināciju valsts pārvaldē;
13.6. sniedz stratēģisku atbalstu krīzes komunikācijā un koordinācijā.

14. Tehniskā nodrošinājuma departaments:
14.1. nodrošina Valsts kancelejas informācijas un komunikācijas tehnolo¬ģiju resursu efektīvu pārvaldību, darbību un pieejamību, drošību un attīstību saskaņā ar normatīvajiem aktiem un standartiem, kā arī nozares labo praksi un pieredzi;
14.2. nodrošina Valsts kancelejas uzdevumu un funkciju izpildei izmantojamo informācijas, komunikācijas un sakaru sistēmu darbību, drošību un attīstību, kā arī tehniski konsultatīvo atbalstu šo sistēmu lietotājiem;
14.3. plāno, organizē un veic saimniecisko darbību un citas ar Ministru prezidenta un Valsts kancelejas materiāltehnisko nodrošinājumu saistītās darbības, organizē nepieciešamo preču iegādi, pakalpojumu saņemšanu un būvdarbu veikšanu un to pieņemšanu, kā arī veic ar Ministru kabineta ēkas un teritorijas apsaimniekošanu saistītās darbības;
14.4. organizē un pārrauga Valsts kancelejas publisko iepirkumu procesu;
14.5. nodrošina ar iepirkumu procesu saistīto līgumu uzskaiti, reģistrāciju un izpildes kontroli atbilstoši departamenta kompetencei;
14.6. nodrošina darba aizsardzības pasākumu īstenošanu Valsts kancelejā;
14.7. nodrošina civilās aizsardzības pasākumu īstenošanu Valsts kancelejā;
14.8. nodrošina Pārresoru koordinācijas centra darbību informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā, kā arī organizē darba aizsardzību un sniedz metodisku atbalstu publiskā iepirkuma organizēšanā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā.

15. Tiesību aktu redakcijas departaments:
15.1. izvērtē Ministru kabineta sēdēs izskatāmo tiesību aktu projektu un Ministru prezidenta rīkojumu projektu atbilstību valsts valodas normām un nodrošina projektu redakcionālo noformēšanu un stilistisko vienotību;
15.2. nodrošina likumprojektu, kā arī Ministru kabineta tiesību aktu un Ministru prezidenta rīkojumu atbilstību korektūras prasībām;
15.3. atbilstoši kompetencei piedalās darba grupās un, ja nepieciešams, sniedz valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjiem konsultācijas par valodas līdzekļu izvēli tiesību aktu un citu dokumentu projektos, lai nodrošinātu vienveidīgu valodas normu piemērošanas praksi un veicinātu vienota juridiskā stila normu un terminoloģijas lietošanu tiesību aktos;
15.4. stilistiski un gramatiski rediģē Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas vēstuļu projektus, kā arī citus dokumentus, ievērojot attiecīgajam dokumentam nepieciešamo formu un stilu;
15.5. nodrošina Ministru prezidentam un Valsts kancelejai nepieciešamo dokumentu tulkojumus no angļu valodas latviešu valodā un no latviešu valodas angļu valodā;
15.6. veic atsevišķu Pārresoru koordinācijas centra dokumentu redakcionālo noformēšanu, korektūru un tulkošanu.

16. Valsts pārvaldes politikas departaments:
16.1. izstrādā valsts pārvaldes, valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības un atlīdzības politiku un atbilstošus normatīvos aktus, koordinē un pārrauga to ieviešanu, kā arī līdzdarbojas plānošanas un normatīvo dokumentu izstrādē attiecībā uz digitālo transformāciju valsts pārvaldē; 
16.2. atbilstoši kompetencei izvērtē citu institūciju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu, tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektus; 
16.3. nodrošina iestāžu vadītāju atlasi, izņemot Valsts civildienesta likuma 37. pantā minēto gadījumu;
16.4. saskaņo valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatu klasifikāciju, kā arī ierēdņu amatus;
16.5. sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu nodrošina valsts pārvaldē nodarbināto apmācību un attīstības plānošanu;
16.6. vada Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības padomes darbu un koordinē valsts iestāžu personāla struktūrvienību sadarbību, nodrošinot informācijas apmaiņu par cilvēkresursu jautājumiem tiešajā valsts pārvaldē;
16.7. sniedz tiešās valsts pārvaldes iestādēm konsultācijas un metodisko atbalstu valsts pārvaldes, cilvēkresursu attīstības un atlīdzības jomā, tai skaitā par administratīvo izmaksu aprēķināšanu, administratīvā sloga samazināšanas jautājumiem, tiesību aktu sākotnējās ietekmes izvērtējuma (anotāciju) izstrādes kārtību, kā arī par iestādes darbības stratēģijas izstrādi un aktualizēšanu;
16.8. izskata un sagatavo atbildes uz valsts un pašvaldību institūciju vēstulēm un privātpersonu iesniegumiem, kā arī atbilstoši politikas plānošanas nepieciešamībai analizē iesniegumos konstatēto problēmu cēloņus;
16.9. nodrošina Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu, kā arī atbilstoši kompetencei piedalās citu finanšu un atbalsta instrumentu projektu ieviešanā;
16.10. veic Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda sekretariāta funkcijas, kā arī informē par sabiedrības līdzdalības iespējām lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā;
16.11. veic Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretariāta funkcijas, tai skaitā nodrošina sēžu sagatavošanu, norisi un dokumentēšanu, kā arī koordinē atzinumu sniegšanu par Ministru kabinetā iesniegtajiem attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem atbilstoši Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes kompetencei.

 

IV. Valsts kancelejas vadība

 

17. Valsts kanceleju vada direktors. Valsts kancelejas direktora kompe¬tence noteikta Valsts kancelejas nolikumā un citos normatīvajos aktos.

18. Valsts kancelejas direktoram ir divi vietnieki: 
18.1. Valsts kancelejas direktora vietnieks juridiskajos jautājumos, kas vienlaikus ir arī Juridiskā departamenta vadītājs;
18.2. Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts pārvaldes jautājumos, kas vienlaikus ir arī Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītājs.

19. Valsts kancelejas direktora vietnieki ir tieši pakļauti Valsts kancelejas direktoram. Direktora vietniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts kancelejas direktors.

20. Valsts kancelejas direktora vietnieks juridiskajos jautājumos:
20.1. plāno, vada, organizē un koordinē Juridiskā departamenta darbu, kā arī koordinē Tiesību aktu redakcijas departamenta un Dokumentu pārvaldības departamenta darbu;
20.2. atbilstoši kompetencei pārstāv Valsts kanceleju attiecībās ar citām valsts un pašvaldību institūcijām (tai skaitā ārvalstu), kā arī citām juridiskām un fiziskām personām (tai skaitā ārvalstu);
20.3. veic valsts interešu pārstāvības uzraudzību tiesvedības procesos;
20.4. pārrauga likumos, Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktos doto uzdevumu izpildes kontroli;
20.5. koordinē valsts pārvaldes vienotas juridiskās tehnikas izstrādes un piemērošanas procesu.

21. Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts pārvaldes jautājumos:
21.1. plāno, vada, organizē un koordinē Valsts pārvaldes politikas departamenta darbu; 
21.2. koordinē vienotas valsts pārvaldes, valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības un atlīdzības politikas izstrādi;
21.3. koordinē valsts pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi, izņemot Valsts civildienesta likuma 37. pantā minēto gadījumu;
21.4. atbilstoši kompetencei pārstāv Valsts kanceleju attiecībās ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām, kā arī starptautiskām organizācijām;
21.5. atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts kancelejas īstenotos Eiropas Savienības struktūrfondu projektus. 

22. Ministru prezidentam tieši pakļauto un Valsts kancelejas direktoram institucionāli pakļauto struktūrvienību, kā arī Valsts kancelejas direktoram tieši pakļauto struktūrvienību vadītāji:
22.1. plāno, vada, organizē un koordinē struktūrvienības darbu, kā arī kontrolē struktūrvienībai uzticēto uzdevumu izpildi;
22.2. sadarbojas ar citām Valsts kancelejas struktūrvienībām attiecīgajai struktūrvienībai noteikto uzdevumu izpildē;
22.3. izvērtē un sniedz Valsts kancelejas direktoram informāciju par struktūrvienības darbības rezultātiem;
22.4. sniedz Valsts kancelejas direktoram priekšlikumus par struktūr-vienības ierēdņu iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata, darbinieku pieņemšanu darbā un atlaišanu no darba, ierēdņu un darbinieku pienākumu apjomu, darbības rezultātiem, materiālo un morālo stimulēšanu, kā arī saukšanu pie disciplināratbildības;
22.5. atbilstoši kompetencei piedalās Valsts kancelejas darba plāna izstrādē un tā izpildes kontrolē;
22.6. atbilstoši kompetencei piedalās attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē;
22.7. atbilstoši kompetencei pārstāv Valsts kanceleju citās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī attiecībās ar citām juridiskām vai fiziskām personām;
22.8. Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biroja un Valsts kancelejas direktora uzdevumā veic citus līdzīga satura un kvalifikācijas uzdevumus.

23. Valsts kancelejas direktoram tieši pakļauto struktūrvienību un Valsts kancelejas direktora vietniekiem tieši pakļauto struktūrvienību vadītājus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Valsts kancelejas direktors.

24. Šā reglamenta 22. punktā minēto struktūrvienību vadītāju atsevišķos uzdevumus šajā reglamentā noteikto Valsts kancelejas funkciju un uzdevumu izpildē nosaka Valsts kancelejas direktors konkrētajā amata aprakstā.

25. To Valsts kancelejas ierēdņu un darbinieku uzdevumus, kuri nav minēti šā reglamenta 22. punktā, nosaka attiecīgās struktūrvienības vadītājs struktūrvienības reglamentā un Valsts kancelejas direktors konkrētajā amata aprakstā.

 

 

 

Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis


Pielikumi