1. Dokumenta veids Tiesību akts (Ministru kabineta noteikumu projekts)
2. Dokumenta nosaukums Ministru kabineta kārtības rullis
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Publiskās pārvaldes politika
4. Dokumenta mērķgrupas Tiesiskais regulējums tieši ietekmēs Valsts kanceleju, ministrijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Pārresoru koordinācijas centru un citas tiešās pārvaldes iestādes un to padotībā esošās institūcijas, kas izstrādā tiesību aktu projektus, kā arī sociālos partnerus, nevalstiskās organizācijas, sabiedriski aktīvas personas, kas iesaistās tiesību aktu projektu izstrādē un saskaņošanā vai izsaka savus priekšlikumus jaunam regulējumam vai tā grozījumiem. 
 
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Noteikumu projekta mērķis ir precizēt tiesisko regulējumu Ministru kabineta kārtības rullī saistībā ar Vienotā Tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla darbības uzsākšanu, kurš paredz uzlabot sabiedrības līdzdalības vidi tiesību aktu projektu jaunrades procesā un MK lēmumu pieņemšanas procesa modernizēšanu, nodrošinot efektīvāku, caurspīdīgu un ātrāku tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas procesu.

Pašreizējā situācijā projektu izstrādi, saskaņošanu un pieņemšanas procesu, kā arī sēžu norises kārtība ir pakārtota dokumentu orientētam procesam. Ieviešot TAP portālu, tiek plānots modernizēt procesus un pāriet no dokumentu orientēta procesa uz pašas informācijas radīšanu un apstrādi vienotā centralizētā vidē TAP portālā, līdz ar to Ministru kabineta kārtības rullī tiek paredzētas būtiskas izmaiņas procesos un informācijas sagatavošanas un aprites jomā.
 
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Pēc iesniegto rakstveida viedokļu izvērtēšanas Valsts kanceleja Ministru kabineta noteikumu projektu iesniegs izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
7. Dokumenti

 

 

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 5. punktu tiek nodrošināta atbilstoša sabiedrības līdzdalība, publicējot Ministru kabineta noteikumu projektu Ministru kabineta tīmekļa vietnē. Vienlaikus par iespēju iesaistīties noteikumu projekta izstrādē tiks informētas sabiedriskās organizācijas, kā arī ministrijas.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Valsts kanceleja aicina iesniegt rakstveida viedokļus par Ministru kabineta noteikumu projektu līdz 2021.gada 15. jūnijam
10. Cita informācija Nav.
11. Atbildīgās amatpersonas Viktors Sidorenkovs, Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks, 67082982, viktors.sidorenkovs@mk.gov.lv