1. Dokumenta veids Tiesību akts (Ministru kabineta noteikumu projekts)
2. Dokumenta nosaukums "Kārtība, kādā veic tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanu"
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Publiskās pārvaldes politika
4. Dokumenta mērķgrupas Tiesiskais regulējums tieši ietekmēs Valsts kanceleju, ministrijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Pārresoru koordinācijas centru un citas tiešās pārvaldes iestādes un to padotībā esošās institūcijas, kas izstrādā tiesību aktu projektus, kā arī sociālos partnerus, nevalstiskās organizācijas, sabiedriski aktīvas personas, kas iesaistās tiesību aktu projektu izstrādē un saskaņošanā vai izsaka savus priekšlikumus jaunam regulējumam vai tā grozījumiem. 
Netieši tiesiskais regulējums ietekmēs visu sabiedrību kopumā, jo projekts rada priekšnoteikumus kvalitatīvāku ietekmes novērtējumu sagatavošanai, lai pieņemtu pierādījumos balstītus lēmumus. 
 
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Projekta mērķis ir precizēt tiesisko regulējumu sākotnējās ietekmes izvērtēšanas veikšanai saistībā ar Vienotā Tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla darbības uzsākšanu un mazināt normatīvismu. 
Š.g. 31.maijā ir ieplānota Vienotā Tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla (turpmāk – TAP portāls) darbības uzsākšana. Turpmāk tiesību aktu projekti un to sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumi (turpmāk - anotācijas) tiks izstrādāti, saskaņoti un virzīti TAP portālā. Šobrīd ar anotācijas aizpildīšanu saistītos jautājumus regulē Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcija Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" (turpmāk – instrukcija Nr.19). TAP portāla darbības uzsākšanai nepieciešams veikt precizējumus instrukcijā Nr.19, jo anotācijas turpmāk tiks aizpildītas, izmantojot TAP portālā iestrādāto anotācijas formu (nevis aizpildot dokumenta datnes .doc u.c. formātos). Tāpat liela daļa no sabiedrības līdzdalības procesa turpmāk tiks nodrošināta un atspoguļota TAP portālā un nebūs nepieciešams informāciju dublēt anotācijas formā.
Visi detalizētie norādījumi anotācijas sadaļu aizpildīšanai tiek pārcelti no instrukcijas Nr.19 uz vadlīnijām, kuras būs pieejamas TAP portālā (piemēram, detalizēti skaidrojumi budžeta sadaļas aizpildīšanai, ieskaitot informāciju par amata vietām un izdevumiem atlīdzībai,  starptautisko saistību sadaļas aizpildīšanai utt.). Šāda pieeja – izvairīties no pārlieku detalizēta regulējuma – mazinās normatīvismu un nepieciešamības gadījumā atvieglos iespējas pielāgot  anotācijas formu institūciju vajadzībām nākotnē.Noteikumu projektā kopumā ir saglabāts instrukcijā Nr.19 noteiktais sākotnējās ietekmes izvērtēšanas mērķis, principi, vērtēšanai pakļautie aspekti/tēmas, ministriju, Valsts kancelejas un citu Ministru prezidenta padotībā esošu valsts pārvaldes iestāžu kompetence. Tāpat ir saglabāts anotācijas sadaļu uzskaitījums, pielāgojot to TAP portālā paredzētajai sadaļu secībai. Vienlaikus noteikumu projekts paredz dažus ministriju, Saeimas komisiju piedāvātos jauninājumus.
 
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Pēc iesniegto rakstveida viedokļu izvērtēšanas Valsts kanceleja Ministru kabineta noteikumu projektu iesniegs izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
7. Dokumenti
8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. punktu tiek nodrošināta atbilstoša sabiedrības līdzdalība, publicējot Ministru kabineta noteikumu projektu Ministru kabineta tīmekļa vietnē. Vienlaikus par iespēju iesaistīties noteikumu projekta izstrādē tiks informētas sabiedriskās organizācijas, kā arī ministrijas.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Valsts kanceleja aicina iesniegt rakstveida viedokļus par Ministru kabineta noteikumu projektu līdz 2021.gada 7.maijam.  
10. Cita informācija Nav.
11. Atbildīgās amatpersonas
  • Marina Blašķe, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta
    Valsts pārvaldes attīstības nodaļas Konsultante labāka regulējuma jautājumos, 67082909, marina.blaske@mk.gov.lv
     
  • Aleksandra Kosjaka, Valsts kancelejas
    Valsts pārvaldes politikas departamenta Valsts pārvaldes attīstības nodaļas Konsultante valsts pārvaldes attīstības jautājumos, 67082959aleksandra.kosjaka@mk.gov.lv