Laiks: 2014.gada 24.septembris, plkst.11.00.
Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1. 

Apstiprināt 27.08.2014. sēdes protokolu

I.Šimanska

2.

Apstiprināt 24.09.2014. sēdes darba kārtību

I.Šimanska

3.

Kultūras ministrijas ziņojums par Nacionālās identitātes un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas pamatnostādnēs ietvertā rīcības plāna 2012.–2013.gadam īstenošanas gaitu.

Solvita Vēvere

Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta vadītāja

4.

Solvita Vēvere

5.

Finanšu ministrijas ziņojums par “Koncepcija par publiskas personas kapitālsabiedrību, kapitālsabiedrību, kurās publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, dāvinājumu (ziedojumu) politikas uzlabošanu”.

Irita Lukšo

Finanšu ministrijas Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļas vadītāja

6.

Tieslietu ministrijas ziņojums par Uzņēmumu reģistra lēmumu pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaudi.

Raivis Kronbergs

Tieslietu ministrijas  Valsts sekretārs

7.

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība, memoranda parakstīšanas laiks).

I.Šimanska

 

 

Laura Titāne
Komunikācijas  departamenta
konsultante
VALSTS KANCELEJA
Brīvības bulv. 36, Rīga, LV-1520, LATVIJA
Tālr.67082929, mob.29355984
laura.titane@mk.gov.lv
www.mk.gov.lv